Kongres online

Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach. Zmiany współczesności – współczesne zmiany
Katedra Psychologii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie ma zaszczyt zaprosić na III Międzynarodową Konferencję Naukową: „Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach. Zmiany współczesności – współczesne zmiany” która odbędzie się 20 marca 2021 r.


Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Katedra Psychologii mają zaszczyt zaprosić na III Międzynarodową Konferencję Naukową: "Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach", która odbędzie się w dniu 20.03.2021 r. za pośrednictwem platformy MS Teams. W dynamicznej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, nadaliśmy jej podtytuł pozwalający odzwierciedlić zarówno tradycyjne perspektywy, jak i zmieniające się oblicze świata, który wspólnie kształtujemy. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli różnych nauk, aby wspólnie z nami tworzyli to cykliczne wydarzenie dzieląc się teoretycznymi i empirycznymi kontekstami wzbogacającymi tematykę tegorocznej konferencji. 


W czasach przeobrażeń gospodarczych i społecznych, globalnej burzy medialnej, chaosu informacyjnego i kryzysu dotychczasowych modeli cywilizacyjnych społeczeństwo potrzebuje szczególnego wsparcia od przedstawicieli nauki i praktyków różnych dziedzin w redefiniowaniu dotychczasowych problemów, analizowaniu i interpretowaniu zmian rzeczywistości społecznej w oparciu o klasyczne i nowoczesne perspektywy. Dodatkowym czynnikiem dezaktualizującym obowiązujące struktury jest również ogólnoświatowa pandemia Covid-19. Z jednej strony wymusza natychmiastowe zmiany w funkcjonowaniu społeczeństw, z drugiej, będzie fundamentem budowania nowego - wciąż jeszcze trudnego do określenia - porządku w przyszłości. 


Tytułowe zmiany współczesności postrzegamy jako kryzys i rozumiemy je dwojako. Jako sytuacje wymuszające dostrzeżenie i opisywanie nowych problemów, ale również jako szansę na wyzwolenie potencjału będącego podstawą generowania pozytywnych przeobrażeń otaczającego nas świata. Dostrzegamy narastające trudności i niepokoje społeczne, prowadzące do podziałów, których granice są zarówno jaskrawe, jak i - niejednokrotnie - trudne do określenia. W konsekwencji, obserwujemy wykluczenie poszczególnych jednostek i całych grup, jak i kształtowanie zupełnie nowych zjawisk, których jesteśmy biernymi odbiorcami lub aktywnymi twórcami. Jednocześnie, naruszenie rutynowych sposobów działań uwidacznia progresywne postawy, adaptatywne zachowania i korzystne metamorfozy dotychczasowych procesów. Założeniem naszej konferencji jest uchwycenie tych różnorodnych kontekstów zmiany. Pragniemy, aby konferencja była platformą, dzięki której, za pomocą naukowej analizy obrazów i słów, będziemy mogli wspólnie wymienić się informacjami, opiniami i przewidywaniami pozwalającymi lepiej rozumieć współczesny świat.

Gorąco zachęcamy Państwa do zainteresowania się naszą konferencją. Dla ułatwienia kontaktu z zainteresowanymi podajemy adres e-mailowy: 
aleksandra.jedryszek-geisler@wsm.warszawa.plInformacje i uwagi organizacyjne

▪ W ramach konferencji dopuszcza się dwie formy uczestnictwa: wystąpienie i poster 

▪ Zgłoszenie uczestnictwa aktywnego należy dokonać poprzez link i przesłać do dnia 07.03.2021 r. 

▪ Za wygłoszenie referatów autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.

▪ Referaty przewidywane są na 15 lub 20 minut – w zależności od liczby wystąpień.

▪ Abstrakt wystąpienia lub poster należy przygotować zgodnie z wytycznymi: 


Abstrakt: 

a) Abstrakt referatu/posteru w języku polskim i angielskim w wersji elektronicznej powinien dotrzeć do organizatorów do 07 marca 2021 r.

b) Streszczenie należy przygotować zgodnie z wzorem dostępnym na stronie konferencji. Treść streszczenia – powinna zawierać: krótki tekst z podziałem na wstęp, cel, materiał i metody, wyniki i wnioski.

c) Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora współautora / współautorów afiliacji oraz słów kluczowych) nie może przekraczać 250 słów.


Plakat:

a) Plakat powinien mieć format od 594x841 mm do 707x1000mm (format A1 lub B1) w układzie pionowym


Rada naukowa i patronaty


Jego Ekscelencja Prof. dr hab. Stanisław Dawidziuk Dr h.c. multiplicem Prezydent i Założyciel Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Jego Magnificencja Prof. dr hab. Henryk Stańczyk
Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Dr Aleksandra Jędryszek-Geisler - Przewodnicząca, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska


Prof. dr hab. Teresa Słaby - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska 


Prof. dr hab. Wojciech Pomykało - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska


Prof. dr hab. Włodzimierz Rudenko - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska 


Dr hab. Elżbieta Wesołowska - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Polska


Dr Wojciech Drzeżdżon, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Polska


Dr Konrad Wierzbicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska


Dr Ewa Wojtowicz - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska

Dr Aleksandra Jędryszek-Geisler - Przewodnicząca, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska


Dr Ewa Wojtowicz - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska


Mgr Paulina Soliwoda – Sekretarz Konferencji, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska


Mgr Michał Stańczyk – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska


English

Department of Psychology of Warsaw Management University in Warsaw is pleased to invite you to 3rd International Science Conference: “Values, ideas, emotions in words and images. Changes of contemporary times – modern changes”, which will be held on 20th March, 2021 via MsTeams platform. In the dynamic reality in which we operate, we have given it a subtitle that allows us to reflect both traditional perspectives and the changing face of the world that we shape together. We cordially invite representatives of various sciences to join us in creating this cyclical event, sharing the theoretical and empirical contexts that enrich the subject of this year’s conference.


In the times of economic and social transformations, the global media storm, information chaos and the crisis of existing civilisation models, the society needs special support from the representatives of science and practitioners of various fields in redefining current problems, analysing and interpreting changes in social reality based on classic and modern perspectives. An additional factor, making the existing structures outdated, is also the global Covid-19 pandemic. On the one hand, it forces immediate changes in the functioning of societies, on the other, it will be the foundation for building a new, still difficult to define, order in the future. 


We perceive the eponymous changes in the present as a crisis and we understand them in two ways, as situations that require noticing and describing new problems, but also as an opportunity to release the potential which is the basis for generating positive changes in the world surrounding us. We perceive increasing difficulties and social unrest, leading to divisions whose boundaries are both clear and, often, difficult to define. Consequently, we observe the exclusion of individuals and whole groups, as well as the formation of completely new phenomena of which we are passive recipients or active creators. Simultaneously, violation of routine methods of action reveals progressive attitudes, adaptive behaviour and favourable metamorphoses of existing processes. The aim of our conference is to capture these various contexts of change. We would like the conference to be a platform thanks to which, through the scientific analysis of images and words, we will be able to jointly exchange information, opinions and predictions that will allow us to understand the contemporary world better.


We strongly encourage you to take interest in our conference. To facilitate contact with the interested, we provide the following e-mail address:

aleksandra.jedryszek-geisler@wsm.warszawa.pl


After deciding to participate in our deliberations, please fill out the application form available below.


Organisational information

▪ Two forms of participation are allowed during the conference: speech and poster 

▪ Application for the active participation should be made via the link and sent by 07/03/2021. 

▪ The lecturers will not be renumerated for delivering the speeches.

▪ The speeches are scheduled for 15 or 20 minutes – depending on the number of presentations.

▪ An abstract or a poster should be prepared according to the guidelines: 


Abstract: 

a) The abstract of the paper/ poster in Polish and English in an electronic form should reach the organisers by 7th March 2021.

b) The summary should be prepared according to the template available on the conference website. The content of the summary should include a short text divided into introduction, aim, material and methods, results and conclusions.

c) The size of the summary (excluding the title, the name of the author/co-author/ co-authors and the key words) cannot exceed 250 words.


Poster:

a) The poster should have a format from 594x841 mm to 707x1000mm (A1 or B1 format) in a vertical layout.


Facebook