Rekrutacja 2021/2022

Studia PodyplOmowe

Audyt Śledczy

Rekrutacja na semestr jesienno - zimowy

O studiach

Kierunek “Audyt śledczy” jest odpowiedzią za obserwowane od kilku lat rosnące zapotrzebowanie firm, urzędów i instytucji na ten rodzaj funkcji w organizacji. Coraz częściej zarządy i właściciele firm oczekują od audytorów wewnętrznych umiejętności i wiedzy niezbędnych do prowadzenia działań z obszaru audytu śledczego, nie chcąc tworzyć odrębnej funkcji lub komórki organizacyjnej dedykowanej tylko do tego obszaru pracy audytorskiej.

Kierunek został przygotowany w oparciu o nową publikację “Audyt śledczy – przetwarzanie informacji z wykorzystaniem metod i technik analizy śledczej” – PIKW, Warszawa 2019. Publikacja prezentuje unikalne narzędzie wspomagające proces analizy i zarządzania informacją w tym praktyczne aspekty analizy powiązań oraz inne narzędzia wykorzystywane przez organy ścigania w analizie kryminalnej. Narzędzie to wniesie zupełnie nowy wymiar w pracy audytorów, kontrolerów, menedżerów ryzyka oraz osób zajmujących się bezpieczeństwem w organizacji. Będzie również wsparciem dla kadry zarządzającej.

Adresaci Programu

Kierunek przeznaczony jest dla osób zainteresowanych tematyką prowadzenia audytów śledczych, w szczególności pracowników komórek kontroli i audytu oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo tym obszarem audytu w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej. Kierunek pomocny również dla osób przygotowujących się do uzyskania certyfikatu CFE (Certified Fraud Examiner).

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Audyt Śledczy

składa się z następujących modułów

 • Zakres problematyki, podstawowe definicje i pojęcia kryminologii
 • Rola kontroli, audytu wewnętrznego i audytu śledczego, funkcja zarządzania ryzykiem w firmie.
 • Procedury i dokumenty systemu zarządzania i kontroli w firmie.
 • Środowisko i kultura organizacji – wsparcie audytu śledczego.
 • Możliwości budowania wsparcia ze strony środowiska i władz organizacji dla audytu wewnętrznego w polskich realiach.
 • Definicja przestępstwa gospodarczego, oszustwa, nadużycia i korupcji.
 • Aspekty prawne przestępstw gospodarczych.
 • Defraudacja składników majątku przedsiębiorstwa jako szczególny rodzaj oszustwa.
 • Pranie pieniędzy – skala zjawiska, modelowy proces prania pieniędzy.
 • Cyberprzestępczość gospodarcza.
 • Korupcja – identyfikacja i zapobieganie, aspekty praktyczne
 • Miejsce kontroli wewnętrznej i audytu oraz znaczenie mapy ryzyk w ocenie ryzyka popełnienia oszustwa bądź nadużycia.
 • Zarządzanie ryzykiem nadużyć – szacowanie ryzyka popełniania przestępstw/nadużyć gospodarczych, budowanie mapy ryzyk nadużyć.
 • Tryby postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia oszustwa bądź nadużycia.
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi i firmami współpracującymi oraz z konkurencją.
 • Wynik audytu śledczego a rekomendacje dla procedur bezpieczeństwa w organizacji.
 • Organizacja procesu whistleblowing – kanały hot – lines w organizacji.
 • Przyczyny i motywy przestępstwa gospodarczego, nadużyć i oszustw, Personnel red flags.
 • Psychologiczny portret sprawcy i jego modus operandi.
 • Pracownik i menedżer w sytuacji pokusy oraz konfliktu wartości.
 • Techniki manipulacji w działaniu sprawcy.
 • Identyfikacja ryzyk osobowych w organizacji.
 • Pozyskiwanie informacji w trakcie prowadzonego audytu śledczego –  metody i techniki przeprowadzania rozmów, wywiadów i przesłuchań.
 • Wiarygodność informacji ze źródeł osobowych – narzędzia oceny i weryfikacji pozyskanych danych.
 • Kryteria oraz sposoby selekcjonowania, grupowania i dokumentowania informacji.
 • Aspekty formalno – prawne wykorzystania informacji w ramach audytu śledczego.
 • Problematyka ochrony informacji będących kluczowym zasobem przedsiębiorstwa.
 • Podstawy pracy analitycznej
 • Cykl analityczny
 • Techniki analityczne
 • Ocena wiarygodności informacji i ocena wiarygodności źródeł informacji
 • Struktura dokumentu analitycznego
 • Struktura wywiadu.
 • Taktyka oraz techniki prowadzenia wywiadu metodą FBI.
 • Planowanie oraz przygotowanie czynności.
 • Nawiązywanie kontaktu z osobą – podmiotem realizowanych czynności oraz kontrola przebiegu interakcji.
 • Taktyka i techniki zadawania pytań oraz zbieranie informacji w stylu „lejka”(od ogółu do szczegółu).
 • Rozpoznawanie obronnych strategii osoby i wykorzystywanie adekwatnych techniki perswazyjnej w celu: przekonującego oskarżania, ucinania zaprzeczeń, przekierowania protestów, zapobiegnięcia wycofaniu, przedstawienia opcji do wyboru.
 • Rozwiązywanie problemów występujących podczas prowadzonego wywiadu (manipulacje, obawa przed mówieniem, silne emocje, odmowa, zaprzeczenie, sprzeciw) – dobór i stosowanie wybranych technik wywierania wpływu, umiejętność budowania skutecznego przekazu perswazyjnego.
 • Zakończenie czynności i kontaktu.
 • Podsumowanie i ocena materiału uzyskanego z przeprowadzonego wywiadu.
 • Zarządzanie informacją – prawne i praktyczne aspekty przetwarzania informacji w procesie analitycznym.
 • Kryteria przetwarzania informacji w procesie analizy.
 • Pojęcie, rodzaje i formy analizy śledczej.
 • Specjalistyczne techniki analizy, oceny i interpretacji informacji.
 • Wnioskowanie analityczne – zasady tworzenia przesłanek i formułowania wniosków.
 • Wizualizacja i dokumentowanie wyników prac analitycznych.
 • Metody i techniki stosowane w analizie śledczej.
 • Procedura/struktura audytu śledczego.
 • Współpraca z Sygnalistą w procesie planowania audytu śledczego.
 • Anonimowy informator w planowaniu audytu śledczego.
 • Narzędzia wykorzystywane w audycie śledczym.
 • Znaczenie procesu dokumentacji i zabezpieczania dowodów.
 • Syntetyczny model postępowania – elementy procesu wykrywczego, strategia dochodzenia.
 • Szczegółowe techniki wykrywcze – źródła dowodowe i ich wykorzystanie.
 • Obserwacja i eksperyment audytorski w wykrywaniu nieprawidłowości i nadużyć oraz gromadzeniu dowodów.
 • Badanie otoczenia organizacji – elementy wywiadu gospodarczego.
 • Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem analizy śledczej

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:
1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
2. Certyfikat Audytora Śledczego II Stopnia PIKW
3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.
4. Bezterminowe, bezpłatne wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem, po dokonaniu wpisu na Krajową Listę patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW.

 

Kontakt
Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.
tel. 22 59 00 765
tel. 510 193 672
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

 

Informacje merytoryczne www.pikw.pl
Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW
Office: +48 22 654 10 44 Mobile: +48 695 761 711 E-mail: i.jablonski@pikw.pl

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez praktyków tego zawodu, byłych policjantów, psychologów policyjnych oraz doświadczonych analityków. Mają formę zarówno wykładów teoretycznych, jak i ćwiczeń warsztatowych, w czasie których pod okiem doświadczonych trenerów uczestnicy zajęć mogą wcielać się w autentyczne sytuacje, z którymi przyjdzie im się zetknąć w trakcie wykonywania obowiązków audytora śledczego. Poznają także podstawy prawne i metodologiczne prowadzenia audytów śledczych, elementy analityki śledczej, psychologii, kryminologii oraz szereg innych zagadnień wynikających z wiedzy, doświadczenia i wieloletniej praktyki wykładowców.

 

Pokaż sylwetki wykładowców

 

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
WSM w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  – 

Audyt Śledczy

Kierunek realizowany we wspólpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej

KONTAKT

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie