Statut

Statut
Międzywydziałowego Koła Naukowego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§1

Pełna nazwa Koła Naukowego brzmi: Międzywydziałowe Koło Naukowe Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, i w dalszej części statutu określane jest jako Koło. Akceptowanym skrótem tej nazwy jest MiKoNa.

§2

Siedzibą Koła jest Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 36. Koło prowadzi działalność na terenie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

§3

Koło jest zrzeszeniem studentów opartym na zasadach dobrowolności.

§4

Koło działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, prawa wewnętrznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz niniejszego statutu.

§5

Koło może przystępować do krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działalności.

§6

Koło posiada odrębne sekcje tematyczne.

§7

Koło ma swojego Opiekuna Naukowego.

§8

Cele Koła:
a) rozwijanie działalności badawczo – naukowej,
b) współpraca z organizacjami, fundacjami, placówkami, instytucjami społecznymi, instytucjami profesjonalnie zajmującymi się problematyką związaną z działalnością koła,
c) kooperacja ze studentami, a także pracownikami naukowymi innych ośrodków uniwersyteckich, zarówno w kraju, jak i za granicą,
d) rozwijanie życia naukowego wśród członków Koła,
e) pogłębianie formacji społecznej członków Koła,
f) wspomaganie rozwoju indywidualnych zainteresowań członków Koła,
g) wykorzystanie potencjału intelektualnego studentów w zakresie wykraczającym poza program nauczania,
h) propagowanie kultury akademickiej oraz szerzenie koleżeńskiej atmosfery.

 §9

Koło realizuje swoje cele poprzez:

1. Działalność naukowo- badawcza:
a) Stwarzanie warunków umożliwiających pogłębienie wiedzy (wykładów, warsztatów, kursów, szkoleń, oraz informowanie o - i udział w ofercie innych jednostek),
b) Podejmowanie badań naukowych w różnych obszarach tematycznych, inicjowanych przez Koło jak i odpowiadających na zapotrzebowanie społeczne,
c) Prowadzenie w ramach i pod patronatem Uczelni prac naukowo-badawczych w celu wyrobienia samodzielności poznawczej,
d) Włączenie się w realizowane przez regionalne instytucje/placówki/ fundacje pomocowe projekty badawcze,
e) Organizowanie spotkań z wybitnymi naukowcami,
f) Przygotowanie koncepcji Studenckich Zeszytów Naukowych WSM,
g) Przygotowanie i udział w konferencjach i seminariach naukowych,
h) Inicjowanie i organizowanie działań naukowych i samokształceniowych,
i) Kontakty naukowe ze środowiskami akademickimi w kraju i zagranicą,
j) Propagowanie kultury akademickiej i wartości z niej wynikających.

2. Działalność społeczna:
a) Przygotowywanie akcji i imprez charytatywnych i okolicznościowych dla różnych środowisk i instytucji/placówek,
b) Wspieranie rozwoju naukowego studentów w ramach elitarnego programu „Primus Academy", który daje najzdolniejszym studentom możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń, będący pewną formą stypendium dla wybitnych,
c) Organizowanie wyjazdów szkoleniowo-poznawczych do placówek naukowych, wystawowych i instytucji realizujących podobne cele działania „MiKoNa",
d) Integracja studentów poprzez organizację imprez społecznych, kulturowych, naukowych, dydaktyczno- poznawczych,
e) Organizowanie innych przedsięwzięć związanych z działalnością Koła.

 

ROZDZIAŁ II
CZŁONKOWIE KOŁA


§10

Członkiem zwyczajnym może zostać każdy student Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, który popiera cele Koła oraz deklaruje i daje rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.

§11

Uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd na wniosek studenta ubiegającego się o przyjęcie do Koła. W przypadku odmowy ubiegającemu się o przyjęcie do Koła przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

§12

Członkowie Koła mają:
a) prawo udziału we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Koło,
b) czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Koła,
c) prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków i składania wniosków w sprawach działalności Koła,
d) prawo do korzystania z wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń będących w dyspozycji Koła.

§13

Członkowie mają obowiązek:
a) przestrzegania statutu Koła oraz opłacania składek członkowskich,
b) godnego reprezentowania Koła i dbania o jego dobre imię oraz popularyzowanie idei Koła,
c) czynnie uczestniczyć w pracach Koła.

§14

Członkostwo wygasa na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
b) utraty praw studenckich,
c) wykluczenia z Koła uchwałą Zarządu za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Zarządu i Walnego Zgromadzenia Członków,
d) nieuiszczania składek członkowskich na rzecz i potrzeby Koła,
e) ustania działalności Koła.

§15

Od decyzji o wydaleniu z Koła przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

 

ROZDZIAŁ III
WŁADZE KOŁA

 

§16

Władzami Koła są:
a) Walne Zgromadzenie Członków
b) Zarząd

 §17

Walne Zgromadzenie Członków:
a) jest najwyższą władzą Koła i ma prawo do podejmowania wszelkich decyzji jego dotyczących,
b) wybiera Przewodniczącego większością 2/3 głosów, a następnie na jego wniosek Zarząd zwykłą większością głosów,
c) może odwołać większością 2/3 głosów Zarząd lub poszczególnych członków Zarządu przed upływem kadencji; w takiej sytuacji musi powołać nowy Zarząd lub nowych członków Zarządu w ciągu jednego miesiąca,
d) akceptuje roczny plan pracy Koła przedstawiony przez Zarząd,
e) rozpatruje odwołania od uchwał i decyzji Zarządu wniesione przez członków Koła,
f) rozpatruje skargi członków na pracą Zarządu,
g) ustala wysokość składek członkowskich oraz termin ich płatności,
h) stanowi prawa Koła,
i) wykonuje inne uprawnienia określone w niniejszym statucie.

 §18

Walnemu Zgromadzeniu Członków przewodniczy Opiekun Naukowy lub osoba przez niego wyznaczona.

§19

Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków.
Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przynajmniej raz w semestrze przez Zarząd:
a) z inicjatywy własnej,
b) na pisemny wniosek ponad połowy członków.

§20

Raz w roku, w miesiącu, w którym upływa kadencja Władz Koła Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenia Członków w celu wyboru nowych Władz Koła.

§21

Kadencja Zarządu trwa jeden rok akademicki. Po upływie kadencji Zarząd pełni swe obowiązki aż do przejęcia ich przez nowo wybrany Zarząd.

§22

Zarząd jest organem wykonawczym Koła, kieruje jego bieżącą działalnością, zapewniając jednocześnie reprezentację Koła.

§23

W skład Zarządu wchodzą:
a) Przewodniczący,
b) dwóch Wiceprzewodniczących,
c) Sekretarz,
d) Skarbnik.

§24

Pracami zarządu kieruje Przewodniczący.

§25

Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków Koła

b) reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) kierowanie bieżącymi pracami Koła,
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
e) powoływanie pełnomocników do poszczególnych projektów,
f) inne uprawnienia określone w niniejszym Statucie.

§26

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej trzech członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§27

Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu, w ramach określonego projektu dla pełnomocnika projektu w drodze uchwały Zarządu.

§28

Majątek Koła powstaje:
a) ze środków otrzymanych od Rektora WSM w Warszawie,
b) ze składek członkowskich,
c) z dochodów z przedsięwzięć Koła.

 §29

Zobowiązania finansowe w imieniu Koła zaciągają Przewodniczący i Skarbnik.

§30

Inne wiążące akty podpisuje w imieniu Koła Przewodniczący i Sekretarz, względnie upoważnieni przez nich dwaj członkowie Zarządu.

§31

W nagłych przypadkach przysługuje Przewodniczącemu prawo samodzielnego podpisu, z zastrzeżeniem jednak potwierdzenia go decyzją Zarządu na najbliższym posiedzeniu.

 

ROZDZIAŁ IV
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KOŁA


§32

Zmiana Statutu może być uchwalona na Walnym Zgromadzeniu Członków większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków.

§33

Wniosek o zmianę Statutu musi wpłynąć do Zarządu najpóźniej 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem Członków i musi być umieszczony w porządku obrad.

§34

Zmiana Statutu nie może być uchwalona na Walnym Zgromadzeniu Członków, na którym rozpatrywane jest odwołanie i powołanie Zarządu.

§35

Koło rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków przegłosowanej kwalifikowaną większością 2/3 głosów najmniej obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

 

ROZDZIAŁ V
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE I KOŃCOWE


§36

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem decyduje Opiekun Koła oraz mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

§37

Statut niniejszy obowiązuje od chwili zatwierdzenia go przez Władze Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook