+48 44 77 70 001

Inne stypendia

Organizator:

Rafał Brzoska Foundation

Celem Funduszu jest wspieranie wyjątkowych, zdolnych młodych ludzi z aspiracjami, potencjałem, pomysłami i pierwszymi osiągnięciami w wybranej dziedzinie. Podopieczni Funduszu otrzymają wyjątkowe i indywidualne wsparcie szyte na miarę ich marzeń.

Stypendium mogą uzyskać laureaci pierwszego Konkursu Stypendialnego, do którego można aplikować między 21 maja a 30 czerwca 2022 roku.

Każdy kandydat będzie oceniany według tych samych kryteriów:

 • Zdolności

Podopieczni powinni być ponadprzeciętnie zdolni i mieć już pierwsze osiągnięcia w wybranej dziedzinie lub aktywności: sukcesy w konkursach, olimpiadach, opublikowane prace, wystawy, prototypy produktów, projekty wdrożeniowe, pomysły na wynalazki, biznes plany…

 • Własna wizja

Ważna jest wizja i pomysł na siebie, ale także na swoje przedsięwzięcia i innowacje (w tym społeczne) w różnych dziedzinach życia. Energia do działania i gotowość do dalszego rozwoju oraz plan.

 • Pozytywny wpływ na otoczenie

Fundatorom zależy, by działania stypendystów wywierały pozytywny wpływ na świat, ludzi i środowisko naturalne. Poszukiwane są postawy i działania, które teraz i w przyszłości będą miały efekty w polepszaniu dobrostanu życia na Ziemi.

 • Sytuacja rodzinna lub ekonomiczna

Fundatorzy chcą wspierać tych, którzy mają mniejsze możliwości rozwoju z powodów od nich niezależnych.

 • Wiek

Fundatorzy szukają osób, które ukończyły 13 lat, ale nie mają więcej niż ukończone 25 lat.

Oferowane wsparcie:

 • Indywidualna opieka doradcy rozwojowego doświadczonej osoby, która będzie bezpośrednio współpracowała ze stypendystą/tką. Przeanalizuje potrzeby rozwojowe, doradzi, jaką drogę i które oferty w ramach Funduszu wybrać. Będzie na bieżąco śledzić rozwój, wspierać i inspirować swoich podopiecznych w osiąganiu celów zawartych w indywidualnym planie rozwoju. W zakresie obowiązków doradcy znajdzie się również współpraca z rodzicami/opiekunami oraz nauczycielami.
 • Wsparcie finansowe – w zależności od indywidualnej sytuacji stypendysty/tki i wybranej drogi rozwoju możliwe będzie otrzymanie odpowiedniego wsparcia finansowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nauką i rozwojem, m.in.: czesnego, innych opłat związanych z nauką/ studiami, zakwaterowania, kosztów dojazdu do szkoły, podręczników, narzędzi pracy, kursów specjalistycznych/ konferencji/ plenerów
 • Mentoring – indywidualna praca z wybranym ekspertem/tką zaproponowanym/ą przez Fundację w zależności od potrzeb stypendysty/tki. Mentorami będą osoby doświadczone w swoich dziedzinach, uznani specjaliści i autorytety.
 • Spotkania z Fundatorem – indywidualne, regularne inspiracyjne spotkania z Rafałem Brzoską, rozmowy o rozwoju, wytrwałości, wsparciu i radzeniu sobie z trudnościami.
 • Wsparcie psychologiczne – zespół psychologów będzie wspierał stypendystów/tki na bieżąco w zależności od indywidualnych potrzeb.
 • Języki obce – zajęcia dodatkowe z języka angielskiego lub innego oraz przygotowanie do egzaminów językowych.
 • Przedsiębiorczość i innowacyjność – umiejętności przedstawiania swoich pomysłów i uzyskiwanie wsparcia/finansowania, komercjalizacja pomysłów, współpraca z biznesem.
 • Przygotowanie indywidualne – dla wybranych osób, które chciałyby rozwijać się w kierunku studiów międzynarodowych.
 • Regularne spotkania grupy stypendystów (wakacje/ ferie), w tym: trening umiejętności społecznych – komunikacja, współpraca, empatia, wywieranie wpływu, savoir-vivre, trening umiejętności profesjonalnych – metody pracy: design thinking, agile, wystąpienia publiczne.

Informacje pochodzą ze strony: rafalbrzoskafoundation.org

KONTAKT

Rafał Brzoska Foundation
ul. Fryderyka Joliot-Curie 28/U2
02-646 Warszawa

kontakt@rafalbrzoskafoundation.org
rafalbrzoskafoundation.org

Indeks Start2Star to program stypendialny, adresowany dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy zaczynają studia. Rekrutacja zaczyna się w kwietniu i trwa do 1 września.

Każdego roku Komisja wybiera 14 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1600 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia).
Kwota ta pozwala pokryć nie tylko koszty kształcenia, ale także utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.

Fundatorem stypendiów jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich.

Dla kogo?
Do ubiegania się o przyznanie Stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • są uczniami ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, przystępującymi w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego;
 • wykazują się dobrymi wynikami w nauce i uzyskali średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4.0, oraz wykazują się aktywnością pozaszkolną;
 • ich miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych;
 • uczestniczą w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym.

Aby zostać stypendystą oprócz dobrych wyników w nauce należy wykazać się również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat.

Fundacja duży nacisk kładzie na monitorowanie postępów stypendystów w nauce oraz rozwój talentów i pasji. Alumni projektu są w ścisłym kontakcie z Fundacją jeśli chodzi o plany zawodowe i zdobywanie pierwszych doświadczeń na rynku pracy.

Informacje pochodzą ze strony: paga.org.pl

KONTAKT
Fundacja im. Lesława A. Pagi
ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław
tel. 71 332 06 43
biuro@fundacjajlc.pl
paga.org.pl/programy/indeks-start2star-xii-edycja/

Do ubiegania się o stypendium uprawniona jest osoba która:

 • Jest w ostatniej klasie dziennej szkoły średniej (dla młodzieży), zdaje egzamin maturalny w roku składania wniosku o Stypendium lub w roku poprzedzającym, i została przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni akademickiej,
 • Jest laureatem uznanych konkursów naukowych, olimpiad krajowych i/lub międzynarodowych z przedmiotów technicznych lub technologicznych,
 • Średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w roku poprzedzającym aplikację nie przekroczył 1650 zł netto,
 • Posiada obywatelstwo polskie

Więcej informacji dostępnych jest w regulaminie programu na stronie organizatora.

Informacja nadesłana przez organizatora.

KONTAKT

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia
Naukowa 30A
02-463 Warszawa

www.fejj.pl

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II adresowane są do uczniów i studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź rodzinnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne. To inicjatywa, której początki sięgają 2005 roku.

Stypendia to nie tylko wsparcie finansowe, ale także autorski program edukacyjny, który umożliwia jego uczestnikom wszechstronny rozwój, zapewnia im możliwość realizowania własnych pomysłów, pobudza do podejmowania nowych wyzwań i stawiania sobie ambitnych celów.

Ten największy samorządowy program stypendialny w Polsce skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (po skończeniu 3. klasy)  i szkół ponadpodstawowych oraz studentów (do 26. roku życia) uczących się w Warszawie.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:

 • dobrze się uczą (uczniowie: średnia 4.0, studenci: średnia 3,5),
 • mają przynajmniej dobrą ocenę z zachowania (uczniowie)
 • osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,
 • miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 2000 zł.

Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie. Kandydat, który chce otrzymać stypendium, musi wypełnić wniosek dostępny na stronie formularze.centrumjp2.pl.

Rekrutacja dla uczniów rusza 24 czerwca i potrwa do 1 sierpnia

Dla studentów rusza 1 września a kończy się 10 października 2022 r.

Szczegółowe informacje: centrumjp2.pl/stypendia

Kontakt w sprawie stypendiów: stypendia@centrumjp2.pl

tel. +48 22 826 42 22

Kontakt

Centrum Myśli Jana Pawła II
ul. Foksal 11
00–372 Warszawa
tel. 22 826 42 22
stypendia@centrumjp2.pl
www.centrumjp2.pl

Z inicjatywy Fundacji Moniki Pyrek powstał Fundusz Stypendialny – Skok w marzenia. Trwa nabór wniosków do VI edycji!

Celem działania funduszu jest wspieranie rozwoju karier sportowych młodych i wyjątkowo uzdolnionych ludzi. Pragniemy wyszukiwać młodych sportowców wybitnie utalentowanych w danej dziedzinie sportu i otaczać ich fachową opieką na poziomie wsparcia merytorycznego, jak i finansowego.

W ramach działania funduszu stypendialnego organizatorzy pragną dać im szansę rozwinięcia skrzydeł i wykonania ich „skoku w marzenie” m.in. poprzez przyznanie stypendium sportowego.

Udział w programie funduszu stypendialnego przeznaczony jest dla sportowców w wieku 16-25 lat.

Jak zostać stypendystą?
Nabór do Funduszu stypendialnego 2022/2023 trwa! Poniżej instrukcja jak dokonać zgłoszenia.

 • Zapoznaj się z Regulaminem Funduszu
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy
 • Nagraj filmik (max. 1 min. ), w którym odpowiadasz na pytanie – „Dlaczego to właśnie TY powinieneś/powinnaś zostać stypendystą Funduszu Stypendialnego i w jakie marzenie chcesz skoczyć?
 • Udostępnij film (na swoim profilu FB lub Instagram, ewentualnie YouTube, zachęcamy do aktywności w social media), zaznacz post jako publiczny i widoczny dla wszystkich i oznacz profil Fundacji, a link wstaw do formularza zgłoszeniowego.
 • Upewnij się, że polubiłeś profil Fundacji na FB i Instagramie. Tam znajdziesz najświeższe informacje na temat działania funduszu.
 • Prześlij formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i umieszczonym linkiem do filmiku za pośrednictwem internetowego systemu zgłoszeń dostępnego. Ostateczny termin składania wniosków to 10 lipca 2022.

Informacje pochodzą ze strony: fundacjamonikipyrek.pl

KONTAKT
Fundacja Moniki Pyrek
ul. Szafera 3/5/7
71-245 Szczecin

biuro@fundacjamonikipyrek.pl
fundacjamonikipyrek.pl/fundusz-stypendialny/