Kursy i szkolenia WSM

kursy.jpg

Kursy i szkolenia WSM dla wszystkich, którzy:

  • chcą podnieść kwalifikacje!
  • uzupełnić swoje wykształcenie!
  • zwiększyć swoje szanse na rynku pracy!


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

Wprowadzenie do kontrolingu

Obszar

W nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach kontroling zajmuje istotne miejsce. Jest zintegrowanym systemem kierowania, planowania, kontroli i informacji, wspierający swym funkcjonowaniem realizację strategii spółki. Zadaniem kontrolingu jest stworzenie w organizacji miarodajnego systemu informacji umożliwiającego ocenę realizacji celów ekonomicznych i korygowanie przyjętych planów. Właściwie „skrojony" oraz „uszyty na miarę" system kontrolingu i niezbędnych narzędzi informatycznych odegra ważną rolę w realizacji misji i strategii przedsiębiorstwa oraz pomoże w znaczny sposób poprawić efektywność realizowanych procesów, co w konsekwencji powinno przełożyć się na poprawę wyników finansowych.

 

Cele

Poznanie istoty kontrolingu oraz właściwe zaprojektowanie jego koncepcji dla przedsiębiorstwa stanowi podstawę przyszłych sukcesów firmy. Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę, w jaki sposób przeprowadzić proces projektowania i tworzenia systemu, informatycznych narzędzi kontrolingu, jaka jest rola systemów finansowo – księgowych w tworzeniu efektywnej informacji zarządczej oraz poznają zasady tworzenia raportów analitycznych.

Uczestnicy uzyskają także praktyczną wiedzę, w jaki sposób implementować system oraz skutecznie z nim „współpracować" w celu uzyskania poprawy efektywności wszystkich obszarów przedsiębiorstwa.

 

Profil uczestnika

Szkolenie przeznaczone jest dla osób (studentów) skierowanych do średniej wielkości przedsiębiorstw, które rozważają wdrożenie systemu kontrolingu. Dedykowane jest dla menedżerów zarządzających spółkami, ich właścicieli oraz kadry zarządzającej średniego szczebla.

 

Zakładane efekty szkolenia

Zdobycie przekonania, iż prawidłowo wdrożony system kontrolingu jest kluczem do skutecznego zarządzania przychodami, kosztami i efektywnością w firmie.
Poznanie praktycznych aspektów tworzenia modelu kontrolingu oraz jego wdrożenia w przedsiębiorstwie. Na co zwrócić szczególna uwagę podczas wdrożenia.
Uzyskanie wiedzy o stosowanych w praktyce rozwiązaniach w zakresie narzędzi informatycznych wspomagających kontroling.
Poznanie zależności między współistniejącymi w przedsiębiorstwie systemami finansowo – księgowymi a kontrolingiem.
Umiejętność rozpoznania specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie systemu kontrolingu, określenia etapów projektowania i wdrożenia systemu, koniecznych narzędzi do sprawnego tworzenia cyklicznych raportów kontrolingowych.
Poznanie roli efektywnego systemu motywacyjnego wspomagającego realizację celów przedsiębiorstwa, tworzenie modeli premiowych oraz wiązanie ich z systemem kontrolingu.

 

Program:

1. Co to jest kontroling

Krótki rys historyczny
Definicje
Modele kontrolingu
Narzędzia

2. W jakim celu wdrażamy kontroling

Określenie potrzeb w przedsiębiorstwie
Określenie oczekiwanych korzyści

3. Prezentacja elementów kontrolingu.

Kalkulacja kosztów i przychodów
Raporty wykonania przychodów i kosztów
Narzędzia do budżetowania przychodów i kosztów
Narzędzia do rozliczania wykonania budżetu
Analiza odchyleń
Rachunek pokryć finansowych
Analiza kluczowych wskaźników
Raporty analityczne

4. Prezentacja stosowanych w praktyce narzędzi kontrolingu operacyjnego.

5. Omówienie korzyści z wdrożenia kontrolingu.

Poprawa efektywności na każdej płaszczyźnie działania spółki
Świadome zarządzanie firmą w oparciu o rzetelną informację zarządczą
Uzyskanie oszczędności – można obniżać koszty w miejscach, które tego wymagają
Podejmowanie racjonalnych decyzji
Podniesienie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie

 

Termin: do uzgodnienia

Czas trwania: 8 godzin

Cena szkolenia: cena 190zł dla osób uczących się

Kontroling w przedsiębiorstwie w ujęciu praktycznym
Kontroling w praktyce dla zaawansowanych
Kurs przygotowujący do zawodu Sądowego Kuratora Społecznego
Współczesne zagrożenia wykolejeniem społecznym dzieci i młodzieży
Psychografologia
Zawodowy kurs dokształcający - Informacja i promocja turystyczna
Kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook