Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze administracji (I stopień)

fundusz 2017

DARMOWE SZKOLENIA DLA STUDENTÓW!

ADMINISTRACJA I STOPIEŃ

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie uzyskała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizacje projektu pn. „Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze administracji (I stopień)”
POWR.03.01.00-00-K285/16-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym


Celem głównym projektu jest: Podniesienie w okresie od 01.01.2017 do 30.09.2018 kompetencji 178 studentów (130K, 48M) czterech ostatnich semestrów kierunku Administracja I stopnia, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.


Cele szczegółowe projektu:

 1. Diagnoza kompetencji Uczestników Projektu niezbędnych na rynku pracy poprzez badanie kompetencji
 2. Podniesienie kompetencji zawodowych potrzebnych do odnalezienia się na rynku pracy uczestników/czek projektu poprzez ukończenie certyfikowanego szkolenia językowego i dodatkowych zadań praktycznych realizowanych z pracodawcami
 3. Podniesienie kompetencji komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie, kompetencji interpersonalnych poprzez ukończenie warsztatów praktycznych oraz warsztatów kształcących kompetencje
 4. Podniesienie wiedzy w zakresie praktycznych aspektów działania przedsiębiorstw poprzez realizację wizyt studyjnych

 

Projekt przewiduje realizację następujących działań na rzecz studentów:

• bilans kompetencji początkowy oraz bilans kompetencji końcowy
• zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje: komunikacja z klientem, autopromocja i prezentacje multimedialne, negocjacje, trening asertywności
• wizyty studyjne u pracodawców
• zadania praktyczne realizowane wspólnie z pracodawcami z zakresu zarządzania sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie oraz przepływem informacji w firmie
• dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej
• certyfikowane szkolenia przygotowujące do egzaminu LCCI IQ English for Business

 

Liczba miejsc ograniczona.
Wartość projektu: 1 064 812,80 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 897 424,23 PLN


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do osobistego kontaktu, telefonicznego lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej (decyduje kolejność zgłoszeń) z Asystentem projektu, pokój B002, ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa.

 

 

Koordynator Projektu: Aleksandra Nowosad nr tel. (22) 59-00-826
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Asystent projektu: Iwona Romanowska nr tel. (22) 59-00-775
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Specjalista ds. rozliczeń: Katarzyna Janus nr tel. (22) 59-00-816
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zbliża się koniec Twoich studiów... Coraz częściej myślisz, co dalej? Jak poradzisz sobie na rynku pracy? Czy zdobyłeś potrzebną wiedzę i umiejętności? Biuro Projektów WSM w Warszawie zaprasza studentki i studentów dwóch ostatnich lat Administracji I i II stopnia na warsztaty i szkolenia podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy.


Oferujemy:

 • bilans kompetencji początkowy oraz końcowy
 • zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje: komunikacja z klientem, autopromocja i prezentacje multimedialne, negocjacje, trening asertywności
 • wizyty studyjne u pracodawców
 • zadania praktyczne realizowane wspólnie z pracodawcami z zakresu zarządzania sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie oraz   przepływem informacji w firmie
 • dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej
 • certyfikowane szkolenia przygotowujące do egzaminu LCCI IQ English for Business

Docelowa liczba osób objętych wsparciem w projekcie:
Administracja I stopnia: 178 studentów (130 kobiet, 48 mężczyzn)
Administracja II stopnia: 141 studentów (99 kobiet, 42 mężczyzn)


Główne zadania projektu:

1. Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje:

 • Komunikacja z klientem (24h/gr) – zwłaszcza trudnym, wymagającym; zasady skutecznej prezentacji; radzenie sobie w trudnych sytuacjach; reagowanie na manipulację i próby wyprowadzenia przez klienta z równowagi; psychologia emocji, motywacji i wywierania wpływu; trudne sytuacje w kontakcie z klientem; techniki wpływania na rozmówcę, techniki komunikacji użyteczne w rozmowie z klientem.
 • Autopromocja i prezentacje multimedialne (24h/gr) – autoprezentacja; budowanie wizerunku własnej osoby; sztuka argumentacji; tajniki robienia dobrego wrażenia; sztuka przekonywania innych; prowadzenie dyskusji; wystąpienia publiczne, w tym przy korzystaniu z prezentacji multimedialnych i zasady ich opracowywania; techniki mówienia; kultura słowa.
 • Negocjacje (24h/gr) – formy prowadzenia rozmów przez dwie lub więcej stron w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie stanowiącej przedmiot (cel) negocjacji, w tym sprawy sporne; działania socjotechniczne i socjopsychologiczne wykorzystywane w negocjacji; techniki negocjacji (ustępstw, opóźniające, odrzucania propozycji itp.).
 • Trening Asertywności (24h/gr) – asertywność; techniki przeciwstawiania się manipulacji; naturalne mechanizmy reagowania na sytuacje konfrontacyjne; sztuka odmawiania i przyjmowania odmowy; panowanie nad emocjami; asertywne udzielanie i przyjmowanie krytyki; radzenie sobie z poczuciem winy i krzywdy; znaczenie asertywności w sytuacjach trudnych; techniki i umiejętności otwartego i stanowczego, a równocześnie uprzejmego wyrażania własnych opinii i emocji; egzekwowanie swoich praw oraz podejmowanie decyzji (umiejętności szczególnie ważne dla osób wchodzących na rynek pracy).


2. Wizyty studyjne u pracodawców (2 wizyty w średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą interesanta oraz posiadających i wdrażających procedury obiegu dokumentów - 16h/gr) – nabycie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych; wizyty bezpośrednio związane z przedmiotem kształcenia na kierunku Administracja; poznanie/obserwowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwach w warunkach rzeczywistych; spotkania z praktykami; możliwość uczestniczenia w studiach przypadków; rozwiązywanie problemów z obszaru kierunku studiów. pojawiających się w rzeczywistych warunkach pracy; zdobycie nowego doświadczenia praktycznego jeszcze przed podjęciem pracy; poznanie specyfiki branży firmy; weryfikacja swoich oczekiwań względem pracy zawodowej.

 

3. Zadania praktyczne realizowane wspólnie z pracodawcami z zakresu zarządzania sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie oraz przepływem informacji w firmie (24h/gr) – nabycie kompetencji komunikacyjnych, zawodowych, przedsiębiorczych

 • Zajęcia z rozwiązywania sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie – zajęcia mają przygotować uczestników do radzenia sobie w środowisku i sytuacjach powstających podczas wykonywania obowiązków w tym w publicznych i niepublicznych jednostkach; zajęcia w formie wykładów, prezentacji multimedialnych, analiz przypadków oraz głównie w formie zajęć praktycznych, treningów i symulacji w tym symulacji w sytuacjach stresowych.
 • Zajęcia związane z przepływem informacji w firmie – zasady komunikacji w przedsiębiorstwie – stosowane sposoby komunikacji, informacja zwrotna, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji, instrukcja kancelaryjna, obieg dokumentów; rozwiązania przyjęte przez pracodawców, oraz dobre praktyki funkcjonujące w przedsiębiorstwach w tym możliwość ich implementacji.


4. Dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej
(30h/gr + podsumowanie 1h/gr) – nabycie kompetencji przedsiębiorczych, komunikacyjnych, zawodowych; realizacja zadań praktycznych; wykorzystywanie zdobytej wiedzy w zakresie tzw. Trudnych interwencji/sytuacji kryzysowych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

5. Certyfikowane szkolenia przygotowujące do egzaminu LCCI IQ English for Business (100h/gr) + egzamin

 

Rekrutacja osób, które chcą wziąć udział w projekcie:
Poniedziałek – piątek: 9:00 – 15:30
Sobota, niedziela: 9:00 – 13:00


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do osobistego kontaktu, telefonicznego lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej (decyduje kolejność zgłoszeń) z Asystentem projektu: Iwona Romanowska, ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa, pok. B-002, tel. (22) 59-00-775; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty dotyczące zadań są dostępne: na stronie wsm.warszawa.pl
w zakładce Biura projektów: Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze administracji (I stopień) i (II stopień)

 

 

 

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png