COVID-19: Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem w trybie mieszanym
Wszystkich interesantów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu umówienia wizyty
Zajęcia odbywać się będą w trybie mieszanym na platformach Moodle oraz MS Teams

Koło Młodych Pedagogów Mentor

Image

Misja Koła

Misją Koła jest motywowanie do działań, służących pogłębianiu wiedzy, inspirujących do profesjonalnego działania, ustawicznego kształcenia, indywidualnego pogłębiania wiedzy, ucząc szacunku dla cudzych osiągnięć i etycznych zachowań.

Cele Koła MENTOR

Celami działalności Koła są:

1) Rozwijanie zainteresowań naukowych studentów.
2) Doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz pisaniatekstów naukowych.
3) Inspirowanie twórczej i aktywnej działalności na rzecz społeczności akademickiej.
4) Propagowanie kultury pedagogicznej zgodnie z etyką zawodu i zasadami fair play.
5) Integracja środowiska studenckiego.
6) Poszerzanie wiedzy w szczególności z zakresu pedagogiki oraz innych dziedzin naukowych.

Opiekun Koła

1. Opiekunem naukowym Koła jest nauczyciel akademicki WSM w Warszawie, co najmniej w stopniu doktora.

2. Opiekuna zatwierdzają władze Uczelni.

3. Zadania opiekuna Koła:

3.1.Inspirowanie członków Koła do aktywnej realizacji misji, o której mowa w §2 3.2.Określanie priorytetów działań Koła.

  • Wspomaganie członków Koła w realizacji podejmowanych inicjatyw.

  • Wspieranie członków Koła w nawiązywaniu kontaktów z uczelniami, instytucjami, przedsiębiorstwami.

  • Reprezentowanie Koła w kontaktach z Władzami Uczelni

4. Opiekun współpracuje z Zarządem zakresie:

  • ustalania planu pracy na dany rok akademicki,

  • podejmowania decyzji, dotyczących bieżących spraw z zakresu funkcjonowania Koła

Zadania Koła

Do zadań statutowych Koła należy:

 1. Inicjowanie i organizowanie/współorganizowanie wydarzeń naukowych, w tym seminariów i konferencji naukowych, spotkań naukowych.
  Udział w formach naukowych, o których mowa w pkt. 1, potwierdzający aktywność naukową członka Koła .

 2. Publikowanie tekstów naukowych w czasopismach pedagogicznych i studenckich.

 3. Prezentacja osiągnięć członków Koła w zakresie prowadzenia badań naukowych.

 4. Pogłębianie wiedzy z zakresu aktualnej problematyki pedagogicznej.

 5. Inspirowanie działań, sprzyjających prowadzeniu dyskusji naukowej.

 6. Organizowanie lub udział w formach o charakterze popularyzatorskim np. dni nauki, festiwali nauki.

 7. Podejmowanie działań charytatywnych i wolontariackich.

 8. Współpraca ze środowiskiem akademickim.

 9. Współpraca z administracją rządową, samorządową, organizacjami pozarządowymi.

 10. Koło może nawiązywać współpracę z krajowymi i zagranicznymi, organizacjami, prowadzącymi działalność o tym samym lub podobnym profilu.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook