Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego / Technological Progress In Food Processing

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie wydaje ogólnopolskie czasopismo naukowe – recenzowane „Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego / Technological Progress in Food Processing”, któremu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 5 pkt liczących się do dorobku naukowego (Rozporządzenie MNiSW z dn. 22.02.2019, poz. 362 par. 12 ust. 1 pkt 2).

 

Jest to czasopismo naukowe, o zasięgu międzynarodowym promujące postęp w technice branż przetwórstwa spożywczego, zamieszczające prace naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe i przeglądowe z zakresu: inżynierii żywności, organizacji i techniki produkcji, projektowania, konstrukcji, wykonawstwa oraz eksploatacji i energochłonności maszyn spożywczych, a także z zarządzania w przetwórstwie spożywczym.

 

Czasopismo wydawane regularnie i bez żadnej przerwy od 2003 przez WSM, od 1992 roku opublikowało ponad 1150 artykułów recenzowanych. Każdy z nich posiada 2 recenzje, w większości uzyskane od specjalistów zagranicznych. Na etapie pozyskiwania recenzji zagranicznych współpracuje z naukowcami z takich krajów jak: Austria, Białoruś, Czechy, Litwa, Niemcy, Rosja, Republika Tobago, Słowacja, Ukraina, Włochy, Tajwan – razem 29 osób na ogólną liczbę recenzentów – 45 osób.

 

W ramach umiędzynarodowienia redakcja czasopisma na poziomie Rady Naukowo-Programowej współpracuje z naukowymi branżowymi autorytetami z następujących krajów: Białoruś, Czechy, Irlandia, Rosja, Słowacja, Ukraina – razem 15 osób na ogólną liczbę członków Rady – 26 osób.


Od dwóch lat artykuły w większości, tj. 88 do 96% publikowane są w językach obcych (głównie angielskim).
Czasopismo jako jedyne w kraju branżowe bez reklam jest indeksowane w bazach: AGRO, Baz-Tech, Index Copernicus i POL-index.

 

 

The University of Management in Warsaw publishes a nationwide scientific journal - reviewed "Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego / Technological Progress in Food Processing", which the Ministry of Science and Higher Education awarded 5 points to the scientific achievements (Regulation of the Ministry of Science and Higher Education of 02.22.2019, item 362 paragraph 12 paragraph 1 point 2).


It is an international scientific journal promoting advance in the technology of the food processing industries, publishing scientific research, research and development, implementation and review works in the field of: food engineering, organization and production techniques, design, construction, performance as well as operation and energy consumption of machines and in food processing management.


The journal has been published regularly and without any break since 2003 by WSM, since 1992 it has published over 1,150 peer-reviewed articles. Each of them has 2 reviews, mostly obtained from foreign specialists. At the stage of obtaining foreign reviews, it cooperates with scientists from such countries as: Austria, Belarus, the Czech Republic, Lithuania, Germany, Russia, Tobago Republic, Slovakia, Ukraine, Italy, Taiwan - a total of 29 people out of the total number of reviewers - 45 people.

 

As part of internationalization, the editorial board of the journal at the level of the Scientific and Program Council cooperates with scientific industry authorities from the following countries: Belarus, the Czech Republic, Ireland, Russia, Slovakia, Ukraine - a total of 15 people out of the total number of Council members - 26 people.

 

Redaktor Naczelny (Editor in Chief) - prof. dr hab. inż. Andrzej Lenart (SGGW).
Przewodniczący Rady Programowej (Chairman of the Program Council) - prof. dr hab. Alina Maciejewska (PW).
Osoba do kontaktu (Contact person): Redaktor Tematyczny (Thematic editor) mgr inż. Tadeusz Kiczuk, tel. +48 504 072 147
Tel. redakcji +48 22 59-00-828

 

 


Wybrane numery:

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook