Konferencja naukowa "Sektor prywatny a sektor publiczny. Granice i procedury." - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Konferencja naukowa "Sektor prywatny a sektor publiczny. Granice i procedury."

Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych oraz Wydział Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie zamierzają zorganizować w październiku 2017 roku ogólnopolską konferencję naukową (z udziałem gości zagranicznych) na temat: Sektor prywatny a sektor publiczny. Granice i procedury.

 

Formularz rejestracji na Konferencję

 

Pobierz folder informacyjny Konferencji (PDF, 627kB)

 

Ponad 25-letni okres zmian systemowo - instytucjonalnych i budowy dojrzałej gospodarki rynkowej w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej pozwala na pogłębione analizy i syntetyczne wnioski. Jednocześnie temat wzajemnych relacji: sektor prywatny - publiczny stanowi stałe wyzwanie dla wielu dziedzin nauki oraz dla praktyki życia gospodarczego w naszych krajach. Relacje te wynikają głównie z przyjętego modelu państwa i gospodarki, wdrażanych regulacji prawnych oraz uwarunkowań społecznych. Znaczący wpływ na te relacje wywiera także nasza obecność w Unii Europejskiej.

Planowana konferencja w zamierzeniu organizatorów ma na celu wskazanie ekonomicznych, prawnych i społecznych konsekwencji dokonanych zmian oraz ich powiązanie z nowymi, współczesnymi dylematami rozwojowymi. Dotyczy to tak określania granic występowania podstawowych sektorów w gospodarce jak i stosowanych procedur. Granice funkcjonowania sektora prywatnego dotyczą wskazania tych pól czy obszarów życia społeczno-gospodarczego, gdzie prawa własności prywatnej nie występują albo mają ograniczony charakter. Wysokie koszty stanowienia tych praw tłumaczą względnie trwały charakter firm sektora publicznego lub/i państwową regulację.

Wiązać to przede wszystkim należy z występowaniem czystych dóbr publicznych, charakterem monopolu naturalnego, zadaniami użyteczności publicznej, określaniem tzw. strategicznych obszarów gospodarowania – gdzie funkcjonowanie sektora publicznego jest efektywniejsze niż regulacja podmiotów prywatnych oraz z uwagi na ważne względy społeczne i dominujące preferencje obywateli. Pojawiają się problemy zarządzania dobrami wspólnymi i wskazanie różnic w stosowanych procedurach postępowania np. kontrakty rynkowe czy zamówienia publiczne. Administracyjnie określane „strategiczne” dziedziny gospodarowania można uznać za przejaw etatystycznego myślenia oraz oddziaływania grup interesu.

 

Proporcje sektorowe mają duże znaczenie dla efektywności ekonomicznej i społeczno-politycznej. Ich optymalizacja zawsze powinna być dostosowywana do konkretnych warunków czasu i miejsca, do warunków prawnych, ekonomicznych i społecznych danego kraju. Na proporcje sektorowe silny wpływ wywiera także postęp techniczny.

Szeroki temat Konferencji pozwoli przedstawicielom nauk ekonomicznych oraz prawno-administracyjnych i społecznych na zaprezentowanie podejścia wielodyscyplinarnego. Takie podejście zapewnia nie tylko różnorodność ujęć badawczych, ale także pozwoli uwzględnić (i ocenić) jaki wpływ na procesy prywatyzacyjne miały regulacje Unii Europejskiej. Jednocześnie pragniemy zasygnalizować, iż szczególnie oczekiwane będą referaty wykorzystujące badania empiryczne, ukazujące przebieg procesów prywatyzacyjnych w różnych obszarach gospodarki. Zachęcamy także do zgłaszania referatów porównawczych, ukazujących przebieg prywatyzacji w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

Konferencja ma mieć charakter jednodniowy z podziałem na przedpołudniową część plenarną i popołudniową część sekcyjną – sekcja ekonomiczna, sekcja prawnicza i sekcja społeczna.

Organizatorzy konferencji zwracają się do Was – Panie i Panowie o zgłaszanie wszelkich sugestii i uwag odnośnie planowanej konferencji, jej zakresu problemowego oraz odpowiednio wcześniejszego zgłoszenia tytułu referatu czy wystąpienia. Informujemy, że wszystkie przyjęte na Konferencję referaty zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach naukowych Szkoły („Zarządzanie. Teoria i Praktyka”, „Studia Społeczne”, „Studia Prawnicze i Administracyjne”), oraz w specjalnie wydanej monografii.

 

Organizator: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie (Wydział Nauk Społecznych i Administracji, Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych).

 

Komitet Naukowy Konferencji:
• prof. zw. dr hab. Alexander J. Belohlavek, dr h.c. (WSM, Prezydent World Jurist Association),
• prof. zw. dr hab. Lidia Białoń (WSM),
• prof. zw. dr hab. Marian Daniluk (WSM),
• prof. zw. dr hab. Marek Garbicz (SGH),
• prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska (WSM),
• prof. zw. dr hab. Jan Grabowski (WSM),
• prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD (St. Elizabeth University of Health & Social Sciences, Bratislava),
• Ing. Jaroslava Kmecová, PhD., MBA (St. Elizabeth University of Health & Social Sciences, Bratislava),
• prof. dr hab. Jiri Kolenak (Newton College, Prague),
• prof. dr hab. Jan Olszewski (URz),
• prof. dr hab. Andrzej Powałowski (UGd),
• prof. WSM dr hab. Zbigniew Staniek (WSM),
• prof. zw. dr hab. Janusz Strzępka (UŚ),
• prof. zw. dr hab. Stanisław Sudoł, dr h.c. (WSM),
• prof. dr hab. Marian Strużycki (WSM),
• prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. (St. Elizabeth University of Health & Social Sciences, Bratislava),
• prof. zw. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł (UJ).

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:
• Przewodniczący - doc. dr Marek Gruchelski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 509977915,
• doc. dr R. Goryszewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 503155323,
• dr inż. Alfreda Kamińska, tel. (22) 5900720,
• doc. dr Elżbieta Kotowska, tel. (22) 5900758,
• dr Agnieszka Król, tel. (22) 5900832,
• dr Teresa Panas, tel. (22) 5900761.

Sekretariat Konferencji tel. (22) 5900845:
• mgr Klaudia Grubbe, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
• mgr Andrzej Jarzęcki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Patronat Konferencji:
 

logo PTE 600
 

Zakres tematyczny referatów i komunikatów:

 
Sekcja ekonomiczna: Granice a bariery funkcjonowania sektorów. Sektory a konkurencyjność podmiotów i efektywność gospodarcza. Rola sektora publicznego. Prawa własności w ramach sektorów. Prawa własności a koszty transakcyjne. Prywatyzacja a nacjonalizacja. Zmiany praw własności a nierówności społeczne. Przedsiębiorstwo a rynek jako instytucje – organizacje. Sektory a systemy nadzoru korporacyjnego. Rola i modele państwa. Teoria i praktyka regulacji. Skutki deregulacji na różnych rynkach.

 

Sekcja prawnicza: Prawo a gospodarka. Prawo publiczne i prawo prywatne w regulacji gospodarki. Prawne formy prywatyzacji przedsiębiorstw. Od komercjalizacji do prywatyzacji. Blaski i cienie prywatyzacji powszechnej. Prywatyzacja sektorowa. Prywatyzacja kapitałowa a prywatyzacja bezpośrednia. Prywatyzacja w „sektorach wrażliwych”. Prywatyzacja usług pożytku publicznego. Prywatyzacja w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Unia Europejska wobec prywatyzacji. Dylematy reprywatyzacji mienia publicznego.

 

Sekcja społeczna: Prywatyzacja a partycypacja pracownicza. Akcjonariat pracowniczy. Społeczne postrzeganie prywatyzacji. Społeczne koszty prywatyzacji. Skutki prywatyzacji świadczeń zdrowotnych (zakładów opieki zdrowotnej). Skutki prywatyzacji usług edukacyjnych. Procesy prywatyzacyjne a prawa człowieka. Problem nierówności społecznych.

 
Harmonogram przygotowań:
- 20 sierpnia 2017 – zgłoszenie uczestnictwa w konferencji oraz wszelkich uwag na adres mailowy sekretariatu Konferencji (przesłanie formularza zgłoszeniowego).
- 30 sierpnia 2017 – zgłoszenie tytułów referatów oraz komunikatów naukowych na adres mailowy sekretariatu Konferencji.
- 10 września 2017 - termin dokonania opłaty konferencyjnej.

- 15 września 2017 – nadesłanie przez uczestników podstawowych tez referatów na adres mailowy sekretariatu konferencji.
- 20 września 2017 – nadesłanie przez uczestników konferencji tekstów referatów i komunikatów przeznaczonych do publikacji (na adres mailowy sekretariatu konferencji). 

 

Wymogi redakcyjne odnośnie artykułu: Objętość do 16 stron formatu A4 (ok. 20 tys. znaków ze spacjami); czcionka – 12 (Times New Roman), odstęp – 1,5; przypisy u dołu strony (10, Times New Roman). Streszczenie w języku angielskim (do 1 strony znormalizowanego maszynopisu) umieszczone na zakończenie tekstu zasadniczego.

 

Opłatę w kwocie 300,00 PLN należy przelać na konto:
Nazwa rachunku: PLUS BANK S.A. Aleja Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa
Numer konta: 42 1680 1248 0000 3000 2242 4147
z dopiskiem „Konferencja WSM”

 
Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, całodzienne wyżywienie, publikację referatu (komunikatu) w wydawnictwie pokonferencyjnym (czasopismo oraz monografia).
Uwaga: faktura z tytułu opłaty konferencyjnej może być wystawiona na uczelnię jedynie wówczas, gdy przelewu dokonała uczelnia. Faktury będą wydawane uczestnikom w trakcie konferencji.

 
Organizatorzy rezerwują sobie prawo do uznania wybitnych przedstawicieli nauki, prezentujących referaty na konferencji, za gości honorowych konferencji i zwolnienia ich z opłaty konferencyjnej.

 


Formularz rejestracji na KonferencjęTakNie


Zobowiązuję się przesłać w terminie do 10 września 2017 r. opłatę konferencyjną w kwocie 300 zł na konto Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997 r. (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wynikających z organizacji Konferencji

rekr napis

Masz pytania dotyczące rekrutacji dzwoń pod numer tel. 22 59 00 730