Rekrutacja 2021/2022

Studia PodyplOmowe

Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa

Rekrutacja na semestr jesienno - zimowy

O studiach

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania czynności pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa. Absolwenci studiów będą mogli wykonywać pracę w organach administracji publicznej i nie tylko. Absolwenci będą mogli samodzielnie prowadzić oraz kierowania zespołami odpowiedzialnymi za reagowanie na incydenty sieciowe.

Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami. Słuchacze będą biegle poruszać się w zakresie stosowanych zabezpieczeń i funkcjonowania systemów informatycznych, a także będą potrafili zidentyfikować wszelkie podatności i ryzyka pojawiające się w systemach i podejmować odpowiednie działania zapobiegawcze.

Absolwenci będą również w pełni przygotowani do reagowania na incydenty bezpieczeństwa IT, ich dokumentowania, zabezpieczania materiału dowodowego oraz wykonywania audytu bezpieczeństwa w przedmiotowym zakresie.

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, wysokiej jakości specjalistów i ekspertów.

Absolwenci otrzymają bezterminowe wsparcie od PIKW w studiowanym zakresie, jak również kompetencje zawodowe do wykonywania funkcji pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa.

Adresaci Programu

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać funkcję pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa, a także osób zajmujących zawodowo bezpieczeństwem teleinformatycznym, w tym realizujących czynności związane z administrowaniem sieciami IT, problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości.

W szczególności studia skierowane są do:

 • Pełnomocników ds. cyberbezpieczeństwa,
 • Audytorów, lub osób planujących w przyszłości realizować audyty w studiowanym zakresie,
 • Administratorów danych osobowych,
 • Absolwentów szkół wyższych,
 • Pozostałych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa

składa się z następujących modułów

 • Wprowadzenie do tematyki związanej z ochroną przed cyberzagrożeniami
 • Prawne aspekty związane z ochroną cyberprzestrzeni
 • Planowanie i realizacja audytów w obszarze cyberbezpieczeństwa
 • Systemy wspomagające zabezpieczenie obszarów narażonych na cyberzagrożenia
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie ryzykiem. Metodyka oceny i szacowania ryzyka związanego z cyberzagrożeniami
 • Computer forensics. Informatyka śledcza.
 • System zarządzania ciągłością działania.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
WSM w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  – 

Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa

Kierunek realizowany we wspólpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej

KONTAKT

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie