COVID-19: Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem w trybie mieszanym
Wszystkich interesantów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu umówienia wizyty
Zajęcia odbywać się będą w trybie mieszanym na platformach Moodle oraz MS Teams

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wyróżniające wyniki w nauce, posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym- międzyuczelnianym lub uczelnianym. Świadczenie przysługuje od drugiego roku studiów pierwszego stopnia lub od pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku kalendarzowego od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Stypendium rektora może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
a) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

DO WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW(ZAŁ. NR 7) NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1. dokumenty potwierdzające osiągnięcia:
- za wyniki w nauce
a) gdy średnia ocen za poprzedni rok studiów wynosi 4,90 – 5,00
b) gdy średnia ocen za poprzedni rok studiów wynosi 4,75 – 4,89.
- osiągnięcia naukowe tj.:
a) aktywną pracę w kole naukowym tj. znaczące opracowania lub referaty nie objęte programem nauczania, potwierdzoną przez opiekuna koła,
b) udział w pracach naukowo-badawczych, potwierdzonych przez kierownika projektu,
c) potwierdzoną współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym
z zagranicznymi,
d) cykliczne publikacje w wydawnictwach np. WSM w Warszawie i innych uczelni, instytutach itp.
f) aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych tj. wygłoszenie referatu lub prezentacji,
g) I,II lub III miejsce otrzymane w olimpiadach,
- osiągnięcia artystyczne tj.:
a) uzyskanie I,II lub III miejsca w konkursach i festiwalach,
- osiągnięcia sportowe tj.:
a) uzyskanie przez studenta I, II lub III miejsca we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - międzyuczelnianym.

2. Oświadczenie (zał. nr 1)studenta o pobieraniu/niepobieraniu stypendiów na innym kierunku studiów w WSM w Warszawie jak i innej uczelni oraz o innych ukończonych studiach (zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie.)

 

UWAGA

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Świadczenia pomocy materialnej

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

3) Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 
 
Powered by Phoca Download

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png