Prof. dr hab. Wojciech Pomykało

Pomykało WojciechProf. dr hab. Wojciech Pomykało specjalizuje się w następujących zakresach: pedagogika, teoria wychowania, antropologiczno-filozoficzne podstawy edukacji, interdyscyplinarne studia dotyczące kształtowanie osobowości człowieka XXI wieku. Prof. dr hab. Wojciech Pomykało, od kilkudziesięciu lat, zajmuje się problematyka teorii wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem, kreacji wizji człowieka a zwłaszcza Polki i Polaka nadchodzących czasów. Prace doktorską obronił w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie w 1976 roku, była ona poświęcona determinantom kształtowania osobowości Polaka obecnych i nadchodących czasów. Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. Bogdan Suchodolski, prof. dr hab. Jan Szczepański, prof. dr hab. Włodzimierz Szewczuk. Praca ukazała się w formie książki pt. „Kształtowanie ideału wychowawczego w PRL w latach 1944-1976”, (Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1977 rok.) Pracę habilitacyjną W. Pomykało, obronił w Instytucie Pedagogiki Ogólnej Akademii Nauk Pedagogicznych ZSRR w roku 1985, na podstawie której, została wydana książka pt.: „Spór o ideał Polaka”, z przedmową prof. B. Suchodolskiego, (Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986 rok). Największe znaczenie w dorobku naukowym W. Pomykało, miało przygotowanie koncepcji i zrealizowanie jedynej w Polsce po II wojnie światowej „Encyklopedii Pedagogicznej”, wydanej przez Fundację Innowacja , pod redakcją W. Pomykało w 1997 roku.(sprzedanej w nakładzie 150 tys. egzemplarzy ) Ważnym elementem dorobku prof. Wojciecha Pomykało, jest jego książka „O mądrości, światopoglądzie i osobowości:, wydanej przez Fundację Innowacja i Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną Warszawa 2004 r. W latach 1996 – 2010, prof. W. Pomykało, kierował stworzoną przez siebie Wyższą Szkoła Społeczno-Ekonomiczną w Warszawie, która z 400 studentów w 1996 roku, w 2010 doszła do 10 000 studentów. Była jak dotąd, jedyną w Polsce uczelnią realizującą pełnowymiarowe i pełnowartościowe kształcenie na odległość, realizowane przy udziale własnej stacji TV „Edusat” (nagrodzonej w 2008 roku, prestiżową nagrodą Cyfry Plus, największej satelity telewizyjnej). Prof. W. Pomykało, od 2012 roku, jest członkiem Komitetu Naukowego corocznej międzynarodowej konferencji prawników i innych przedstawicieli nauk społecznych, organizowanych w Sejmie RP, przez Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach poświęconych interdyscyplinarnie traktowanym prawom człowieka. Na każdej z dorocznych sesji tej konferencji wygłasza referaty, dotyczące znaczenia ewolucji człowieka, w realizacji jego praw. W roku 2020, jego referat będzie dotyczył analizie już istniejących i przewidywanych zachodzących zmian rewolucyjnych w umyśle współczesnego człowieka i ich skutków dla realizacji jego aktualnych i perspektywicznych praw.Od 2017 roku. prof. W. Pomykało podjął prace w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, na stanowisku profesora pedagogiki. Obok realizowanych wykładów na temat podstaw współczesnej pedagogiki, teorii wychowania i dziejów myśli pedagogicznej oraz metodologicznych podstaw współczesnych nauk społecznych, prof. W. Pomykało, zorganizował w roku 2019 konferencję , z udziałem tak wybitnych uczonych, jak m. inn.: prof. dr hab. Zbigniew Madej, prof. dr hab. Władysław Szymański, prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, prof. dr hab. Wojciech Huebner, prof. dr hab. Maria Szyszkowska czy prof. dr hab. Józef Półturzycki poświęconej problematyce nieznanych lub słabo znanych przeobrażeniom zachodzącym we współczesnych Chinach . Konferencja ta, została poświęcona fenomenowi chińskiemu która oznacza podjęcie problemów z tego zakresu o szczególnym znaczeniu dla kształtowania współczesnego człowieka. Z konferencji tej, ukazała się książka, wydana przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej im. prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, pod redakcja naukowa prof. dr hab. Wojciecha Pomykało pod tytułem : „Zagadki chińskiego sukcesu”. Jednocześnie prof. Wojciech Pomykało, oddal do druku w Wydawnictwie Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, monografię pt.: „Człowiek przyszłości”, która dotyczy wizji człowieka przyszłości w obecnie trudnej epoce, stawiającej współczesnego człowieka globalnego na rozstajnych drogach oraz wobec trudnych wyborów, mogących się zakończyć zarówno jego klęska gatunkową, jak i jego nowymi gatunkowymi sukcesami. Prof. W. Pomykało, pełni obecnie funkcję redaktora naczelnego czasopisma Wyższej Szkoły Menedżerskiej :Studia Społeczne”, na łamach którego opublikował –obok wielu artykułów wielu wysoko cenionych autorów w polskich naukach społecznych- też szereg własnych naukowych publikacji poświęconych kondycji współczesnego człowieka i jego zagrożeń i nowych szans rozwojowych. Jednocześnie prof. W. Pomykało realizuje już zaawansowane prace naukowo badawcze i przygotowuje do druku w 2020 r. dwie monografie, z których jedna poświęcona wizjom człowieka przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem wizji ewolucji jego umysłu. Natomiast druga poświęcona będzie próbie zdefiniowania i zaprezentowania wizji pedagogiki, odpowiadającej potrzebom człowieka XXI wieku. Będzie ona radykalną alternatywą pedagogiki zaprezentowanej w jej podręczniku akademickim wydanym w 2019r pod redakcją naukową prof. Bogusława Śliwerskiego i prof. Zbigniewa Kwiecińskiego. W marcu 2020 r. prof. W Pomykało planuje zorganizowanie w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie międzynarodowej konferencji poświęconej wizji rozwojowej współczesnych Chin i znaczenia tego rozwoju dla zmian zachodzących we współczesnym ,globalnym świecie .Plonem tej konferencji będzie monografia na ten fundamentalny i nabierający znaczenia temat wydana pod redakcją naukową Wojciecha Pomykało

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, autor opracował i opublikował, około 120 prac, zarówno w książkach polskich i czasopismach polskich i zagranicznych, w tym zwłaszcza w polsko-ukraińskim naukowym czasopiśmie internetowym „Nauki społeczno-humanistyczne”, którego jest redaktorem naczelnym.

Kontakt:
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Tel.: 604 233 762, tel. (22) 59 00 831
Dyżury: Tok 2
Katedra sala F 210 - zgodnie z planem zajęć

Wybrane publikacje prof. dr hab. Wojciecha Pomykała, w ostatnich dziesięciu latach:
Wojciech Pomykało „Pedagogika XXI wieku”, opracowanie wykonane, na zamówienie kwartalnika „Przegląd Socjalistyczny”, które to opracowanie, zawiera zarówno krytyczną ocenę stanu współczesnej pedagogiki polskiej i światowej, jak też prezentację koncepcji nowej pedagogiki, która będzie ważną inspiracją, w globalnych i narodowych nowych rozwiązaniach edukacyjnych. Objętość opracowania, 2 arkusze wydawnicze. Cel-udostępnienie na konferencji, dotyczącej sytuacji w naukach społecznych, którą zamierza zorganizować wspomniane czasopismo, na początku 2018 roku.
1. Wojciech Pomykało „Pedagogika odwrócona tyłem do XXI wieku”, artykuł publicystyczny, dotyczących książek współczesnych, polskich pedagogów, prezentujących koncepcje i założenia , nowej pedagogiki. Opublikowane na następujących portalach: portal tygodnika „Wprost”, portal „Przeglądu Socjalistycznego”, portal Profesora Pomykało.
2. Wojciech Pomykało „Rola pedagogiki, w inspiracji współczesnego upowszechniania osobowości i wykształcenia i ”, zakwalifikowane do druku w czasopiśmie polsko-ukraińskim „Nauki humanistyczno-społeczne”, ukaże się w grudniu 2017roku.
3. Wojciech Pomykało, „Odkłamywanie oblicza współczesnego, globalnego świata-ważną podstawą tworzenia nowej pedagogiki społecznej oraz kreacji i rozkwitu rzeczywistych praw współczesnego i przyszłego człowieka”, referat, wygłoszony na międzynarodowej konferencji prawników w kwietniu 2017 roku, organizowanej przez Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego i Sejm RP. Referat ukaże się w 2018roku w jednym z tomów, przedstawiającego dorobek konferencji.
4. Prawa człowieka przed dramatycznymi zakrętami [w:] Współczesne wyzwania państwa i prawa. księga jubileuszowa prof. Jerzego Jaskierni z okazji 45 - lecia pracy naukowej, red. Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 337-360, ISBN 978-83-8019-653-7
5. Afryka i współczesny świat w okowach pogłębiającego się kryzysu (syntetyczna wizja świata i drogi do zapewnienia współczesnemu człowiekowi długotrwałej pomyślności) [w:] Ochrona praw człowieka w Afryce. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 11- 33, ISBN 978-83-8019-627-8. - referat na światowej konferencji prawników, przygotowany z punktu widzenia interdyscyplinarnego, ze szczególnym uwzględnieniem, pedagogicznego punktu widzenia.
6. Europejskie - atlantyckie i chińsko-azjatyckie wartości oraz koncepcje praw człowieka jako fundamentalna podstawa funkcjonowania współczesnego świata, ale też kreowania wizji nadchodzącego świata [w:] Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna - uwarunkowania kulturowe- bariery realizacyjne, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Tom II, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 128-157, ISBN 978-83-8019-223-2.
7. Wojciech Pomykało „Rok 2050”, Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Warszawa 2013r.-książka w całości poświęcona, kształtowaniu osobowości człowieka, w Polsce i na świecie, w nadchodzących dziesięcioleciach.
8. Wojciech Pomykało „Powrót na ziemie zachodnie i północne, jednym z największych sukcesów narodu polskiego, jego najnowszej historii”, Wydawnictwo „Myśl Polska”, Warszawa, 2017r.-referat, poświęcony ideowo-moralnym skutkom i podstawom, powrotu Polski, na Ziemie Zachodnie i Północne, jako jednej z najważniejszych podstaw ideowo-politycznego kształtowania narodu polskiego w powojennych czasach.
9. Wojciech Pomykało „Moje spotkania z Fidelem Castro”, Wydawnictwo Przegląd Socjalistyczny Nr 1/2017, str.103-111-prezentacja wizyty autora na Kubie, poświęcona doradztwu Fidelowi Castro, w sprawach edukacyjnych.
10. Wykształcenie i osobowość, ich rola oraz znaczenie w kształtowaniu i realizowaniu praw człowieka w XX i XXI wieku, [w:] Uniwersalny system ochrony praw człowieka. Aksjologia - instytucje- efektywność, red. J. Jaskiernia, tom I, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 144-172, ISBN 978-83-7780-979-2.
11. Wojciech Pomykało „Identyfikacja narodowa, harmonijnie zintegrowana z otwarciem na Europę i świat-ważnym standardem Europejczyków, w obecnych i nadchodzących czasach, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013r., str. 353-368-referat wygłoszony na światowej konferencji prawników, z pogranicza pedagogiki i innych nauk społecznych, w rankingu na konferencji, dotyczącej oceny przygotowania referatów, usytuowany na miejscu drugim.
12. Wojciech Pomykało „Chińska Encyklopedia Seksu i Seksuologii”, Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Warszawa 2011r. –autor obszernej przedmowy, poświęconej problematyce wychowania seksualnego w Chinach w Polsce i współredaktor naukowy, razem z prof. dr hab. Lwem Starowiczem.

 

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook