Rekrutacja 2021/2022

Studia PodyplOmowe

Audyt IT

Rekrutacja na semestr jesienno - zimowy

O studiach

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu audytora systemów informatycznych. Absolwenci studiów będą mogli podjąć pracę w komórkach audytu wewnętrznego oraz firmach audytorskich.

Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji, oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami. Na zajęciach omówione zostaną przepisy, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy audytora systemów informatycznych. Przedstawiona będzie metodologia prowadzenia badań w tym zakresie i zasady ich dokumentowania. Na ćwiczeniach i warsztatach słuchacze kształtować będą umiejętności niezbędne do tworzenia zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz profesjonalnego planowania, przeprowadzenia badań tych systemów i ich właściwego dokumentowania.

Adresaci Programu

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką audytu systemów informatycznych, osób odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie audytów systemów informatycznych w firmie – audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy wewnętrzni, informatycy, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacyjne.

Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty systemów informatycznych w instytucji sektora publicznego lub prywatnego.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Audyt IT

składa się z następujących modułów

 • Standardy audytu systemów informatycznych
 • Planowanie i realizacja audytu systemów informatycznych
 • Zarządzanie IT. Kontrola Technologii Informacyjnej i Technologii związanych
 • Planowanie i organizacja systemów informatycznych
 • Zarządzanie ryzykiem w IT
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Audyt infrastruktury informatyczne
 • Narzędzia wykorzystywane w pracy audytora
 • Kontynuacja działalności po awarii. Zarządzanie ciągłością działania
 • Jakość systemów informatycznych
 • Prawne aspekty w IT
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom komputerowym
 • Audyt legalności oprogramowania

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
WSM w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  – 

Audyt IT

Kierunek realizowany we wspólpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej

KONTAKT

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie