Projekt „Y czy Z”

POWR.03.01.00-00-T042/18

O projekcie

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji: Princeton Language Academy Iwona Święcka Sp. K. i Fundację Edukacja na NOWO, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wartość projektu wynosi 978 800 zł, kwota dofinansowania: 948 770,00 zł.

Termin realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r.


Cel główny projektu:

Celem projektu jest opracowanie 10 programów kształcenia i realizacja na tej podstawie 14 działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń w okresie do 30.06.2020 r. w ramach uniwersytetu drugiego wieku, przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji: Princenton Language Academy. i Fundacją Edukacja na NOWO, których doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu, dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowi grupa 80 uczniów/uczennic II kl. szkół średnich, którzy ukończyli 17 lat, w tym 40 K.


Projekt służy rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na: 

– aktywizację społeczną i zawodową
- poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań
– pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej

Działania w projekcie


Princeton Language Academy


Academic English

Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu IELTS,

łącznie 60 godz. którego celem jest: 


Zebranie i uzupełnienie wiedzy na poziomie B2-C1 

Zapoznanie ze strukturą egzaminu IELTS, typami pytań oraz technikami i strategiami egzaminacyjnymi

Poszerzenie i utrwalenie znajomości struktur gramatycznych i słownictwa

 na poziomie B2-C1.

Rozwijanie umiejętności językowych według wymogów egzaminacyjnych (czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie) 

Kształcenie inteligencji językowej oraz technik, strategii i praktycznych umiejętności ułatwiających zdanie egzaminów językowych.

Wyższa Szkoła Menedżerska


LEGO® Education

Realizacja cyklu 3 szkoleń w zakresie wystąpień publicznych, myślenia projektowego i nowych technologii,

łącznie 32 godz. na temat: 


Zarządzanie - ścieżka: Challenge of Egypt Project Management  (16 h)

Komunikacja: Rozmowa to przywilej. Wystąpienia i prezentacje (8 h)

AWS Business Essentials - praca z chmurą (8 h)


Edukacja na Nowo


Moja głowa, mój sukces

Realizacja szkolenia DRON przygotowującego młodzież do uzyskania uprawnień operatora bezzałogowego statku powietrznego wraz z egzaminem,

Łącznie 20 godz. na temat:

 

Część teoretyczna: 15 h 

Prawo lotnicze (3h)

Człowiek jako operator UAV możliwości i ograniczenia (1h)

Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne (6h)

Zasady wykonywania lotów w zasięgu wzroku (3h)

Obsługa, budowa, działanie systemów i podzespołów BSP (2h)


Część praktyczna: 5 h

Przygotowanie do lotu. Przedstartowa kontrola urządzeń i systemów bezzałogowego statku powietrznego

Obsługa naziemna i ocena zdatności BSP do lotu

Wykonywanie lotów w warunkach VLOS

Wykonywanie procedur pilotażowych normalnych

Sytuacje niebezpieczne- ćwiczenia praktyczne


Moja głowa, mój sukces

Seminarium warsztatowe MYŚL I DZIAŁAJ JAK INŻYNIER!

Wydarzenie seminaryjno-warsztatowe otwierające projekt:

10 stacji- uczestnicy odwiedzają poszczególne stacje,


łącznie 120 godz., w tym:

 

Rozwiń swoją inteligencję inżyniera i konstruuj wykorzystującaLEGO MINDSTORMSEV3

TEAM WORK to podstawa realizowania dobrych projektów-jak go budować i z nim pracować? 

Stres w szkole to nie problem- jak go oswoić i przekuć na sukces?

Matematyka w działaniu i w służbie edukacji interdyscyplinarnej STEAM

Myśl jak inżynier- uczenie w działaniu! Budujemy roboty z SamLabs.

Zaprzyjaźniamy się ze sztuką-inżynier konstruktor i designer.

Moja pasjonująca przygoda z językiem angielskim. 

Mam pasję, chcę ją rozwijać-młody przedsiębiorca pokonuje bariery.

Uczę się dwujęzycznie, bo jestem obywatelem Europy.

Sztuka prezentacji siebie i swoich pomysłów.

 

Cykl 8 innowacyjnych szkoleń po 10h w temacie:

Rozwiń swoją inteligencję inżyniera i konstruuj wykorzystując LEGO MINDSTORMS EV3

TEAM WORK to podstawa realizowania dobrych projektów- jak go budować i z nim pracować? 

Stres w szkole to nie problem- jak go oswoić i przekuć na sukces

Matematyka w działaniu i w służbie edukacji interdyscyplinarnej STEAM

Myśl jak inżynier uczenie w działaniu! budujemy roboty z SamLabs

Zaprzyjaźniamy się ze sztuką, inżynier konstruktor i designer

Mam pasję, chcę ją rozwijać- młody przedsiębiorca pokonuje bariery

Sztuka prezentacji siebie i swoich pomysłów 

 

Symulacja nowoczesnej lekcji w wykonaniu uczniów. 

Projekt Realizowany przy udziale partnerów:

Zgłoszenie do udziału w projekcie:

1. Zgłoszenie on-line prosimy wysłać na e-mail: projekty.ue2019@gmail.com, w tytule wpisując „Projekt Y czy Z”, a w treści: Zgłaszam chęć udziału w projekcie - IMIĘ i NAZWISKO + telefon kontaktowy do rodzica.

2. Pobranie dokumentów w formie PDF
Regulamin rekrutacji_Y czy Z
Formularz zgłoszenia do udziału w projekcie

Zał. 1 Oświadczenie uczestnika projektu Y czy Z

Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa Y czy Z

Zał. 3 Umowa uczestnictwa w projekcie_Y czy Z

Zał. 4 Zgoda rodziców na zajęcia on-line Y czy Z

 3. Czytelne wypełnienie oraz podpisanie dokumentów zgłoszeniowych przez kandydata/kę, potwierdzonych przez rodzica/opiekuna. Uwaga prosimy zwrócić uwagę, na to gdzie podpis mają założyć uczestnicy, a gdzie rodzice/opiekunowie.5. Dostarczenie dokumentów do biura Princeton Language Academy ul. Kopernika 34 lok 5.

Facebook

rekru_online.png