Wydawnictwo

Uczelniane Wydawnictwo im. prof. Leszka J. Krzyżanowskiego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie znalazło się w wykazie wydawnictw MEiN publikujących recenzowane monografie naukowe i otrzymało 80 punktów.

Wydawnictwo im. prof. Leszka J. Krzyżanowskiego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, wcześniej zwane Oficyną Wydawniczą WSM, powstało na przełomie lat 1998–1999 z inicjatywy prof. Leszka J. Krzyżanowskiego. W ciągu kilkunastoletniej działalności tej jednostki wydanych zostało ponad sto publikacji naukowych, m.in. monografie, prace o charakterze esejów naukowych, podręczniki i skrypty, publikacje badań naukowych, a także periodyki naukowe z serii „Studia i Materiały” i „Zeszyty Naukowe”, „Studia Informatyczne”, ogólnouczelniane, wielokierunkowe tematycznie pismo naukowe „Nauka. Gospodarka. Społeczeństwo” i kwartalniki naukowe „Zarządzanie. Teoria i Praktyka”, „Studia Prawnicze i Administracyjne” oraz pismo studenckie – „Studenckie Forum Naukowe”.

Obecnie Wydawnictwo koncentruje się na wydawaniu monografii i podręczników akademickich oraz czasopism naukowych: „Studia Społeczne”, „Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego”.

Celem Wydawnictwa, wyznaczonym przez jego założyciela i patrona prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, jest zapewnianie studentom pomocy dydaktycznej poprzez publikację podręczników, a także promowanie dokonań naukowych środowiska akademickiego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Publikacje Wydawnictwa można nabyć w księgarni, która znajduje się na terenie uczelni.

Kontakt

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel. 22 59 00 868
e-mail: wydawnictwo@mac.edu.pl

Redaktor wydawniczy

dr Aleksandra Chyc
Lokalizacja
wtorek, czwartek 10.00-14.00 oraz inne dni po umówieniu
Dyżury
F001

Pełnomocnik Rektora ds. wydawniczych

dr Stanisław Konarski
Lokalizacja
środa, czwartek 10.00-14.00 oraz inne dni po umówieniu
Dyżury
F001