Nie. Proces rekrutacji jest dwuetapowy:

 • Etap pierwszy – rekrutacja w systemie on-line
 • Etap drugi – dostarczenie kompletu dokumentów

  W czasie pandemii wirusa SARScoV-2 komplet dokumentów możesz dostarczyć kurierem na adres: Wyższa Szkoła Menedżerska (REKRUTACJA) 
  ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa

- Na stronie www.wsm.warszawa.pl kliknij REKRUTACJA ONLINE
- Załóż konto (rejestracja)
- W czasie rejestracji podasz swój adres email, który będzie Twoim loginem
- Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz link aktywacyjny do systemu IRK
- Zaloguj się do systemu IRK
- Uzupełnij wymagane pola: dane osobowe – zdjęcie - wykształcenie – kierunek – deklaracje - wybór planu finansowania oraz w przypadku osób rekrutujących się na studia II stopnia – dyplom.
- Z zakładki „wydruki” pobierz i wydrukuj dokumenty
- Przyjdź do Działu Rekrutacji WSM z kompletem dokumentów


W czasie pandemii wirusa SARScoV-2 komplet dokumentów możesz dostarczyć kurierem na adres: Wyższa Szkoła Menedżerska (REKRUTACJA)
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa

Wymagane dokumenty (OBYWATEL POLSKI)
- Podanie o przyjęcie (kwestionariusz wydrukowany z systemu IRK)
- oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią (dotyczy kandydatów na studia I stopnia oraz studia jednolite magisterskie)
- świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią (w przypadku kandydatów posiadających nową maturę. Dotyczy kandydatów na studia I stopnia oraz studia jednolite magisterskie)
- dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią (dotyczy kandydatów na studia II stopnia)
- dowód osobisty do wglądu (Należy wypełnić i podpisać formularz uzupełniający dane osobowe wydrukowany z systemu IRK)
- 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm)
- potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na konto Uczelni
Przyjmujemy tylko komplet dokumentów


Wymagane dokumenty (OBCOKRAJOWIEC)
- Podanie o przyjęcie (kwestionariusz wydrukowany z systemu IRK)
- oryginał świadectwa dojrzałości lub dokumentu równoważnego (Dotyczy kandydatów na studia I stopnia oraz studia jednolite magisterskie)
- oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych (dotyczy kandydatów na studia II stopnia)
- Tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego w Polsce (świadectwo, dyplom, zaświadczenie lekarskie)
- zaświadczenie z kuratorium oświaty o uznawalności świadectwa/dyplomu, jeżeli jego uznanie za równoważne z odpowiednikiem Polskim nie może nastąpić na podstawie umowy międzynarodowej
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
- Paszport do wglądu (Należy wypełnić i podpisać formularz uzupełniający dane osobowe wydrukowany z systemu IRK)
- Wiza
- Ubezpieczenie
- 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm)
- zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce lub umowa najmu (jeśli student nie będzie mieszkał w domu studenta)
- certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 (lub języka angielskiego w przypadku studiów w języku angielskim)
- potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji i czesnego za 1 semestr na konto Uczelni (patrz promocje)
Jeśli w imieniu studenta dokumenty będzie składała inna osoba, będzie potrzebne pełnomocnictwo notarialne na złożenie, odbiór i podpisywanie dokumentów w imieniu studenta oraz tłumaczenie tego pełnomocnictwa.
W terminie późniejszym można dostarczyć: wizę, polisę ubezpieczeniową, potwierdzenie zameldowania lub umowa najmu.

Tak, ponieważ od razu podpisujemy umowę o studiowaniu. Jeśli student z jakiegoś powodu nie ma możliwości dostarczenia dokumentów osobiście, może to zrobić za pośrednictwem pełnomocnika. W tym przypadku wymagane jest pełnomocnictwo notarialne na złożenie, odbiór dokumentów i podpisywanie dokumentów w imieniu kandydata.


W czasie pandemii wirusa SARScoV-2 komplet dokumentów możesz dostarczyć kurierem na adres: Wyższa Szkoła Menedżerska (REKRUTACJA) 
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa

Rekrutacja trwa od 15 maja do 20 września 2020 r.

Rekrutacja uzupełniająca od 21 września do 30 września 2020 r. 

Komplet dokumentów należy składać w dziale rekrutacji
(główny budynek, na parterze, pokój F-004)

W czasie pandemii wirusa SARScoV-2 komplet dokumentów możesz dostarczyć kurierem na adres: Wyższa Szkoła Menedżerska (REKRUTACJA) 
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa

Sprawdź regulamin.

Tak. Proszę sprawdzić zarządzenia Kanclerza w sprawie zasad naliczania i uiszczania czesnego.

Obywatele polscy mogą wpłacać czesne w ratach miesięcznych od 1 semestru.
Cudzoziemcy mogą wpłacać czesne w ratach miesięcznych od 2 semestru.
Szczegóły na temat wysokości rat miesięcznych znajdziecie państwo w zarządzeniu Kanclerza w sprawie zasad naliczania i uiszczania czesnego.

Kandydaci dokonują wpłat na konto indywidualne które jest wygenerowane w systemie IRK.
W tytule przelewu należy wpisać nazwisko, imię, kierunek i stopień studiów.
Po otrzymaniu numeru albumu studenta w tytule przelewu wystarczy wpisywać ten numer.

Obcokrajowcy dokonują wpłat konto indywidualne które jest wygenerowane w systemie IRK.

W tytule przelewu należy wpisać nazwisko, imię, nr paszportu, po otrzymaniu numeru albumu studenta wystarczy wpisywać ten numer.
Obcokrajowcy dokonują wpłat za czesne w euro na konto walutowe.
Nr rachunku walutowego: PL58 1600 1462 1820 6340 1000 0022
KOD SWIFT Bank BNP Paribas: PPABPLPKXXX

Do procesu rekrutacji wymagane jest złożenie w terminie kompletu dokumentów i wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji – przedmioty na świadectwie maturalnym i jego wyniki nie mają wpływu na przebieg procesu rekrutacyjnego.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych są co 2 tyg. (sobota-niedziela)

Zniżki i promocje

Absolwenci Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie i Liceum Akademickiego WSM w Warszawie, decydujący się na studia na naszej Uczelni są objęci promocją:

opłata rekrutacyjna w wysokości 0 zł.

Wszyscy kandydaci na studia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie rekrutujący się na semestr jesienno-zimowy 2020/2021, którzy urodzili się 22.06 (niezależnie od roku), są uprawnieni do promocji:


0 zł za pierwszy rok studiów

Kandydaci, którzy dopełnią wszystkich formalności związanych z rekrutacją do 31.07.2020 r. mogą skorzystać z promocji:


10% zniżki na pierwszy semestr studiów


Kandydaci, którzy w roku 2020 skończą 25 lat (urodzeni w 1995 roku), mogą skorzystać z promocji:


25% rabatu na pierwszy rok studiów

Dzieci absolwentów WSM w Warszawie lub obecnych studentów, którzy ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów mogą skorzystać z promocji:


5% rabatu na 50% okresu studiowania (3 semestry na I stopniu lub 2 semestry na II stopniu)

Każdy student Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie ma możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium. Uczelnia oferuje stypendia socjalne, sportowe, naukowe, dla osób niepełnosprawnych, a także zapomogi.


Studenci WSM mają możliwość skorzystania z ofert pracy proponowanych przez poszczególne komórki organizacyjne szkoły. Aktualne oferty pracy zamieszczane są na stronie internetowej.

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Jeżeli interesujesz się:

 
 •     pracą z dziećmi
 •     socjoterapią
 •     psychologią
 •     socjologią
 •     działaniami socjalno-wychowawczymi
 •     problematyką rozwoju kompetencji

  Opis kierunku

  Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I - III szkoły podstawowej). Program kształcenia opracowaliśmy z myślą o profesjonalnym nauczycielu, który wyposażony jest zarówno w wiedzę teoretyczną jak i praktyczną oraz uzyskał przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne. Specyfika zawodu nauczyciela, także akademickiego, wymaga umiejętności komunikacyjnych i wyrozumiałości, stąd zespół wykładowców akademickich, realizuje profesjonalnie proces kształcenia w przyjaznej atmosferze.

  Studia rozwijają umiejętność kierowania własnym rozwojem, samodoskonalenia i wzbogacania swojego warsztatu metodycznego dla rzetelnej analizy rzeczywistości społecznej i kulturowej. Absolwent prezentuje również umiejętności komunikacyjne, informatyczne i medialne w działaniu na rzecz wspierania rozwoju drugiego człowieka

  Perspektywy zawodowe

   

  Po studiach pedagogicznych przed absolwentami otwiera się wiele ścieżek rozwoju na przyszłość. Dzięki uzyskanemu wyższemu wykształceniu z pedagogiki studenci mogę następnie kontynuować swój rozwój na jednej z podanych poniżej pozycji.


  Praca w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych

  Praca w poradniach specjalistycznych

  Praca w domach dziecka

  Praca w świetlicach środowiskowych

  Rodzaj studiów

  Studia jednolite magisterskie


  Czas trwania: 10 semestrów

  Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

  Uzyskany tytuł: magister

  Czesne Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna


  Opłata Studia jednolite stacjonarne Studia jednolite niestacjonarne
  Semestralna 2300 zł 2100 zł
  Miesięczna (5 rat w semestrze) 490 zł 450 zł  Opłata Studia jednolite stacjonarne Studia jednolite niestacjonarne
  Semestralna 560 € 510 €
  Miesięczna (5 rat w semestrze) 120 € 110 €

  Rekrutacja w 3 krokach

  Wymagane dokumenty

  1

  2

  Wnieś opłatę za przeprowadzenie rekrutacji (w przypadku, gdy płatność nie zostanie zaksięgowana, należy dostarczyć potwierdzenie wykonania przelewu).

  3

  Wyślij do nas komplet dokumentów

  Wymagane dokumenty dla obywateli polskich

   

  • Podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu rejestracji internetowej IRK)
  • oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią (dotyczy kandydatów na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią (w przypadku kandydatów posiadających nową maturę. Dotyczy kandydatów na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie)
  • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią
  • dowód osobisty do wglądu
  • 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm - jak do dowodu osobistego)
  • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni

  Jeśli chcesz skorzystać z promocji wpisowego dostarcz komplet dokumentów
  w terminie obowiązywania promocji.

   

  Przed złożeniem dokumentów w Dziale Rekrutacji należy wnieść opłatę wpisową na konto uczelni WSM w Warszawie. Numer konta generuje się w systemie IRK.

  Dokumenty wymagane od cudzoziemców

  Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia do uczelni zobowiązani są do złożenia:

  -podania (formularz rekrutacyjny) do Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej,
  -polskiego świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości,
  -w przypadku studiów drugiego stopnia – oprócz świadectwa dojrzałości, także dyplom ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia,
  -wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
  -posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
  -jedna fotografia 35x45 mm
  -potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej 200 euro (program promocyjny wpisowe 0 euro) i czesnego za I semestr studiów oraz okazania dowodów wpłat podczas składania kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
  -Dla studentów z zagranicy, którzy chcą studiować w języku polskim opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
  -paszport oraz wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP – w przypadku cudzoziemców spoza obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  -potwierdzenie zameldowania lub zamieszkania (potwierdzenie należy złożyć w Biurze Rekrutacji po otrzymaniu stosownej wizy w terminie nie późniejszym niż rozpoczęcie pierwszych zajęć),
  -dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów w języku polskim (*)

  *Dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego w Polsce.

  Numery rachunków dla cudzoziemców podejmujących kształcenie zgodnie z § 3 Regulaminu przyjęć na studia (opłaty w EURO)

  Kurs języka polskiego 
  Cudzoziemcy podejmujący studia w języku polskim zobowiązani są do posiadania:
  -ukończonego rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
  lub
  -certyfikatu znajomości języka polskiego wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  lub
  -potwierdzenia Uczelni, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
  -dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy i inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jaki cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce

  W przypadku braku jednego z tych dokumentów kandydat zobowiązany jest do odbycia obowiązkowego kursu języka polskiego, organizowanego przez WSM.

  Wysokość i warunki odpłatności oraz odbywania kursu regulują stosowne zarządzenia Kanclerza.

  Documents required from foreigners


  Foreigners applying for the admission to the university are required to submit:

  - application (recruitment form) to the Rector of the Warsaw Management University,
  - Polish secondary school-leaving certificate or other document obtained abroad, entitling to apply for admission to universities on any type in the country whose system the institution issuing the certificate operates in, recognised in accordance with the regulations on the official recognition of school and secondary school-leaving certificates obtained abroad, or based on an international agreement, equivalent to the relevant Polish secondary school-leaving certificate,
  - in the case of second-cycle studies – in addition to the secondary school-leaving certificate, also a first-cycle graduation diploma in Poland, or another university graduation document authorising to undertake second-cycle studies in the country where it was issued, recognised in accordance with the regulations on official recognition of higher education diplomas obtained abroad, or on the basis of an international agreement, equivalent to the relevant Polish first-cycle graduation diploma,
  - they are in good health, documented by a medical certificate stating n contraindications to undertake education in the chosen faculty and form of education,
  - they have insurance policy against illness or the consequences of accidents for the period of education in Poland or the European Health Insurance Card or they will take insurance in the National Health Fund immediately after starting education,
  - one 35x45 mm photo
  - confirmation of payment of the registration fee of EUR 200 (promotional programme, registration fee of EUR 0) and tuition fee for the first semester of studies, and presentation of the proof of payments when submitting the set of documents in the Recruitment Office,
  - for foreign students who want to study in Polish, the recruitment fee is 85 PLN
  - passport and visa or residence card or other document entitling to stay on the territory of the Republic of Poland – in case of foreigners from outside the European Union, the Swiss confederation of the European Free Trade Association (EFTA),
  - confirmation of registration of residence (confirmation should be submitted to the Recruitment Office after receiving the appropriate visa no later than the start of the first classes)
  - a document confirming the knowledge of Polish language enabling students to undertake studies in Polish (*)

  *Foreign language documents should be translated by a sworn translator in Poland.

  Account numbers for foreigners undertaking education in accordance with §3 of the Admissions Regulations (fees in EURO) 

  Polish language course

  Foreigners undertaking studies in Polish are required to possess:
  - a completed one-year preparatory course to study in Polish in institutions designated by the Ministry of higher education,
  or
  - certificate of the knowledge of Polish issued by the State Commission for the Certification of Proficiency in Polish as a Foreign Language,
  or
  - confirmation from the University that the student’s preparation and the level of Polish language allow to study in Polish,
  - documents confirming the knowledge of a foreign language are also certificates, diplomas and other documents confirming the completion of a secondary school abroad where classes were conducted in the same foreign language in which the foreigner will study in Poland.

  In case of the lack of one of these documents, the candidate is required to undergo a compulsory Polish language course organised by Warsaw Management University.
  The amount and terms of the payment and the course are regulated by the relevant Chancellor’s ordinances.

  Nie. Proces rekrutacji jest dwuetapowy:

  • Etap pierwszy – rekrutacja w systemie on-line
  • Etap drugi – dostarczenie kompletu dokumentów

   W czasie pandemii wirusa SARScoV-2 komplet dokumentów możesz dostarczyć kurierem na adres: Wyższa Szkoła Menedżerska (REKRUTACJA) 
   ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa

  - Na stronie www.wsm.warszawa.pl kliknij REKRUTACJA ONLINE
  - Załóż konto (rejestracja)
  - W czasie rejestracji podasz swój adres email, który będzie Twoim loginem
  - Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz link aktywacyjny do systemu IRK
  - Zaloguj się do systemu IRK
  - Uzupełnij wymagane pola: dane osobowe – zdjęcie - wykształcenie – kierunek – deklaracje - wybór planu finansowania oraz w przypadku osób rekrutujących się na studia II stopnia – dyplom.
  - Z zakładki „wydruki” pobierz i wydrukuj dokumenty
  - Przyjdź do Działu Rekrutacji WSM z kompletem dokumentów


  W czasie pandemii wirusa SARScoV-2 komplet dokumentów możesz dostarczyć kurierem na adres: Wyższa Szkoła Menedżerska (REKRUTACJA)
  ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa

  Wymagane dokumenty (OBYWATEL POLSKI)
  - Podanie o przyjęcie (kwestionariusz wydrukowany z systemu IRK)
  - oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią (dotyczy kandydatów na studia I stopnia oraz studia jednolite magisterskie)
  - świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią (w przypadku kandydatów posiadających nową maturę. Dotyczy kandydatów na studia I stopnia oraz studia jednolite magisterskie)
  - dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią (dotyczy kandydatów na studia II stopnia)
  - dowód osobisty do wglądu (Należy wypełnić i podpisać formularz uzupełniający dane osobowe wydrukowany z systemu IRK)
  - 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm)
  - potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na konto Uczelni
  Przyjmujemy tylko komplet dokumentów


  Wymagane dokumenty (OBCOKRAJOWIEC)
  - Podanie o przyjęcie (kwestionariusz wydrukowany z systemu IRK)
  - oryginał świadectwa dojrzałości lub dokumentu równoważnego (Dotyczy kandydatów na studia I stopnia oraz studia jednolite magisterskie)
  - oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych (dotyczy kandydatów na studia II stopnia)
  - Tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego w Polsce (świadectwo, dyplom, zaświadczenie lekarskie)
  - zaświadczenie z kuratorium oświaty o uznawalności świadectwa/dyplomu, jeżeli jego uznanie za równoważne z odpowiednikiem Polskim nie może nastąpić na podstawie umowy międzynarodowej
  - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
  - Paszport do wglądu (Należy wypełnić i podpisać formularz uzupełniający dane osobowe wydrukowany z systemu IRK)
  - Wiza
  - Ubezpieczenie
  - 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm)
  - zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce lub umowa najmu (jeśli student nie będzie mieszkał w domu studenta)
  - certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 (lub języka angielskiego w przypadku studiów w języku angielskim)
  - potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji i czesnego za 1 semestr na konto Uczelni (patrz promocje)
  Jeśli w imieniu studenta dokumenty będzie składała inna osoba, będzie potrzebne pełnomocnictwo notarialne na złożenie, odbiór i podpisywanie dokumentów w imieniu studenta oraz tłumaczenie tego pełnomocnictwa.
  W terminie późniejszym można dostarczyć: wizę, polisę ubezpieczeniową, potwierdzenie zameldowania lub umowa najmu.

  Tak, ponieważ od razu podpisujemy umowę o studiowaniu. Jeśli student z jakiegoś powodu nie ma możliwości dostarczenia dokumentów osobiście, może to zrobić za pośrednictwem pełnomocnika. W tym przypadku wymagane jest pełnomocnictwo notarialne na złożenie, odbiór dokumentów i podpisywanie dokumentów w imieniu kandydata.


  W czasie pandemii wirusa SARScoV-2 komplet dokumentów możesz dostarczyć kurierem na adres: Wyższa Szkoła Menedżerska (REKRUTACJA) 
  ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa

  Rekrutacja trwa od 15 maja do 20 września 2020 r.

  Rekrutacja uzupełniająca od 21 września do 30 września 2020 r. 

  Komplet dokumentów należy składać w dziale rekrutacji
  (główny budynek, na parterze, pokój F-004)

  W czasie pandemii wirusa SARScoV-2 komplet dokumentów możesz dostarczyć kurierem na adres: Wyższa Szkoła Menedżerska (REKRUTACJA) 
  ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa

  Sprawdź regulamin.

  Tak. Proszę sprawdzić zarządzenia Kanclerza w sprawie zasad naliczania i uiszczania czesnego.

  Obywatele polscy mogą wpłacać czesne w ratach miesięcznych od 1 semestru.
  Cudzoziemcy mogą wpłacać czesne w ratach miesięcznych od 2 semestru.
  Szczegóły na temat wysokości rat miesięcznych znajdziecie państwo w zarządzeniu Kanclerza w sprawie zasad naliczania i uiszczania czesnego.

  Kandydaci dokonują wpłat na konto indywidualne które jest wygenerowane w systemie IRK.
  W tytule przelewu należy wpisać nazwisko, imię, kierunek i stopień studiów.
  Po otrzymaniu numeru albumu studenta w tytule przelewu wystarczy wpisywać ten numer.

  Obcokrajowcy dokonują wpłat konto indywidualne które jest wygenerowane w systemie IRK.

  W tytule przelewu należy wpisać nazwisko, imię, nr paszportu, po otrzymaniu numeru albumu studenta wystarczy wpisywać ten numer.
  Obcokrajowcy dokonują wpłat za czesne w euro na konto walutowe.
  Nr rachunku walutowego: PL58 1600 1462 1820 6340 1000 0022
  KOD SWIFT Bank BNP Paribas: PPABPLPKXXX

  Do procesu rekrutacji wymagane jest złożenie w terminie kompletu dokumentów i wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji – przedmioty na świadectwie maturalnym i jego wyniki nie mają wpływu na przebieg procesu rekrutacyjnego.

  Zajęcia na studiach niestacjonarnych są co 2 tyg. (sobota-niedziela)

  Czesne Pedagogika


  Opłata I stopień stacjonarne I stopień niestacjonarne II stopień stacjonarne II stopień niestacjonarne
  Semestralna 1900 zł 1700 zł 2300 zł 2100 zł
  Miesięczna (5 rat w semestrze) 410 zł 370 zł 490 zł 450 zł  Opłata I stopień stacjonarne I stopień niestacjonarne II stopień stacjonarne II stopień niestacjonarne
  Semestralna 460 € 410 € 560 € 510 €
  Miesięczna (5 rat w semestrze) 100 € 90 € 120 € 110 €
  Studia I - II stopnia
  Studia jednolite magisterskie
  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
  Studia I stopnia
  Studia I - II stopnia
  Facebook

  rekru_online.png