Wyższa Szkoła Menedżerska
w Warszawie

Zasady etyczne

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ
WYDAWNICTWA im. prof. Leszka J. Krzyżanowskiego
WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE

Oświadczenie o zasadach etyki czasopisma zostało przygotowane na podstawie wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej - COPE (https://publicationethics.org) oraz wytycznych wydawnictwa Elsevier (SCOPUS).
Wydawnictwo im. prof. Leszka J. Krzyżanowskiego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym przestrzega określonych zasad etycznych.


Wydawnictwo:
1. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w przypadku publikacji wieloautorskich wymaga wskazania wkładu poszczególnych twórców w powstanie tekstu. W takiej sytuacji w odniesieniu do każdego z autorów należy wskazać afiliację oraz procent udziału pracy twórczej nad tekstem artykułu.
2. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej.
3. Redakcja jako przejaw nierzetelności naukowej traktuje w szczególności Ghostwriting i Guest Authorship.
4. Wszystkie wykryte przez redakcję przejawy nierzetelności naukowej będą ujawniane i zgłaszane właściwym instytucjom, w szczególności tym, które zatrudniają autora, jak również stowarzyszeniom naukowym oraz wydawniczym.


Recenzenci:
Recenzenci mają gwarantować niezależność i brak konfliktu interesów w relacji recenzent – autor, co oznacza brak bezpośredniej relacji osobistej oraz stosunku zależności zawodowej w okresie co najmniej dwóch lat, które poprzedzają przygotowanie recenzji.


Autorzy:
1. Publikacje zgłaszane do Wydawnictwa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie powinny być oryginalne, obiektywne oraz odpowiadać tematyce czasopism.
2. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie nie przyjmuje tekstów, które zostały już opublikowane w całości lub części w innych czasopismach.


Plagiat:
Wszelkie formy plagiatu są niedopuszczalne, w szczególności przywłaszczenie dorobku lub wniosków końcowych. Popełnienie plagiatu będzie przez wydawnictwo ujawniane i zgłaszane właściwym instytucjom.


Wydawnictwo stosuje procedury ujęte w diagramach Committee on Publication Ethics (COPE).

Facebook