XXV LAT ISTNIENIA WSM
Konferencja Naukowa

"Gospodarka i społeczeństwo - wyzwania i perspektywy"Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie zaprasza na Konferencję Naukową z okazji XXV lat istnienia WSM pt. „Gospodarka i społeczeństwo - wyzwania i perspektywy” w dniu 22 października 2020 roku, 

godz. 10.00 on-line za pomocą platformy Microsoft Teams.


Konferencja jest dedykowana śp. Profesorowi Stanisławowi Sudołowi.

Link do konferencji: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab2c93606e68949858dd29b69b7634e2a%40thread.tacv2/1602778606900?context=%7b%22Tid%22%3a%2251c857e6-1af0-4e29-9cc5-d1ce22a6c40a%22%2c%22Oid%22%3a%22a6ac806b-e1d2-4f27-931e-ce6c09075bcc%22%7d


Ramowy program

1. Rejestracja uczestników - 09.30
2. Otwarcie Konferencji - 10.00

Wystąpienie wprowadzające:
Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska - Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
„Popandemiczny nieład czy nowa normalność”

Część I

Panel I
Zachowania konsumentów w warunkach pandemii COVID-19 na tle przemian demograficznych.
Moderator: Prof. dr hab. Teresa Słaby
Paneliści: Prof. dr hab. Hanna Brycz (Uniwersytet Gdański); Prof. dr hab. Anna Dąbrowska (SGH); Prof. SGH dr hab. Ewa Frątczak (SGH); Dr hab. Inż. Małgorzata Gotowska  Prof. UTP ( Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy); Prof. dr hab. Irena Ozimek (SGGW); Dr. hab. Tomasz Zalega Prof. UW (Uniwersytet Warszawski)Panel II
Kultura a ekonomia
Moderator: Prof. dr hab. Marek Garbicz
Paneliści: Prof. dr hab. Juliusz Gardawski (SGH);Dr hab. Kazimierz Kloc (Prof.SGH); Dr Bartosz Sternal (SGH)

Panel III
Organizacje wobec kryzysów i katastrof
Moderator: dr hab. Zbigniew Dworzecki Prof. WSM w Warszawie
Paneliści: Prof.dr hab. Wojciech Dyduch (UE Katowice); Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (SGH); Prof. dr hab. Bogdan Nogalski (WSB Gdańsk); Prof. dr hab. Maria Romanowska (WSM w Warszawie)Część II

Wystąpienie Założyciela i Prezesa Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Waldemara Siwińskiego.

 Tytuł: Ranking szkół wyższych a kształcenie zdalne – konieczność czy rodzący się trend.

Rada programowa i patronaty


Jego Ekscelencja Prof. dr hab. Stanisław Dawidziuk Dr h.c. multiplicem Prezydent i Założyciel Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Jego Magnificencja Prof. dr hab. Henryk Stańczyk
Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Przewodniczący: JE Prezydent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Prof. WSM dr hab. Stanisław Dawidziuk, dr h.c  


J.M. Rektor WSM w Warszawie Prof. dr hab. Henryk Stańczyk


Prof. dr hab. Hanna Brycz UG Gdańsk (Katedra Psychologii Społecznej) 


Prof. dr hab. Anna Dąbrowska  SGH (Instytut Zarządzania-Katedra Badań Zachowań Konsumentów)


Prof. WSM dr hab. Zbigniew Dworzecki  WSM w Warszawie (Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości )


Dr hab. Ewa Frątczak, Prof.SGH w Warszawie (Instytut Statystyki i Demografii)


Prof. dr hab. Marek Garbicz   SGH (Katedra Ekonomii Stosowanej); WSM w Warszawie


Dr hab. Inż. Małgorzata Gotowska prof.  UTP w Bydgoszczy (Wydział Zarządzania)


Dr Agnieszka Król WSM w Warszawie (Instytut Nauk o Zarzadzaniu i Jakości)


Prof.dr hab.Irena Ozimek SGGW (Instytut Finansów i Ekonomii SGGW)


Prof. dr Maria Romanowska WSM w Warszawie (Instytut Nauk o Zarzadzaniu i Jakości)


Prof. dr hab. Teresa Słaby WSM w Warszawie (Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości)


Dr hab. Adam Szpaderski Prof. SWPS (Instytut Nauk Społecznych, Katedra Zarządzania)


Dr hab. Tomasz Zalega Prof. UW (Wydział Zarządzania Katedra Gospodarki Narodowej)

Mgr Anna Kacprzak (kacprzakania@interia.eu)


Dr Artur Czech (artcz@interia.eu)


Jakub Kostrzewa-Dawidziuk (jakub.kostrzewa-dawidziuk@wsm.warszawa.pl)

Inne informacje


W zależności od sytuacji epidemicznej konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym lub on-line za pomocą platformy Microsoft Teams.

Monografia naukowa będzie wydana w Wydawnictwie ASPRA (80 pkt); Rozdział 20 pkt.

Udział w konferencji bezpłatny. Koszt zamieszczenia artykułu w publikacji 200 zł.


Kartę zgłoszenia prosimy przesyłać na adres jednego z sekretarzy konferencji do dnia 20 września 2020 r.
Wzór karty zgłoszenia został zamieszczony poniżej.
Mgr Anna Kacprzak (kacprzakania@interia.eu)

Dr Artur Czech (artcz@interia.eu)


Facebook