Informacje ogólne dla studentów z niepełnosprawnościami

Wyższa Szkoła Menedżerska dokłada wszelkich starań aby pomóc i zapewnić odpowiednie warunki studentom z niepełnosprawnościami do pełnego udziału w procesie kształcenia. Staramy się usuwać lub maksymalnie zmniejszać niedogodności związane z niepełnosprawnością, dostosowując formy wsparcia do rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz indywidualnych potrzeb studentów naszej Uczelni.

Na terenie obiektu znajdują się miejsca parkingowe wyznaczone wyłącznie dla pojazdów studentów z niepełnosprawnościami. Wejścia do budynków posiadają podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich.
Budynki dydaktyczne posiadają przystosowane łazienki dla osób z niepełnosprawnościami.
Zainstalowana jest winda aby swobodniej można było korzystać z „Kącika Studenta”.
W większości sal wykładowych zainstalowane są ekrany projektora razem z głośnikami oraz rzutniki, które poprawiają jakość wyświetlanego tekstu wykładu i ułatwiają naukę osobom niedowidzącym.
Biblioteka wyposażona jest w stanowisko komputerowe dla osoby niepełnosprawnej skanery ręczne C-PEN 3.5, lupy elektroniczne, przenośne odtwarzacze w komplecie ze słuchawkami. Do dyspozycji jest asystent/pracownik Sekcji Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych, który na wniosek studenta pomaga w różnego rodzaju sprawach administracyjnych oraz związanych z procesem dydaktycznym. 

ZGDONIE Z REGULAMINEM STUDIÓW:

 • W zajęciach dydaktycznych dopuszcza się uczestnictwo osób pełniących funkcję tłumacza języka migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo oraz osoby niewidomej. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom powinny posiadać zgodę dziekana na uczestniczenie w zajęciach.
 • W uzasadnionych przypadkach student z niepełnosprawnością, na podstawie zgody prowadzącego zajęcia, może na własny użytek wykonywać notatki z zajęć w formie alternatywnej poprzez nagrywanie zajęć, robienie fotografii lub korzystanie z materiałów udostępnionych przez prowadzącego, jak również może korzystać w tym celu z innych urządzeń lub pomocy osób notatki sporządzających.
 • Niepełnosprawny student, w przypadkach szczególnie względami zdrowotnymi lub organizacyjnymi, może po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia zmienić grupę ćwiczeniową, laboratoryjną, konwersatoryjną.
 • Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie formy oraz terminów zaliczeń i egzaminów do ich potrzeb, wynikających z rodzaju niepełnosprawności.
 • W egzaminach dopuszcza się uczestnictwo osób niepełnosprawnych funkcje tłumacza języka migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo oraz osoby niewidomej, jednakże egzaminator może odmówić udziału w egzaminie osobie zawodowo związanej z przedmiotem, z którego jest przeprowadzany egzamin.


Studenci niepełnosprawni w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym zgłoszeniu u egzaminatora, najpóźniej na 7 dni przed terminem egzaminu, mogą ubiegać się o:

 1. zmianę terminu egzaminu dla dostosowania terminu do ich potrzeb;
 2. zmianę formy egzaminu z pisemnego na ustny lub odwrotnie;
 3. otrzymanie arkusza egzaminacyjnego w formie dostosowanej do stopnia ich niepełnosprawności.

Student może otrzymać pomoc materialną w formie:

 1. stypendium socjalnego;
 2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 3. stypendium Rektora dla najlepszych studentów;
 4. zapomogi;
 5. stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

Zgodnie z § 5 pkt.2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie, student może otrzymać stypendia, w danym roku akademickim przez okres do dziewięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy. WNIOSEK O PRZYDZIELENIE ASYSTENTASekcja Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych pok. F 207 (II piętro)
tel. 22 59 00 727 mail: stypendia@wsm.warszawa.pl lub rafal.keller@wsm.warszawa.pl
przyjmuje w: poniedziałek – piątek w godz. 9:00 – 15:00

Dofinansowanie dla studentów z niepełnosprawnościami

Program jest finansowany ze środków PFRON, a realizowany przez samorządy powiatowe w ramach działalności (PCPR, MOPS, MOPR, WCPR).
Szczegóły na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

Informacje dla studentów:
pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:
• w szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2021 r.

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:
• dnia 31 marca 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),
• dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Wysokość dofinansowania
Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2021 roku.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:
1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
-do 1.000 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
-do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców,

2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż czesne) kosztów kształcenia

Dodatek (1.000 lub 1.500 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:
1) 700 zł – w przypadkach, które określi realizator programu;
2) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
5) 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
6) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2020 lub w 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
7) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
8) 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
9) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Przekazanie przyznanych środków finansowych

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku (1.000 lub 1.500 zł ze zwiększeniami) jest uzależniona od poziomu i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:
• do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
• do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
• do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Warunki zmniejszenia dofinansowania

Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni (co najmniej 15% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, na drugim i kolejnych kierunkach – rzeczywisty udział własny wyniesie 65%).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego.

Warunki dopuszczalności pomocy w formie dofinansowania kosztów nauki zawarte są w ust. 19 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2021 r. Prosimy zapoznać się z nimi przed złożeniem wniosku.

Dodatkowo, przypominamy:
• W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są doktorantami szkoły doktorskiej lub uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
• dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
• decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje wyłącznie samorząd powiatowy,
• kwota dofinansowania nie może być wyższa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
• decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania
do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
• Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.
Infolinia dla Użytkowników Systemu SOW: 0 800 889 777 (połączenie bezpłatne)
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00

Infolinia PFRON – 22 581 84 10 Tel: dostępny w dni powszednie w godzinach 9.00-15.00 – obsługa dofinansowań i refundacji, wpłaty obowiązkowe, wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Infolinia dodatkowa – 517 373 975 Tel: dostępny w dni powszednie w godzinach 9.00-20.00