Oświadczenie o zasadach etyki czasopisma / Statement of the Ethical Principles of the Journal

OŚWIADCZENIE O ZASADACH ETYKI CZASOPISMA

„ZARZĄDZANIE. TEORIA I PRAKTYKA”/ „MANAGEMENT. THEORY & PRACTICE”

Oświadczenie o zasadach etyki czasopisma zostało przygotowane na podstawie wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej - COPE (www.publicationethics.org) oraz wytycznych wydawnictwa Elsevier (SCOPUS).

Czasopismo „Zarządzanie. Teoria i Praktyka”/„Management. Theory & Practice ”, aby zapewnić wysoką jakość publikowanych artykułów naukowych przestrzega określonych zasad etycznych.

Redakcja:

1. Redakcja czasopisma „Zarządzanie. Teoria i Praktyka”/„Management. Theory & Practice” w przypadku publikacji wieloautorskich wymaga wskazania wkładu poszczególnych twórców w powstanie tekstu. W takiej sytuacji w odniesieniu do każdego z autorów należy wskazać afiliację oraz procent udziału pracy twórczej nad tekstem artykułu.

2. Redakcja czasopisma „Zarządzanie. Teoria i Praktyka”/„Management. Theory & Practice” dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej.

3. Redakcja jako przejaw nierzetelności naukowej traktuje w szczególności Ghostwriting i Guest Authorship.

4. Wszystkie wykryte przez redakcję przejawy nierzetelności naukowej będą ujawniane i zgłaszane właściwym instytucjom, w szczególności tym, które zatrudniają autora, jak również stowarzyszeniom naukowym oraz wydawniczym.

Recenzenci:

Recenzenci mają gwarantować niezależność i brak konfliktu interesów w relacji recenzent – autor, co oznacza brak bezpośredniej relacji osobistej oraz stosunku zależności zawodowej w okresie co najmniej dwóch lat, które poprzedzają przygotowanie recenzji.

Autorzy:

1. Publikacje zgłaszane do czasopisma „Zarządzanie. Teoria i Praktyka”/„Management. Theory & Practice” powinny być oryginalne, obiektywne oraz odpowiadać tematyce czasopisma.

2. Redakcja czasopisma „Zarządzanie. Teoria i Praktyka”/„Management. Theory & Practice” nie przyjmuje tekstów, które zostały już opublikowane w całości lub części w innych czasopismach.

Plagiat:

Wszelkie formy plagiatu są niedopuszczalne, w szczególności przywłaszczenie dorobku lub wniosków końcowych. Popełnienie plagiatu będzie przez redakcję czasopisma ujawniane i zgłaszane właściwym instytucjom.

Redakcja czasopisma stosuje procedury ujęte w diagramach Committee on Publication Ethics (COPE).

 

STATEMENT OF THE ETHICAL PRINCIPLES OF THE JOURNAL

„ZARZĄDZANIE. TEORIA I PRAKTYKA”/ "MANAGEMENT. THEORY & PRACTICE"

The statement on the ethical principles of the journal has been prepared based on the guidelines of the Committee of Publication Ethics - COPE (www.publicationethics.org) and the guidelines of the Elsevier publishing house. To ensure high quality of published texts, the journal „Zarządzanie. Teoria i Praktyka”/„Management. Theory & Practice” shall adhere to certain ethical standards.

Editorial Board:

1. In the case of multi-authorship, the editorial board of ”Zarządzanie. Teoria i Praktyka”/ „Management. Theory & Practice” requires that the contribution of individual authors to the text be specified. In such a situation, the affiliation and percentage of the creative contribution to the paper should be specified for each author.

2. The editorial board of „Zarządzanie. Teoria i Praktyka”/„Management. Theory & Practice ” shall document all manifestations of scientific dishonesty.

3. In particular, so-called Ghostwriting and Guest Authorship is deemed by the editorial board a manifestation of scientific dishonesty.

4. All manifestations of scientific dishonesty found by the editorial board shall be disclosed and notified to competent entities, in particular to the institutions hiring the author, and to academic and publishing associations.

Peer-reviewers:

Peer-reviewers are supposed to guarantee independence and lack of conflict of interest in the relationship between the reviewer and the author, which entails the lack of direct personal relationship and professional dependence at least for the period of two years prior to preparing the review.

Authors:

1. Publications submitted to „ Zarządzanie. Teoria i Praktyka”/„Management. Theory & Practice” should be original, objective and should match the subject matter of the journal.

2. The editorial board of „Zarządzanie. Teoria i Praktyka”/„Management. Theory & Practice ” does not accept texts that have already been published in whole or in part in other journals.

Plagiarism:

Plagiarism in any form, in particular appropriation of the scientific output or final conclusions, is not permitted. Cases of committing plagiarism shall be disclosed and reported to the competent authorities by the editorial board.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook