Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wyróżniające wyniki w nauce, posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym- międzyuczelnianym lub uczelnianym. Świadczenie przysługuje od drugiego roku studiów pierwszego stopnia lub od pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku kalendarzowego od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Stypendium rektora może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
a) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

DO WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW(ZAŁ. NR 7) NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1. dokumenty potwierdzające osiągnięcia:
- za wyniki w nauce
a) gdy średnia ocen za poprzedni rok studiów wynosi 4,90 – 5,00
b) gdy średnia ocen za poprzedni rok studiów wynosi 4,75 – 4,89.
- osiągnięcia naukowe tj.:
a) aktywną pracę w kole naukowym tj. znaczące opracowania lub referaty nie objęte programem nauczania, potwierdzoną przez opiekuna koła,
b) udział w pracach naukowo-badawczych, potwierdzonych przez kierownika projektu,
c) potwierdzoną współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym
z zagranicznymi,
d) cykliczne publikacje w wydawnictwach np. WSM w Warszawie i innych uczelni, instytutach itp.
f) aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych tj. wygłoszenie referatu lub prezentacji,
g) I,II lub III miejsce otrzymane w olimpiadach,
- osiągnięcia artystyczne tj.:
a) uzyskanie I,II lub III miejsca w konkursach i festiwalach,
- osiągnięcia sportowe tj.:
a) uzyskanie przez studenta I, II lub III miejsca we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - międzyuczelnianym.

2. Oświadczenie (zał. nr 1)studenta o pobieraniu/niepobieraniu stypendiów na innym kierunku studiów w WSM w Warszawie jak i innej uczelni oraz o innych ukończonych studiach (zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie.)

 

UWAGA

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Świadczenia pomocy materialnej
1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
3) Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
4) Okres 6 lat (72 miesięcy), o którym mowa w ust. 2 oblicza się od momentu podjęcia studiów i nabycia praw studenckich po raz pierwszy, następnie bierze się pod uwagę wszystkie lata, w których student miał możliwość ubiegania się o świadczenia bez względu na to, czy je pobierał.

 
 
Powered by Phoca Download

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png