Akademia Menedżerska

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-T041/18

O projekcie

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji: Princeton Language Academy Iwona Święcka Sp. K. i Fundację Edukacja na NOWO w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 995 650 zł, kwota dofinansowania: 965 650 zł.
Termin realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r.

Cel główny projektu:

Celem projektu jest opracowanie 6 programów kształcenia i realizacja na tej podstawie 11 działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń w okresie do 30.06.2020 r., przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji: Princenton Language Academy Iwona Święcka Sp. K. i Fundacją Edukacja na NOWO, których doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu, dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowi grupa 80 menedżerów/ek biznesu, w tym 40 kobiet


Projekt służy rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:
– aktywizację społeczną i zawodową
– pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej
– poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań


Academic English

Działania w projekcie


Princeton Language Academy


Academic English

Specjalistyczny kurs języka angielskiego English for Business,
łącznie 90 godz. na temat:


• zebranie i uzupełnienie wiedzy z zakresu słownictwa biznesowego (A2-C1) (30 h)
• rozwinięcie umiejętności komunikacji w biznesie wyrażania opinii, przedstawiania prezentacji, brania czynnego udziału w dyskusji, argumentowania, negocjacji (30 h)
• przygotowanie do egzaminu LCCI English for Business (30 h)

Wyższa Szkoła Menedżerska


LEGO® Education

Realizacja cyklu 5 szkoleń w zakresie prowadzenia projektów i pracy w chmurze, łącznie 50 godz. na temat:


• Zarządzanie ścieżka od PMI do ITIL, czyli jaką metodykę mam wybrać (8 h)
• Zarządzanie - ścieżka: Challenge of Egypt Project Management (10 h)
• AWS Business Essentials - praca z chmurą (8 h)
• Komunikacja w pracy i poza nią z uwzględnieniem NVC, Porozumienie Bez Przemocy (8 h)
• Kierowanie zespołem - trening menedżerski (16 h)

Edukacja na Nowo


Moja głowa, mój sukces

Realizacja cyklu 5 kursów / szkoleń z zakresu kompetencji miękkich
łącznie 128 godz. na temat:


• Nowoczesne metody i narzędzia w pracy managera (40 h)
• Radzenie sobie z konfliktem (16 h)
• Negocjacje (16 h)
• Jak budować trwały i efektywny zespół (24 h + badanie FRIS)
• Skuteczne przywództwo (32 h)

Projekt Realizowany przy udziale partnerów:

Zgłoszenie do udziału w projekcie:

1. Zgłoszenie on-line prosimy wysłać na e-mail: projekty.ue2019@gmail.com, w tytule wpisując „Akademia Menedżerska”, a w treści: Zgłaszam chęć udziału w projekcie - IMIĘ i NAZWISKO + telefon kontaktowy. 


2. Pobranie dokumentów w formacie PDF
• formularz zgłoszenia do udziału w projekcie
• deklaracja uczestnictwa
• umowa uczestnictwa


3. Czytelne wypełnienie oraza podpisanie dokumentów zgłoszeniowych przez kandydata/kę.
4. Wypełnienie testu kompetencji.
5. Dostarczenie dokumentów do biura Princeton Language Academy ul. Kopernika 34 lok 5.

Facebook

rekru_online.png