COVID-19: Zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, konferencji oraz wydarzeń.
Wszystkich interesantów prosimy o kontakt na adresy mailowe - nie osobiście.
Zajęcia odbywać się będą w trybie online na platformach Moodle oraz MS Teams

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wyróżniające wyniki w nauce, posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym- międzyuczelnianym lub uczelnianym. Świadczenie przysługuje od drugiego roku studiów pierwszego stopnia lub od pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku kalendarzowego od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Stypendium rektora może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

 

do wniosku o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów(zał. nr 6) należy dołączyć:

 

1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia:

- za wyniki w nauce

  1. gdy średnia ocen za poprzedni rok studiów wynosi 4,90 – 5,00
  2. gdy średnia ocen za poprzedni rok studiów wynosi 4,80 – 4,89.

- osiągnięcia naukowe tj.:

  • aktywną pracę w kole naukowym tj. znaczące opracowania lub referaty nie objęte programem nauczania, potwierdzoną przez opiekuna koła,
  • udział w pracach naukowo-badawczych, potwierdzonych przez kierownika projektu,
  • potwierdzoną współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym

z zagranicznymi,

  • cykliczne publikacje w wydawnictwach np. WSM w Warszawie i innych uczelni, instytutach itp.
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych tj. wygłoszenie referatu lub prezentacji,
  • I,II lub III miejsce otrzymane w olimpiadach,

- osiągnięcia artystyczne tj.:

a) uzyskanie I,II lub III miejsca w konkursach i festiwalach,

- osiągnięcia sportowe tj.:

a) uzyskanie przez studenta I, II lub III miejsca we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - międzyuczelnianym.

 

2. Oświadczenie (zał. nr 1) studenta o pobieraniu/niepobieraniu stypendiów na innym kierunku studiów w WSM w Warszawie jak i innej uczelni oraz o innych ukończonych studiach (zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie.)

 

UWAGA

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Świadczenia pomocy materialnej

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

3) Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 
 
Powered by Phoca Download

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png