Rozwój kompetencji kadry akademickiej Wyższej Szkoły Menedżerskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie uzyskała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

na realizacje projektu pn. „Rozwój kompetencji kadry akademickiej Wyższej Szkoły Menedżerskiej”

POWR.03.04.00-00-D123/16

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

Celem głównym projektu są wysokie, efektywnie wykorzystywane w prowadzeniu dydaktyki, kompetencje 60 nauczycieli akademickich w następujących obszarach:

  • wykorzystania innowacyjnych metod dydaktycznych,
  • posługiwania się narzędziami informatycznymi w procesie kształcenia studentów,
  • zarządzanie informacją,

uzyskane poprzez realizację zadań w projekcie zakładających organizację szkoleń kształtujących w/w kompetencje oraz praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności w prowadzeniu przez semestr zajęć dydaktycznych ze studentami.

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 – 31.03.2018

Grupę docelową stanowią nauczyciele akademiccy zatrudnieni na uczelni lub wykonujący umowę cywilnoprawną, prowadzący zajęcia dydaktyczne ze studentami, co najmniej w okresie trwania projektu i zachowania jego trwałości.

Wartość projektu: 135 300 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta złotych)

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 131 060 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych)

 

Cele szczegółowe projektu:

1. Podnoszenie kompetencji z zakresu innowacyjnych metod dydaktycznych – learning by doing: warsztatu umiejętności dydaktycznych i trenerskich z umiejętnościami psychologicznymi (ideologia pracy trenerskiej, style pracy trenerskiej, rodzaje i formy treningów i warsztatów, metody prowadzenia interaktywnych zajęć, trudne sytuacje grupowe, modele wymiany doświadczeń, katalog technik treningowych, metody uatrakcyjnienia zajęć ze studentami poprzez aktywne uczenie się, kształtowanie umiejętności psychospołecznych, wystąpienia publiczne, emisja głosu, efektywna komunikacja, profilaktyka stresu, osobowość i warsztat pracy nauczyciela).

2. Podnoszenie kompetencji informatycznych – MS Excel (podstawowe operacje, formatowanie komórek, formuły i funkcje, ochrona skoroszytu, tworzenie połączeń arkuszy i skoroszytów, konsolidacja danych, analiza i wyszukiwanie danych, tabele przestawne, wykresy i wizualizacja danych).

3. Podniesienie kompetencji informatycznych w zakresie analizy statystycznej (funkcje zwykłe i tablicowe, tabele i nazywanie zmiennych, dodatek Analysis Toolpak, podstawowe pojęcia, metody doboru próby, etapy analizy danych, tworzenie kwestionariuszy, wizualizacja danych i statystyk opisowych: wykresy, histogramy, tabele przestawne, wykresy przebiegu w czasie, korelacja i kowariancja, jedno- i dwuczynnikowa analiza wariancji, analiza regresji, prognozowanie, wielowymiarowa analiza i raportowanie z narzędziem PowerPivot).

4. Podnoszenie kompetencji w zarządzaniu informacją (Moduł 1 – Wykorzystywanie, przeglądanie, korzystanie z internetowych baz danych w celu pozyskania literatury na zajęcia: podstawowe i zaawansowane korzystanie z przeglądarek typu EBSCO itp., korzystanie z przeglądarek ogólnodostępnych w celu pozyskania aktualnej literatury zgodnej z tematyką zajęć; Moduł 2 – Wykorzystywanie narzędzi IT i mediów społecznościowych w procesie dydaktycznym: wykorzystanie nowoczesnej technologii teleinformatycznej (tablety, smartfony) w dydaktyce, wykorzystanie mediów społecznościowych, Facebooka, blogów, Youtube itp. w nauczaniu, wykorzystanie pomocy dydaktycznych z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych).

Rekrutacja odbywać się będzie drogą mailową, wymagane będzie wypełnienie imiennej ankiety wskazującej zapotrzebowanie na daną tematykę szkoleń.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej (o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie zgłoszenie przez nauczyciela w ankiecie zapotrzebowania na podniesienie kompetencji z danego obszaru, potwierdzone wynikiem bilansu kompetencji) z Koordynatorem projektu, pokój F305/1 , ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa.

 

Koordynator Projektu : Aleksandra Nowosad nr tel: (22) 59-00-826 lub 514 108 541

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalista ds. monitoringu : Sebastian Gęgotek

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalista ds. rozliczeń : Urszula Dziemdziela nr tel. (22) 59-00-807

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

   

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook

rekru_online.png