COVID-19: Zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, konferencji oraz wydarzeń.
Wszystkich interesantów prosimy o kontakt na adresy mailowe - nie osobiście.
Zajęcia odbywać się będą w trybie online na platformach Moodle oraz MS Teams

Inspektor Ochrony Danych (RODO)

rodo_www.jpg

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie oraz Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej zapraszają
na studia podyplomowe "Inspektor Ochrony Danych (RODO)".

Uczestnicy studiów

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych, audytorów, osób pełniących funkcję pełnomocnika ds. cyberprzestrzeni, a także osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości.

Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.

W szczególności studia skierowane są do:

 • Inspektorów Ochrony Danych,
 • Audytorów, lub osób planujących w przyszłości realizować audyty w studiowanym zakresie,
 • administratorów danych osobowych,
 • pracowników stosujących ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO,
 • pełnomocników ds. cyberprzestępczości,
 • absolwentów szkół wyższych,
 • pozostałych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Cele studiów

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Danych. Absolwenci studiów będą mogli wykonywać pracę w organach administracji publicznej i nie tylko.

Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami. Słuchacze będą biegle poruszać się w zakresie stosowanych zabezpieczeń i funkcjonowania systemów informatycznych, a także będą potrafili zidentyfikować wszelkie podatności i ryzyka pojawiające się w systemach i podejmować odpowiednie działania zapobiegawcze.

Studia obejmują problematykę zarządzania jakością, ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi, a także wykonywaniem audytów w przedmiotowym zakresie. Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji państwowej i samorządowej, przemyśle, bankowości, ubezpieczeniach, komunikacji elektronicznej i służbie zdrowia oraz wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych (IOD), audytora ds. bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych oraz pełnomocnika ds. cyberprzestępczości. Absolwenci będą również w pełni przygotowani do wykonywania audytu bezpieczeństwa w przedmiotowym zakresie.

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, wysokiej jakości specjalistów i ekspertów.

Absolwenci otrzymają bezterminowe wsparcie od PIKW w zakresie audytów i bezpieczeństwa informacji, jak również kompetencje zawodowe do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Organizacja studiów

 • Na studia przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy złożą wymagane dokumenty.
 • Program studiów obejmuje łącznie 220 godzin zajęć dydaktycznych.
 • Studia trwają dwa semestry i rozpoczynają się w semestrze zimowym.
 • Zajęcia realizowane są podczas dwudniowych zjazdów (sobota- niedziela)

Absolwenci studiów po zadaniu egzaminów i obronie prac dyplomowych (projektowych dot. przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa w wybranym przez słuchacza obszarze) otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych,
 • Certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej potwierdzający kompetencje zawodowe Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Absolwenci otrzymują także stałe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW. W przypadku sytuacji problematycznych, napotkanych w trakcie pracy zawodowej, związanej z przedmiotowym obszarem. Absolwenci mają prawo zwrócić się, za pomocą maila, telefonicznie lub osobiście o poradę / wsparcie w rozwiązaniu danego problemu. Profesjonalne rozwiązanie danego problemu otrzymuje się w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych.

Koordynator kierunku:

Stanisław Hady-Głowiak - Audytor II stopnia, wieloletni pracownik administracji publicznej, autor wielu publikacji naukowych, branżowych, doświadczony Inspektor Ochrony Danych, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, absolwent studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego współorganizowanych z PIKW, uczestnik studiów i wizyt studyjnych w ramach programów międzynarodowych, stażysta programu międzynarodowego w korporacji prawnej w Londynie, wykładowca prowadzący szkolenia i kursy oraz wykłady na uczelniach publicznych, ekspert ds. bezpieczeństwa informacji.

Opiekun merytoryczny:

Piotr Błaszczeć - od kilkunastu lat ściśle zajmuje się tematyką związaną z bezpieczeństwem informacji. Od kilku lat współpracuje z jednostką certyfikacyjną CIS - Certification Security Services Sp. z o. o. Właściciel firmy LOCOS zajmującej się audytem, wdrożeniami systemów bezpieczeństwa, testami penetracyjnymi i analizą computer forensics. Przez kilkanaście lat pełnił funkcję CSO (Chief Security Officer) w jednej z agencji rządowych, a wcześniej w sektorze bankowym. Obecnie odpowiada za bezpieczeństwo informacji w grupie kapitałowej będącej jednym z największych graczy rynku e-commerce a także w ramach outsourcingu funkcji Inspektora ochrony danych nadzoruje bezpieczeństwo Spółek funkcjonujących w obszarze finansów i płatności mobilnej oraz służby zdrowia. Niezależny konsultant ds. bezpieczeństwa IT, biegły sądowy z zakresu przestępstw przy użyciu sprzętu i sieci komputerowych, audytor systemów IT, CICA (Certified Internal Controls Auditor), CISSO (Certified Information Systems Security Officer), audytor wiodący ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301, EN 50600. Uczestnik i koordynator wielu projektów audytowych oraz postępowań kontrolnych realizowanych w organizacjach sektora prywatnego i publicznego. Trener realizujący zadania dla wielu firm z zakresu bezpieczeństwa informacji, audytu teleinformatycznego, danych osobowych, ochrony własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz prawnych aspektów umów w IT.

Prowadzący:

Praktycy, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych w sektorze publicznym i prywatnym oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni.

Na zajęciach, praktycy zajmujący się na co dzień tematyką studiów przedstawią najlepsze praktyki, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy IOD. Przedstawiona będzie metodologia prowadzenia zadań audytowych w tym zakresie i zasady ich dokumentowania oraz praktyczne warsztaty oparte na odbytych audytach, sprawdzeniach i kontrolach z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Na ćwiczeniach i warsztatach słuchacze kształtować będą umiejętności niezbędne do tworzenia i kontroli zasad bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych oraz profesjonalnego planowania, przeprowadzenia zadań audytowych i ich właściwego dokumentowania.

Współpraca:

Misją Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej jest konsolidowanie środowiska zawodowo zajmującego się audytem, systemami kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwem informacji, procesami związanymi z zarządzaniem ryzykiem, corporate governance, wykrywaniem i zapobieganiem oszustwom i korupcji na poziomie organizacji oraz promowanie rozwoju nowych dla Polski idei i profesji we współpracy z międzynarodowymi organizacjami zawodowymi, jak np.: ACFE, IIA, ISACA, CIPS, IFS-CIB.

PIKW jako jedyny podmiot w kraju z ponad 20 letnią tradycją, podobnie jak organizacje międzynarodowe, o których mowa powyżej jest oficjalnym członkiem NASBA, a jego zakres i forma działalności jest tożsama z działalnością ww. organizacji, działających w USA, jako spółki prawa handlowego. Działalność PIKW jest ściśle dopasowana do specyfiki, potrzeb i właściwości rynku w Polsce w przedmiotowym zakresie.

Wprowadzenie do zagadnień związanych z kontrolą systemów informacyjnych i ochroną danych osobowych.
 • Podstawowe definicje i funkcje związane z obszarem bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. 
 • Podejście do kontroli i priorytetyzacja zadań kontrolnych w obszarze przetwarzania danych.
 • Zasoby organizacji i proces ich kontroli w podejściu praktycznych do wymienionych zabezpieczeń.   
 • Rola kontroli w przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym z obszarem informacyjnym.
 • Analiza najbardziej popularnych zagrożeń i podatności związanych z systemami teleinformatycznymi 
 • Wprowadzenie do standardów, wytycznych, najlepszych praktyk, kodeksów związanych z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych. 
Prawne aspekty ochrony danych osobowych
Planowanie i realizacja kontroli, sprawdzeń i audytów w zakresie związanym z zabezpieczeniem informacji
Planowanie i organizacja systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych
Zarządzanie ryzykiem w obrębie danych osobowych
Inspektor ochrony danych – realizacja zadań ustawowych – warsztaty praktyczne
Projektowanie i kontrola obszaru bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego
System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z wymaganiami ISO/IEC 27001:2013
Audyt infrastruktury teleinformatycznej
Wykrywanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom skutkującym wyciekiem danych osobowych.
Ochrona organizacji przed wyciekiem danych osobowych
Kontynuacja działalności po awarii. Zarządzanie ciągłością działania
Zarządzanie kryzysowe. Krajowy system cyberbezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo prawne – rozszerzone podejście
Seminarium dyplomowe (projektowe)

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują

pikw.gif

Informacje merytoryczne www.pikw.pl

Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW

Office: +48 22 654 10 44
Mobile: +48 695 761 711
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Charakter studiów

Studia podyplomowe kwalifikacyjne.

Czas trwania

2 semestry, zjazdy co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opłaty
Wymagane dokumenty

Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni, pokój B 005.

tel. 22 59 00 765

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook