Socjalne

STYPENDIUM SOCJALNE
1. Prawo do ubiegania się w roku akademickim 2021/2022 o stypendium socjalne mają studenci, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1051,7 zł.
2. Studenci trybu stacjonarnego znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (lub z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. W takim przypadku do wniosku należy dodatkowo dołączyć: zaświadczenie o miejscu zameldowania na pobyt stały (kserokopia dowodu osobistego) oraz poświadczenie na wniosku o zakwaterowaniu w Domu Studenckim (student uzyskuje u kierownika DS) lub inne odpowiednie dokumenty potwierdzające zamieszkanie poza miejscowością stałego zameldowania (wzór oświadczenie o odległości miejsca zamieszkania od Uczelni).

DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE (ZAŁ. NR 2) NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1. Oświadczenie (zał. nr.1) studenta o pobieraniu/niepobieraniu stypendiów na innym kierunku studiów w WSM w Warszawie jak i innej uczelni oraz o innych ukończonych studiach (zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie.)
2. Oświadczenie (zał. nr.3)
3. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu studenta i wszystkich pełnoletnich członków rodziny (nawet, jeśli student lub członek jego rodziny w 2020 roku nie pracowali, należy przedstawić zaświadczenie z urzędu skarbowego - potwierdzające brak dochodu), w tym odpowiednio:
a) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku 2020 podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (skala podatkowa), 30b (dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów), 30c (podatek liniowy od działalności gospodarczej) i 30e (dochód z nieodpłatnego zbycia nieruchomości) ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) zawierające informacje o wysokości dochodu netto (z wyszczególnieniem: dochodu brutto, tj. przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodu oraz należnego podatku dochodowego od osób fizycznych);
b) zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2020 dla studenta i każdego członka rodziny, który w roku 2020 osiągał dochody opodatkowane na zasadach określonych w pkt. a). Takie zaświadczenie powinno zostać wydane przez ZUS lub KRUS. W przypadku uzyskiwania przez jedną osobę w 2020 roku dochodów z kilku źródeł należy podać wysokość składki zdrowotnej dla każdego dochodu z osobna.;
c) przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub w formie karty podatkowej, poza zaświadczeniami wymienionymi w pkt a) i b) także:
➢ zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające informacje o formie rozliczania się w 2020 roku oraz
➢ oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu w 2020 roku (załącznik nr 1 do wykazu dokumentacji) z tejże działalności.

4. Dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej studenta, w tym:
➢ oświadczenia i zaświadczenia z odpowiednich instytucji dokumentujące wysokość dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych to jest: renty inwalidzkie, zasiłki chorobowe, świadczenia alimentacyjne, stypendia itd. (załącznik nr 2 do wykazu dokumentacji)
➢ w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w 2020 roku - zaświadczenie właściwego organu gminy o powierzchni użytków rolnych wyrażonych w hektarach przeliczeniowych i fizycznych (z informacją, że jest to stan za 2020 rok) (załącznik nr 2 do wykazu dokumentacji);
➢w przypadku osób bezrobotnych lub wykazujących zerowe dochody - zaświadczenie z urzędu pracy - potwierdzające zarejestrowanie w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna wraz z informacją o pobieraniu lub niepobieraniu świadczeń z tegoż urzędu lub zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS;
➢ akty urodzenia (kopia) lub zaświadczenie ze szkoły (wraz z informacją o dacie urodzenia) rodzeństwa lub dzieci studenta, które nie ukończyły 18 roku życia.
➢ zaświadczenia ze szkoły lub uczelni wyższej (wraz z informacją o dacie urodzenia) rodzeństwa lub dzieci studenta w wieku 18 - 26 lat pobierających naukę w roku akademickim 2021/2022 - (w przypadku niepobierania nauki przez rodzeństwo lub dzieci studenta oraz w przypadku osób, które ukończyły 26 lat, nie należy uwzględniać ich we wniosku). Dzieci i rodzeństwo niepełnosprawne uwzględnia się we wniosku bez względu na wiek – należy dołączyć orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność;
➢ kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty, kopię odpisu protokołu z posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne. W przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie – dodatkowo zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów (w 2020 lub 2021 roku), a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów. Ponadto: zaświadczenie o pobieraniu bądź niepobieraniu w roku 2020 świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
➢ studenci, którzy przedstawią dokumenty o zerowym lub znikomym dochodzie rodziny zobowiązani są do złożenia oświadczenia o źródłach utrzymania;
➢ osoby, które zawarły związek małżeński w 2020 lub 2021 roku również przedstawiają dokumenty dotyczące sytuacji materialnej współmałżonka (analogicznie jak do pozostałych członków rodziny).


➢ W przypadku zmiany sytuacji materialnej ( utrata dochodu ), student obowiązany jest dodatkowo:

− złożyć oświadczenie dotyczące zmiany sytuacji materialnej;
− w przypadku utraty dochodu z 2020 roku - przedstawić dokumenty poświadczające fakt i datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu z 2020 roku (np. w przypadku utraty zatrudnienia – świadectwo pracy, Informację o dochodach netto osiągniętych w 2020 roku.
− w przypadku zatrudnienia w nowym miejscu pracy dodatkowo należy przedstawićdokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu (netto) z ostatniego pełnego miesiąca zatrudnienia przez studenta lub członka rodziny studenta,
− w przypadku zmian w sytuacji osobistej, dochodowej majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia, należy bezzwłocznie poinformować Sekcje Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych lub Komisję Stypendialną, która przyznała świadczenie,
− zgodnie z art. 88 ust.4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może odmówić przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( obecnie jest to kwota 528 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny, obejmującego okres od roku bazowego ( tj. roku poprzedzającego rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie), do dnia wydania zaświadczenia. Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania z form pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i komisja odmawia przyznania świadczenia. Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne.INFORMACJE DODATKOWE
1. Stałe źródło dochodów oznacza generalnie nieprzerwane źródło dochodu (co najmniej od dnia 1.01.2020 roku), m.in. z: umowy o pracę, cyklicznie zawieranych umów zlecenia, działalności gospodarczej lub rolniczej, renty rodzinnej, renty inwalidzkiej, alimentów.

2. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach o którym mowa w pkt.1 i 2 jest nie mniejszy niż 1051,7zł netto,
d) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnie gospodarstwa domowego z rodzicami.
Stałe źródło dochodu może wynikać z: umowy o pracę, umowy o dzieło/zlecenie, przyznanych rent, alimentów. Powyższa definicja obowiązuje wszystkich studentów bez względu na wiek. Fakt nie zamieszkiwania z rodzicami bez spełnienia w/w wymagań nie oznacza samodzielności finansowej studenta Studenci, którzy zaczęli uzyskiwać stałe źródło dochodu w trakcie ubiegłego roku, a chcą być traktowani jako osoby samodzielne finansowo są zobowiązani do udokumentowania tego faktu kserokopiami umów, decyzji o przyznaniu rent czy alimentów.

3. Zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:
▪ uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
▪ utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
▪ utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
▪ wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
▪ utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
▪ utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

 

UWAGA
Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
Świadczenia pomocy materialnej
1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
        a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
        b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
3) Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
4) Okres 6 lat (72 miesięcy), o którym mowa w ust. 2 oblicza się od momentu podjęcia studiów i nabycia praw studenckich po raz pierwszy, następnie bierze się pod uwagę wszystkie lata, w których student miał możliwość ubiegania się o świadczenia bez względu na to, czy je pobierał.

 
 
Powered by Phoca Download

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png