Zniżki i promocje

Absolwenci Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, decydujący się na kolejne studia na naszej Uczelni są objęci promocją: 

opłata rekrutacyjna w wysokości 0 zł.

Absolwenci WSM, którzy podejmują studia podyplomowe na naszej uczelni są objęci promocją: 20% zniżki na dowolny kierunek

Studenci, którzy aktywnie angażują się w rozwój uczelni, działają w Samorządzie Studenckim, czynnie uczestniczą w akcjach promocyjnych i wydarzeniach na Uczelni lub wspierają: Dział Rekrutacji, Biuro Karier, Dział Marketingu, mogą liczyć na zniżki w opłatach za studia.

Wysokość zniżki jest uzależniona od stopnia zaangażowania w działalność społeczną.


Każdy student Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie ma możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium. Uczelnia oferuje stypendia socjalne, sportowe, naukowe, dla osób niepełnosprawnych, a także zapomogi.


Studenci WSM mają możliwość skorzystania z ofert pracy proponowanych przez poszczególne komórki organizacyjne szkoły. Aktualne oferty pracy zamieszczane są na stronie internetowej.

Nie. Proces rekrutacji jest dwuetapowy:

 • Etap pierwszy – rekrutacja w systemie on-line
 • Etap drugi – dostarczenie kompletu dokumentów

- Na stronie www.wsm.warszawa.pl kliknij REKRUTACJA ONLINE
- Załóż konto (rejestracja)
- W czasie rejestracji podasz swój adres email, który będzie Twoim loginem
- Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz link aktywacyjny do systemu IRK
- Zaloguj się do systemu IRK
- Uzupełnij wymagane pola: dane osobowe – zdjęcie - wykształcenie – kierunek – deklaracje - wybór planu finansowania oraz w przypadku osób rekrutujących się na studia II stopnia – dyplom.
- Z zakładki „wydruki” pobierz i wydrukuj podanie
- Przyjdź do Działu Rekrutacji WSM z kompletem dokumentów

Wymagane dokumenty (OBYWATEL POLSKI)
- Podanie o przyjęcie (kwestionariusz wydrukowany z systemu IRK)
- oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią
- świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią (w przypadku kandydatów posiadających nową maturę)
- dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią (dotyczy kandydatów na studia II stopnia)
- dowód osobisty do wglądu
- 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm)
- potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na konto Uczelni
Przyjmujemy tylko komplet dokumentów


Wymagane dokumenty (OBCOKRAJOWIEC)
- Podanie o przyjęcie (kwestionariusz wydrukowany z systemu IRK)
- oryginał świadectwa dojrzałości lub dokumentu równoważnego
- oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych (dotyczy kandydatów na studia II stopnia)
- Tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego w Polsce (świadectwo, dyplom, zaświadczenie lekarskie)
- zaświadczenie z kuratorium oświaty o uznawalności świadectwa/dyplomu, jeżeli jego uznanie za równoważne z odpowiednikiem Polskim nie może nastąpić na podstawie umowy międzynarodowej
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
- Paszport
- Wiza
- Ubezpieczenie
- 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm)
- zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce lub umowa najmu (jeśli student nie będzie mieszkał w domu studenta)
- certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 (lub języka angielskiego w przypadku studiów w języku angielskim)
- potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji i czesnego za 1 semestr na konto Uczelni (patrz promocje)
Jeśli w imieniu studenta dokumenty będzie składała inna osoba, będzie potrzebne pełnomocnictwo notarialne na złożenie, odbiór i podpisywanie dokumentów w imieniu studenta oraz tłumaczenie tego pełnomocnictwa.
W terminie późniejszym można dostarczyć: wizę, polisę ubezpieczeniową, potwierdzenie zameldowania lub umowa najmu.

Tak, ponieważ od razu podpisujemy umowę o studiowaniu. Jeśli student z jakiegoś powodu nie ma możliwości dostarczenia dokumentów osobiście, może to zrobić za pośrednictwem pełnomocnika. W tym przypadku wymagane jest pełnomocnictwo notarialne na złożenie, odbiór dokumentów i podpisywanie dokumentów w imieniu kandydata.

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni trwa od 15 stycznia 2020 do 20 lutego 2020 r.

Komplet dokumentów należy składać w dziale rekrutacji
(główny budynek, na parterze, pokój F-004)

Sprawdź regulamin.

Tak. Proszę sprawdzić zarządzenia Kanclerza w sprawie zasad naliczania i uiszczania czesnego.

Obywatele polscy mogą wpłacać czesne w ratach miesięcznych od 1 semestru.
Cudzoziemcy mogą wpłacać czesne w ratach miesięcznych od 2 semestru.
Szczegóły na temat wysokości rat miesięcznych znajdziecie państwo w zarządzeniu Kanclerza w sprawie zasad naliczania i uiszczania czesnego.

Kandydaci dokonują wpłat na konto indywidualne które jest wygenerowane w systemie IRK.
W tytule przelewu należy wpisać nazwisko, imię, kierunek i stopień studiów. 
Po otrzymaniu numeru albumu studenta w tytule przelewu wystarczy wpisywać ten numer.

Obcokrajowcy dokonują wpłat konto indywidualne które jest wygenerowane w systemie IRK.

W tytule przelewu należy wpisać nazwisko, imię, nr paszportu, po otrzymaniu numeru albumu studenta wystarczy wpisywać ten numer.
Obcokrajowcy dokonują wpłat za czesne w euro na konto walutowe.
Nr rachunku walutowego: PL58 1600 1462 1820 6340 1000 0022
KOD SWIFT Bank BNP Paribas: PPABPLPKXXX

Do procesu rekrutacji wymagane jest złożenie w terminie kompletu dokumentów i wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji – przedmioty na świadectwie maturalnym i jego wyniki nie mają wpływu na przebieg procesu rekrutacyjnego.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych są co 2 tyg. (sobota-niedziela)

Rekrutacja 2019 / 2020

Administracja

Jeżeli interesujesz się:

 • administracja administracją rządową i samorządową,
 • organizacją i zarządzaniem w administracji publicznej,
 • organizacją i ustrojem samorządu terytorialnego,
 • zasadami funkcjonowania polskiego systemu organów administracji,
 • administracyjnym funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych i instytucji Unii Europejskiej,
 • legislacją administracyjną,
 • technikami negocjacji i mediacji w administracji,

Opis kierunku

Administracja (łac. Administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać) to działalność organizatorska regulowana przez normy prawa, realizowana za pomocą aparatu urzędniczego obejmująca sprawy o charakterze publicznym.

 

Studia na kierunku administracja mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwowych przy wykonywaniu funkcji urzędniczych niższego i średniego szczebla w hierarchii administracji rządowej i samorządowej, jak również w jednostkach gospodarczych sfery prywatnej.

Okres studiów to czas zapoznania się ze wszelkimi dziedzinami wiedzy obejmującymi sferę funkcjonowania administracji.


Perspektywy zawodowe


Sprawowanie funkcji administracyjnych w organach administracji publicznej i gospodarczej

Praca w firmach doradczych działających na rzecz administracji rządowej i samorządowej

Praca w pragmatyce urzędniczej w administracji publicznej (rządowej i samorządowej)

Praca w organizacjach międzynarodowych i instytucjach Unii Europejskiej

Kontynuowanie nauki na kierunku prawo, ekonomia, stosunki międzynarodowe, historia, politologia

Praca w małej i średniej przedsiębiorczości

Specjalności

Zarządzanie ochroną zdrowia jest specjalnością dydaktyczną przydatną dla służb socjalnych i służby organizacji życia publicznego, stanowi rozwinięcie specjalności z zakresu polityki społecznej, ubezpieczeń społecznych i konstytucyjnego prawa ochrony zdrowia i życia.


Specjalność Zarządzanie ochroną zdrowia jest przeznaczona dla studentów zainteresowanych problematyką z zakresu organizacji opieki zdrowotnej w państwie, organizacją obsługi pacjenta, ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym i organizacją obrotu produktami leczniczymi.


Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną na stanowiskach specjalistów w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, firm zajmujących się ubezpieczeniami zdrowotnymi.

Unikatowa specjalność. Przydatna we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Uzasadnienie praktyczne w administracji publicznej oraz w wielu strukturach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego.


Specjalność Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danych jest przeznaczona dla studentów zainteresowanych problematyką z zakresu ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, regulacjami prawnymi ochrony informacji niejawnych, metodyką pracy z informacjami niejawnymi i ochroną baz danych.


Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną na stanowiskach administratorów bezpieczeństwa informacji, pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, pracowników kancelarii tajnych.

Specjalność Fundusze i systemy finansowania projektów Unii Europejskiej przeznaczona jest dla studentów zainteresowanych problematyką funduszy strukturalnych UE i innych systemów finansowania projektów ze środków unijnych.


Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę z zakresu prawa unijnego, systemu instytucjonalnego UE oraz procedur związanych z pozyskiwaniem, implementacją i zarządzaniem środkami pochodzącymi z funduszy unijnych.


Nabyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwolą absolwentom tego kierunku na podjęcie zatrudnienia w instytucjach sektora publicznego i prywatnego, związanych z pozyskiwaniem, kontrolą i rozliczaniem środków unijnych.

Specjalność Administracja bezpieczeństwa narodowego jest przeznaczona dla studentów zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego współczesnych państw. Studia na tym kierunku maja charakter interdyscyplinarny, dostarczają wiedzę z dziedziny nauk prawnych, humanistycznych oraz zarządzania. Kompleksowe ujęcie światowych procesów dbania o bezpieczeństwo w świetle istniejących zagrożeń uwzględnia zasady funkcjonowania sił zbrojnych poszczególnych Państw, rolę NATO i UE ukazując rzeczywiste podstawy kształtowania bezpieczeństwa.


Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę w zakresie administrowania bezpieczeństwem i zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Zdobyta podczas studiów wiedza pozwala na podjęcie pracy w strukturach państwowych działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.


Nabyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwalają na kontynuowanie nauki w ośrodkach powołanych przez państwo i jego organy do realizacji zadań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa narodowego.

Specjalność Administracja dyplomatyczno-konsularna przeznaczona jest dla studentów zainteresowanych organizacją stosunków międzypaństwowych. Program nauczania kładzie szczególny nacisk na poznanie i zrozumienie zasad rządzących stosunkami dyplomatycznymi będących podstawowym elementem realizacji polityki zagranicznej państwa.


Absolwenci tego kierunku, realizowanego przez Wyższa Szkołę Menedżerską jako jedną z niewielu na rynku, posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie organizacji i działania służb dyplomatycznych różnych państw, która jest szczególnie ceniona wartością w dobie bliskich kontaktów międzynarodowych.

Specjalność Administracja Instytucji europejskich umożliwia poznanie zasad funkcjonowania aparatu administracji Unii Europejskiej oraz obowiązującego w ramach Wspólnoty prawa.


Program tej specjalności obejmuje wiedzę z zakresu historii, prawa międzynarodowego, geopolityki oraz co ważne wiedzę specjalistyczną związaną z opracowywaniem, wdrażaniem i zarządzaniem unijnymi projektami dofinansowań.


Absolwenci tego kierunku, posiadają wiedzę teoretyczną dotyczącą organizacji i działania struktur UE, Funduszy Europejskich oraz praktyczne umiejętności wykorzystania zdobytej w zakresie przygotowania wniosków, pozyskiwania środków unijnych oraz realizacji zadań projektu.

Specjalność Administracja gospodarcza obejmuje problematykę funkcjonowania struktur państwowych w sferze gospodarki. Jest to obszar działania administracji wymagający szczególnego rozeznania podejmowanych kroków dlatego też program nauczania realizowany przez WSM uwzględnia elementy prawa gospodarczego, handlowego i cywilnego istotne dla właściwego ukształtowania relacji państwo – przedsiębiorca.

 

Studenci w ramach tej specjalności poznają prawne podstawy dotyczące podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej we wszystkich dostępnych sferach tej aktywności przy szczególnym uwzględnieniu problematyki zamówień publicznych oraz rozwoju przedsiębiorczości w UE.

Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie kadry dla szeroko rozumianej sfery administracji publicznej wyposażonej w bogatą wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji państwowej oraz umiejętności stosowania prawa. Program nauczania został tak opracowany by skoncentrować naukę na obszarze podstaw i zależności funkcjonowania aparatu administracji publicznej jednoczesnym wskazaniu granic związania prawem oraz światowych tendencji ewolucji aparatu państwowego w ujęciu historycznym i współczesnym.

 

Absolwent tej specjalności legitymuje się bogata wiedzą teoretyczną w przedmiocie istnienia i funkcjonowania modeli aparatu administracji publicznej mając jednocześnie szerokie umiejętności stosowania prawa w tym obszarze.

Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry urzędników potrafiących funkcjonować na wszystkich szczeblach organów zajmujących się wymiarem, kontrolą i egzekucją zobowiązań o charakterze podatkowym.

 

Program nauczania realizowany w ramach tej specjalizacji pozwala na poznanie wszelkich działań związanych z budżetem państwa oraz długiem narodowym. Integralną częścią edukacji jest materia prawa finansowego, systemu podatkowego, celnego i dewizowego wzbogacona o dziedzinę wykroczeń i przestępstw karnoskarbowych.

 

Ukończenie tej specjalności pozwala na uzyskanie wiedzy, z zakresu polityki finansowej państwa im jej realizacji przez struktury administracji publicznej, predestynującej do podejmowania zatrudnienia w sektorze finansów publicznych.

Specjalność ta, z uwagi na swoją aktualność i ogromne zainteresowanie studentów WSM przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą rozwinąć swoją wiedzę w zakresie prawa pracy, spraw kadrowych oraz polityki zatrudnienia na polskim rynku pracy oraz w państwach Unii Europejskiej.

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów z zakresu prawa oraz praktyków (w tym inspektorów pracy).

Tematyka zajęć

 • Źródła i zasady prawa pracy
 • Analiza przepisów dotyczących rodzajów umów o pracę
 • Sposoby rozwiązywania stosunku pracy
 • Ochrona informacji niejawnych i ochrona danych osobowych
 • Czas pracy i urlopu
 • Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona
 • Choroby zawodowe, wypadki przy pracy ( w tym procedury postępowania, dokumentacja)
 • Związki zawodowe i układy zbiorowe pracy
 • Ochrona pracy ( w tym ochrona pracy kobiet, młodocianych).
 • Organy nadzoru nad warunkami pracy (m.in. działania praktyczne Państwowej Inspekcji Pracy)
 • Praca wykonywana za granicą przez obywateli polskich
 • Ubezpieczenia społeczne (obowiązki pracodawcy, ubezpieczenie rentowe i wypadkowe, ubezpieczenia z tytułu choroby i macierzyństwa)
 • Międzynarodowe prawo ubezpieczeń społecznych (w tym ubezpieczenia w Unii Europejskiej
 • Podstawowe założenia polityki zatrudnienie w Polsce i Państwach Unii Europejskiej

Specjalność samorząd terytorialny jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy dotyczące pracowników samorządu terytorialnego potrafiących realizować zadania administracji w kształtującym się społeczeństwie obywatelskim i standardach UE.


Program nauczania kładzie szczególny nacisk na poznanie i zrozumienie zasad samorządowości w tradycji europejskiej i modeli jej istnienia w dzisiejszym świecie.


Absolwenci tego kierunku, posiadają wiedzę teoretyczną dotyczącą organizacji i działania struktur samorządowych również w zakresie finansowania przy uwzględnieniu możliwości pozyskiwania środków unijnych na dofinansowanie konkretnych projektów.

Specjalność zamówienia powstała na wyraźne życzenie studentów WSM, dostrzegających zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów biegle poruszających się w tej tak szybko ewoluującej materii.

 

Studia na tym kierunku przygotowują nie tylko do prowadzenia procedury zamówień publicznych z ramienia podmiotów sfery administracji państwowej, ale stanowią też możliwość edukacji dla pracowników podmiotów sektora prywatnego biorących udział w tej procedurze, zarówno w kraju jak i za granicą.

 

Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę w zakresie samej procedury zamówień publicznych (finanse publiczne) jak również wybranych aspektów dziedzin ściśle z nią powiązanych jak prawo administracyjne, cywilne, czy nawet karne, które pozwalają na płynne korzystanie z narzędzi i uprawnień w ramach czynności wydatkowania środków publicznych.

Specjalność Bezpieczeństwo pracy (BHP) przeznaczona jest dla osób, które chcą uczestniczyć w kształtowaniu i administrowaniu warunkami pracy gwarantującymi bezpieczeństwo osób ją wykonujących.


Absolwenci tego kierunku, posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie tylko w zakresie obowiązujących standardów, lecz również szerokiego spektrum prawnych uwarunkowań bezpieczeństwa pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Ukończenie tej specjalności daje umiejętności kontroli systemów bezpieczeństwa pracy, wdrażania nowych rozwiązań oraz kierowania zespołami w sytuacjach zagrożenia.

Rodzaj studiów

Studia I stopnia


Czas trwania: 6 semestrów

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: licencjat

Studia II stopnia


Czas trwania: 4 semestry

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: magister

Czesne Administracja


Opłata I stopień stacjonarne I stopień niestacjonarne II stopień stacjonarne II stopień niestacjonarne
Semestralna 2300 zł 2000 zł 2600 zł 2500 zł
Miesięczna (5 rat w semestrze) 490 zł 430 zł 550 zł 530 zł

Cudzoziemcy

Opłata I stopień stacjonarne I stopień niestacjonarne II stopień stacjonarne II stopień niestacjonarne
Semestralna 560 € 480 € 630 € 600 €
Miesięczna (5 rat w semestrze) 120 € 105 € 135 € 130 €

Rekrutacja w 3 krokach

Wymagane dokumenty

1

2

Wnieś opłatę za przeprowadzenie rekrutacji (w przypadku, gdy płatność nie zostanie zaksięgowana, należy dostarczyć potwierdzenie wykonania przelewu).

3

Przyjdź do działu rekrutacji z kompletem dokumentów

Wymagane dokumenty dla obywateli polskich

 

 • Podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu rejestracji internetowej IRK)
 • oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią (w przypadku kandydatów posiadających nową maturę)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią
 • dowód osobisty do wglądu
 • 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm - jak do dowodu osobistego)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni

Jeśli chcesz skorzystać z promocji wpisowego dostarcz komplet dokumentów
w terminie obowiązywania promocji.

 

Przed złożeniem dokumentów w Dziale Rekrutacji należy wnieść opłatę wpisową na konto uczelni WSM w Warszawie. Numer konta generuje się w systemie IRK.

Wymagane dokumenty dla cudzoziemców

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia do uczelni zobowiązani są do złożenia:

 • podania (formularz rekrutacyjny) do Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej,
 • polskiego świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości,
 • w przypadku studiów drugiego stopnia – oprócz świadectwa dojrzałości, także dyplom ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
 • posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 • jedna fotografia 35x45 mm
 • potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej 200 euro (program promocyjny wpisowe 0 euro) i czesnego za I semestr studiów oraz okazania dowodów wpłat podczas składania kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji,
 • dla studentów z zagranicy, którzy chcą studiować w języku polskim opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł, 
 • paszport oraz wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP – w przypadku cudzoziemców spoza obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • potwierdzenie zameldowania lub zamieszkania (potwierdzenie należy złożyć w Biurze Rekrutacji po otrzymaniu stosownej wizy w terminie nie późniejszym niż rozpoczęcie pierwszych zajęć),
 • dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów w języku polskim (*)

*Dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego w Polsce.

Numery rachunków dla cudzoziemców podejmujących kształcenie zgodnie z § 3 Regulaminu przyjęć na studia (opłaty w EURO)

 

Kurs języka polskiego

Cudzoziemcy podejmujący studia w języku polskim zobowiązani są do posiadania:

 • ukończonego rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

lub

 • certyfikatu znajomości języka polskiego wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

lub

 • potwierdzenia Uczelni, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
 • dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy i inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jaki cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce

 

W przypadku braku jednego z tych dokumentów kandydat zobowiązany jest do odbycia obowiązkowego kursu języka polskiego, organizowanego przez WSM.

Wysokość i warunki odpłatności oraz odbywania kursu regulują stosowne zarządzenia Kanclerza.

Studia I - II stopnia
Studia jednolite magisterskie
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Studia I stopnia
Studia I - II stopnia
Facebook

rekru_online.png