Rekrutacja 2021/2022

Studia PodyplOmowe

Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji

Rekrutacja na semestr jesienno - zimowy

O studiach

Program oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych (Certified Fraud Examiner) oraz doświadczeniach z polskiej praktyki w tym zakresie. Celem kursu jest poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu oraz praktyczny instruktaż dotyczący podstawowych problemów organizacji i działalności podmiotów gospodarczych. Podczas zajęć przedstawione zostaną akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy biegłych wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze, a także metodologia prowadzenia badań i zasady ich dokumentowania.

Powyższy zakres uzupełniony będzie elementami teoretycznymi i praktycznymi z psychologii pracy, umożliwiającymi nabycie umiejętności przydatnych w realizacji zadań. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w skutecznym wykonywaniu zawodu biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych oraz w działach organizacji odpowiedzialnych za procesy gospodarcze w istotny sposób narażone na ryzyko wystąpienia nadużyć i przestępstw gospodarczych. Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo/ Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych
 • Certyfikat Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
 • Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.
 • Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku związanym z uzyskaną specjalizacją, zgodnie zasadami określonymi w § 9 Regulaminu KLPAiKW

Adresaci Programu

Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć i przestępstw gospodarczych, w szczególności: kontrolerzy wewnętrzni, audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy finansowi, specjaliści ds. zamówień publicznych, specjaliści ds. bezpieczeństwa, pracownicy działów finansowych, księgowości , płac, inwestycji i sprzedaży, specjaliści ds. rozliczania środków unijnych.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji

składa się z następujących modułów

 • Prawno-karne aspekty oszustw gospodarczych.
 • Istota i rodzaje przestępstw gospodarczych.
 • Prawno-karne aspekty korupcji
 • Zamówienia publiczne
 • Mechanizmy powstawania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Oszustwa księgowe
 • Zarządzanie ryzykiem oszustw
 • Metodyka przeprowadzania kontroli
 • Metodyka przeprowadzania analizy śledczej w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń
 • Metodyka przeprowadzania analizy śledczej – zajęcia praktyczne
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych
 • Psychologia oszustwa
 • Zasady wykrywania oszustw i zarządzanie incydentami
 • Studium przypadków – zajęcia warsztatowe
 • Seminarium dyplomowe

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
WSM w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  – 

Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji

KONTAKT

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie