Specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

do wniosku o Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (zał. nr 6) należy dołączyć:

  1. Orzeczenie właściwego organu potwierdzającego niepełnosprawność (Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności)lub niezdolność do pracy(orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).
  2. Oświadczenie (zał. nr 1) studenta o pobieraniu/niepobieraniu stypendiów na innym kierunku studiów w WSM w Warszawie jak i innej uczelni oraz o innych ukończonych studiach (zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie)
  3. Stypendium jest przyznawane na dany rok akademicki. W przypadku, gdy dokument stwierdzający niepełnosprawność, wystawiony jest na czas określony, stypendium zostaje przyznane do miesiąca, w którym upływa termin ważności dokumentu, włącznie.
Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Świadczenia pomocy materialnej
1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
3) Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
4) Okres 6 lat (72 miesięcy), o którym mowa w ust. 2 oblicza się od momentu podjęcia studiów i nabycia praw studenckich po raz pierwszy, następnie bierze się pod uwagę wszystkie lata, w których student miał możliwość ubiegania się o świadczenia bez względu na to, czy je pobierał.
5) W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie - stypendium Specjalne dla osób z niepełnosprawnościami, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
 
 
Powered by Phoca Download

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png