Zniżki i promocje

Absolwenci Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, decydujący się na kolejne studia na naszej Uczelni są objęci promocją: 

opłata rekrutacyjna w wysokości 0 zł.

Absolwenci WSM, którzy podejmują studia podyplomowe na naszej uczelni są objęci promocją: 20% zniżki na dowolny kierunek

Studenci, którzy aktywnie angażują się w rozwój uczelni, działają w Samorządzie Studenckim, czynnie uczestniczą w akcjach promocyjnych i wydarzeniach na Uczelni lub wspierają: Dział Rekrutacji, Biuro Karier, Dział Marketingu, mogą liczyć na zniżki w opłatach za studia.

Wysokość zniżki jest uzależniona od stopnia zaangażowania w działalność społeczną.


Każdy student Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie ma możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium. Uczelnia oferuje stypendia socjalne, sportowe, naukowe, dla osób niepełnosprawnych, a także zapomogi.


Studenci WSM mają możliwość skorzystania z ofert pracy proponowanych przez poszczególne komórki organizacyjne szkoły. Aktualne oferty pracy zamieszczane są na stronie internetowej.

Nie. Proces rekrutacji jest dwuetapowy:

 • Etap pierwszy – rekrutacja w systemie on-line
 • Etap drugi – dostarczenie kompletu dokumentów

- Na stronie www.wsm.warszawa.pl kliknij REKRUTACJA ONLINE
- Załóż konto (rejestracja)
- W czasie rejestracji podasz swój adres email, który będzie Twoim loginem
- Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz link aktywacyjny do systemu IRK
- Zaloguj się do systemu IRK
- Uzupełnij wymagane pola: dane osobowe – zdjęcie - wykształcenie – kierunek – deklaracje - wybór planu finansowania oraz w przypadku osób rekrutujących się na studia II stopnia – dyplom.
- Z zakładki „wydruki” pobierz i wydrukuj podanie
- Przyjdź do Działu Rekrutacji WSM z kompletem dokumentów

Wymagane dokumenty (OBYWATEL POLSKI)
- Podanie o przyjęcie (kwestionariusz wydrukowany z systemu IRK)
- oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią
- świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią (w przypadku kandydatów posiadających nową maturę)
- dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią (dotyczy kandydatów na studia II stopnia)
- dowód osobisty do wglądu
- 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm)
- potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na konto Uczelni
Przyjmujemy tylko komplet dokumentów


Wymagane dokumenty (OBCOKRAJOWIEC)
- Podanie o przyjęcie (kwestionariusz wydrukowany z systemu IRK)
- oryginał świadectwa dojrzałości lub dokumentu równoważnego
- oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych (dotyczy kandydatów na studia II stopnia)
- Tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego w Polsce (świadectwo, dyplom, zaświadczenie lekarskie)
- zaświadczenie z kuratorium oświaty o uznawalności świadectwa/dyplomu, jeżeli jego uznanie za równoważne z odpowiednikiem Polskim nie może nastąpić na podstawie umowy międzynarodowej
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
- Paszport
- Wiza
- Ubezpieczenie
- 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm)
- zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce lub umowa najmu (jeśli student nie będzie mieszkał w domu studenta)
- certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 (lub języka angielskiego w przypadku studiów w języku angielskim)
- potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji i czesnego za 1 semestr na konto Uczelni (patrz promocje)
Jeśli w imieniu studenta dokumenty będzie składała inna osoba, będzie potrzebne pełnomocnictwo notarialne na złożenie, odbiór i podpisywanie dokumentów w imieniu studenta oraz tłumaczenie tego pełnomocnictwa.
W terminie późniejszym można dostarczyć: wizę, polisę ubezpieczeniową, potwierdzenie zameldowania lub umowa najmu.

Tak, ponieważ od razu podpisujemy umowę o studiowaniu. Jeśli student z jakiegoś powodu nie ma możliwości dostarczenia dokumentów osobiście, może to zrobić za pośrednictwem pełnomocnika. W tym przypadku wymagane jest pełnomocnictwo notarialne na złożenie, odbiór dokumentów i podpisywanie dokumentów w imieniu kandydata.

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni trwa od 15 stycznia 2020 do 20 lutego 2020 r.

Komplet dokumentów należy składać w dziale rekrutacji
(główny budynek, na parterze, pokój F-004)

Sprawdź regulamin.

Tak. Proszę sprawdzić zarządzenia Kanclerza w sprawie zasad naliczania i uiszczania czesnego.

Obywatele polscy mogą wpłacać czesne w ratach miesięcznych od 1 semestru.
Cudzoziemcy mogą wpłacać czesne w ratach miesięcznych od 2 semestru.
Szczegóły na temat wysokości rat miesięcznych znajdziecie państwo w zarządzeniu Kanclerza w sprawie zasad naliczania i uiszczania czesnego.

Kandydaci dokonują wpłat na konto indywidualne które jest wygenerowane w systemie IRK.
W tytule przelewu należy wpisać nazwisko, imię, kierunek i stopień studiów. 
Po otrzymaniu numeru albumu studenta w tytule przelewu wystarczy wpisywać ten numer.

Obcokrajowcy dokonują wpłat konto indywidualne które jest wygenerowane w systemie IRK.

W tytule przelewu należy wpisać nazwisko, imię, nr paszportu, po otrzymaniu numeru albumu studenta wystarczy wpisywać ten numer.
Obcokrajowcy dokonują wpłat za czesne w euro na konto walutowe.
Nr rachunku walutowego: PL58 1600 1462 1820 6340 1000 0022
KOD SWIFT Bank BNP Paribas: PPABPLPKXXX

Do procesu rekrutacji wymagane jest złożenie w terminie kompletu dokumentów i wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji – przedmioty na świadectwie maturalnym i jego wyniki nie mają wpływu na przebieg procesu rekrutacyjnego.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych są co 2 tyg. (sobota-niedziela)

Rekrutacja 2019 / 2020

Zarządzanie

Jeżeli interesujesz się:

 • założeniem własnej firmy
 • zarządzaniem firmą i jej częściami składowymi
 • zarządzaniem zespołami pracowniczymi
 • tworzeniem wizerunku firm
 • rozpoznawaniem, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami
 • krytycznym analizowaniem, interpretowaniem i ocenianiem zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali

 

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie rozwija umiejętność wprowadzania pojawiających się nowych koncepcji zarządzania, wynikających z powstawania nowych standardów i norm, np. w zakresie ochrony środowiska, poprawy jakości i efektywności działania firm, czy też aktywności innowacyjnej. Przygotowuje do tworzenia struktur organizacyjnych umożliwiających sprawny przebieg procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz kierowania zespołami pracowników w różnych działach firm, a także zespołami o charakterze międzywydziałowym.

Absolwent kierunku Zarządzanie posiada wiedzę o właściwościach i procesach zarządzania całą organizacją, a także jej składowymi, tj. zatrudnionymi pracownikami, finansami, innowacjami, marketingiem, zasobami rzeczowymi, wiedzą i informacjami. Wiedzę tę absolwent potrafi zastosować poprzez wykorzystanie funkcji planowania, organizowania, kierowania i kontroli. Absolwent posiada także wiedzę o otoczeniu organizacji i sposobach jego diagnozy. Zna metody statystyczne i potrafi je wykorzystać w badaniach społecznych, gospodarczych i marketingowych.

Perspektywy zawodowe


Specjalisty ds. organizacji i zarządzania

Menedżera średniego i wyższego szczebla

Kierownik działu marketingu

Przedsiębiorca handlowy i produkcyjny

Specjalista PR

Dyrektor biura projektowego

Specjalności

Kwalifikacje absolwenta - studia I stopnia

Social Media stają się wiodącym narzędziem komunikacji dla organizacji każdej wielkości. Interaktywne, innowacyjne i natychmiastowe - umożliwiają budowanie relacji z konsumentami poprzez angażowanie użytkowników i budowanie nowego doświadczenia marki. Obecnie wyzwaniem jest rozwój nowych skutecznych sposób komunikacji, aby wykorzystać możliwości e-Marketingu i moc Internetu do rozwoju biznesu i sprzedaży online.


Absolwent tej specjalności otrzymuje wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania przedsiębiorstw w branży marketingowej, a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Posiada wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania sytuacją kryzysową w social media, komponowanie kampanii promocyjnych przy wykorzystaniu narzędzi public relations, w tym e-PR, tworzenie strategii marketingowej, wizerunkowej i komunikacyjnej w social media. Absolwent jest ukierunkowany na znajomość strategii marketingowej w Internecie, projektowania stron internetowych i aplikacji, zarządzania bazami danych, utrzymywania relacji z klientami, przygotowywania analiz marketingowych kanałów online, kreowania i pozycjonowania marki w Internecie, tworzenia kampanii reklamowych, planowania, organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych i wizerunkowych w popularnych serwisach społecznościowych. Absolwent posiada umiejętność organizowania pracy zespołowej, kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się i negocjowania. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, jako koordynator mediów społecznościowych, specjalista ds. mediów społecznościowych, content designer, specjalista ds. PR i komunikacji, social media manager oraz community manager.


Przedmioty i bloki specjalnościowe pozwalają na zdobycie kompetencji praktycznych dopasowanych do kontekstu rynkowego. Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak przedsiębiorczość, kreatywność, wpływ na rzeczywistość, dokonywanie ocen i formułowanie opinii, chęć odniesienia sukcesu. Umożliwi to prowadzenie własnej działalności, podejmowania pracy w agencjach kreatywnych (reklamowych, mediowych, badawczo-rozwojowych) oraz podjęcia studiów drugiego stopnia, w tym samokształcenie.


Kwalifikacje absolwenta - studia II stopnia

Social Media stają się wiodącym narzędziem komunikacji dla organizacji każdej wielkości. Interaktywne, innowacyjne i natychmiastowe - umożliwiają budowanie relacji z konsumentami poprzez angażowanie użytkowników i budowanie nowego doświadczenia marki. Obecnie wyzwaniem jest rozwój nowych skutecznych sposób komunikacji, aby wykorzystać możliwości e-Marketingu i moc Internetu do rozwoju biznesu i sprzedaży online.


Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie ma zaawansowaną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk. Dysponuje rozszerzoną wiedzą o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów gospodarujących, w tym przedsiębiorstw, organizacji.

Absolwent specjalności posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego zaplanowania i wdrożenia kampanii komunikacji marki lub firmy. Ma wiedzę na temat znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu i jej wybranych przejawów w praktyce gospodarczej, a także dysfunkcji. Zna ogólne i wybrane szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. Posiada wiedzę z zakresu podstaw psychologii społecznej i psychologii reklamy, wiedze na temat możliwości platform społecznościowych w zakresie promocji marek. Absolwent posiada umiejętności podejmowania decyzji o charakterze strategicznym, taktycznym i operacyjnym w zakresie planowania poszczególnych instrumentów komunikacji marketingowej. Posiada umiejętność obsługi narzędzi do monitoringu social mediów, umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych ujęć teoretycznych i metodycznych.

Absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, jako koordynator mediów społecznościowych, specjalista ds. mediów społecznościowych, content designer, specjalista ds. PR i komunikacji, social media manager oraz community manager.


Zajęcia realizowane będą w formie warsztatów i konwersatoriów, prowadzone przez praktyków, którzy na co dzień zajmują się branżą social media. Będą to zajęcia nastawione przede wszystkim na praktyczną wiedzę i umiejętności.

Kwalifikacje absolwenta - studia I stopnia

Absolwent tego kierunku otrzymuje wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Jest przygotowany do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi oraz do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach.
Zdobyta wiedza dotyczy w szczególności struktury przedsiębiorstwa, organizacji stanowisk pracy, priorytetów działania, optymalizacji wykorzystania niezbędnych zasobów, planowania działalności, analizy efektywności i oceny sprawności organizacji, komunikowania się, kierowania zespołami pracowniczymi.
W ramach oferowanej specjalności absolwent zdobywa wiedzę i kwalifikacje z zakresu oceny pozycji firmy na rynku, analizy i badań rynku – motywów, intencji, wzorów zakupu i konsumpcji, preferencji i satysfakcji klientów, organizowania działalności logistycznej, opracowywania kampanii promocyjnej z wykorzystaniem marketingu bezpośredniego i public relations, obsługi klientów i utrzymywania więzi z klientami, marketingu turystyki i środków produkcji, budowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa.
Absolwent posiada kompetencje niezbędne do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności menedżerskich w organizacjach gospodarczych, publicznych, a zwłaszcza na stanowiskach specjalisty ds. marketingu, analizy i badań rynku, ds. reklamy, merchandisingu, menedżera produktu, public relations, ds. dystrybucji i sprzedaży, ds. obsługi klientów i interesantów.
Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak samodzielność, aktywność w kształtowaniu rzeczywistości gospodarczej, zdolność organizowania pracy zespołowej.
Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podjęcia studiów drugiego stopnia oraz samokształcenia.
W trakcie kształcenia na tej specjalności, oprócz wykładów i ćwiczeń, na których prezentowane są studia przypadków (opisy wprowadzania i funkcjonowania różnych rozwiązań sfery marketingowej w wybranych organizacjach), przygotowywane są indywidualne lub grupowe projekty badawcze, dla rozwiązania określonych problemów. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego.

 

Wykaz realizowanych przedmiotów:

 • Controlling w marketingu
 • CRM-zarządzanie związkami z klientami
 • Logistyka marketingowa
 • Marketing bezpośredni
 • Marketing polityczny i public relations
 • Marketing środków produkcji
 • Marketing turystyki
 • Komunikacja marketingowa
 • Strategie marketingowe
 • Wprowadzenie nowego produktu na rynek + opakowania

 

Kwalifikacje absolwenta - studia II stopnia

Absolwent tej specjalności otrzymuje wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Posiada wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania zasobami przedsiębiorstw i instytucji, identyfikacji skutków wpływu otoczenia na procesy zarządzania oraz podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych.
Posiadana wiedza umożliwia zrozumienie funkcjonowania organizacji gospodarczych i publicznych, określanie strategii organizacji i priorytetów działania, optymalizację wykorzystania niezbędnych zasobów, planowanie jej działalności, sprawowanie nadzoru i kontroli osiągania celów i realizacji zadań, reagowanie na zmiany.
Absolwent zdobywa wiedzę i kwalifikacje w zakresie kształtowania marketingowej koncepcji organizacji, formułowania strategii marketingowej, analizy i badań rynku, organizowania i kierowania realizacją funkcji marketingowych, współpracy z innymi służbami organizacji oraz z zewnętrznymi uczestnikami rynku w umacnianiu pozycji rynkowej, analizy konkurencji i formułowania strategii konkurowania, marketingu innowacji, marketingu ekologicznego i marketingu miejsca.
Absolwent posiada kompetencje niezbędne do zajmowania samodzielnych stanowisk eksperckich i stanowisk kierowniczych w organizacjach gospodarczych i publicznych, na których wymagana jest gruntowna wiedza z zarządzania i marketingu, w szczególności stanowiska zastępcy dyrektora (prezesa) ds. marketingu, doradcy dyrektora (prezesa) ds. marketingu, kierownika działu marketingu, kierownika zespołu ds. badań i analiz marketingowych, ds. zarządzania produktem/grupą produktów, ds. polityki promocji, ds. zarządzania ceną, ds. zarządzania dystrybucją, ds. zarządzania rynkiem, ds. zarządzania kategorią.
Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak przedsiębiorczość, wpływ na rzeczywistość, zdolność podejmowania efektywnych decyzji strategicznych, dokonywanie ocen i formułowanie opinii, chęć odniesienia sukcesu. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności, podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz samokształcenia.

 

Wykaz realizowanych przedmiotów:

 • Marketing miejsca
 • Zachowania nabywców
 • Zarządzanie strategiczne marketingiem
 • Marketing innowacji
 • Ekomarketing
   

Kwalifikacje absolwenta - studia I stopnia:

"Przedsiębiorczość" oznacza podejmowanie działalności gospodarczej od podstaw, czyli przekształcanie nowego pomysłu w przedsięwzięcie przynoszące zysk ale także ma szersze znaczenie może ona dotyczyć już istniejących przedsiębiorstw, które chcą się rozwijać i szukają metod umożliwiających ten rozwój. Specjalność przedsiębiorczośc międzynarodowa jest adresowana do osób zainteresowanych szeroko rozumiana przedsiębiorczością w skali międzynarodowej.
Absolwent tej specjalności to osoba, która zna i rozumie współczesne procesy gospodarcze, potrafi pracować w środowisku międzynarodowym oraz w obsłudze wymiany międzynarodowej, ma wysokie kompetencje społeczne i międzykulturowe. Posiada podstawową wiedzę m.in. w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego i międzynarodowych rynków finansowych a także polityki handlowej i regionalnej UE. Ma możliwość zapoznania się z zasadami prowadzenia działalności w ramach marketingu międzynarodowego oraz działaniami różnych grup interesu.


Nabyte umiejętności:

 • Znajomość współczesnych procesów gospodarczych i ich uwarunkowań
 • Znajomość zasad negocjacji międzynarodowych
 • Umiejętność pracy w środowiskach międzynarodowych i obsłudze wymiany międzynarodowej
 • Umiejętność wykorzystywania szans pojawiających się w obrocie międzynarodowym
 • Umiejętność sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem na rynkach międzynarodowych
 • Umiejętność promowania przedsiębiorstwa i budowania wizerunku przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym
 • Umiejętność zarządzania międzykulturowego

 

Perspektywy zawodowe:

 • Urzędy centralne
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Zagraniczne przedstawicielstwa gospodarcze
 • Międzynarodowe instytucje gospodarcze
 • Firmy prowadzące międzynarodową działalność gospodarczą (handlową, spedycyjną)
 • Media (szczególnie zajmujące się problematyką gospodarczą)
 • Organizacje pozarządowe
 • Własna działalność gospodarcza

Wykaz realizowanych przedmiotów na I st.:

 • Międzynarodowe uwarunkowania gospodarcze
 • Transakcje międzynarodowe
 • Polityka handlowa
 • Polityka regionalna UE
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Prawo gospodarcze
 • Organizacja handlu zagranicznego
 • Międzynarodowe rynki finansowe
 • Marketing międzynarodowy
 • Działalność grup interesu
 • Polityka handlowa RP

Kwalifikacje absolwenta - studia II stopnia:

Sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem w środowisku międzynarodowym i bycie przedsiębiorczym to wyzwanie przed jakim stają współcześni menedżerowie. Specjalność ta jest adresowana właśnie do osób , które pragną stawić czoła wyzwaniom jakie są związane z zarządzaniem przedsiębiorstwami i prowadzeniem handlu na rynkach międzynarodowych. Absolwent pogłębi wiedzę m.in. w zakresie funkcjonowania giełd towarowych, czy logistyki międzynarodowej. Zdobędzie umiejętności związane z prognozowaniem, czy prowadzeniem rozliczeń transakcji w handlu zagranicznym.


Nabyte umiejętności:

 • prognozowanie i symulacje w handlu
 • prowadzenie rozliczeń transakcji w handlu zagranicznym
 • znajomość rachunkowości operacji w handlu zagranicznym
 • zarządzanie międzykulturowe
 • umiejętności interpersonalne
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętność zarządzania przedsiębiorstwem

Perspektywy zawodowe:

 • Urzędy centralne
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Zagraniczne przedstawicielstwa gospodarcze
 • Międzynarodowe instytucje gospodarcze
 • Firmy prowadzące międzynarodową działalność gospodarczą (handlową, spedycyjną)
 • Media (szczególnie zajmujące się problematyką gospodarczą)
 • Organizacje pozarządowe
 • Własna działalność gospodarcza

Wykaz realizowanych przedmiotów na II st.:

 • Logistyka międzynarodowa
 • Rachunkowość operacji w handlu zagranicznym
 • Prognozowanie i symulacje w handlu
 • Giełdy towarowe
 • Rozliczenia transakcji w handlu zagranicznym

Kwalifikacje absolwenta - studia I stopnia:

Procesy w których uczestniczy Polska m.in. członkostwo w Unii Europejskiej i innych organizacjach międzynarodowych stawia przed zarządzaniem współczesną administracją nowe wyzwania. Realizacja polityki spójności w latach 2007-2013 wygenerowała ok. siedem tysięcy miejsc pracy z zakresu przygotowywaniu i realizacji programów operacyjnych dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i obecnie następuje dalszy rozwój tego obszaru.

Wobec wzrastającego na rynku pracy zapotrzebowania na pracowników o gruntownej wiedzy na temat instytucji unijnych lub bezpośrednio z Unią Europejską związanych oraz krajowych na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym a także sprawnego zarządzania nimi, Uczelnia oferuje specjalność zarządzanie administracją publiczną w UE, która kierowana jest do osób zainteresowanych specjalistyczną wiedzą z zakresu struktur administracji UE, europejskich mechanizmów decyzyjnych, obowiązujących przepisów prawa europejskiego, dotyczących m. in. funduszy unijnych i aktualnych wytycznych poszczególnych polityk unijnych. Celem kształcenia na specjalności zarządzanie administracja publiczną w UE jest wykształcenie nowoczesnej kadry menedżerów- specjalistów administracji publicznej z tzw. europejskiej przestrzeni administracyjnej.

Nabyte umiejętności:

 •     zarządzanie jednostką administracji publicznej według norm europejskich
 •     gospodarowanie finansami instytucji
 •     opracowywania i realizacji projektów na rzecz wspólnot lokalnych
 •     współpracy pomiędzy samorządami różnych krajów.
 •     komunikowanie się w międzykulturowym środowisku administracyjnym UE
 •     zarządzanie projektami i finansami publicznymi według przepisów europejskiego prawa administracyjnego

Perspektywy zawodowe:

 •     instytucje samorządu terytorialnego
 •     organy administracji rządowej
 •     instytucje i agendy Unii Europejskiej
 •     urzędy odpowiedzialne za fundusze unijne
 •     firmy doradcze, konsultingowe

Wykaz realizowanych przedmiotów:

 •     Zarządzanie zasobami ludzkimi
 •     Status urzędnika europejskiego
 •     System instytucjonalny UE
 •     Organizacje europejskie
 •     Podstawy prawa europejskiego
 •     Ochrona praw człowieka w UE
 •     Pomoc publiczna
 •     Dotacje unijne
 •     Budżet i finanse unijne
 •     Polityka spójności i sąsiedztwa
 •     Europejskie organizacje pozarządowe
 •     Ochrona konsumenta i konkurencji
 •     Samorząd terytorialny w Europie

Kwalifikacje absolwenta - studia II stopnia:

W związku z przystąpieniem Polski do UE w administracji publicznej systematycznie zwiększa się ilość nowych zadań do realizacji. Obejmuje ona coraz to nowsze obszary życia gospodarczego, pojawiają się więc nowe wyzwania i wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie zarządzania administracją publiczną. Nowoczesna administracja potrzebuje wyskowykwalifikowanych kadr. Specjalność ta jest adresowana do osób zainteresowanych pełnieniem funkcji menedżerskich ( i nie tylko) w sektorze administracji publicznej w UE. Absolwent tej specjalności zdobywa pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie prawa i postępowania administracyjnego w UE, zamówień publicznych, arbitrażu i mediacji czy zarządzania projektami unijnymi

Nabyte umiejętności:

 •     zarządzanie jednostką administracji publicznej według norm europejskich
 •     gospodarowanie finansami instytucji
 •     opracowywania i realizacji projektów na rzecz wspólnot lokalnych
 •     współpracy pomiędzy samorządami różnych krajów.
 •     komunikowanie się w międzykulturowym środowisku administracyjnym UE
 •     zarządzanie projektami i finansami publicznymi według przepisów europejskiego prawa administracyjnego
 •     zarządzanie zasobami ludzkimi
 •     kompetencje międzykulturowe
 •     umiejętność pracy zespołowej

Perspektywy zawodowe:

 •     instytucje samorządu terytorialnego
 •     organy administracji rządowej
 •     instytucje i agendy Unii Europejskiej
 •     urzędy odpowiedzialne za fundusze unijne
 •     firmy doradcze i konsultingowe

Wykaz realizowanych przedmiotów:

 •     Prawo i postępowanie administracyjne w UE
 •     Zarządzanie projektami europejskimi
 •     Arbitraż i mediacje
 •     Zamówienia publiczne
 •     Służba cywilna w Polsce i UE

 

Kwalifikacje absolwenta kierunku - studia I stopnia

Absolwent tego kierunku otrzymuje wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Jest przygotowany do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi oraz do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach.

W ramach oferowanej specjalności absolwent zdobywa wiedzę i kwalifikacje z zakresu zarządzania procesami innowacyjnymi, innowacji w procesie zarządzania, systemów innowacyjnych na poziomie międzynarodowym, krajowym i regionalnym, kosztów i efektów działalności innowacyjnej, kształtowania i pomiaru kapitału intelektualnego, zarządzania proekologicznego, oceny projektów innowacyjnych, strategii i marketingu innowacji.


Ponadto absolwent zdobywa następujące umiejętności:

 •     organizowanie działalności innowacyjnej w każdej dziedzinie,
 •     sporządzanie strategii innowacji,
 •     przeprowadzenie audytu innowacyjnego,
 •     monitorowanie działalności innowacyjnej,
 •     nawiązywanie kontaktów merytorycznych związanych z działalnością innowacyjną z różnymi organizacjami sfery nauki i sfery gospodarki,
 •     prowadzenie szkolenia z zakresu problematyki innowacji.

Ukończenie specjalności daje absolwentowi możliwość systemowego postrzegania procesów powstawania i realizacji innowacji.

Absolwent jest przygotowany do objęcia stanowiska kierownika działu innowacji w firmie, asystenta dyrektora ds. innowacji, przedstawiciela firmy ds. współpracy z praktyką gospodarczą. Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak samodzielność, aktywność w kształtowaniu rzeczywistości gospodarczej, zdolność organizowania pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podjęcia studiów drugiego stopnia oraz samokształcenia.


Wykaz realizowanych przedmiotów

 •     Zarządzanie procesami
 •     Innowacje w procesie zarządzanie
 •     Międzynarodowe i narodowe systemy innowacyjne
 •     Regionalne systemy innowacyjne
 •     Koszty w działalności innowacyjnej
 •     Kształtowanie i pomiar kapitału intelektualnego
 •     Proekologiczne zarządzanie jako innowacja
 •     Ocena projektów innowacyjnych
 •     Strategie innowacji
 •     Marketing innowacji

Kwalifikacje absolwenta - studia II stopnia

Absolwent tego kierunku otrzymuje wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Posiada wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania zasobami przedsiębiorstw i instytucji, identyfikacji skutków wpływu otoczenia na procesy zarządzania oraz podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych.

Ponadto zdobywa wiedzę z zakresu konieczności uruchomienia i wdrożenia innowacji drogą systematycznego i systemowego prowadzenia działalności innowacyjnej na wszystkich poziomach zarządzania: projektu, firmy, regionu, kraju, poziomie międzynarodowym i globalnym, kształtowania potencjału innowacyjnego, znaczenia innowacji w budowaniu wizerunku firmy, problemów współpracy naukowo-technicznej i zarządzania sferą badawczo-rozwojową.


Absolwent posiada następujące umiejętności:

 •     organizacji działalności innowacyjnej,
 •     sporządzania strategii innowacji dla firmy i Regionalnego Systemu Innowacyjnego,
 •     przeprowadzania diagnozy działalności innowacyjnej w firmie i jej otoczeniu oraz w regionie,
 •     zorganizowania potencjału innowacyjnego i źródeł innowacji w firmie i regionie,
 •     szacowania efektów i kosztów działalności innowacyjnej,
 •     współpracy z zewnętrznymi jednostkami innowacyjnymi i jednostkami sfery nauki,
 •     prowadzenia szkoleń w zakresie wpływu wiedzy na działalność innowacyjną.

Absolwent jest przygotowany do objęcia stanowiska eksperta/dyrektora ds. innowacji w przedsiębiorstwie, eksperta/koordynatora Centrum Innowacji w Regionalnym Systemie Innowacyjnym, kierownika działu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie, koordynatora programów badawczych w ramach współpracy naukowo-technicznej z Unią Europejską. Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak przedsiębiorczość, wpływ na rzeczywistość, zdolność podejmowania efektywnych decyzji strategicznych, dokonywanie ocen i formułowanie opinii, chęć odniesienia sukcesu. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podjęcie studiów trzeciego stopnia oraz samokształcenia.


Wykaz realizowanych przedmiotów

 •     Firma innowacyjna
 •     Innowacje a wizerunek firmy
 •     Problemy współpracy naukowo-technicznej w UE
 •     Kształtowanie potencjału innowacyjnego
 •     Zarządzanie sferą B+R i transfer technologii

 

Kwalifikacje absolwenta - studia I stopnia:

Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych wiedzą z zakresu wykorzystywania środków pomocowych Unii Europejskiej. W trakcie cyklu kształcenia student uzyskuje wiedzę z zakresu procedur programowania funduszy europejskich, w tym: aplikowania o fundusze europejskie, rozliczania projekty inwestycyjne posiłkujące się funduszami Unii Europejskiej. Specjalności przygotowuje także do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie pozyskania funduszy pomocowych. Student uzyskuje wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki Unii Europejskiej, powiązań finansów UE z finansami państwa i samorządu terytorialnego.

Nabyte umiejętności:

 •     dokonywanie analizy planów inwestycyjnych przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego pod kątem możliwości finansowania ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 •     wykorzystywanie uzyskanej w trakcie kształcenia wiedzy o procedurach programowania funduszy europejskich w Unii Europejskiej, w tym m. in.
 •     porządzania projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE oraz ich ewaluacji i rozliczania,
 •     dokonywanie oceny prawidłowości wniosku pod katem wymogów merytorycznych i formalnych;

Perspektywy zawodowe:

 •     instytucje unijne
 •     instytucje państwa polskiego
 •     międzynarodowe organizacje gospodarcze
 •     przedsiębiorstwa krajowe oraz międzynarodowe
 •     jednostki samorządowe (lokalne i regionalne)
 •     ministerstwa
 •     krajowe instytucje finansowe
 •     bankowość
 •     firmy doradcze
 •     agencje rozwoju regionalnego

Wykaz realizowanych przedmiotów:

 •     Podstawy rachunkowości
 •     Podstawy ekonometrii
 •     Programy i fundusze europejskie
 •     Polityka społeczna
 •     Polityka regionalna UE
 •     Polityka integracji w UE
 •     Gospodarka regionalna
 •     Prawo gospodarcze w UE
 •     Metody pozyskiwania i zarządzania projektami UE
 •     Europejska polityka ekonomiczna
 •     Bankowość i finanse w UE
 •     Pozyskiwanie projektów unijnych przez jednostki finansów publicznych
 •     Etyka w biznesie

Kwalifikacje absolwenta - studia II stopnia:

Polscy przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego czy administracja publiczna mogą sięgać po znaczące kwoty w ramach funduszy strukturalnych na lata 2014-2020, przy czym UE z jednej strony zwiększyła te kwoty zaś z drugiej podniosła wymagania i standardy w stosunku do lat poprzednich. Tym samym na rynku wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie zarządzania funduszami europejskimi. Absolwent tego kierunku nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania zewnętrznymi źródłami finansowania. Zdobywa pogłębioną wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie rynków finansowych i finansów publicznych, prowadzenia rozliczeń w obrocie międzynarodowym, przygotowywania dokumentacji wniosków unijnych czy monitorowania i ewaluacji projektów unijnych.

Nabyte umiejętności:

 •     dokonywanie analizy planów inwestycyjnych przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego pod kątem możliwości finansowania ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 •     wykorzystywanie uzyskanej w trakcie kształcenia wiedzy o procedurach programowania funduszy europejskich w Unii Europejskiej, w tym m. in. sporządzania projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE oraz ich ewaluacji i rozliczania,
 •     dokonywanie oceny prawidłowości wniosku pod katem wymogów merytorycznych i formalnych;
 •     monitorowanie projektów unijnych
 •     umiejętność identyfikowania obszarów wymagających wsparcia
 •     zarządzanie zewnętrznymi źródłami finansowania
 •     zarządzanie projektami
 •     umiejętność pracy zespołowej
 •     prowadzenia i rozwoju własnej działalności gospodarczej

Perspektywy zawodowe:

 •     instytucje unijne
 •     instytucje państwa polskiego
 •     międzynarodowe organizacje gospodarcze
 •     przedsiębiorstwa krajowe oraz międzynarodowe
 •     jednostki samorządowe (lokalne i regionalne)
 •     ministerstwa
 •     krajowe instytucje finansowe
 •     bankowość
 •     firmy doradcze
 •     agencje rozwoju regionalnego
 •     własna działalność gospodarcza

Wykaz realizowanych przedmiotów:

 •     Rozliczenia w obrocie międzynarodowym
 •     Dokumentacja projektów unijnych
 •     Monitoring i ewaluacja projektów unijnych
 •     Analiza ekonomiczna
 •     Finanse publiczne i rynki finansowe

Kwalifikacje absolwenta - studia I stopnia

Absolwent tego kierunku otrzymuje wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Jest przygotowany do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi oraz do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach.

Poza wiedzą uzyskaną na kierunku Zarządzanie z przedmiotów o charakterze podstawowym i kierunkowym, absolwent posiada pogłębioną wiedzę o przedsiębiorstwie działającym w gospodarce rynkowej. Jest przygotowany do rozwiązywania wielorakich, trudnych problemów ekonomicznych, organizacyjnych, społecznych i prawnych – zgodnie z regułami całej gospodarki unijnej i to we wszystkich zakresach.

W ramach oferowanej specjalności absolwent zdobywa wiedzę i kwalifikacje z zakresu zarządzania międzynarodowego, regulacji konkurencji na rynku europejskim, konkurencyjności na nim polskich towarów i usług, logistyki międzynarodowej, rozwoju Unii Europejskiej, europejskiego rynku kapitałowego, zarządzania zmianami oraz metod i technik zarządzania.

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą mu bycie twórczym pracownikiem na różnych szczeblach organizacyjnych przedsiębiorstwa, a przede wszystkim rozwiązywanie problemów na średnich szczeblach zarządzania. Może pełnić funkcje specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania. Jest przygotowany do przeprowadzania analiz biznesowych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak samodzielność, aktywność w kształtowaniu rzeczywistości gospodarczej, zdolność organizowania pracy zespołowej. Zdobyta wiedza umożliwia podjęcie studiów drugiego stopnia oraz samokształcenie.


Wykaz realizowanych przedmiotów

 •     Regulacja konkurencji na rynku europejskim
 •     Logistyka międzynarodowa
 •     Zarządzanie międzynarodowe
 •     Działalność badawczo-rozwojowa i transfer techniki
 •     Europejski i światowy rynek kapitałowy
 •     Konkurencyjność polskiego przedsiębiorstwa na rynku europejskim
 •     Polityka ekologiczna w UE
 •     Unia Europejska - jej geneza i rozwój
 •     Zarządzanie zmianami
 •     Metody i techniki zarządzania

 Kwalifikacje absolwenta - studia II stopnia

Absolwent tego kierunku otrzymuje wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Posiada wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania zasobami przedsiębiorstw i instytucji, identyfikacji skutków wpływu otoczenia na procesy zarządzania oraz podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych.

Absolwent jest ukierunkowany na znajomość zagadnień funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w obliczu przynależności Polski do Unii Europejskiej i w związku z tym posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, wielokulturowego zarządzania, negocjacji międzynarodowych, organizacji pracy kierowniczej i public relations oraz posiada umiejętności podejmowania złożonych decyzji kierowniczych kształconych w ramach przedmiotu Gry kierownicze.

Absolwent posiada umiejętność organizowania pracy zespołowej, kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się i negocjowania.

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach usługowych i budżetowych. Posiada także przygotowanie do pracy w organizacjach doradztwa zewnętrznego, świadczących usługi w zakresie usprawnienia zarządzania na rzecz różnego rodzaju przedsiębiorstw. Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak przedsiębiorczość, wpływ na rzeczywistość, zdolność podejmowania efektywnych decyzji strategicznych, dokonywanie ocen i formułowanie opinii, chęć odniesienia sukcesu. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają prowadzenie własnej działalności, podjęcie studiów trzeciego stopnia oraz samokształcenie.


Wykaz realizowanych przedmiotów

 •     Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej
 •     Gry kierownicze
 •     Kadra kierownicza i organizacja pracy kierowniczej
 •     Wielokulturowe zarządzanie. Komunikacja i negocjacje międzynarodowe
 •     Public relations

 

Kwalifikacje absolwenta - studia I stopnia

Absolwent tego kierunku otrzymuje wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Jest przygotowany do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi oraz do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach.
W ramach oferowanej specjalności absolwent zdobywa wiedzę i kwalifikacje z zakresu systemu finansowego w Polsce i na świecie, polityki pieniężnej, polityki kredytowej i zarządzania bankiem komercyjnym, operacji bankowych oraz rynku kapitałowego, papierów wartościowych i operacji giełdowych. Absolwent dysponuje wiedzą o pieniądzu i innych instrumentach finansowych, finansach publicznych, finansach przedsiębiorstw i innych sektorów gospodarki. Zna zasady działalności banku centralnego, banków komercyjnych, polityki pieniężnej i operacji bankowych. Posiada wiedzę na temat funkcjonowania rynków finansowych. Zdobyta wiedza daje dobre podstawy do zarządzania aktywami finansowymi podmiotów gospodarczych.
Absolwent jest przygotowany do merytorycznej pracy w różnych dziedzinach gospodarki finansowej przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Dzięki zdobytym kwalifikacjom może kierować zespołami ludzkimi w zakresie realizacji specjalistycznych zadań w dziedzinie finansów i bankowości w przedsiębiorstwach, bankach, organach sektora publicznego i innych.
Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak samodzielność, aktywność w kształtowaniu rzeczywistości gospodarczej, zdolność organizowania pracy zespołowej.
Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podjęcia studiów drugiego stopnia oraz samokształcenia.
W trakcie kształcenia na tej specjalności, oprócz wykładów i ćwiczeń, na których prezentowane są studia przypadków (opisy wprowadzania i funkcjonowania różnych rozwiązań sfery finansowej w wybranych organizacjach), przygotowywane są indywidualne lub grupowe projekty badawcze, dla rozwiązania określonych problemów. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego.


Wykaz realizowanych przedmiotów

 •     Finanse międzynarodowe
 •     Rynki finansowe
 •     Unia gospodarcza i walutowa oraz rynek EURO
 •     Kredyty bankowe i polityka kredytowa banku
 •     Operacje bankowe
 •     Polityka pieniężna i bank centralny
 •     System finansowy w Polsce
 •     Zarządzanie bankiem komercyjnym
 •     Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
 •     Papiery wartościowe

Kwalifikacje absolwenta - studia II stopnia

W wielu procesach decyzyjnych podmioty stosunków ekonomicznych muszą uwzględnić istniejące parametry finansowe. Są to przede wszystkim: ceny, stopy procentowe, stopy podatkowe, kursy walutowe, stawki celne. Instytucje tworzące sektor finansowy: bank centralny, banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, posługują się różnymi instrumentami finansowymi. Instrumenty finansowe szeroko stosowane są przez państwo, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym.
Absolwent tej specjalności otrzymuje wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Posiada wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania zasobami przedsiębiorstw i instytucji, identyfikacji skutków wpływu otoczenia na procesy zarządzania oraz podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych.
Posiada wiedzę z zakresu nauk o finansach i bankowości, w tym finansów Unii Europejskiej, papierów wartościowych na rynku kapitałowym i pieniężnym, nowoczesnych produktów bankowych oraz nadzoru bankowego i oceny standingu banku.
Absolwent posiada umiejętności stosowania metod pozwalających oceniać sytuację finansową podmiotów gospodarczych, przygotowywać decyzje inwestycyjne i zarządzać finansami. Jest przygotowany do badania zjawisk ekonomiczno-finansowych, analizowania koniunktury na rynkach finansowych, podejmowania decyzji zarządczych. Przygotowany jest również do organizowania pracy zespołowej.
Absolwent posiada dobre podstawy do samodzielnego opracowania specjalistycznych zagadnień finansowych. Może podejmować się kierowania zespołami średniego szczebla w przedsiębiorstwach, bankach, organach samorządowych i jednostkach administracji państwowej. Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak przedsiębiorczość, wpływ na rzeczywistość, zdolność podejmowania efektywnych decyzji strategicznych, dokonywanie ocen i formułowanie opinii, chęć odniesienia sukcesu.
Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają prowadzenie własnej działalności, podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz samokształcenie.


Wykaz realizowanych przedmiotów

 •     Papiery wartościowe na rynku kapitałowym i pieniężnym
 •     Finanse Unii Europejskiej
 •     Nowoczesne produkty bankowe
 •     Nadzór bankowy i ocena standingu banku
 •     Rynki finansowe

 

Kwalifikacje absolwenta - studia I stopnia

Absolwent tego kierunku otrzymuje wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Jest przygotowany do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi oraz do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach.
Poza wiedzą uzyskaną na kierunku Zarządzanie z przedmiotów o charakterze podstawowym i kierunkowym, absolwent posiada pogłębioną wiedzę o przedsiębiorstwie działającym w gospodarce rynkowej. Jest przygotowany do rozwiązywania wielorakich, trudnych problemów ekonomicznych, organizacyjnych, społecznych i prawnych – zgodnie z regułami całej gospodarki unijnej i to we wszystkich zakresach.
W ramach oferowanej specjalności absolwent zdobywa wiedzę i kwalifikacje z zakresu zarządzania międzynarodowego, regulacji konkurencji na rynku europejskim, konkurencyjności na nim polskich towarów i usług, logistyki międzynarodowej, rozwoju Unii Europejskiej, europejskiego rynku kapitałowego, zarządzania zmianami oraz metod i technik zarządzania.
Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą mu bycie twórczym pracownikiem na różnych szczeblach organizacyjnych przedsiębiorstwa, a przede wszystkim rozwiązywanie problemów na średnich szczeblach zarządzania. Może pełnić funkcje specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania. Jest przygotowany do przeprowadzania analiz biznesowych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak samodzielność, aktywność w kształtowaniu rzeczywistości gospodarczej, zdolność organizowania pracy zespołowej. Zdobyta wiedza umożliwia podjęcie studiów drugiego stopnia oraz samokształcenie.
W trakcie kształcenia na tej specjalności, oprócz wykładów i ćwiczeń, na których prezentowane są studia przypadków (opisy wprowadzania i funkcjonowania różnych rozwiązań sfery ekonomicznej w wybranych organizacjach), przygotowywane są indywidualne lub grupowe projekty badawcze, dla rozwiązania określonych problemów. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego.


Wykaz realizowanych przedmiotów

 • Szkolenia pracownicze
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Pozyskiwanie i dobór pracowników
 • Metody badań społecznych
 • Organizacja i kierowanie pracą zespołową
 • Polityka zatrudnienia i rynek pracy
 • Audyt pracy
 • Controlling personalny
 • Kapitał intelektualny w ZZL
 • Zasoby ludzkie w zarządzaniu wartością firmy


Kwalifikacje absolwenta - studia II stopnia

Absolwent tej specjalności otrzymuje wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Posiada także wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania zasobami przedsiębiorstw i instytucji, identyfikacji skutków wpływu otoczenia na procesy zarządzania oraz podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych.
Absolwent nabywa wiedzę na temat zarządzania personelem w organizacji, w tym zagadnień psychologii zarządzania, zarządzania kapitałem ludzkim, kreatywności i innowacyjności w zarządzaniu zasobami ludzkimi, rozwoju i doradztwa zawodowego, społecznych stosunków pracy.
Absolwent posiada umiejętność organizowania pracy zespołowej, kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się i negocjowania. Posiada umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów decyzyjnych na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich w obszarze zrządzania zasobami ludzkimi, zorientowanych na rozwój kapitału ludzkiego. Zdobyte kwalifikacje są cenione w przywódczej pracy z zespołami ludzkimi oraz niezbędne dyrektorom firm, kierownikom komórek kadrowych, specjalistom ds. pracowniczych oraz w działalności eksperckiej.
Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak przedsiębiorczość, wpływ na rzeczywistość, zdolność podejmowania efektywnych decyzji strategicznych, dokonywanie ocen i formułowanie opinii, chęć odniesienia sukcesu. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności, podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz samokształcenia.
W trakcie kształcenia na tej specjalności, oprócz wykładów i ćwiczeń, na których prezentowane są studia przypadków (opisy wprowadzania i funkcjonowania różnych rozwiązań sfery personalnej w wybranych organizacjach), przygotowywane są indywidualne lub grupowe projekty badawcze, dla rozwiązania określonych problemów. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego.


Wykaz realizowanych przedmiotów

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Społeczny system pracy
 • Kreatywność i innowacyjność w ZZL
 • Rozwój zawodowy
 • Kultura organizacji

ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM.

Studia I i II stopnia, dzienne i zaoczne będą prowadzone na kierunkuZARZĄDZANIE

„Rozwój społeczno-gospodarczy społeczeństw, rezultatem zarządzania” tak stwierdził Peter F. Drucker - współtwórca sukcesów gospodarczych Stanów Zjednoczonych i Japonii, sukcesów tak bardzo potrzebnych Polsce, ambitnym Polakom współczesnego i następnego pokolenia.


Nauka o zarządzaniu jej dyrektywy praktyczne mogą współprzyczyniać się do użytecznego organizowania:

 • Mocarstwa nad Wisłą prognoza na XXI wiek George Friedman
 • Dobrego państwa Witold Kieżun
 • Państwa ze znakiem jakości Piotr Winczorek
 • Drugiej Japonii w Polsce Lech Wałęsa
 • Marzeń pokoleń Polaków o dobrej przyszłości naszych dzieci i wnuków – Stanisław Duchniewicz

Jesteś ambitnym Polakiem masz patriotyczne nastawienie do kraju chcesz rozwoju gospodarczego, poprawy warunków życia, dzisiaj i w przyszłości - wybierz specjalność:ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM na której uzyskasz profesjonalną wiedzę, kompetencje zawodowe użyteczne Polsce przydatne Tobie w interesującej pracy zawodowej, pasjonującej karierze zawodowej niezwykle ważnej społecznie.

Profesjonalna wiedza menedżerska teoretyczna i praktyczna, zdobyte na tej specjalności kompetencje zawodowe otworzą Ci drogę do pracy w administracji publicznej; od administracji politycznej, wykonawczej – rządowej i samorządowej począwszy oraz wszelkich instytucjach publicznych.

Poznasz współczesną teorię (wzorce i dyrektywy praktyczne) zarządzania państwem od europejskiego kierunku Administracyjnego zaczynając po amerykańską koncepcję New Public Management wykładaną przez wybitnych przedstawicieli nauki o zarządzaniu.

Kompetencje, umiejętności menedżerskie praktyczne będą w dużej mierze przekazywane w postaci dobrych praktyk zarządzania przez wybitnych przedstawicieli rządu, administracji samorządowej.
Mamy wybitnych przedstawicieli rządu o bogatej wiedzy o tym jak zarządza się w Polsce, UE i innych rozwiniętych krajach świata.
Polska stoi świetnym zarządzaniem wielu gmin i województw samorządowych, stamtąd będziemy brać wykładowców z reguły posiadających wiedzę jak się efektywnie zarządza ,czerpiących swoje umiejętności także z współpracy, wymiany doświadczeń z zaprzyjaźnionymi landami z Niemiec czy odpowiednikami gmin z Francji, Holandii i innych państw.


Główne punkty programu studiów:

 • Projektowanie programów rozwoju społeczno-gospodarczego państwa na poziomie administracji politycznej czyli partii legalnie działających w państwie.
 • Przekładanie programu społeczno-gospodarczego wybranego przez ludność podczas wyborów powszechnych przez sejm, senat (przedstawiciele narodu) z udziałem rządu na plan społeczno-gospodarczego rozwoju państwa czyli plan strategiczny mówiąc językiem nauki o zarządzaniu.
 • Opracowywanie planów operacyjnych rocznych dla rządowej struktury wykonawczej ( władza wykonawcza – rząd) i samorządowej) na podstawie planu strategicznego ustalonego przez władzę ustawodawczą. W tym ustalenie planów operacyjnych poszczególnych resortów i branż na podstawie rocznego planu operacyjnego
 • Organizowanie, ustalanie sprawnych struktur organizacyjnych administracji publicznej państwa opartych na wzorcach nauki o zarządzaniu i dobrych praktykach zarządzania innych państw (struktury organizacyjne władzy ustawodawczej, wykonawczej rządowej i samorządowej, oraz sądowniczej) niezbędnych do wykonania planu społeczno-gospodarczego rozwoju państwa
 • Projektowanie systemów motywacyjnych orientujących urzędników administracji publicznej na sprawne realizowanie zadań wynikających z planów operacyjnych które są częścią planu strategicznego rozwoju społeczno-gospodarczego państwa ustalonego na podstawie programu planu rozwoju społeczno-gospodarczego wybranego przez ludność państwa z pośród programów partii podczas wyborów powszechnych
 • Projektowanie systemów kontrolnych oceniających sprawność i skuteczność zarządzania państwem przez administrację publiczną czyli wykonywania planów operacyjnych rocznych składających się na plan strategiczny rozwoju społeczno- gospodarczego państwa.
 • Projektowanie systemu zarządzania państwem w warunkach członkowstwa w Unii Europejskiej

Wybierając specjalność ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM. zdobędziesz prestiżowy, unikalny, interesujący zawód o niezwykle ważnej użyteczności społecznej.

Specjalność jest prowadzona pod patronatem FUNDACJI NA RZECZ SPRAWNEGO ZARZĄDZANIA PAŃSTWEM imienia profesora Witolda Kieżuna. Website: www.terazpanstwo.pl

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent tej specjalności otrzymuje wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, oraz instytucji publicznych, a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania pojawiających się problemów. Posiada także wiedzę niezbędną do skutecznego zarządzania biznesem, w tym tworzenia biznesplanu, wyboru i realizacji strategii, zarządzania poszczególnymi funkcjami przedsiębiorstwa (marketing, finanse, HR, innowacje, kontakty z otoczeniem), prowadzenia analiz i budowania przewagi konkurencyjnej.


Absolwent nabywa umiejętność kierowania ludźmi. Ważne są w tym zakresie zagadnienia związane z budowaniem zespołów, współpracą, przyjmowaniem roli przywódczej, inicjowaniem działań twórczych i innowacyjnych, organizowaniem pracy oraz motywowaniem ludzi, inspirowaniem innych.

Na specjalności Menedżer biznesu studenci doskonalą kompetencje biznesowe – które są niezbędne w zarządzaniu przedsiębiorstwem (np. tworzenie biznesplanu, tworzenie i realizacja strategii, zarządzanie kryzysem w organizacji, zarządzanie projektami, zarządzanie takimi funkcjami przedsiębiorstwa jak marketing, finanse, innowacje, HR). Grupa druga to kompetencje interpersonalne związane z zarządzaniem ludźmi i kontaktami z klientami (np. kierowanie zespołem, przywództwo, motywowanie, kreatywność).


Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak przedsiębiorczość, wpływ na rzeczywistość, zdolność podejmowania efektywnych decyzji strategicznych, dokonywanie ocen i formułowanie opinii, chęć odniesienia sukcesu.

Kształcenie odbywa się z aktywnym zaangażowaniem studentów, dominują zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów, prowadzone są dyskusje, odbywają się zajęcia doskonalące pracę w zespołach.

Absolwent jest przygotowany do pracy w organizacjach różnej wielkości, prowadzenia własnej działalności, podjęcia studiów drugiego stopnia oraz samokształcenia.

 

Wykaz realizowanych przedmiotów:

 •     Koncepcje i style przywództwa
 •     Przywództwo a zarządzanie firmą w warunkach niepewności
 •     Tworzenie i wdrażanie skutecznych strategii
 •     Przywództwo a zaufanie w tworzeniu i zarządzaniu zespołem
 •     Metody i techniki wywierania wpływu

 

Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent ma możliwość zapoznania się z trendami w turystyce międzynarodowej z uwzględnieniem różnych aspektów tej działalności m.in. organizacyjnymi, prawnymi, rynkowymi czy gospodarczymi. Nabywa umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami sektora turystycznego w kraju i zagranicą. Zdobywa wiedzę z zakresu obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego z uwzględnieniem różnych barier i zagrożeń, w tym różnorodności kulturowej, problemu emigracji czy działalności różnych grup interesu.

Nabyte umiejętności:

 •     umiejętność planowania i organizowania przedsięwzięć
 •     umiejętność kierowania ludźmi i zespołami
 •     umiejętność opracowywania biznes planu
 •     umiejętność prowadzenia badań marketingowych
 •     umiejętność zarządzania międzykulturowego
 •     umiejętności interpersonalne
 •     analizowanie międzynarodowego rynku turystycznego
 •     opracowywanie strategii promocji usług turystycznych
 •     organizacja imprez międzynarodowych
 •     umiejętność budowania wizerunku przedsiębiorstwa
 •     budowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa

Perspektywy zawodowe:

 •     organizacje turystyczne krajowe, lokalne, regionalne, międzynarodowe
 •     punkty informacji turystycznej
 •     biura podróży
 •     hotele
 •     własna działalność gospodarcza
 •     organizacja wycieczek
 •     restauracje
 •     centra konferencyjne, targowe
 •     agencja rozwoju regionalnego
 •     ośrodki wypoczynkowe
 •     ośrodki rozrywki
 •     komórki w urzędach związane z turystyką i organizacją imprez

Wykaz realizowanych przedmiotów:

 •     Podstawy turystyki
 •     Ochrona prawna zabytków i dzieł sztuki
 •     Podstawy rekreacji
 •     Historia kultury i sztuki
 •     Religioznawstwo
 •     Prawo w turystyce i rekreacji
 •     Działalność grup interesu
 •     Emigracja Polaków i Polonia w świecie
 •     Obrzędowość świecka i religijna
 •     Prawo konsularne
 •     Podstawy turystyki międzynarodowej
 •     Obsługa międzynarodowego ruchu turystycznego

Kwalifikacje absolwenta - studia I stopnia

Absolwent tego kierunku otrzymuje wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Jest przygotowany do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi oraz do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach.


Ponadto zdobywa wiedzę specjalistyczną w dziedzinie prowadzenia rachunkowości i wykorzystania controllingu w przedsiębiorstwie. W ramach oferowanej specjalności absolwent zdobywa wiedzę i kwalifikacje z zakresu rachunkowości małych firm, rachunku kosztów i controllingu, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości budżetowej, rachunkowości komputerowej i analizy sprawozdawczości finansowej.


Absolwent jest przygotowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych, klasyfikacji i kontroli kosztów działalności przedsiębiorstwa, kalkulacji kosztów wytwarzania, wykorzystywania informacji z systemu informacyjnego rachunkowości i controllingu na potrzeby budżetowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Ponadto posiada umiejętności wykorzystywania narzędzi informatycznych do przetwarzania danych finansowych, w tym umiejętność obsługi programu komputerowego SYMFONIA.


Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji księgowego, analityka finansowego, kontrolera finansowego, specjalisty ds. controllingu, planowania i budżetowania. Posiada wiedzę i umiejętności przygotowujące szczególnie do pracy w biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych i jednostkach usługowych lub budżetowych oraz instytucjach finansowych (bankach).
Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak samodzielność, aktywność w kształtowaniu rzeczywistości gospodarczej, zdolność organizowania pracy zespołowej.


Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podjęcie studiów drugiego stopnia oraz samokształcenia.
W trakcie kształcenia na tej specjalności, oprócz wykładów i ćwiczeń, na których prezentowane są studia przypadków (opisy wprowadzania i funkcjonowania różnych rozwiązań sfery finansowej w wybranych organizacjach), przygotowywane są indywidualne lub grupowe projekty badawcze, dla rozwiązania określonych problemów. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego.

 

Wykaz realizowanych przedmiotów

 •     Rachunkowość małych firm
 •     Wybrane aspekty rachunkowości finansowej
 •     Standardy sprawozdawczości finansowej
 •     Rachunek kosztów
 •     Controlling
 •     Rachunkowość ubezpieczeń społecznych
 •     Sprawozdawczość finansowa
 •     Rachunkowość budżetowa
 •     Rachunkowość komputerowa
 •     Analiza sprawozdawczości finansowej

 

Kwalifikacje absolwenta

Polityka jako zjawisko społeczne obejmuje swoim zaangażowaniem coraz szersze sfery ludzkiej działalności. Współcześnie polityka, nie angażuje większości społeczeństwa i rzutuje swoimi dokonaniami na system społeczny i gospodarczy. W potocznej percepcji jest wszędzie. Student - przyszły menedżer - musi wiedzieć czym jest polityka i jaki ma wpływ na funkcjonowanie innych instytucji.

Polityka jako zjawisko społeczne nie funkcjonuje w próżni, lecz jest otoczona różnorodnymi czynnikami, które wywierają na nią mniejszy lub większy wpływ. Do najważniejszych działających na sferę polityki można zaliczyć: ideologię, ekonomię, prawo, moralność, kulturę ale i marketing.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie ma zaawansowaną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk. Dysponuje rozszerzoną wiedzą o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów gospodarujących, w tym przedsiębiorstw, organizacji.

Absolwent studiów posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, umożliwiającą rozumienie: dynamiki zmian politycznych, tworzenia strategii decyzyjnych, analizy postaw i zachowań uczestników procesów politycznych i ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego.

Absolwent posiada również wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych, pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu publicznym, kompetentne, zgodne z zasadami etyki kierowanie zespołami ludzkimi i podejmowanie decyzji politycznych. Posiada umiejętność negocjacji, wykonywania analizy SWOT partii politycznych, stosowania podstawowych narzędzi z zakresu badania opinii publicznej.

Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach oraz szkolnictwie. Absolwent posiada dodatkowo umiejętności praktyczne niezbędne do podjęcia pracy w instytucjach marketingowych, w obsłudze działalności politycznej, przy organizacji kampanii politycznych (wyborczych), a także w partiach politycznych i organizacjach społecznych. Jest przygotowany do pracy badawczej i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Studenci uczestniczą w pracy poszczególnych grup zadaniowych, tworzonych w ramach poszczególnych zajęć i zdobywają określone umiejętności przez realizację zadań grupowych. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego.

Studia kończą się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia, czyli uzyskania kwalifikacji trzeciego stopnia.


Wykaz realizowanych przedmiotów:

 •     Marketing polityczny
 •     Badania w marketingu politycznym
 •     Koncepcja narzędzi marketingu politycznego
 •     Komunikowanie polityczne
 •     Nowoczesne strategie w marketingu politycznym

 

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie ma zaawansowaną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk. Dysponuje rozszerzoną wiedzą o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów gospodarujących, w tym przedsiębiorstw, organizacji.

Prawdziwe przywództwo istnieje wtedy, gdy lider ma dobre rezultaty oraz jest szanowany przez ludzi, którzy chcą za nim podążać. Na specjalności studenci dowiedzą się w jaki sposób realizować wizję strategiczną rozwoju przedsiębiorstwa, jakich technik używać w budowaniu strategii, komunikowaniu celów pracownikom, motywowaniu do realizowania stawianych zadań, jakich używać narzędzi w procesie zarządzania zespołami pracowników, jak skutecznie wprowadzać zmiany w przedsiębiorstwie, w jaki sposób rozpoznawać oraz doskonalić własny potencjał przywódczy, jakich używać sposobów dla zapewnienia harmonijnego rozwoju przedsiębiorstwa, jakie wnioski można wyciągać z teorii oraz modeli przywództwa dla praktyki.

Absolwent posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością), posiada umiejętność dokonywania diagnozy sytuacji i krytycznej oceny możliwych wariantów strategii organizacji.

Absolwent jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach międzynarodowych, w szczególności europejskich przedsiębiorstw i instytucji, jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych działań.

Kształcenie odbywa się z aktywnym zaangażowaniem studentów. Dominują zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów, prowadzone są dyskusje, odbywają się zajęcia doskonalące pracę w zespołach. W części zajęć dydaktycznych uczestniczą przedstawiciele praktyki gospodarczej. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audio-wizualnego. Absolwenci są przygotowania do pracy na stanowiskach kierowniczych w organizacjach różnej wielkości, jako menedżerowie zespołu, działu lub całego przedsiębiorstwa oraz jako menedżerowie własnej firmy, różnego rodzaju agencjach konsultingowych.

Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają prowadzenie własnej działalności, podjęcie studiów trzeciego stopnia oraz samokształcenie.


Wykaz realizowanych przedmiotów:

 •     Koncepcje i style przywództwa
 •     Przywództwo a zarządzanie firmą w warunkach niepewności
 •     Tworzenie i wdrażanie skutecznych strategii
 •     Przywództwo a zaufanie w tworzeniu i zarządzaniu zespołem
 •     Metody i techniki wywierania wpływu

 

Kwalifikacje absolwenta - studia II stopnia

Absolwent tego kierunku otrzymuje wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Posiada wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania zasobami przedsiębiorstw i instytucji, identyfikacji skutków wpływu otoczenia na procesy zarządzania oraz podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych.

Ponadto absolwent cechuje się znajomością rachunkowości w ujęciu prawa polskiego i międzynarodowego oraz umiejętnością wykorzystania narzędzi controllingu finansowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, przy szerokiej ogólnej wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów oraz technologii informatycznych. Absolwent posiada umiejętność analizy informacji, wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, wykorzystując szerokie instrumentarium rachunkowości zarządczej i controllingu.

Absolwent jest specjalistą zdolnym do podejmowania zadań i rozwiązywania złożonych problemów występujących w rachunkowości i zarządzaniu finansami organizacji gospodarczych (np. w ramach grup kapitałowych), jednostek budżetowych oraz instytucji finansowych, przygotowania dokumentów (sprawozdań finansowych), dokonywania analiz i podejmowania decyzji inwestycyjnych takich jak wprowadzanie nowego produktu, usługi czy technologii, doboru źródeł finansowania i szacowania ryzyka związanego z tymi decyzjami. Zdobył wiedzę menedżerską wspomagającą współpracę między jednostkami gospodarczymi i instytucjami finansowymi (np. bankami).

Absolwent posiada przygotowanie do pełnienia funkcji dyrektora finansowego, głównego księgowego i księgowego, analityka ds. ekonomicznych, analityka ds. kontroli kosztów, analityka kredytowego, kontrolera finansowego, specjalisty ds. rachunkowości zarządczej i controllingu. Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak przedsiębiorczość, wpływ na rzeczywistość, zdolność podejmowania efektywnych decyzji strategicznych, dokonywanie ocen i formułowanie opinii, chęć odniesienia sukcesu. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności, podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz samokształcenia.


Wykaz realizowanych przedmiotów

 •     Polityka bilansowa
 •     Rachunkowość podatkowa
 •     Instrumentarium controllingu
 •     Rachunkowość grup kapitałowych
 •     Rachunkowość międzynarodowa

 

Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent tego kierunku uzyska wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczących istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Będzie posiadał wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania zasobami przedsiębiorstw i instytucji, identyfikacji skutków wpływu otoczenia na procesy zarządzania oraz podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych, będzie znał podstawowe zasady efektywnej komunikacji w zespole. Umożliwi mu to zrozumienie funkcjonowania organizacji gospodarczych i publicznych, określenie strategii organizacji i priorytetów działania, optymalizację wykorzystania niezbędnych zasobów, planowania jej działalności, sprawowania nadzoru i kontroli osiągania celów i realizacji zadań, reagowania na zmiany w otoczeniu.
Absolwent po ukończeniu specjalności „Zarządzania projektami” zdobędzie wiedzę, umiejętności i kwalifikacje z takich obszarów jak: efektywne zarządzanie projektami, metod i technik zarządzania projektami, kompetencje menedżerskie w zarządzaniu projektami, informatycznego wspomagania w zarządzaniu projektami oraz controllingu i budżetowanie projektów, będzie w stanie wyjaśnić zasady aplikacji oraz prowadzenia projektów współfinansowanych z funduszy UE biorąc pod uwagę zarówno aspekt metodologiczny jak i finansowy.
Absolwent tej specjalności będzie dysponować wiedzą teoretyczną dotyczącą współczesnego zakresu zarządzania projektami jak również umiejętnościami z zakresu przygotowania, oceny efektywności, realizacji i monitorowania przebiegu projektów w stopniu wymaganym do swobodnego funkcjonowania w praktyce organizacji działających dla zysku i non-profit. Pozna podstawowe metody wspomagające zarządzanie projektami i będzie posiadał umiejętność ich implementacji jak i innowacyjnego podejścia do ich wdrażania, będzie posiadał umiejętność analizy i oceny efektywnego wdrażania projektów będzie posiadał umiejętność pracy zespołowej i będzie posiadał zdolność do podejmowania zadań i rozwiązywania złożonych problemów występujących w obszarze zarządzania projektami oraz ich controlingu i budżetowania projektów.
Absolwent dodatkowo zostanie zapoznany z informatycznym narzędziami wspomagającymi obszar zarządzania projektami.


Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent tej specjalności po jej ukończeniu będzie umiał odnaleźć się w przedsiębiorstwie, jako menadżer projektów (projekt manager) w komórkach zajmujących się zarządzaniem projektami nie tylko regionalnymi, ale i unijnymi. Absolwent będzie posiadał kwalifikacje i kompetencje do zajmowania stanowisk samodzielnych, stanowisk eksperckich czy też pełnić funkcję dyrektora, doradcy, analityka, specjalisty lub kontrolera w zakresie zarządzania projektami.
Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w agendach UE, jednostkach administracji samorządowej i rządowej wykorzystujących fundusze unijne oraz wszelkich instytucjach wdrażających zarządzanie projektami unijnymi.
Dodatkowo program studiów zapewnia przygotowanie do egzaminów certyfikujących na menedżerów projektów, prowadzonych przez międzynarodowe organizacje certyfikujące.
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do samodzielnego zarządzania projektami jak i podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz samokształcenia.


Wykaz realizowanych przedmiotów:

1. Efektywne zarządzanie projektami

2. Metody i techniki zarządzania projektami

3. Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu projektami

4. Informatyczne wspomaganie w zarządzaniu projektami

5. Controlling i budżetowanie projektów

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent specjalności menedżer HR dysponować będzie interdyscyplinarną, praktyczną i użyteczną wiedzą z szeroko rozumianego zakresu zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa z uwzględnieniem nowoczesnych trendów w tym obszarze, które pozwolą na tworzenie w firmie nowoczesnej funkcji personalnej i umacnianie znaczenia działu personalnego.  Po ukończeniu tej specjalności będzie wyposażony w umiejętności diagnozowania, analizowania oraz rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych narzędzi HR.  Menedżerowie nabędą również umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi w ujęciu międzynarodowym. Pogłębione zostaną również jego umiejętności z zakresu zarządzania zespołami pracowniczymi z perspektywy menedżera.

 

Wykaz realizowanych przedmiotów:

 1. Kadry i płace
 2. Zarządzanie karierą
 3. Budowanie zaangażowania pracowników
 4. Nowoczesne narzędzia HR
 5. Zarządzanie projektami i pracą zespołową

Perspektywy zawodowe

 • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej np. firma konsultingowa
 • pracownik działu HR
 • pracownik firm headhunterskich
 • pracownik agencji doradztwa personalnego
 • pracownik biura pośrednictwa pracy
 • specjalista ds. HR w przedsiębiorstwie
 • menedżer ds. personalnych
 • dyrektor personalny
 • doradca personalny
 • asystent menedżera
 • specjalista ds. rekrutacji i selekcji pracowników
 • specjalista ds. szkoleń
 • kierownik personalny
 • menedżer ds. zarządzania zespołem
 • konsultant zzl

Nie wszyscy turyści  chcą odpoczywać na plaży czy w górach. Nawet podróże w tropiki budzą mniejsze zainteresowanie. Turyści coraz częściej poszukują podróży, które przynoszą ogromne emocje. 

Ekstremalne podróże to przykład nowych trendów w turystyce. W Europie rozwinęły się w latach 90-tych XX wieku, w Polsce zainteresowanie takimi podróżami  rozwija się dopiero od kilku lat. Zalicza się do nich m.in. podróże motywacyjne (incentive travel), które organizują biura podróży dla pracowników przedsiębiorstw jako nagrody za dobre osiągnięcia w pracy. Ich ilość rośnie coraz szybciej. SOIT (Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel ) zorganizowało w 2018 roku 646 wyjazdów, w których wzięło udział 35 362 osoby. Takie podróże organizuje w Polsce, także SITE (Society for Incentive Travel Excellence).

Drugi przykład ekstremalnej turystyki budzącej coraz większe zainteresowanie to mroczna, czarna turystyka (dark tourism). Ten trend turystyczny ma różne oblicza, od podróży do miejsc katastrof i wojen (dla podróżników zafascynowanych śmiercią, np. Czarnobyl, Afganistan, Nagasaki) ale też  miejsc łagodniejszej ale  posępnej rozrywki  (fun factories), np.Dracula Park w Rumunii.

Biznes turystyczny potrzebuje osób sprawnie koordynujących procesy wymiany usług pomiędzy organizatorami turystyki, dostawcami usług turystycznych i samymi turystami. Od kilku lat na rynku turystycznym obserwowany jest stały wzrost zapotrzebowania na wyspecjalizowane kadry, które przygotowane są do profesjonalnej obsługi turysty. Przemysł turystyczny potrzebuje menadżerów potrafiących swobodnie poruszać się w takich obszarach działań jak: zagadnienia prawne dotyczące aspektów związanych przemysłem turystycznym, kreatywnego podejścia kompilacji usług turystycznych w ciekawy i rentowny produkt,a także posiadających umiejętności pozwalające na efektywną pracę w zespole projektowym jak i z klientem korporacyjnym czy indywidualnym. XXI wiek jest czasem dbania o środowisko naturalne, jego zasoby w tym człowieka, dlatego absolwenci tej specjalności dowiadują się także jak w dbać o turystę w sposób etyczny i zgodny z eco - trendami.


Zajęcia na specjalności „Nowe Trendy w turystyce” będą prowadzone przez specjalistówm.in. z SITE, zajmujących się teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami rozwoju biznesów turystycznych oraz obsługi klienta. Dzięki bogatej wiedzy oraz doświadczeniu w branży turystycznej wykładowców absolwenci tej specjalności będą przygotowani są do pracy w firmach turystycznych oraz do prowadzenia samodzielnej działalności w zakresie organizacji usług odpowiadających na nowe trendy
w turystyce.

I stopień:

 • Nowe trendy w turystyce (w tym technologie tj. aplikacje, social media, portale typu fly&drive)
 • Prawo w turystyce
 • E-marketing usług turystycznych
 • Badanie jakości usług w turystyce
 • Antropologia podróży
 • Turystyka a usługi czasu wolnego
 • Organizacja imprez turystycznych
 • Obsługa klienta
 • Transport i logistyka w turystyce
 • Hotelarstwo  

II stopień:    

 • Rynek nowych różnorodnych usług turystycznych 
 • Kreacja nowych produktów turystycznych  
 • Badania jakościowe i ilościowe w turystyce
 • Rola turystyki w rozwoju globalnych społeczeństw międzykulturowych 
 • Turystyka biznesowa

Opis specjalności:

Specjalność rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie jest oferowana na pierwszym stopniu studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i rachunkowość. Studia na omawianej specjalności umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia uproszczonej księgowości oraz rozliczeń podatkowych małych i średnich przedsiębiorstw. Dana specjalność rozwija kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze eksperta w dziedzinie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej, lub do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Wiedza i umiejętności

Celem studiów na specjalności rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie jest umożliwienie słuchaczom zdobycia wiedzy z zakresu:

 • Podstaw prawa handlowego
 • Form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej
 • Form opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw
 • Podatkowych form wspierania działalności małych i średnich przedsiębiorstw
 • Uproszczonych form ewidencji do celów podatkowych
 • Uproszczonych zasad sprawozdawczości finansowej wg ustawy o rachunkowości
 • Wyboru optymalnych źródeł finansowania działalności gospodarczej
 • Identyfikacji rodzajów ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz metod jego minimalizacji
 • Ogólnych zasad prowadzenia kadr

Umiejętności nabyte przez Studenta w czasie studiowania na specjalności:

 • Prowadzenie ewidencji podatkowych
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Sporządzanie listy płac
 • Wybór optymalnej formy opodatkowania dochodu przedsiębiorstwa
 • Wybór formy rozliczenia podatku od towarów i usług
 • Znajomość zasad współpracy z aparatem skarbowym oraz ubezpieczeniowym
 • Umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno – finansowych

Przedmioty specjalnościowe:

 • Biznes plan i źródła finansowania działalności finansowej
 • Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej
 • Formy opodatkowania przedsiębiorstw
 • Podatek dochodowy w małym i średnim przedsiębiorstwie
 • Podatek od towarów i usług w małym i średnim przedsiębiorstwie
 • Podstawy prawa pracy
 • Sprawozdawczość finansowa małych i średnich przedsiębiorstw
 • Rachunkowość finansowa małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zarządzanie podatkami w małym i średnim przedsiębiorstwie
 • Prawo karno-skarbowe

Profil absolwenta:
Studia na specjalności pozwalają studentom zdobyć wiedzę umożliwiającą podjęcie pracy na stanowisku księgowego w różnych podmiotach gospodarczych. Program studiów obejmuje zagadnienia związane zarówno z rachunkowością finansową jak i podatkami w małym i średnim przedsiębiorstwie. Specjalność jest adresowana głównie do osób planujących podjąć w przyszłości pracę w biurze rachunkowym, dziale księgowości, dziale finansowym, firmie świadczącej usługi doradcze z zakresu rachunkowości i podatków. Osoby tejże specjalności mogą także podjąć się samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent specjalności Zarządzanie Kryzysowe na Kierunku Zarządzenie II stopnia otrzymuje przygotowanie jako wykwalifikowany specjalista do pracy  administracyjnej w służbach rządowych oraz samorządowych, centrach zarządzania kryzysowego funkcjonujących przy wojewodach, starostach, wójtach, burmistrzach oraz prezydentach miast. Studenci po ukończeniu specjalizacji Zarządzanie Kryzysowe będą mogli objąć stanowiska odpowiedzialne za kierowanie zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych oraz zagrożenia państwa i obrony cywilnej.

Studenci zdobędą wiedzę dotyczącą systemu bezpieczeństwa państwa, systemu zarządzania kryzysowego oraz z zagadnień związanych z przestępczością i sposobami jej zwalczania. Będą rozumieli  i potrafili analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem z perspektywy globalnej, państwowej, regionalnej oraz lokalnej.


 Wykaz przedmiotów

 1. Podstawy zarządzania kryzysowego (system-struktura zarządzania kryzysowego).
 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w zarządzaniu kryzysowym.
 3. Antyterroryzm w zarządzaniu kryzysowym.
 4. Zarządzanie kryzysowe w państwach Unii Europejskiej.
 5. Media w zarządzaniu kryzysowym.

 

Studies in English

Bachelor Program in Management (lasts for three years)– specialization: Corporate Management, provides students with practical skills and knowledge needed for starting and running company in domestic and international markets. Program prepares students to be, e.g. a successful international manager, project leader, entrepreneur, marketing specialist, HR specialist nad business consultant.


General & Major Courses

• Principles of Management (Podstawy zarządzania)
• Microeconomics (Mikroekonomia)
• Mathematics (Matematyka)
• Marketing (Marketing)
• Sports (Wychowanie fizyczne)
• Sociology (Socjologia)
• Philosophy (Filozofia)
• Psychology (Psychologia)
• Ethics (Etyka)
• Elective Courses (Przedmioty do wyboru)
• Introduction to Entrepreneurship (Wprowadzenie do przedsiębiorczości)
• Organizational Studies (Nauki o organizacji)
• Statistics (Statystyka)
• Introduction to Finance (Finanse)
• Introduction to Innovation Management (Podstawy innowacyjności)
• Business English (Język angielski)
• Foreign Language (Język obcy)
• Law (Prawo)
• Organizational Behavior (Zachowania organizacyjne)
• HR Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)
• Project Management (Zarządzanie projektami)
• Corporate Finance (Finanse przedsiębiorstw)
• Financial Accounting (Rachunkowość finansowa)
• Quality Management (Zarządzanie jakością)
• Marketing Research (Badania marketingowe)
• Computer Science (Technologia informacyjna)
• Internship (Studenckie praktyki zawodowe)
• Information Processing & Management (Procesy informacyjne w zarządzaniu)
• Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej)
• Dissertation Seminar (Seminarium dyplomowe)
• Information Technology Management (Informatyka w zarządzaniu)


Specialization Courses

• Regulatory Competition and European Market (Regulacja konkurencji na rynku europejskim)
• International Logistics (Logistyka międzynarodowa)
• International Management (Zarządzanie międzynarodowe)
• Competitiveness of Polish Firms and the European Maket (Konkurencyjność polskiego przedsiębiorstwa na rynku europejskim)
• Research & Development and Technology Transfer (Działalność badawczo-rozwojowa i transfer techniki)
• European Union – Genesis and Development (Unia Europejska – jej geneza i rozwój)
• European and World Capital Market (Europejski i światowy rynek kapitałowy)
• Environmental Policy of the European Union (Polityka ekologiczna w UE)
• Change Management (Zarządzanie zmianami)
• Management Tools (Metody i techniki zarządzania)


The organization of classes
•  Full-time 6-semester (3-year) studies
•  Classes are held from Monday to Friday.


Recommended language skills
• Język Studiów - angielski / Language of Studies – English
• Minimalny zalecany poziom B1 / Minimum recommended level: B1
• Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego/ Document certifying knowledge of English


Fees
The amount of tuition fees for the academic year 2014/2015 (for people starting college)
Full time studies

 •     Payment for the semester PLN/€   3500 PLN/ 880 €
 •     Payment (five installments) PLN/€  5 x (730 PLN/ 190 €)
 •     Recruitment fee 350 PLN/ 100€

Any student who has completed the first year of study and operates a foreign language- minimum recommended level: B1, can go for a semester or two abroad in the framework of the international exchange. Choose from over 11 universities with management faculty around Europe.


At the same time there are opportunities offered and recommended to get the following language certificates:

 • Pearson Test of English (PTE General) is an internationally recognized English language test designed to allow test takers the freedom to demonstrate how well they can use English.
 • English for Business is designed for students who want to develop their English language skills for use in a business setting – this test is offered at five levels to students from various backgrounds.
 • English for Accounting helps students develop and demonstrate their English language skills in the context of book-keeping and accounting.
 • English for Tourism - is for students who wish to be able to communicate effectively in hotel industry, travel and tourism.
 • First Certificate for Teachers of Business English (FTBE) is designed for qualified teachers of English who wish to gain supplementary specialist teaching qualifications in English for business purposes.

 

Bachelor Program in Management (lasts for three years) – specialization: Accounting and Controlling, provides students with knowledge of international financial markets and practical skills for accounting and controlling in order to make best financial decisions possible in company. Program prepares students to be, e.g. a successful international manager, financial department employee, entrepreneur, accounting consultant and financial auditor.


General & Major Courses

• Principles of Management (Podstawy zarządzania)
• Microeconomics (Mikroekonomia)
• Mathematics (Matematyka)
• Marketing (Marketing)
• Sports (Wychowanie fizyczne)
• Sociology (Socjologia)
• Philosophy (Filozofia)
• Psychology (Psychologia)
• Ethics (Etyka)
• Elective Courses (Przedmioty do wyboru)
• Introduction to Entrepreneurship (Wprowadzenie do przedsiębiorczości)
• Organizational Studies (Nauki o organizacji)
• Statistics (Statystyka)
• Introduction to Finance (Finanse)
• Introduction to Innovation Management (Podstawy innowacyjności)
• Business English (Język angielski)
• Foreign Language (Język obcy)
• Law (Prawo)
• Organizational Behavior (Zachowania organizacyjne)
• HR Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)
• Project Management (Zarządzanie projektami)
• Corporate Finance (Finanse przedsiębiorstw)
• Financial Accounting (Rachunkowość finansowa)
• Quality Management (Zarządzanie jakością)
• Marketing Research (Badania marketingowe)
• Computer Science (Technologia informacyjna)
• Internship (Studenckie praktyki zawodowe)
• Information Processing & Management (Procesy informacyjne w zarządzaniu)
• Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej)
• Dissertation Seminar (Seminarium dyplomowe)
• Information Technology Management (Informatyka w zarządzaniu)


Specialization Courses

• Small Business Accounting (Rachunkowość małych firm)
• Advanced Financial Accounting (Wybrane aspekty rachunkowości finansowej)
• Financial Reporting Standards (Standardy sprawozdawczości finansowej)
• Expense account (Rachunek kosztów)
• Controlling (Controlling)
• Accounting for Social Insurance (Rachunkowość ubezpieczeń społecznych)
• Sprawozdawczosc finansowa (Preparing Financial Statements)
• Budget Accounting (Rachunkowość budżetowa)
• Computerized Accounting (Rachunkowość komputerowa)
• Financial Statement Analysis (Analiza sprawozdawczości finansowej)


The organization of classes
• Studia stacjonarne 6 semestralne - trzy letnie/ Full-time 6-semester lasts for three years
• Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku/ Classes are held from Monday to Friday.


Zalecana umiejętności językowe/ Recommended language skills
• Język Studiów - angielski / Language of Studies – English
• Minimalny zalecany poziom B1 / Minimum recommended level: B1
• Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego/ Document certifying knowledge of English


Fees
The amount of tuition fees for the academic year 2014/2015 (for people starting college)
Full time studies
 

 • Payment for the semester PLN/€   3500 PLN/ 880 €
 • Payment (five installments) PLN/€  5 x (730 PLN/ 190 €)
 • Recruitment fee 350 PLN/ 100€

Any student who has completed the first year of study and operates a foreign language- minimum recommended level: B1, can go for a semester or two abroad in the framework of the international exchange. Choose from over 11 universities with management faculty around Europe.


At the same time there are opportunities offered and recommended to get the following language certificates:

 • Pearson Test of English (PTE General) is an internationally recognized English language test designed to allow test takers the freedom to demonstrate how well they can use English.
 • English for Business is designed for students who want to develop their English language skills for use in a business setting – this test is offered at five levels to students from various backgrounds.
 • English for Accounting helps students develop and demonstrate their English language skills in the context of book-keeping and accounting.
 • English for Tourism - is for students who wish to be able to communicate effectively in hotel industry, travel and tourism.
 • First Certificate for Teachers of Business English (FTBE) is designed for qualified teachers of English who wish to gain supplementary specialist teaching qualifications in English for business purposes.

 

Rodzaj studiów

Studia I stopnia


Czas trwania: 6 semestrów

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: licencjat

Studia II stopnia


Czas trwania: 4 semestry

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: magister

Czesne Zarządzanie


Opłata I stopień stacjonarne I stopień niestacjonarne II stopień stacjonarne II stopień niestacjonarne
Semestralna 2300 zł 2000 zł 2600 zł 2500 zł
Miesięczna (5 rat w semestrze) 490 zł 430 zł 550 zł 530 zł
Cudzoziemcy


Opłata I stopień stacjonarne I stopień niestacjonarne II stopień stacjonarne II stopień niestacjonarne
Semestralna 560 € 480 € 630 € 600 €
Miesięczna (5 rat w semestrze) 120 € 105 € 135 € 130 €

Rekrutacja w 3 krokach

Wymagane dokumenty

1

2

Wnieś opłatę za przeprowadzenie rekrutacji (w przypadku, gdy płatność nie zostanie zaksięgowana, należy dostarczyć potwierdzenie wykonania przelewu).

3

Przyjdź do działu rekrutacji z kompletem dokumentów

Wymagane dokumenty dla obywateli polskich

 

 • Podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu rejestracji internetowej IRK)
 • oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią (w przypadku kandydatów posiadających nową maturę)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią
 • dowód osobisty do wglądu
 • 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm - jak do dowodu osobistego)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni

Jeśli chcesz skorzystać z promocji wpisowego dostarcz komplet dokumentów
w terminie obowiązywania promocji.

 

Przed złożeniem dokumentów w Dziale Rekrutacji należy wnieść opłatę wpisową na konto uczelni WSM w Warszawie. Numer konta generuje się w systemie IRK.

Wymagane dokumenty dla cudzoziemców

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia do uczelni zobowiązani są do złożenia:

 • podania (formularz rekrutacyjny) do Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej,
 • polskiego świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości,
 • w przypadku studiów drugiego stopnia – oprócz świadectwa dojrzałości, także dyplom ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
 • posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 • jedna fotografia 35x45 mm
 • potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej 200 euro (program promocyjny wpisowe 0 euro) i czesnego za I semestr studiów oraz okazania dowodów wpłat podczas składania kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
 • Dla studentów z zagranicy, którzy chcą studiować w języku polskim opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
 • paszport oraz wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP – w przypadku cudzoziemców spoza obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • potwierdzenie zameldowania lub zamieszkania (potwierdzenie należy złożyć w Biurze Rekrutacji po otrzymaniu stosownej wizy w terminie nie późniejszym niż rozpoczęcie pierwszych zajęć),
 • dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów w języku polskim (*)

*Dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego w Polsce.

Numery rachunków dla cudzoziemców podejmujących kształcenie zgodnie z § 3 Regulaminu przyjęć na studia (opłaty w EURO)

 

Kurs języka polskiego

Cudzoziemcy podejmujący studia w języku polskim zobowiązani są do posiadania:

 • ukończonego rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

lub

 • certyfikatu znajomości języka polskiego wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

lub

 • potwierdzenia Uczelni, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
 • dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy i inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jaki cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce

 

W przypadku braku jednego z tych dokumentów kandydat zobowiązany jest do odbycia obowiązkowego kursu języka polskiego, organizowanego przez WSM.

Wysokość i warunki odpłatności oraz odbywania kursu regulują stosowne zarządzenia Kanclerza.

Studia I - II stopnia
Studia jednolite magisterskie
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Studia I stopnia
Studia I - II stopnia
Facebook

rekru_online.png