Rekrutacja 2021/2022

Studia PodyplOmowe

Kontrola wewnętrzna i audyt

Rekrutacja na semestr jesienno - zimowy

O studiach

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w komórce kontroli wewnętrznej oraz przeprowadzania kontroli zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz wykształconą najlepszą praktyką. Absolwenci zostaną przygotowani do samodzielnego prowadzenia czynności kontrolnych poprzez:

 • uporządkowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli wewnętrznej w organizacji,
 • kształtowanie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania i prowadzenia kontroli,
 • pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego.

Adresaci Programu

Studia przeznaczone są dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo przeprowadzaniem kontroli wewnętrznych lub zewnętrznych w sektorze przedsiębiorstw oraz sektorze publicznym.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Kontrola wewnętrzna i audyt

składa się z następujących modułów

 • Wprowadzenie do tematyki kontroli
 • Rachunkowość finansowa
 • Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
 • Organizacja w organizacji. planowanie kontroli/audytu
 • Podstawy prawa podatkowego
 • Rachunkowość podatkowa
 • Metodyka przeprowadzania kontroli/audytu
 • Podstawy prawa spółek
 • Podstawy prawa zamówień publicznych
 • Metodyka doboru próby w kontroli i audycie
 • Kontrola Państwowa – rodzaje, zasady, metodyka
 • Kontrola finansowa
 • Kontrola systemów informatycznych
 • Warsztaty praktyczne

Program studiów oparty jest o zawodowe wymagania i standardy krajowe i międzynarodowe. Obejmuje treści wymagane na międzynarodowych egzaminach kwalifikacyjnych CGAP oraz CIA.

Pobierz szczegółowy program studiów

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:
1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
2. Certyfikat Kontrolera Wewnętrznego II Stopnia PIKW
3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.
4. Bezterminowe, bezpłatne wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem, po dokonaniu wpisu na Krajową Listę patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW.

 

Kontakt
Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.
tel. 22 59 00 765
tel. 510 193 672
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

 

Informacje merytoryczne www.pikw.pl
Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW
Office: +48 22 654 10 44 Mobile: +48 695 761 711 E-mail: i.jablonski@pikw.pl

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
WSM w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  – 

Kontrola wewnętrzna i audyt

Kierunek realizowany we wspólpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej

KONTAKT

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie