Rekrutacja na studia do Programu Erasmus+

Studenci WSM w Warszawie ubiegający się o wyjazd na studia do uczelni partnerskich powinni:

  • uzyskiwać dobre wyniki w nauce
  • posiadać znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej na poziomie wymaganym przez uczelnię partnerską
  • dodatkowo promowana będzie aktywność na uczelni, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, przekonywująca motywacja

Osoby, które ubiegają się o stypendium w ramach programu Erasmus+ powinny złożyć wyspecyfikowane dokumenty do Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ mgr  Magdaleny Sudenis – pokój F 112 – do końca listopada (studia w semestrze letnim) lub do końca maja br. (studia w semestrze zimowym).

Przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się z zasadami ogólnymi dotyczącymi realizacji części studiów za granicą w ramach Programu Erasmus+ dostępnymi na stronie internetowej uczelni.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wyjazd zagraniczny na studia
  • List motywacyjny

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji, a potem ewentualnego wyjazdu na stypendium, jest zaliczenie wszystkich dotychczasowych przedmiotów, jak również uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych oraz formalnych wobec Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.
Dokumenty mogą składać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora.
Decyzje Komisji Rekrutacyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów.
Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Komisja powiadomi wszystkich zainteresowanych o podjętych decyzjach.
Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej studentowi przysługuje odwołanie do Rektora.
Decyzja Rektora jest ostateczna.