Zapomogi

Może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej w szczególności na skutek:

  • Nieszczęśliwego wypadku.
  • Ciężkiej choroby studenta lub członków jego najbliższej rodziny.
  • Śmierci najbliższych członków rodziny, jeśli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.
  • Kradzieży lub zniszczenia bez winy studenta jego mienia (zgłoszenie musi być udokumentowane w terminie 14 dni od daty zdarzenia).
  • Innych zdarzeń losowych, które mają znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji życiowej (np. klęski żywiołowe).

Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.

W przypadku gdy w WSM w Warszawie studiuje kilku członków tej samej rodziny, zapomoga z tego samego tytułu przysługuje tylko jednemu z nich. Wyjątek stanowi śmierć jednego z rodziców, szkody spowodowane przez pożar i powódź.

do wniosku o zapomogę (zał. nr 8) należy dołączyć:

  1. Dokumenty poświadczające zdarzenia uzasadniające wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi tj. na przykład: kopię aktu zgonu najbli ż szego członka rodziny, zaświadczenia oraz dokumentację lekarską związaną z ci ęż k ą chorob ą studenta lub członka jego najbli ż szej rodziny, zaświadczenie z organu samorządowego potwierdzające powód ź, pożar lub inne szkody losowe.
  2. Oświadczenie (zał. nr 1) studenta o pobieraniu/niepobieraniu stypendiów na innym kierunku studiów w WSM w Warszawie jak i innej uczelni oraz o innych ukończonych studiach (zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie).

UWAGA

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Świadczenia pomocy materialnej

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

3) Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 
 
Powered by Phoca Download

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png