COVID-19: Zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, konferencji oraz wydarzeń.
Wszystkich interesantów prosimy o kontakt na adresy mailowe - nie osobiście.
Zajęcia odbywać się będą w trybie online na platformach Moodle oraz MS Teams

Audyt podatkowy z elementami rachunkowości

audyt podatkowy

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie oraz Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej zapraszają 
na studia podyplomowe "Audyt podatkowy z elementami rachunkowości".

CEL:

Zasadniczym celem studiów podyplomowych jest dostarczenie aktualnej i kompleksowej wiedzy z zakresu zasad organizowania i przeprowadzania czynności związanych z audytem podatkowym. Uczestnicy mają możliwość pozyskania oraz aktualizacji wiedzy z zakresu działalności organizacji, rachunkowości oraz prawa podatkowego. Realizacja programu umożliwi słuchaczom przekazanie umiejętności umożliwiających weryfikacje legalności i prawidłowości rozliczeń podatkowych wraz z opracowywaniem rekomendacji ewentualnych zmian z uwzględnieniem ryzyka podatkowego. Nabyta wiedza i umiejętności mają na celu umożliwić uczestnikom podejmowanie działań zwiększających bezpieczeństwo prawne i finansowe podmiotów gospodarczych. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy przeanalizują mechanizmy, instrumenty i procedury kontroli podatkowej. Uczestnicy będą mieli także możliwość zapoznania się z narzędziami identyfikacji ryzyka podatkowego oraz mechanizmami jego minimalizacji.

W ramach studiów podyplomowych uczestnicy nabędą wiedzą, umiejętności oraz kompetencje umożliwiające przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji rozliczeń podatkowych.

 

PROFIL ABSOLWENTA:

WIEDZA:

 • Znajomość zasad organizacji działalności gospodarczej.
 • Posiadanie wiedzy z zakresu roli audytu wewnętrznego w organizacji.
 • Wiedza z zakresu podatkowych skutków procesów zachodzących w organizacji.
 • Znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych.
 • Posiadanie wiedzy umożliwiającej diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu prawa bilansowego i podatkowego.
 • Posiadanie wiedzy umożliwiającej określenie istotności zdiagnozowanych nieprawidłowości z zakresu rozliczeń podatkowych.
 • Posiadanie wiedzy odnośnie zasad przeprowadzania kontroli podatkowej.
 • Znajomość instrumentów umożliwiających identyfikację nieprawidłowości lub operacji charakteryzujących się ryzykiem podatkowym.
 • Znajomość i rozumienie zasad prowadzenia kontroli podatkowej oraz rewizji finansowej.
 • Wiedza z zakresu gromadzenia, przetwarzania i przechowywania informacji dotyczącej sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa.

 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKANE PRZEZ ABSOLWENTA:

 • Wspomaganie procesu organizowania działalności gospodarczej.
 • Samodzielność w rozwiązywaniu problemów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.
 • Określenia roli audytora wewnętrznego w organizacji.
 • Posługiwanie się informacją pochodzącą z rachunkowości.
 • Identyfikacja ryzyka podatkowego w organizacji oraz wspomaganie optymalizacji ryzyka gospodarczego.
 • Opracowywanie opinii oraz raportu z zakresu diagnozy rozliczeń podatkowych.
 • Wyrażanie opinii dotyczącej poprawności stosowanych w przedsiębiorstwie rozliczeń podatkowych i rachunkowych.
 • Wskazywanie rozwiązań pozwalających na wyeliminowanie zdiagnozowanych nieprawidłowości w zakresie rozliczeń rachunkowych i podatkowych.
 • Możliwość prowadzenia ewidencji rachunkowo – podatkowych.
 • Znajomość zasad współpracy z organami podatkowymi.
 • Umiejętność prowadzenia spraw związanych z bieżącą działalnością finansową przedsiębiorstwa.

 

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY:

 • Wykształcenie kadry posiadającej umiejętności zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego organizacji.
 • Posiadanie wykwalifikowanego personelu w zakresie identyfikacji obszarów ryzyka podatkowego.
 • Posiadanie personelu o umiejętnościach pozwalających na podejmowanie działań związanych z optymalizacją podatkową.
 • Wykształcenie personelu wspomagającego pracę służb finansowo – księgowych.
 • Pozyskanie niezależnych specjalistów zapewniających o skuteczności polityki podatkowej.
 • Nabycie przez kadrę zarządzającą umiejętności uwzględniania w procesie decyzyjnym poziomu obciążenia podatkowego.

 

DOKUMENT UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 1 września 2011r., potwierdzające kwalifikacje podyplomowe, wydawane po uzyskaniu określonych efektów kształcenia na studiach podyplomowych.

 

FORMA KSZTAŁCENIA:

Studia podyplomowe

 

FORMA STUDIÓW:

Studia niestacjonarne

 

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

 • Audytorzy wewnętrzni
 • Pracownicy służb finansowo – księgowych
 • Pracownicy biur rachunkowych
 • Kadra kierownicza
 • Osoby, które w przyszłości będą zajmować się kształtowaniem i weryfikacją prawidłowości rozliczeń rachunkowo – podatkowych.


RAMOWY PROGRAM

BLOK MERYTORYCZNY

TEMATYKA

LICZBA GODZIN

Cel działalności organizacji

1

ORGANIZACJA

Ø Prawo przedsiębiorców

Ø Uwarunkowania działalności jednostek sektora finansów publicznych

Ø Ustawa o finansach publicznych

Ø Pracownik w organizacji, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Ø Identyfikacja i pomiar ryzyka działalności

Ø Zarządzanie ryzykiem działalności,

32

AUDYT

Ø System zarządzania, COSO

Ø System kontroli wewnętrznej

Ø Rola audytu wewnętrznego

Ø Metodyka audytu wewnętrznego

Ø Ryzyko w audycie

Ø Planowanie audytu podatkowego

Ø Standardy audytu wewnętrznego

Ø Uwarunkowania audytu podatkowego

Ø Mapowanie ryzyka podatkowego

32

RACHUNKOWOŚĆ

Ø Organizacja rachunkowości

Ø Rachunkowość finansowa

Ø Rachunkowość zarządcza

Ø Rachunkowość podatkowa

Ø Sprawozdawczość finansowa jako produkt rachunkowości

Ø Badanie sprawozdań finansowych

Ø Ochrona informacji w rachunkowości

48

PODATKI

Ø Polityka podatkowa

Ø Podatki w działalności gospodarczej i jednostkach sektora finansów publicznych

Ø Uproszczone ewidencje podatkowe

Ø Odpowiedzialność karno – skarbowa

Ø Sprawozdawczość podatkowa

Ø Optymalizacja podatkowa

Ø Ryzyko podatkowe i sposoby jego ograniczania

Ø Kontrola podatkowa

Ø Postępowanie podatkowe

Ø Audyt podatkowy

48

WARSZTATY AUDYTU PODATKOWEGO

Ø Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Ø Audyt podatku od towarów i usług, program i raport

Ø Audyt podatku akcyzowego, program i raport

Ø Audyt podatku dochodowego osób prawnych, program i raport

Ø Audyt podatku dochodowego osób fizycznych, program i raport

Ø Audyt pozostałych podatków, program i raport

48

Seminarium

Cel, program i raport audytu podatkowego wybranej organizacji

7

Razem

216

 


WYKŁADOWCY

Zajęcia są prowadzone przez wykładowców posiadających zarówno umiejętności dydaktyczne jak i praktykę zawodową przez co zapewniamy atrakcyjny sposób prowadzenia zajęć.

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN : Studia podyplomowe trwają 2 semestry. Plan studiów obejmuje 60 ECTS i 216 godzin.

 

Opłaty
Opłata wpisowa w wysokości 300 zł, poza okresem promocyjnym. Opłata za 1 semestr - 2200 zł. Przy jednorazowej opłacie koszt studiów wynosi 3900 zł. Opłata ratalna za studia wynosi 600 zł (8 rat)
Opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia.

 

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • potwierdzenie opłaty wpisowej


Zasady rekrutacji
: Kolejność zgłoszeń

TERMINY

Początek studiów : październik 2019

 

pikw.gif

Kierunek realizowany we współpracy z PIKW. Po ukończeniu studiów nadawany jest certyfikat Audytor ds. Podatków.

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni, pokój B 005.

tel. 22 59 00 765

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook