Dla obywateli polskich:

 
 • Od  11 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. – wpisowe wynosi  0 zł

Dla cudzoziemców:

 
 • od  04 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r.  wpisowe wynosi 0 €

Dla Absolwentów:

 
 • Od  11 czerwca 2018 r. do 20 września 2018r. – wpisowe wynosi 0 zł
Rekrutacja 2018 / 2019

Psychologia

Jeżeli interesujesz się:

 • pracą z ludźmi,
 • niesieniem pomocy,
 • interakcjami interpersonalnymi,
 • doradzaniem,
 • problemami innych ludzi,
 • działaniami wychowawczymi,
 • podejmowaniem funkcji kierowniczych

Opis kierunku

Celem studiów psychologicznych jest wieloaspektowe przygotowanie absolwenta, pozwalające na dalsze doskonalenie praktyczne w wybranej specjalności w dziedzinie psychologii, np. psychologii edukacyjnej, klinicznej, polityki, sądowej czy zarządzania. Student poznaje metodologie i teorie psychologii, zapoznaje się z praktyką psychologiczną w wybranych działach psychologii stosowanej. Absolwent w trakcie kształcenia rozwija twórcze i krytyczne myślenie, posiada podstawową wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu psychologii ogólnej (procesy poznawcze, emocje, motywacja, osobowość, różnice indywidualne), psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka. Uzyskuje przygotowanie warsztatowe umożliwiające planowanie własnych badań i procesu diagnostycznego (metodologia badań psychologicznych, metody statystyczne, metody diagnozy psychologicznej, psychometria). Absolwent jest ogólnie przygotowany do rozpoznawania indywidualnych i społecznych problemów psychologicznych oraz niesienia pomocy innym i planowania interwencji psychologicznej.

Perspektywy zawodowe

Psychoterapeuta

Psycholog kliniczny

Psycholog pracy i organizacji

Specjalista do spraw reklamy

i marketingu

Psycholog transportu

Psycholog w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Specjalności

Specjalność poświęcona jest pogłębieniu ogólnej wiedzy na temat działania i zachowania człowieka. Przedstawione będą aktualne teorie, koncepcje i wyniki badań. Nabyte w toku studiów psychologicznych wiedza ogólna i specjalnościowa oraz umiejętności mogą być przydatne w wielu wykonywanych zawodach.

Specjalność ma charakter interdyscyplinarny. Specjalność dostarcza teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii w płaszczyznach biznesowych, sferze zarządzania, marketingu, reklamy; podejmowania decyzji i psychologicznych skutków ryzyka. Dostarcza też metodologicznych podstaw badań i analizy rynków. Służy pomocą w radzeniu na współczesnym rynku pracy w Polsce i Europie oraz w rozwoju przedsiębiorczości wyzwalającej potencjał twórczości ludzkiej w dziedzinie gospodarczej.Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzania odpowiada na zapotrzebowanie na skuteczne taktyki negocjacyjne i mediacyjne, identyfikuje typowe zachowania konsumenckie oraz odkrywa tajniki efektywnych reklam i oddziaływań na odbiorcę. Umożliwia podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania sobą i zespołem.


Specjalność pozwala zapoznać się z rozwojem człowieka w kontekście tworzenia warunków sprzyjających podnoszenia jakości życia na przestrzeni lat. Ujęcie rozwojowe daje możliwość zrozumienia postrzegania życia jako czasu dynamicznych przemian zależnych nie tylko od czynników zewnętrznych, ale przede wszystkim od aktywności własnej, mobilizacji, samorealizacji podmiotu.

Specjalność daje możliwość teoretycznego i praktycznego przygotowania absolwentów psychologii do pracy w sądownictwie i w instytucjach resocjalizacyjnych. Absolwenci specjalności poznają metodykę pracy psychologa sądowego, metody diagnostyki sądowo-penitencjarnej, zdobędą umiejętność stawiania prawidłowych diagnoz na różnych etapach postępowania sądowego.

Specjalność poświęcona jest najważniejszym zagadnieniom społecznym i kulturowym. Rozwija wiedzę studenta w zakresie społecznego funkcjonowania człowieka i przemian, które niesie współczesna kultura( analiza badań społecznych, psychologia poznania i wpływu społecznego, procesów grupowych, kulturowych i moralnych kontekstów funkcjonowania człowieka, komunikacji interpersonalnej oraz kreowania wizerunku społecznego i politycznego, a także zachowań społecznych w organizacji i adaptacji do kultury organizacyjnej).

Student otrzyma w ramach tej specjalności najnowszą wiedzę z zakresu psychologii sportu i aktywności fizycznej w aspekcie praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych ze zdrowiem fizycznym i psychicznym. Będzie miał też możliwość rozwinięcia kompetencji i metodologii coacha zgodne ze światowymi standardami ICF (International Coach Federation).

Zajęcia na tej specjalności koncentrują się na opisie i wyjaśnianiu zaburzeń w regulacji stosunków człowieka z otoczeniem oraz przyczyn i rozwoju tych zaburzeń. Do ważnych obszarów psychologii klinicznej należą zachowania, które nie służą zaspokojeniu potrzeb człowieka i wypełnianiu zadań życiowych, a także zaburzenia funkcji somatycznych, zarówno w okresie dzieciństwa i dojrzewania jak i w dorosłości.

Specjalność jest adresowana do osób zainteresowanych poradnictwem psychologicznym i promocją zdrowia. W ramach zajęć będzie możliwość poznania podstawowych kierunków terapeutycznych oraz doświadczeń i różnorodności technik terapii i specjalistycznej pomocy.

Specjalność koncentruje się na zachowaniach jednostki zależnych od komunikacji indywidualnej i zbiorowej związanej z mediami, czyli wpływem nowych technologii na społeczne, poznawcze, emocjonalne i kulturowe funkcjonowanie człowieka. Stanowi to strategiczny rodzaj kompetencji cywilizacyjnych ludzi z początku XXI wieku. Psychologia mediów koncentrować będzie więc musiała się na takich zagadnieniach jak interaktywność mediów, rozrywka, edukacyjność, gry (wideo, online, komputerowe), media społecznościowe, komunikacja biznesowa i marketingowa, technologie przenośne, opowieści transmedialne, aplikacje wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, projektowanie interfejsów (graficznych, tekstowych), doświadczenia użytkowników – środowisko wirtualne, strategie komunikacyjne. Najbliższa przyszłość to badania nad wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością oraz interakcją człowiek – robot, a także ich wpływem na zachowanie, przeżycia oraz myśli człowieka.

Specjalność adresowana jest do osób pracujących z grupami zawodowymi m.in. kierowców, pilotów, kontrolerów ruchu lotniczego, maszynistów jak i pasażerów oraz przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w transporcie drogowym, kolejowym, morskim i lotniczym i dostarcza aktualnej wiedzy psychologicznej powiązanej bezpośrednio ze sprawnością psychofizyczną tych osób oraz z oceną zaburzeń jak i oddziaływaniami psychoprofilaktycznymi. Z uwagi na możliwość zagrożeń i katastrof wiedza psychologiczna teoretyczna jak i praktyczna jest aktualizowana i dostosowywana do aktów normatywnych dotyczących transportu obowiązujących w prawie polskim. Ważnym zakresem psychologii transportu są: diagnoza i terapia uzależnień, neurobiologiczne aspekty funkcjonowania człowieka oraz fizjologiczne ograniczenia jego sprawności, prewencja wypadkowa w ruchu drogowym, kształtowaniem kultury bezpiecznej pracy, ergonomia pracy, edukacją na rzecz bezpieczeństwa oraz badania psychologiczne m.in. kierowców, pilotów, maszynistów, kontrolerów ruchu lotniczego, członków załóg statków.

Rodzaj studiów

Studia jednolite magisterskie


Czas trwania: 10 semestrów

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: magister

Czesne Psychologia

Opłata Studia jednolite stacjonarne Studia jednolite niestacjonarne
Semestralna 2000 zł 1800 zł
Miesięczna (5 rat w semestrze) 430 zł 390 zł
Cudzoziemcy
Opłata Studia jednolite stacjonarne Studia jednolite niestacjonarne
Semestralna 480 € 430 €
Miesięczna (5 rat w semestrze) 105 € 95 €

Rekrutacja w 3 krokach

2

Wnieś opłatę wpisową (patrz promocje)

3

Przyjdź do działu rekrutacji z kompletem dokumentów

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty dla obywateli polskich

 

 • Podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu rejestracji internetowej IRK)
 • oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią (w przypadku kandydatów posiadających nową maturę)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią (w przypadku rekrutacji na studia II stopnia)
 • dowód osobisty wraz z kserokopią
 • 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm - jak do dowodu osobistego)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni

Jeśli chcesz skorzystać z promocji wpisowego dostarcz komplet dokumentów
w terminie obowiązywania promocji.

 

Przed złożeniem dokumentów w Dziale Rekrutacji należy wnieść opłatę wpisową na konto uczelni WSM w Warszawie:

PLUS BANK S.A. ODDZIAŁ KORPORACYJNY W WARSZAWIE nr 68 1140 1010 0000 5201 8300 1010

Tytuł przelewu: WPISOWE, IMIĘ i NAZWISKO, NUMER PESEL

Wymagane dokumenty dla cudzoziemców

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia do uczelni zobowiązani są do złożenia:

 • podania (formularz rekrutacyjny) do Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej,
 • polskiego świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości(*),
 • zaświadczenie z kuratorium oświaty o uznawalności świadectwa/dyplomu, jeżeli jego uznanie za równoważne z odpowiednikiem Polskim nie może nastąpić na podstawie umowy międzynarodowej,
 • w przypadku studiów drugiego stopnia – oprócz świadectwa dojrzałości, także dyplom ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (*),
 • wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia (*),
 • posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 • jedna fotografia 35x45 mm
 • potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej 200 euro (program promocyjny wpisowe 0 euro) i czesnego za I semestr studiów oraz okazania dowodów wpłat podczas składania kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji,
 • paszport oraz wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP – w przypadku cudzoziemców spoza obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • potwierdzenie zameldowania lub zamieszkania (potwierdzenie należy złożyć w Biurze Rekrutacji po otrzymaniu stosownej wizy w terminie nie późniejszym niż rozpoczęcie pierwszych zajęć),
 • dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów w języku polskim (*).

*Dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego w Polsce.

Jeśli chcesz skorzystać z promocji wpisowego dostarcz komplet dokumentów w terminie obowiązywania promocji. Numery rachunków dla cudzoziemców podejmujących kształcenie zgodnie z § 3 Regulaminu przyjęć na studia (opłaty w EURO)


PLUS BANK S.A.:

1/ Ukraina:  42 1680 1248 0000 3000 2252 0759

2/ Słowacja:  44 1680 1248 0000 3000 2252 4506

3/ Czechy: 91 1680 1248 0000 3000 2252 4533

KOD SWIFT BANKU(BIC Code)PLUS BANKU do przelewów zagranicznych

TO : IVSEPLPP

 

Tytuł przelewu: WPISOWE, IMIĘ i NAZWISKO, NUMER PESEL


Kurs języka polskiego

Cudzoziemcy podejmujący studia w języku polskim zobowiązani są do posiadania:

 • ukończonego rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

lub

 • certyfikatu znajomości języka polskiego wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

lub

 • potwierdzenia Uczelni, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
 • dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy i inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jaki cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce

 

W przypadku braku jednego z tych dokumentów kandydat zobowiązany jest do odbycia obowiązkowego kursu języka polskiego, organizowanego przez WSM.

Wysokość i warunki odpłatności oraz odbywania kursu regulują stosowne zarządzenia Kanclerza.

Rekrutacja online

Do końca promocji pozostały

19 Dni 07 Hours 01 Minutes 33 Seconds
Studia I - II stopnia
Studia I - II stopnia
Studia jednolite magisterskie
STUDIA I STOPNIA
Studia I - II stopnia
Studia I stopnia
Studia I - II stopnia
Facebook

rekru_online.png