Rekrutacja 2021/2022

Studia PodyplOmowe

Compliance w organizacji

Rekrutacja na semestr jesienno - zimowy

O studiach

Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie prawideł i zasad rządzących normami społecznymi w obszarze działalności gospodarczej, zarówno z zakresu etyki, jak i prawa jest bardzo ważną podstawą działania w zakresie compliance. Dzięki długoletniemu doświadczeniu naszych prelegentów w zakresie compliance udało nam się skompletować tę wiedzę popartą praktycznymi aspektami działalności metodykę tworzenia infrastruktur compliance. Studia są pierwszymi w Polsce studiami prowadzonymi przez profesjonalistów na co dzień zajmujących się wdrażaniem i rozbudową systemów compliance w przedsiębiorstwach. Wraz z doświadczonymi ekspertami wypracują Państwo w oparciu o teoretyczne podstawy również praktyczne możliwości wdrażania i rozwijania organizacji compliance w przedsiębiorstwie dla osiąganie przez nie celów biznesowych. Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych
 • Certyfikat Compliance Manager / Compliance Officer /
 • Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW
 • Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją.

Celem, który chcemy osiągnąć zapraszając do udziału w studiach, jest naświetlenie tematyki compliance z różnych perspektyw, przy jednoczesnym oparciu się na praktycznych przykładach. W trakcie studiów przedstawimy jak, w ramach istniejących struktur i rozwiązań, zastosować różnorodne instrumenty do rozbudowy efektywnego systemu zarządzania compliance na miarę każdego przedsiębiorstwa.

Adresaci Programu

Studia kierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe i dalszy rozwój kariery zawodowej wiążą z istniejącymi bądź powstającymi działami zarządzania ryzykiem zgodności organizacji; osób, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji programów i strategii compliance lub poszczególnych domen tej funkcji; doświadczonych specjalistów z działów prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji z inwestorami, rozwoju biznesu, bezpieczeństwa i ochrony danych a także osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocje zachowań etycznych.

Efektywna polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności – compliance umożliwia przedsiębiorstwom stanie się bardziej konkurencyjnymi zarówno na rynkach międzynarodowych, jak i krajowych. Bez niej nie można sobie już wyobrazić efektywnego i przyszłościowego zarządzania przedsiębiorstwem. Coraz więcej dużych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim tych branż, którym zależy na rozwijaniu bądź utrzymaniu kapitału zaufania społecznego wprowadza (stosuje, uwzględnia) politykę compliance. W wyniku tego zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie wciąż wzrasta.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Compliance w organizacji

składa się z następujących modułów

 • Państwo prawa a gospodarka rynkowa
 • Podstawy prawne compliance w dyrektywach EU
 • Podstawy prawne compliance w prawie polskim
 • Elementy Kodeksu Spółek Handlowych
 • Przepisy o ochronie konkurencji i konsumenta oraz przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom handlowym
 • Elementy prawa pracy
 • Ustawa o ochronie danych osobowych
 • Misja, wizja i wartości organizacji
 • Tworzenie kodeksu postępowania i funkcjonowanie komitetów etycznych
 • Role, obowiązki i zobowiązania osób zarządzających
 • Kultura organizacja, jako czynnik istotny dla kształtowania zasad compliance w organizacji
 • Synergia i współpraca z innymi działami
 • Metodyka tworzenia funkcji compliance w organizacji (analiza porównawcza różnych rozwiązań)
 • Rola i zadania specjalisty ds. compliance / funkcji Compliance officer (wymagania w zakresie wykonywania zawodu, podstawowe kompetencje, aspekty praktyczne)
 • Tworzenie planów Compliance
 • Identyfikacja, szacowanie i monitoring braku zgodności
 • Przeciwdziałanie ryzyku utraty reputacji
 • System wczesnego ostrzegania
 • Miejsce i znaczenie zespołu Compliance w organizacji
 • Obszar zgodności z prawem uczciwej konkurencji i wolnego handlu (prawo antymonopolowe, nadużycia gospodarcze)
 • Obszar zgodności z prawem pracy i przepisami BHP
 • Obszar zgodności z przepisami ochrony środowiska i zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Obszar zgodności z prawem finansowym i  handlu (przepisy w zakresie przestępstw i nadużyć finansowych, przepisy w zakresie przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu)
 • Obszar zgodności z prawem podatkowym
 • Obszar zgodności z prawem antykorupcyjnym (zasady wręczania i przyjmowania prezentów oraz przekazywania darowizn, współpraca z organizacjami rządowymi i agencjami pozarządowymi; w tym lobbing)
 • Obszar zgodności z prawem ochrony własności intelektualnej i informacji poufnych (w tym o ochronie danych osobowych i praw autorskich)
 • Inne obszary zgodności w zależności od branży i rodzaju prowadzonej działalności (np. branża finansowa – banki, branża farmaceutyczna, etc.)
 • Tworzenie ram regulacji nadzoru wewnętrznego
 • Procesy zarządzania cyklem życia zasad i praktyk firmowych
 • Opracowanie programów komunikacji zasad i praktyk
 • Działalność edukacyjna funkcji compliance
 • Komunikacja z rynkiem – przejrzystość organizacji w zakresie nadzoru wewnętrznego
 • Identyfikacja i zarządzanie konfliktami interesów
 • Zapewnienie bezpiecznego procesu przepływu dokumentacji i informacji firmowej (funkcja ABI)
 • Wprowadzenie odpowiednich kontroli
 • Wprowadzenie poziomu kontroli i ich zgodności z SOX
 • Cyber security – zagrożenia dla organizacji i jej pracowników
 • Nadzorowanie przepływu informacji elektronicznej
 • Zapewnienie bezpieczeństwa przepływu danych firmowych w podmiotach trzecich
 • Tworzenie planów business continuity w zgodności z zasadami firmy
 • Zabezpieczenie przed wyciekiem danych (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii)
 • RIM (record information management) i ACA (automated content analyses)
 • Zgłaszanie przypadków naruszeń, programy “speaking up”
 • Badania naruszeń i nadużyć oraz przeprowadzanie postępowań wyjaśniających
 • Sankcje wynikające z naruszenia przepisów prawa: elementy prawa cywilnego i karnego
 • Tworzenie czytelnej informacji zarządczej stanowiącej wartość dodaną dla organizacji
 • Opracowanie dashboardu compliance
 • Wprowadzanie mierników jakości (KPI) dla funkcji compliance
 • Ocena zewnętrzna jakości funkcji compliance

a) Funkcjonowanie Compliance w Bankowości:
– Usytuowanie jedonostki i najczęstszy zakres działania

– Sposoby identyfikacji, oceny, kontroli, monitorowania oraz raportowania o

ryzyku braku zgodności przez komórkę do spraw zgodności w Banku

– Zmiany wynikające z Rekomendacji H i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i

Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i

systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego

sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach.

b) Relacje z regulatorami:
– Sposoby kontaktu i współpraca Banków z Regulatorami

– KNF (kontrole, BION, listy pasterskie, rekomendacje)

– NBP

– GIIF (raportowanie)

– BFG

– GIODO

– Rzecznik finansowy

c) UOKiK
– zalecenia UOKiK

– postępowanie o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

– podejście do materiałów reklamowych wg UOKiK

– Istotne poglądy wydawane przez UOKiK

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:
1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
2. Certyfikat Compliance Manager / Compliance Officer
3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.
4. Bezterminowe, bezpłatne wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem, po dokonaniu wpisu na Krajową Listę patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW.

 

Kontakt
Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.
tel. 22 59 00 765
tel. 510 193 672
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

 

Informacje merytoryczne www.pikw.pl
Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW
Office: +48 22 654 10 44 Mobile: +48 695 761 711 E-mail: i.jablonski@pikw.pl

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
WSM w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  – 

Compliance w organizacji

Kierunek realizowany we wspólpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej

KONTAKT

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie