Zarządzanie. Teoria i Praktyka / Management. Theory & Practice

 logo.jpg

 

ISSN 2081-1586, eISSN 2449-9730

 

okladka 2018

Recenzowane czasopismo naukowe „Zarządzanie. Teoria i Praktyka”/ "Management. Theory & Practice" wydawane jest od 2010 roku, obecnie jako kwartalnik Wydziału Menedżerskiego i Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Poruszana problematyka obejmuje różne obszary zarządzania, a także finanse, marketing oraz inne zagadnienia dotyczące funkcjonowania organizacji.

Celem czasopisma jest upowszechnianie teorii i praktyki z zakresu szeroko rozumianego zarządzania, prezentowanie oryginalnych wyników prac naukowo-badawczych, zwłaszcza dotyczących działalności podmiotów gospodarczych.

Periodyk stanowi międzynarodową platformę wymiany poglądów z zakresu nauk o zarządzaniu i ekonomii pomiędzy pracownikami naukowymi, doktorantami i praktykami gospodarczymi. Artykuły publikowane są nieodpłatnie.

Przewodniczącym Rady Naukowej czasopisma jest autorytet w dziedzinie zarządzania – prof. zw. dr hab. Stanisław Sudoł, dr h.c.

Czasopismo „Zarządzanie. Teoria i Praktyka”/"Management. Theory & Practice" jest indeksowane w bazach BazEkon, BazHum, CEEOL, Index Copernicus International, PBN (Polska Bibliografia Naukowa), POL-index.

Za publikację w czasopiśmie „Zarządzanie. Teoria i Praktyka”/"Management. Theory & Practice", zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, część B, przyznaje się 5 punktów.

Czasopismo poddane ewaluacji w Index Copernicus Journals Master List uzyskało następujące wskaźniki: ICV 2015: 54,02​ ICV 2016: 58.14

 

 

eng„Zarządzanie. Teoria i Praktyka” (Management. Theory & Practice) magazine has been published since 2010, at present as quarterly of Management and Technical Science Department of Warsaw Management University in Warsaw. It includes articles reflecting economic processes occurring in Poland, in Europe and in the world.
The aim of the magazine is to promote theory and practice in the scope of widely understood management, as well as to present economic issues, especially referring to functioning of economic operators.
The journal constitutes international platform for exchange of opinions in the field of management and economic studies between academic staff, doctoral students and economic practices. The magazine is indexed in the following bases: BazEkon, BazHum, Index Copernicus International, POL-index, CEEOL.

 

rosЖурнал „Управление. Теория и практика ” издается с 2010 года, ныне ежеквартальник Отделa управленческих и технических наук Высшей школы менеджмента в Варшаве. Он включает в себя статьи, отражающие экономические процессы, происходящие в Польше, в Европе и в мире. Целью журнала является распространение теории и практики в области широкого понимания управления, а также представление нынешних экономических проблем, особенно по вопросам функционирования хозяйствующих субъектов.
Журнал является международной платформой для обмена мнениями в области наук o управлении и экономикe между учеными, аспирантами и экономическими практиками.

 

 

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook

rekru_online.png