Dla obywateli polskich:

 
 • Od  11 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. – wpisowe wynosi  0 zł

Dla cudzoziemców:

 
 • od  04 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r.  wpisowe wynosi 0 €

Dla Absolwentów:

 
 • Od  11 czerwca 2018 r. do 20 września 2018r. – wpisowe wynosi 0 zł
Rekrutacja 2018 / 2019

Stosunki Międzynarodowe

Jeżeli interesujesz się:

 • dyplomacją,
 • polityką zagraniczną,
 • służbą zagraniczną,
 • organizacjami międzynarodowymi,
 • prawem międzynarodowym,
 • komunikacją i negocjacjami,

Opis kierunku

Celem studiów jest przygotowanie do komunikowania się w środowisku międzynarodowym. Studenci poznają rodzaje, techniki i sposoby prowadzenia negocjacji. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności rozumienia międzynarodowych relacji, które kształtują się między państwami, organizacjami międzynarodowym w zglobalizowanym świecie.
Pogłębiają zainteresowania problematyką bezpieczeństwa oraz militarnym i pozamilitarnym zagrożeniem występującym we współczesnym świecie. Przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej w integrującym się świecie.Zdobyta w czasie studiów wiedza ułatwia przewidywanie zmian w różnych sferach stosunków międzynarodowych oraz dokonywanie analizy, a także oceny procesów i zjawisk zachodzących w gospodarce światowej.

Perspektywy zawodowe

Praca w organizacjach i instytucjach międzynarodowych

Przedstawicielstwa zagranicznych organizacji i instytucji

Praca w biurach handlu zagranicznego i komórkach eksportu

Przedsiębiorstwa rozwijające współpracę zagraniczną

Praca w środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi

Administracja publiczna

Specjalności

Kwalifikacje absolwenta:


Specjalność Bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne adresowana jest do osób, które interesują się problematyką bezpieczeństwa oraz militarnym i pozamilitarnym zagrożeniem występującym we współczesnym świecie. Studia umożliwią uzyskanie wiedzy z zakresu modeli bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego uwarunkowania polityki bezpieczeństwa, teoretycznych założeń i procesu budowy polityki bezpieczeństwa państwa oraz zasady funkcjonowania Sił Zbrojnych.

 Nabyte umiejętności:

 • analizowania i stosowania zasad prawnych
 • analizowania procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej
 • rozwiązywanie problemów zawodowych
 • gromadzenie przetwarzanie i udostępnianie informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
 • praca w zespole


Perspektywy zawodowe:

 • administracja rządowa i samorządowa
 • Wydziały Zarządzania Kryzysowego
 • jednostki Policji i różnego rodzaju straży
 • Siły Zbrojne RP
 • inne służby mundurowe
 • krajowe i międzynarodowe organizacje rządowe i pozarządowe związane ze sferą bezpieczeństwa


Wykaz realizowanych przedmiotów:

 • Pokój i bezpieczeństwo w polityce międzynarodowej
 • Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne państw
 • Kontrola zbrojeń i rozbrojenia
 • Międzynarodowe stosunki wojskowe
 • Prawo konfliktów zbrojnych
 • Polityka bezpieczeństwa RP
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa RP
 • Konflikty współczesnego świata
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej
 • Zarządzanie kryzysowe


Kształcenie realizowane jest w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów i projektów, co gwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu. Studenci zdobywają także doświadczenie podczas praktyk studenckich, które stanowią integralną część procesu kształcenia.

Kwalifikacje absolwenta:

Ideą przewodnią kierunku jest interdyscyplinarność. Adresatami specjalności Dyplomacja są osoby zainteresowane współczesnymi relacjami międzynarodowymi, w tym nawiązywaniu współpracy i rozwiązywaniu sporów na szczeblu państw, regionów, organizacji i przedsiębiorstw. W kontekście procesów zachodzących w świecie, w tym m. in. proces globalizacji wzrasta znaczenie kompetencji związanych ze znajomością strategii i taktyk negocjacyjnych w środowisku międzynarodowym zgodnie z zasadami etykiety i protokołu dyplomatycznego. Dyplomacja stanowi kluczowe narzędzie we współdziałaniu na rzecz umacniania pokoju i bezpieczeństwa narodowego.

 Nabyte umiejętności:

 • wykorzystywanie technik komunikacji interpersonalnej
 • stosowanie zasad autoprezentacji
 • prowadzenie negocjacji z przedstawicielami różnych kultur
 • analizowanie aktualnych problemów gospodarczych świata
 • organizowanie i prowadzenie spotkań/negocjacji międzynarodowych
 • rozwiązywanie konfliktów związanych z dialogiem międzynarodowym 

Perspektywy zawodowe:

 • służba dyplomatyczna i konsularna
 • administracja rządowa i samorządowa
 • placówki doradztwa międzynarodowego
 • instytucje kulturalne
 • firmy i przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • media zajmujące się sprawami międzynarodowymi

Wykaz realizowanych przedmiotów:

 • Historia dyplomacji polskiej
 • Organizacja polskiej służby zagranicznej
 • Historia powszechna dyplomacji
 • Prawo dyplomatyczne
 • Służba dyplomatyczna i konsularna
 • Protokół dyplomatyczny
 • Emigracja Polaków i Polonia w świecie
 • Prawo konsularne
 • Negocjacje międzynarodowe
 • Korespondencja dyplomatyczna i międzynarodowa
 • Dyplomacja wielostronna

Opis specjalności

Celem studiów jest przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej w integrującym się świecie. Kształcenie studenta na specjalności Handel zagraniczny zmierza do wyposażenia w - oczekiwaną na rynku pracy – umiejętność: przewidywania zmiany w różnych sferach stosunków międzynarodowych w zmieniających się warunkach ekonomicznych i społeczno – kulturowych, stosowania podstawowych zasad i prawa międzynarodowego, gospodarczego i celnego, wykorzystywania wiedzy z zakresu funkcjonowania instytucji międzynarodowych, w tym gospodarczych i finansowych oraz wiedzy na temat rynku międzynarodowego dla opracowywania programów działania i podejmowania decyzji w zakresie współpracy gospodarczej z zagranicą, przygotowywania programów współpracy polskich instytucji z instytucjami UE.

Program specjalności uwzględnia następujące przedmioty:

 •  Międzynarodowe uwarunkowania gospodarcze
 • Transakcje międzynarodowe
 • Polityka handlowa
 • Polityka regionalna UE
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Prawo gospodarcze
 • Organizacja handlu zagranicznego
 • Międzynarodowe rynki finansowe
 • Marketing międzynarodowy
 • Działalność grup interesu
 • Polityka handlowa RP

Zdobyta w czasie studiów wiedza ułatwia przewidywanie zmian w różnych sferach stosunków międzynarodowych oraz dokonywanie analizy, a także oceny procesów i zjawisk zachodzących w gospodarce światowej.

Nabyte umiejętności:

 • organizacja, prowadzenie i nadzorowanie działalności gospodarczej na skalę międzynarodową pozwalające na prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • analizy rynku
 • technik negocjacyjnych
 • sporządzania ofert handlowych
 • zawierania kontraktów
 • rozliczania transakcji
 • marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem

Perspektywy zawodowe:

 • instytucje państwowe i organizacje zajmujące się współpracą gospodarczą z zagranicą
 • przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe różnej skali, działające na rynkach krajowych lub zagranicznych
 • publiczne i niepubliczne instytucje oraz organizacje gospodarcze

Rodzaj studiów

Studia I stopnia


Czas trwania: 6 semestrów

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: licencjat

Studia II stopnia


Czas trwania: 4 semestry

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: magister

Czesne Stosunki Międzynarodowe

Opłata I stopień stacjonarne I stopień niestacjonarne II stopień stacjonarne II stopień niestacjonarne
Semestralna 2200 zł 1900 zł 2500 zł 2400 zł
Miesięczna (5 rat w semestrze) 470 zł 410 zł 530 zł 510 zł
Cudzoziemcy
Opłata I stopień stacjonarne I stopień niestacjonarne II stopień stacjonarne II stopień niestacjonarne
Semestralna 530 € 460 € 600 € 580 €
Miesięczna (5 rat w semestrze) 115 € 100 € 130 € 125 €

Rekrutacja w 3 krokach

2

Wnieś opłatę wpisową (patrz promocje)

3

Przyjdź do działu rekrutacji z kompletem dokumentów

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty dla obywateli polskich

 

 • Podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu rejestracji internetowej IRK)
 • oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią (w przypadku kandydatów posiadających nową maturę)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią (w przypadku rekrutacji na studia II stopnia)
 • dowód osobisty wraz z kserokopią
 • 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm - jak do dowodu osobistego)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni

Jeśli chcesz skorzystać z promocji wpisowego dostarcz komplet dokumentów
w terminie obowiązywania promocji.

 

Przed złożeniem dokumentów w Dziale Rekrutacji należy wnieść opłatę wpisową na konto uczelni WSM w Warszawie:

PLUS BANK S.A. ODDZIAŁ KORPORACYJNY W WARSZAWIE nr 68 1140 1010 0000 5201 8300 1010

Tytuł przelewu: WPISOWE, IMIĘ i NAZWISKO, NUMER PESEL

Wymagane dokumenty dla cudzoziemców

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia do uczelni zobowiązani są do złożenia:

 • podania (formularz rekrutacyjny) do Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej,
 • polskiego świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości(*),
 • zaświadczenie z kuratorium oświaty o uznawalności świadectwa/dyplomu, jeżeli jego uznanie za równoważne z odpowiednikiem Polskim nie może nastąpić na podstawie umowy międzynarodowej,
 • w przypadku studiów drugiego stopnia – oprócz świadectwa dojrzałości, także dyplom ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (*),
 • wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia (*),
 • posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 • jedna fotografia 35x45 mm
 • potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej 200 euro (program promocyjny wpisowe 0 euro) i czesnego za I semestr studiów oraz okazania dowodów wpłat podczas składania kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji,
 • paszport oraz wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP – w przypadku cudzoziemców spoza obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • potwierdzenie zameldowania lub zamieszkania (potwierdzenie należy złożyć w Biurze Rekrutacji po otrzymaniu stosownej wizy w terminie nie późniejszym niż rozpoczęcie pierwszych zajęć),
 • dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów w języku polskim (*).

*Dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego w Polsce.

Jeśli chcesz skorzystać z promocji wpisowego dostarcz komplet dokumentów w terminie obowiązywania promocji. Numery rachunków dla cudzoziemców podejmujących kształcenie zgodnie z § 3 Regulaminu przyjęć na studia (opłaty w EURO)


PLUS BANK S.A.:

1/ Ukraina:  42 1680 1248 0000 3000 2252 0759

2/ Słowacja:  44 1680 1248 0000 3000 2252 4506

3/ Czechy: 91 1680 1248 0000 3000 2252 4533

KOD SWIFT BANKU(BIC Code)PLUS BANKU do przelewów zagranicznych

TO : IVSEPLPP

 

Tytuł przelewu: WPISOWE, IMIĘ i NAZWISKO, NUMER PESEL


Kurs języka polskiego

Cudzoziemcy podejmujący studia w języku polskim zobowiązani są do posiadania:

 • ukończonego rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

lub

 • certyfikatu znajomości języka polskiego wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

lub

 • potwierdzenia Uczelni, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
 • dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy i inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jaki cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce

 

W przypadku braku jednego z tych dokumentów kandydat zobowiązany jest do odbycia obowiązkowego kursu języka polskiego, organizowanego przez WSM.

Wysokość i warunki odpłatności oraz odbywania kursu regulują stosowne zarządzenia Kanclerza.

Rekrutacja online

Do końca promocji pozostały

13 Dni 09 Hours 31 Minutes 15 Seconds
Studia I - II stopnia
Studia I - II stopnia
Studia jednolite magisterskie
STUDIA I STOPNIA
Studia I - II stopnia
Studia I stopnia
Studia I - II stopnia
Facebook

rekru_online.png