Stosunki Międzynarodowe

stosunki_study.jpg

Opis kierunku

Kwalifikacje absolwenta pozwalają mu na spełnianie ważnych ról w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym na arenie międzynarodowej. W warunkach integracji świata i dynamicznych zmian technologicznych jest on przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, przedstawicielstwach zagranicznych organizacji i instytucji, biurach handlu zagranicznego, przedsiębiorstwach eksportowych i przedstawicielstwach rozwijających współpracę gospodarczą, administracji publicznej i samorządowej, organizacjach pozarządowych zorientowanych na współpracę międzynarodową, w środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi.

Celem studiów jest przygotowanie do komunikowania się w środowisku międzynarodowym. Studenci poznają rodzaje, techniki i sposoby prowadzenia negocjacji. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności rozumienia międzynarodowych relacji, które kształtują się między państwami, organizacjami międzynarodowym w zglobalizowanym świecie.
Pogłębiają zainteresowania problematyką bezpieczeństwa oraz militarnym i pozamilitarnym zagrożeniem występującym we współczesnym świecie.
Przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej w integrującym się świecie.
Zdobyta w czasie studiów wiedza ułatwia przewidywanie zmian w różnych sferach stosunków międzynarodowych oraz dokonywanie analizy, a także oceny procesów i zjawisk zachodzących w gospodarce światowej.

Perspektywy zawodowe:

  • praca w organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
  • przedstawicielstwa zagranicznych organizacji i instytucji,
  • praca w biurach handlu zagranicznego i komórkach eksportu,
  • przedsiębiorstwa rozwijające współpracę zagraniczną,
  • praca w środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi,
  • administracja publiczna,
  • praca w organizacjach pozarządowych zorientowanych na współpracę międzynarodową;
  • praca menadżera w międzynarodowej korporacji,
  • praca specjalisty i konsultanta biznesowego,
  • absolwenci stosunków międzynarodowych to również politycy i eksperci unijni.

Specjalności

Administracja europejska (studia I i II stopnia)
Bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne (studia I i II stopnia)
Dyplomacja (studia I i II stopnia)
Gospodarka funduszami europejskimi (studia I i II stopnia)
Handel zagraniczny (studia I i II stopnia)

Rodzaj studiów

Studia I stopnia

Czas trwania: 6 semestrów

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: licencjat

 

Studia II stopnia

Czas trwania: 4 semestry

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: magister

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook