Stosunki Międzynarodowe

stosunki_study.jpg

Opis kierunku

Kwalifikacje absolwenta pozwalają mu na spełnianie ważnych ról w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym na arenie międzynarodowej. W warunkach integracji świata i dynamicznych zmian technologicznych jest on przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, przedstawicielstwach zagranicznych organizacji i instytucji, biurach handlu zagranicznego, przedsiębiorstwach eksportowych i przedstawicielstwach rozwijających współpracę gospodarczą, administracji publicznej i samorządowej, organizacjach pozarządowych zorientowanych na współpracę międzynarodową, w środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi.

Celem studiów jest przygotowanie do komunikowania się w środowisku międzynarodowym. Studenci poznają rodzaje, techniki i sposoby prowadzenia negocjacji. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności rozumienia międzynarodowych relacji, które kształtują się między państwami, organizacjami międzynarodowym w zglobalizowanym świecie.
Pogłębiają zainteresowania problematyką bezpieczeństwa oraz militarnym i pozamilitarnym zagrożeniem występującym we współczesnym świecie.
Przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej w integrującym się świecie.
Zdobyta w czasie studiów wiedza ułatwia przewidywanie zmian w różnych sferach stosunków międzynarodowych oraz dokonywanie analizy, a także oceny procesów i zjawisk zachodzących w gospodarce światowej.

Perspektywy zawodowe:

 • praca w organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
 • przedstawicielstwa zagranicznych organizacji i instytucji,
 • praca w biurach handlu zagranicznego i komórkach eksportu,
 • przedsiębiorstwa rozwijające współpracę zagraniczną,
 • praca w środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi,
 • administracja publiczna,
 • praca w organizacjach pozarządowych zorientowanych na współpracę międzynarodową;
 • praca menadżera w międzynarodowej korporacji,
 • praca specjalisty i konsultanta biznesowego,
 • absolwenci stosunków międzynarodowych to również politycy i eksperci unijni.

Specjalności

Bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne (studia I i II stopnia)

Kwalifikacje absolwenta:

Specjalność Bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne adresowana jest do osób, które interesują się problematyką bezpieczeństwa oraz militarnym i pozamilitarnym zagrożeniem występującym we współczesnym świecie. Studia umożliwią uzyskanie wiedzy z zakresu modeli bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego uwarunkowania polityki bezpieczeństwa, teoretycznych założeń i procesu budowy polityki bezpieczeństwa państwa oraz zasady funkcjonowania Sił Zbrojnych.

 

 Nabyte umiejętności:

 • analizowania i stosowania zasad prawnych
 • analizowania procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej
 • rozwiązywanie problemów zawodowych
 • gromadzenie przetwarzanie i udostępnianie informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • praca w zespole

 

Perspektywy zawodowe:

 • administracja rządowa i samorządowa
 • Wydziały Zarządzania Kryzysowego
 • jednostki Policji i różnego rodzaju straży
 • Siły Zbrojne RP
 • inne służby mundurowe
 • krajowe i międzynarodowe organizacje rządowe i pozarządowe związane ze sferą bezpieczeństwa

 

Wykaz realizowanych przedmiotów:

 • Pokój i bezpieczeństwo w polityce międzynarodowej
 • Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne państw
 • Kontrola zbrojeń i rozbrojenia
 • Międzynarodowe stosunki wojskowe
 • Prawo konfliktów zbrojnych
 • Polityka bezpieczeństwa RP
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa RP
 • Konflikty współczesnego świata
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej
 • Zarządzanie kryzysowe

 

Kształcenie realizowane jest w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów i projektów, co gwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu. Studenci zdobywają także doświadczenie podczas praktyk studenckich, które stanowią integralną część procesu kształcenia.

Dyplomacja (studia I i II stopnia)
Handel zagraniczny (studia I i II stopnia)

Rodzaj studiów

Studia I stopnia

Czas trwania: 6 semestrów

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: licencjat

 

Studia II stopnia

Czas trwania: 4 semestry

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: magister

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png