Wszystkich interesantów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu umówienia wizyty
Zajęcia odbywać się będą w trybie mieszanym na platformach Moodle oraz MS Teams
Kliknij tutaj aby poznać instrukcję konfiguracji pakietu Office 365

Konferencja naukowa "Sektor prywatny a sektor publiczny. Granice i procedury."

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36

18 października 2017 r.

 

Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych oraz Wydział Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
zapraszają na konferencję naukową na temat:
Sektor prywatny a sektor publiczny. Granice i procedury.

 


 

 

Ponad 25-letni okres zmian systemowo - instytucjonalnych i budowy dojrzałej gospodarki rynkowej w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej pozwala na pogłębione analizy i syntetyczne wnioski. Jednocześnie temat wzajemnych relacji: sektor prywatny - publiczny stanowi stałe wyzwanie dla wielu dziedzin nauki oraz dla praktyki życia gospodarczego w naszych krajach. Relacje te wynikają głównie z przyjętego modelu państwa
i gospodarki, wdrażanych regulacji prawnych oraz uwarunkowań społecznych. Znaczący wpływ na te relacje wywiera także nasza obecność w Unii Europejskiej.
Planowana konferencja w zamierzeniu organizatorów ma na celu wskazanie ekonomicznych, prawnych i społecznych konsekwencji dokonanych zmian oraz ich powiązanie z nowymi, współczesnymi dylematami rozwojowymi. Dotyczy to tak określania granic występowania podstawowych sektorów w gospodarce jak i stosowanych procedur. Granice funkcjonowania sektora prywatnego dotyczą wskazania tych pól czy obszarów życia społeczno-gospodarczego, gdzie prawa własności prywatnej nie występują albo mają ograniczony charakter. Wysokie koszty stanowienia tych praw tłumaczą względnie trwały charakter firm sektora publicznego lub/i państwową regulację.
Wiązać to przede wszystkim należy z występowaniem czystych dóbr publicznych, charakterem monopolu naturalnego, zadaniami użyteczności publicznej, określaniem tzw. strategicznych obszarów gospodarowania – gdzie funkcjonowanie sektora publicznego jest efektywniejsze niż regulacja podmiotów prywatnych oraz z uwagi na ważne względy społeczne i dominujące preferencje obywateli. Pojawiają się problemy zarządzania dobrami wspólnymi i wskazanie różnic w stosowanych procedurach postępowania np. kontrakty rynkowe czy zamówienia publiczne. Administracyjnie określane „strategiczne” dziedziny gospodarowania można uznać za przejaw etatystycznego myślenia oraz oddziaływania grup interesu.
Proporcje sektorowe mają duże znaczenie dla efektywności ekonomicznej i społeczno-politycznej. Ich optymalizacja zawsze powinna być dostosowywana do konkretnych warunków czasu i miejsca, do warunków prawnych, ekonomicznych i społecznych danego kraju. Na proporcje sektorowe silny wpływ wywiera także postęp techniczny.
Szeroki temat Konferencji pozwoli przedstawicielom nauk ekonomicznych oraz prawno-administracyjnych i społecznych na zaprezentowanie podejścia wielodyscyplinarnego. Takie podejście zapewnia nie tylko różnorodność ujęć badawczych, ale także pozwoli uwzględnić (i ocenić) jaki wpływ na procesy prywatyzacyjne miały regulacje Unii Europejskiej. Jednocześnie pragniemy zasygnalizować, iż szczególnie oczekiwane będą referaty wykorzystujące badania empiryczne, ukazujące przebieg procesów prywatyzacyjnych w różnych obszarach gospodarki. Zachęcamy także do zgłaszania referatów porównawczych, ukazujących przebieg prywatyzacji w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.
Konferencja ma mieć charakter jednodniowy z podziałem na przedpołudniową część plenarną i popołudniową część sekcyjną – sekcja ekonomiczna, sekcja prawnicza i sekcja społeczna.
Organizatorzy zwracają się z uprzejmą prośbą o przyjęcie zaproszenia i aktywny udział w niniejszej konferencji. Informujemy, że wszystkie przyjęte na Konferencję referaty zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach naukowych Szkoły („Zarządzanie. Teoria i Praktyka”, „Studia Społeczne”, „Studia Prawnicze i Administracyjne”), oraz w specjalnie wydanej monografii.

 

Organizator:

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie (Wydział Nauk Społecznych i Administracji, Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych).

 

Komitet Naukowy Konferencji:
• prof. zw. dr hab. Alexander J. Belohlavek, dr h.c. (WSM, Prezydent World Jurist Association),
• prof. zw. dr hab. Lidia Białoń (WSM),
• prof. zw. dr hab. Marian Daniluk (WSM),
• prof. zw. dr hab. Marek Garbicz (SGH),
• prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska (WSM),
• prof. zw. dr hab. Jan Grabowski (WSM),
• prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD (St. Elizabeth University of Health & Social Sciences, Bratislava),
• Ing. Jaroslava Kmecová, PhD., MBA (St. Elizabeth University of Health & Social Sciences, Bratislava),
• prof. dr hab. Jiri Kolenak (Newton College, Prague),
• prof. dr hab. Jan Olszewski (URz),
• prof. dr hab. Andrzej Powałowski (UGd),
• prof. WSM dr hab. Zbigniew Staniek (WSM),
• prof. zw. dr hab. Janusz Strzępka (UŚ),
• prof. zw. dr hab. Stanisław Sudoł, dr h.c. (WSM),
• prof. dr hab. Marian Strużycki (WSM),
• prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. (St. Elizabeth University of Health & Social Sciences, Bratislava),
• prof. zw. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł (UJ).

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:
• Przewodniczący: Dr hab. Prof. WSM Marek Gruchelski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 509 977 915,
• Doc. dr Roman Goryszewski,
• Dr inż. Alfreda Kamińska,
• Doc. dr Elżbieta Kotowska,
• Dr Agnieszka Król,
• Dr Teresa Panas,
• Dr Piotr Wąchal.

 

Sekretariat Konferencji tel. (22) 5900845:
• mgr Klaudia Grubbe, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
• mgr Andrzej Jarzęcki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Patronat Konferencji:
 

logo PTE 600
 

 

Zakres tematyczny referatów i komunikatów:

 
Sekcja ekonomiczna: Granice a bariery funkcjonowania sektorów. Sektory a konkurencyjność podmiotów i efektywność gospodarcza. Rola sektora publicznego. Prawa własności w ramach sektorów. Prawa własności a koszty transakcyjne. Prywatyzacja a nacjonalizacja. Zmiany praw własności a nierówności społeczne. Przedsiębiorstwo a rynek jako instytucje – organizacje. Sektory a systemy nadzoru korporacyjnego. Rola i modele państwa. Teoria i praktyka regulacji. Skutki deregulacji na różnych rynkach.

 

Sekcja prawnicza: Prawo a gospodarka. Prawo publiczne i prawo prywatne w regulacji gospodarki. Prawne formy prywatyzacji przedsiębiorstw. Od komercjalizacji do prywatyzacji. Blaski i cienie prywatyzacji powszechnej. Prywatyzacja sektorowa. Prywatyzacja kapitałowa a prywatyzacja bezpośrednia. Prywatyzacja w „sektorach wrażliwych”. Prywatyzacja usług pożytku publicznego. Prywatyzacja w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Unia Europejska wobec prywatyzacji. Dylematy reprywatyzacji mienia publicznego.

 

Sekcja społeczna: Prywatyzacja a partycypacja pracownicza. Akcjonariat pracowniczy. Społeczne postrzeganie prywatyzacji. Społeczne koszty prywatyzacji. Skutki prywatyzacji świadczeń zdrowotnych (zakładów opieki zdrowotnej). Skutki prywatyzacji usług edukacyjnych. Procesy prywatyzacyjne a prawa człowieka. Problem nierówności społecznych.

  


Harmonogram przygotowań:
- 20 sierpnia 2017 – zgłoszenie uczestnictwa w konferencji oraz wszelkich uwag na adres mailowy sekretariatu Konferencji (przesłanie formularza zgłoszeniowego).
- 30 sierpnia 2017 – zgłoszenie tytułów referatów oraz komunikatów naukowych na adres mailowy sekretariatu Konferencji.
- 10 września 2017 - termin dokonania opłaty konferencyjnej.

- 15 września 2017 – nadesłanie przez uczestników podstawowych tez referatów na adres mailowy sekretariatu konferencji.
- 20 września 2017 – nadesłanie przez uczestników konferencji tekstów referatów i komunikatów przeznaczonych do publikacji (na adres mailowy sekretariatu konferencji). 

 

Wymogi redakcyjne odnośnie artykułu: Objętość do 16 stron formatu A4 (ok. 20 tys. znaków ze spacjami); czcionka – 12 (Times New Roman), odstęp – 1,5; przypisy u dołu strony (10, Times New Roman). Streszczenie w języku angielskim (do 1 strony znormalizowanego maszynopisu) umieszczone na zakończenie tekstu zasadniczego.

 

Opłaty:

Opłatę w kwocie 300,00 PLN należy przelać na konto:
Nazwa rachunku: PLUS BANK S.A. Aleja Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa
Numer konta: 42 1680 1248 0000 3000 2242 4147
z dopiskiem „Konferencja WSM”

 
Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, całodzienne wyżywienie, publikację referatu (komunikatu) w wydawnictwie pokonferencyjnym (czasopismo oraz monografia).
Uwaga: faktura z tytułu opłaty konferencyjnej może być wystawiona na uczelnię jedynie wówczas, gdy przelewu dokonała uczelnia. Faktury będą wydawane uczestnikom w trakcie konferencji.

 
Organizatorzy rezerwują sobie prawo do uznania wybitnych przedstawicieli nauki, prezentujących referaty na konferencji, za gości honorowych konferencji i zwolnienia ich z opłaty konferencyjnej.

 

Program Konferencji:

08.30 - REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

09.00 - ROZPOCZĘCIE KONFERENECJI (SALA F-401)
Przemówienia rozpoczynające konferencję naukową wygłoszą:
• Prezydent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Prof. WSM dr hab. Stanisław Dawidziuk, Dr h.c.m
• Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Prof. zw. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c.

09.30 - SESJA PLENARNA (SALA F-401)
Prowadzenie:
• Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Administracji WSM w Warszawie Prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska
• Dziekan Wydziału Menedżerskiego i Nauk Technicznych WSM w Warszawie Prof. WSM dr hab. Zbigniew Staniek

12.00 - PRZERWA

12.30 - SEKCJE TEMATYCZNE
Prowadzenie:
• SEKCJA EKONOMICZNA: Doc. dr Roman Goryszewski (SALA F-401)
• SEKCJA PRAWNICZA: Dr Piotr Wąchal (SALA F-403)
• SEKCJA SPOŁECZNA: Dr hab. Prof. WSM Marek Gruchelski (SALA F-404)

15.00 - ZAKOŃCZENIE / OBIAD

 

Tematy referatów:

SESJA PLENARNA
(prowadzenie: Prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska, Dr hab. Prof. WSM Zbigniew Staniek)
1. Prof. zw. dr hab. Marek Garbicz (SGH) – Nowa rola państwa w świecie globalnej finansjalizacji.
2. Prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska (WSM) – Usługi pożytku publicznego – doświadczenia europejskie.
3. Prof. zw. dr hab. Jan Grabowski (WSM) – Formy prywatyzacji przedsiębiorstw.
4. JUDr. Filip Hrmo, LL.M. (Matej Bel University, Faculty of Law, Banská Bystrica) – The progress of reforms in a financial regulation in the European Union.
5. Prof. zw. dr hab. Ewelina Nojszewska (SGH) – Publiczne i prywatne koszty leczenia chorób na przykładzie chorób przewlekłych.
6. Prof. zw. dr hab. Wojciech Pacho (SGH) – Rola państwa w procesie wzrostu gospodarczego.
7. JUDr. Lukáš Peško (Matej Bel University, Faculty of Law, Banská Bystrica) – International Trends protection of business secrets in the 21st century.
8. Prof. zw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz (SAN) – Biflacja. Zderzenie się publicznego i prywatnego sektora gospodarki.

  

SEKCJA EKONOMICZNA
(prowadzenie: Doc. dr Roman Goryszewski)
1. Dr Leszek Borowiec (WSFiZ) – Podatek VAT jako dochód budżetu państwa w latach 2005-2016 a luka podatkowa.
2. Dr hab. Prof. US Ewa Frąckiewicz (US) – Deinstytucjonalizacja usług społecznych.
3. Dr inż. Alfreda Kamińska (WSM) – Regionalne aspekty interwencjonizmu proinnowacyjnego.
4. Dr hab. Prof. SGH Marta Kightley (SGH) – Relacje sektorowe – doświadczenia azjatyckie.
5. Prof. zw. dr hab. Czesław Skowronek (WSM) – Struktura własności w polskim sektorze przedsiębiorstw.
6. Dr hab. Prof. WSM Zbigniew Staniek (WSM) – Sektory własności a równowaga instytucjonalna.

 

SEKCJA PRAWNICZA
(prowadzenie: Dr Piotr Wąchal)
1. Dr Rafał Cieślak (UW) – Między PPP a prywatyzacją. Ustawowe granice partnerstwa publiczno-prywatnego.
2. Dr hab. Prof. UŚ Michał Kania (UŚ) – Wdrożenie partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne.
3. Mgr Emilia Kolon-Siemińska (UWM) – Wyłudzanie podatku VAT.
4. Dr Anna Pawlukojć (WSM) – Instytucja zasiedzenia służebności przesyłu.
5. Dr Jakub Szczerbowski (SWPS) – Prawo prywatne jako regulator stosunków pomiędzy osobami prawa publicznego.
6. Dr Edyta Tkaczyk (WSM) – Rządowa procedura budżetu a jej „oddziaływanie” na gospodarkę. Zagadnienia prawne.
7. Dr Piotr Wąchal (WSM) – Zasady określania wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu w praktyce orzeczniczej.

 
SEKCJA SPOŁECZNA
(prowadzenie: Dr hab. Prof. WSM Marek Gruchelski)
1. Dr Jan Czarzasty (SGH) – Wpływ prywatyzacji na stosunki pracy.
2. Prof. zw. dr hab. Juliusz Gardawski (SGH) – Prywatyzacja w Polsce w świetle badań socjologicznych.
3. Dr hab. Prof. WSM Marek Gruchelski (WSM) – Wykorzystanie nowych form współpracy pomiędzy sektorem prywatnym a sektorem publicznym jako czynnik wspomagający realizację polityki społeczno-ekonomicznej państwa.
4. Prof. zw. dr hab. Jan Kordos (WSM) – Teoria podejmowania decyzji a zarządzanie jakością.
5. Doc. dr Elżbieta Kotowska (WSM) – Społeczno-ekonomiczne i prawne przesłanki stymulowania rozwoju lokalnego.
6. Dr Agnieszka Król (WSM) – Partycypacja pracownicza jako instrument kształtowania kapitału ludzkiego przedsiębiorstw.
7. Dr Barbara Pawłowska (WSM) – Efektywność i konkurencyjność instytucji publicznych w świetle nowej filozofii zarządzania (new public management).
8. Dr inż. arch. Katarzyna Sadowy (SGH) – Przestrzeń publiczna - dobro publiczne, wspólne czy społeczne? Modele współpracy w gospodarowaniu przestrzenią miast.
9. Prof. dr hab. inż. Marian Turek (Politechnika Śląska) – Ekonomiczne aspekty likwidacji niskiej emisji w Polsce.

 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png