Projekt „Drużyna Z dla przyszłości”

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-T043/18

O projekcie

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji: Princeton Language Academy Iwona Święcka SP. K. i Fundację Edukacja na NOWO w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wartość projektu wynosi 991 725 zł, kwota dofinansowania: 961 625,00 zł.

Termin realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r.Cel główny projektu:

Celem projektu jest opracowanie 11 programów kształcenia i realizacja na tej podstawie 15 działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń w okresie do 30.06.2020 r. w ramach uniwersytetu drugiego wieku, przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie, wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, tj. Fundacja Edukacja na Nowo i Princeton Language Academy, których doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu, dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowi 60 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, w tym 30 dziewcząt oraz ich 60 rodziców, w tym 40 kobiet.


Projekt służący rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na: 

aktywizację społeczną i zawodową

poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań

pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej

zapobieganie społecznemu wykluczeniu


Działania w projekcie


Princeton Language Academy


Academic English

Kurs języka angielskiego dla dzieci zakończony egzaminem PET for Schools

Kurs języka angielskiego dla rodziców zakończony egzaminem TOEIC

łącznie 90 godz. na temat:

 

 • Rozwiniecie umiejętności komunikacji w języku angielskim, pogłębienie znajomości struktur gramatycznych i słownictwa na poziomie A1/A2. 
 • Kształcenie inteligencji językowej oraz technik, strategii ułatwiających zdanie egzaminów językowych.

Wyższa Szkoła Menedżerska


LEGO® Education

Realizacja cyklu 4 szkoleń w zakresie wystąpień publicznych, myślenia projektowego i nowych technologii,

 łącznie 40 godz. na temat: 

 • Zarządzanie - ścieżka: Challenge of Egypt Project Management- rodzice i uczniowie
  (16 h)
 • Komunikacja: Rozmowa to przywilej. Wystąpienia i prezentacje- rodzice i uczniowie
  (8 h)
 • AWS Business Essentials - praca z chmurą – rodzice i uczniowie (8 h)
 • Komunikacja dzieci 9-12 lat między sobą oraz między dziećmi, a rodzicami z uwzględnieniem filozofii NVC Porozumienie Bez Przemocy – rodzice i uczniowie (8 h)

Edukacja na Nowo


Moja głowa, mój sukces

Seminarium warsztatowe POCIĄG DO WIEDZY. OBUDŹ W SOBIE PASJĘ INŻYNIERA I ZMIENIAJ ŚWIAT! 

Jednodniowe wydarzenie seminaryjno-warsztatowe otwierające projekt, 10 stacji uczniowie i rodzice odwiedzający poszczególne stacje, łącznie 120h:

 

 • Policz, zaplanuj i zbuduj wykorzystując LEGO MINDSTORMS EV3 (uczniowie) 
 • Uczymy sięarazem, od siebie i dla siebie (uczniowie, rodzice)
 • Stres w szkole to nie problem, potrafimy sobie z nim radzić (uczniowie, rodzice)
 • Żeby zbudować trzeba policzyć, czyli matematyka w służbie edukacji interdyscyplinarnej STEAM (uczniowie) 
 • Myśl jak inżynier- uczenie w działaniu! budujemy roboty z SamLabs (uczniowie)
 • Zaprzyjaźniamy się ze sztuką, inżynier konstruktor i designer (uczniowie)
 • Moja pasjonująca przygoda z jęz. angielskim 
 • Mam pasję, chcę ją rozwijać- młody przedsiębiorca pokonuje bariery
 • Uczę się dwujęzycznie, bo jestem obywatelem Europy
 • Sztuka prezentacji siebie i swoich pomysłów

Cykl 8 innowacyjnych szkoleń po 10 h, w temacie:

 • Policz, zaplanuj i zbuduj wykorzystując LEGO MINDSTORMS EV3 (uczniowie) 
 • Uczymy się razem,aod siebie i dla siebie -Project Based Learning i Problem Based Learning jak budować zespół projektowy
 • Mój przyjaciel stres. Radzenie sobie ze stresem
 • Żeby zbudować trzeba policzyć, czyli matematyka w służbie edukacji interdyscyplinarnej STEAM
 • Myśl jak inżynier i konstruuj z głową- budujemy roboty z SamLabs 
 • Zaprzyjaźniamy się ze sztuką, inżynier konstruktor i designer 
 • Mam pasję, chcę ją rozwijać- młody przedsiębiorca bez barier
 • Sztuka prezentacji siebie i swoich pomysłów (uczniowie i rodzice) 

Warsztaty dla Rodziców: 

1. Edukacja to relacja jak rozmawiać, aby wspierać dzieci i dbać o własne potrzeby? (10 h) 

2. Myślę, czuję, decyduję. (10 h)

3. Jak budować trwałą i efektywną współpracę; szkoła/nauczyciel/rodzic/uczeń. (10h) 

Projekt Realizowany przy udziale partnerów:

Zgłoszenie do udziału w projekcie:

1. Zgłoszenie on-line prosimy wysłać na e-mail: projekty.ue2019@gmail.com, w tytule wpisując „Projekt Drużyna Z dla przyszłości”, a w treści: Zgłaszam chęć udziału w projekcie - IMIĘ i NAZWISKO uczestnika – ucznia i rodzica + telefon kontaktowy do rodzica.


2. Pobranie dokumentów w formie PDF
• regulamin projektu dla ucznia/rodzica
• formularz zgłoszenia do udziału w projekcie dla ucznia
• formularz zgłoszenia do udziału w projekcie dla rodzica
• kwestionariusz osobowy dla uczenia/rodzica
• oświadczenie uczestnika projektu dla ucznia/rodzica
• umowa uczestnictwa dla ucznia/rodzica
• zgoda rodzica/opiekuna dla ucznia
• TEST KOMPETENCJI dla ucznia/rodzica


3. Czytelne wypełnienie oraz podpisanie dokumentów zgłoszeniowych przez kandydata/kę, potwierdzonych przez rodzica/opiekuna. Uwaga prosimy zwrócić uwagę, na to gdzie w dokumentach dla ucznia podpis mają założyć uczestnicy, a gdzie rodzice/opiekunowie.
4. Wypełnienie testu kompetencyjnego.
5. Dostarczenie dokumentów do biura Princeton Language Academy ul. Kopernika 34 lok 5.

Facebook

rekru_online.png