Pedagogika

pedagogika.jpg

Opis kierunku

Absolwent po ukończeniu studiów posiada szeroką wiedzę pedagogiczną, dysponuje rzetelną wiedzą o charakterze interdyscyplinarnym zorientowaną na konkretną specjalność pedagogiczną. Potrafi dokonać analizy środowiskowych uwarunkowań procesu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dokonać identyfikacji problemów edukacyjno-społecznych.

Umie, w ramach wybranej specjalności, samodzielnie zaplanować i prowadzić badania, posiada wystarczającą wiedzę dla posługiwania się metodami diagnostycznymi oraz interpretacji wyników badawczych. Stale podnosi swoje kwalifikacje, jest twórczy w poszukiwaniu rozwiązań dla tworzenia korzystnych warunków działań pedagogicznych, potrafi refleksyjnie oceniać własne działania społeczno-zawodowe. Przestrzega zasad etyki zawodowej dla budowania dobrych relacji społecznych. Potrafi w twórczy sposób, wykorzystując posiadaną wiedzę, poszukiwać najlepszych rozwiązań własnych zadań edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych. Uznaje konieczność ciągłego rozwoju własnych kwalifikacji i znaczenie ustawicznego kształcenia, potrafi posiadaną wiedzę wykorzystać dla rozwiązywania typowych i nietypowych sytuacji.

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do wykorzystywania specjalistycznej wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych dzieci, młodzieży i dorosłych dla trafnej diagnozy i skutecznego rozwiązywania problemów edukacyjnych. Absolwent posiada umiejętność zaplanowania i zorganizowana działalności wychowawczo-dydaktycznej w placówkach szkolnych i poza szkolnych. Posiada umiejętność profesjonalnej współpracy z instytucjami szeroko rozumianego środowiska społecznego, zna zakres ich działania oraz współdziałania dla rozwiązywania problemów pedagogicznych. Potrafi samodzielnie przygotować i prowadzić zajęcia w zakresie wszystkich poziomów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami metodyki edukacyjnej. Absolwent umie prowadzić dokumentację własnych działań wychowawczo-dydaktycznych lub innych, realizowanych w bezpośrednim doświadczeniu. Posiada umiejętność kierowania własnym rozwojem, samodoskonalenia i wzbogacania swojego warsztatu metodycznego dla rzetelnej analizy rzeczywistości społecznej i kulturowej. Prezentuje umiejętności komunikacyjne, informatyczne i medialne w działaniu na rzecz wspierania rozwoju drugiego człowieka

Jeżeli interesujesz się

  • pracą z dziećmi i młodzieżą
  • socjoterapią
  • psychologią
  • socjologią
  • działaniami socjalno-wychowawczymi
  • doradztwem zawodowym
  • problematyką rozwoju kompetencji
  • problemami resocjalizacji

Specjalności nauczycielskie

Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna (studia I i II stopnia)

Opis specjalności
Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych pracą z dzieckiem w wieku przedszkolny (3 – 5 lat) oraz wczesnoszkolnym tj. w klasach I – III.

Program uwzględnia m. in. następujące obszary tematyczne: Proces kształcenia uwzględnia zarówno przedmioty o charakterze ogólnopedagogicznym m. in.: teoretyczne podstawy kształcenia i wychowania, historia myśli pedagogicznej, pojęcia i systemy pedagogiczne, a także przedmioty przygotowujące studenta do praktycznego wykonywania zawodu tj. przedmioty metodyczne, z zakresu m. in. edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, kształcenia twórczego, aktywizujące rozwój i uczenie się dziecka, wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej. Wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom edukacji i wychowania małego dziecka program kształcenia uwzględnia także moduły z zakresu logopedii, diagnozy i terapii pedagogicznej oraz wspomagania rozwoju dziecka. W trosce o przygotowanie studenta do realnego rynku pracy, plan kształcenia uwzględnia także zajęcia z zakresu wiedzy, dotyczącej podjęcia własnej działalności gospodarczej m. in. zajęcia z przedsiębiorczości.

Perspektywy zawodowe
Absolwent studiów I stopnia oraz absolwent II stopnia specjalności uzyskuje kwalifikacje do pracy w szkole w klasach I – III lub w przedszkolu.

Specjalności nienauczycielskie

Pedagogika pracy ( I stopień )

Specjalność Pedagogika pracy skierowana jest do osób zainteresowanych problematyką z zakresu procesu pracy. Specjalność przygotowuje do prowadzenia zajęć z młodzieżą z zakresu orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego, a także świadczenia usług doradczych i pobudzania aktywności zawodowej osób dorosłych.

Program specjalności uwzględnia m.in. obszary tematyczne z zakresu: pedagogiki pracy, rynku pracy, doradztwa zawodowego, prawa pracy, zawodoznawstwa, rozwoju zawodowego i planowania kariery, technik multimedialnych w doradztwie zawodowym, komunikacji interpersonalnej, zarządzania zasobami ludzkimi.

Perspektywy zawodowe: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego, zakłady pracy w charakterze specjalistów ds. zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, urzędy pracy , centra informacji i planowania kariery zawodowej, instytucje publiczne i niepubliczne w charakterze organizatorów dokształcania, doskonalenia zawodowego i przekwalifikowania, agencje zatrudnienia m.in. w charakterze doradców personalnych, specjalistów do spraw rekrutacji i selekcji, rozwoju zawodowego i karier.

Pedagogika resocjalizacyjna ( I stopień )
Terapia pedagogiczna ( II stopień )

Rodzaj studiów

Studia I stopnia

Czas trwania: 6 semestrów

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: licencjat

 

Studia II stopnia

Czas trwania: 4 semestrów

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: magister

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png