Nie. Proces rekrutacji jest dwuetapowy:

 • Etap pierwszy – rekrutacja w systemie on-line
 • Etap drugi – dostarczenie kompletu dokumentów

- Na stronie www.wsm.warszawa.pl kliknij REKRUTACJA ONLINE
- Załóż konto (rejestracja)
- W czasie rejestracji podasz swój adres email, który będzie Twoim loginem
- Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz link aktywacyjny do systemu IRK
- Zaloguj się do systemu IRK
- Uzupełnij wymagane pola: dane osobowe – zdjęcie - wykształcenie – kierunek – deklaracje - wybór planu finansowania oraz w przypadku osób rekrutujących się na studia II stopnia – dyplom.
- Z zakładki „wydruki” pobierz i wydrukuj podanie
- Niezwłocznie po rekrutacji w systemie IRK przyjdź do Działu Rekrutacji WSM z kompletem dokumentów

Wymagane dokumenty (OBYWATEL POLSKI)
- Podanie o przyjęcie (kwestionariusz wydrukowany z systemu IRK)
- oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią
- świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią (w przypadku kandydatów posiadających nową maturę)
- dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią (dotyczy kandydatów na studia II stopnia)
- dowód osobisty wraz z kserokopią
- 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm)
- potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (patrz promocje)
Przyjmujemy tylko komplet dokumentów

Rekrutacja na semestr jesienno-zimowy trwa od 11 czerwca 2018 do 20 września 2018 r.

Wymagane dokumenty (OBCOKRAJOWIEC)
- Podanie o przyjęcie (kwestionariusz wydrukowany z systemu IRK)
- oryginał świadectwa dojrzałości lub dokumentu równoważnego
- oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych (dotyczy kandydatów na studia II stopnia)
- Tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego w Polsce (świadectwo, dyplom, zaświadczenie lekarskie)
- zaświadczenie z kuratorium oświaty o uznawalności świadectwa/dyplomu, jeżeli jego uznanie za równoważne z odpowiednikiem Polskim nie może nastąpić na podstawie umowy międzynarodowej
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
- Paszport
- Wiza
- Ubezpieczenie
- 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm)
- zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce lub umowa najmu (jeśli student nie będzie mieszkał w domu studenta)
- certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 (lub języka angielskiego w przypadku studiów w języku angielskim)
- potwierdzenie wpłaty wpisowego i czesnego za 1 semestr na konto Uczelni (patrz promocje)
Jeśli w imieniu studenta dokumenty będzie składała inna osoba, będzie potrzebne pełnomocnictwo notarialne na złożenie, odbiór i podpisywanie dokumentów w imieniu studenta oraz tłumaczenie tego pełnomocnictwa.
W terminie późniejszym można dostarczyć: wizę, polisę ubezpieczeniową, potwierdzenie zameldowania lub umowa najmu.

Tak, ponieważ od razu podpisujemy umowę o studiowaniu i wydajemy decyzję o przyjęciu.Tak, ponieważ od razu podpisujemy umowę o studiowaniu i wydajemy decyzję o przyjęciu.Jeśli student z jakiegoś powodu nie może dostarczyć dokumentów osobiście może to zrobić za pośrednictwem pełnomocnika. W tym przypadku wymagane jest pełnomocnictwo notarialne na złożenie, odbiór dokumentów i podpisywanie dokumentów w imieniu kandydata.

Rekrutacja na semestr jesienno-zimowy trwa od 11 czerwca 2018 do 20 września 2018 r.

Komplet dokumentów należy składać w dziale rekrutacji (główny budynek, na parterze, pokój F-004)

Tak. Aby skorzystać z promocji wpisowego należy złożyć komplet dokumentów w terminach promocji. Sprawdź regulamin.

Tak. Proszę sprawdzić zarządzenia Kanclerza w sprawie zasad naliczania i uiszczania czesnego.

Obywatele polscy mogą wpłacać czesne w ratach miesięcznych od 1 semestru.
Cudzoziemcy mogą wpłacać czesne w ratach miesięcznych od 2 semestru.
Szczegóły na temat wysokości rat miesięcznych znajdziecie państwo w zarządzeniu Kanclerza w sprawie zasad naliczania i uiszczania czesnego.

Obywatele polscy wpłat dokonują na konto indywidualne które jest wygenerowane w systemie IRK.
W tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko, nr pesel, po otrzymaniu numeru albumu studenta wystarczy wpisywać ten numer.

Obcokrajowcy dokonują wpłat w euro na konto walutowe

PLUS BANK S.A. ul. Ostrobramska 77; 04-175 Warszawa
1/ Ukraina - 42 1680 1248 0000 3000 2252 0759
2/ Słowacja - 44 1680 1248 0000 3000 2252 4506
3/ Czechy - 91 1680 1248 0000 3000 2252 4533
KOD SWIFT BANKU(BIC Code)PLUS BANKU do przelewów zagranicznych TO : IVSEPLPP

W tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko, nr paszportu, po otrzymaniu numeru albumu studenta wystarczy wpisywać ten numer.

Do procesu rekrutacji wymagane jest złożenie w terminie kompletu dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (patrz promocje) – przedmioty na świadectwie maturalnym i jego wyniki nie mają wpływu na przebieg procesu rekrutacyjnego.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych są co 2 tyg. (sobota-niedziela)

Dla obywateli polskich:

 
 • Od 14 stycznia 2019 r. do zakończenia rekrutacji – wpisowe wynosi  350 zł

Dla cudzoziemców:

 
 • Od  14 stycznia 2019 r. do zakończenia rekrutacji  - wpisowe wynosi 200 €

Dla Absolwentów:

 
 • Od  14  stycznia 2019 r. do 20 lutego 2019 r. – wpisowe wynosi 0 zł
Rekrutacja 2018 / 2019

Pedagogika

Jeżeli interesujesz się:

 
 •     pracą z dziećmi i młodzieżą
 •     socjoterapią
 •     psychologią
 •     socjologią
 •     działaniami socjalno-wychowawczymi
 •     doradztwem zawodowym
 •     problematyką rozwoju kompetencji
 •     problemami resocjalizacji

  Opis kierunku

  Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do wykorzystywania specjalistycznej wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych dzieci, młodzieży i dorosłych dla trafnej diagnozy i skutecznego rozwiązywania problemów edukacyjnych. Absolwent posiada umiejętność zaplanowania i zorganizowana działalności wychowawczo-dydaktycznej w placówkach szkolnych i poza szkolnych. Posiada umiejętność profesjonalnej współpracy z instytucjami szeroko rozumianego środowiska społecznego, zna zakres ich działania oraz współdziałania dla rozwiązywania problemów pedagogicznych.

   

  Potrafi samodzielnie przygotować i prowadzić zajęcia w zakresie wszystkich poziomów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami metodyki edukacyjnej. Absolwent umie prowadzić dokumentację własnych działań wychowawczo-dydaktycznych lub innych, realizowanych w bezpośrednim doświadczeniu. Posiada umiejętność kierowania własnym rozwojem, samodoskonalenia i wzbogacania swojego warsztatu metodycznego dla rzetelnej analizy rzeczywistości społecznej i kulturowej. Prezentuje umiejętności komunikacyjne, informatyczne i medialne w działaniu na rzecz wspierania rozwoju drugiego człowieka.

  Perspektywy zawodowe

  Praca w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych

  Praca w poradniach specjalistycznych

  Praca w agencjach pośrednictwa pracy

  Praca w zakładach poprawczych

  Praca w domach dziecka

  Praca w ośrodkach socjoterapii

  Specjalności nauczycielskie

  Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych pracą z dzieckiem w wieku przedszkolny (3 – 5 lat) oraz wczesnoszkolnym w klasach I - III.

  Program uwzględnia m. in. następująceobszary tematyczne:

  Proces kształcenia uwzględnia zarówno przedmioty o charakterze ogólnopedagogicznym m. in.: teoretyczne podstawy kształcenia i wychowania, historia myśli pedagogicznej, pojęcia i systemy pedagogiczne, a także przedmioty przygotowujące studenta do praktycznego wykonywania zawodu tj. przedmioty metodyczne, z zakresu m. in. edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, kształcenia twórczego, aktywizujące rozwój i uczenie się dziecka, wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej. Wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom edukacji i wychowania małego dziecka program kształcenia uwzględnia także moduły z zakresu logopedii, diagnozy i terapii pedagogicznej oraz wspomagania rozwoju dziecka.W trosce o przygotowanie studenta do realnego rynku pracy, plan kształcenia uwzględnia także zajęcia z zakresu wiedzy, dotyczącej podjęcia własnej działalności gospodarczej m. in. zajęcia z przedsiębiorczości.

  Absolwent studiów I stopnia oraz absolwent II stopnia specjalności uzyskuje kwalifikacje do pracy w szkole w klasach I – III
  lub w przedszkolu.

  Specjalności nienauczycielskie


  Specjalność Pedagogika pracy skierowana jest do osób zainteresowanych problematyką z zakresu procesu pracy. Specjalność przygotowuje do prowadzenia zajęć z młodzieżą z zakresu orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego, a także świadczenia usług doradczych i pobudzania aktywności zawodowej osób dorosłych.

  Program specjalności uwzględnia m.in.obszary tematyczne z zakresu: pedagogiki pracy, rynku pracy, doradztwa zawodowego, prawa pracy, zawodoznawstwa, rozwoju zawodowego i planowania kariery, technik multimedialnych w doradztwie zawodowym, komunikacji interpersonalnej, zarządzania zasobami ludzkimi.

  Perspektywy zawodowe:gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego, zakłady pracy w charakterze specjalistów ds. zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, urzędy pracy , centra informacji i planowania kariery zawodowej, instytucje publiczne i niepubliczne w charakterze organizatorów dokształcania, doskonalenia zawodowego i przekwalifikowania, agencje zatrudnienia m.in. w charakterze doradców personalnych, specjalistów do spraw rekrutacji i selekcji, rozwoju zawodowego i karier.

  Specjalność Resocjalizacja kształci specjalistów z zakresu nauczania i wychowania osób z zaburzeniami zachowania i niedostosowanych społecznie; jednocześnie umożliwia poznanie metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych, zdobycie wiedzy na temat opisywania i wyjaśniania procesów zachodzących pomiędzy wychowankiem a wychowawcą.


  Program specjalności uwzględnia m.in. obszary tematyczne z zakresu:

  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Patologie społeczne
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • Metodyka pracy resocjalizacyjne
  • Metody oddziaływania profilaktyczno - wychowawczych w środowisku
  • Psychologia niedostosowania społecznego
  • Diagnostyka resocjalizacyjna
  • Systemy resocjalizacyjne w Europie i na świecie
  • Subkultury młodzieżowe
  • Prawo karne z elementami kryminologii

  Perspektywy zawodowe: zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, ośrodki szkolno-wychowawcze, pogotowia opiekuńcze, ośrodki profilaktyki i terapii uzależnień, areszty śledcze i zakłady karne dla dorosłych, ośrodki diagnostyczne, ośrodki adaptacji społecznej

  Specjalności adresowana jest do osób zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Program uwzględnia m. in. następujące obszary tematyczne:

  • Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej
  • Emisja głosu
  • Podstawy wiedzy o środowisku
  • Metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Diagnoza problemów wychowawczych
  • Arteterapia

   

  Perspektywy zawodowe

  • szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze (m. in. ośrodki szkolno-wychowawcze
  • świetlice środowiskowe, kluby dla dzieci i młodzieży)
  • poradnie specjalistyczne
  • organizacje dziecięco-młodzieżowe.

   

  Rodzaj studiów

  Studia I stopnia


  Czas trwania: 6 semestrów

  Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

  Uzyskany tytuł: licencjat

  Studia II stopnia


  Czas trwania: 4 semestry

  Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

  Uzyskany tytuł: magister

  Czesne Pedagogika

  Opłata I stopień stacjonarne I stopień niestacjonarne II stopień stacjonarne II stopień niestacjonarne
  Semestralna 1900 zł 1700 zł 2300 zł 2100 zł
  Miesięczna (5 rat w semestrze) 410 zł 370 zł 490 zł 450 zł
  Cudzoziemcy
  Opłata I stopień stacjonarne I stopień niestacjonarne II stopień stacjonarne II stopień niestacjonarne
  Semestralna 460 € 410 € 560 € 510 €
  Miesięczna (5 rat w semestrze) 100 € 90 € 120 € 110 €

  Rekrutacja w 3 krokach

  2

  Wnieś opłatę wpisową (patrz promocje)

  3

  Przyjdź do działu rekrutacji z kompletem dokumentów

  Wymagane dokumenty

  Wymagane dokumenty dla obywateli polskich

   

  • Podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu rejestracji internetowej IRK)
  • oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią (w przypadku kandydatów posiadających nową maturę)
  • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią (w przypadku rekrutacji na studia II stopnia)
  • dowód osobisty wraz z kserokopią
  • 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm - jak do dowodu osobistego)
  • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni

  Jeśli chcesz skorzystać z promocji wpisowego dostarcz komplet dokumentów
  w terminie obowiązywania promocji.

   

  Przed złożeniem dokumentów w Dziale Rekrutacji należy wnieść opłatę wpisową na konto uczelni WSM w Warszawie:

  PLUS BANK S.A. ODDZIAŁ KORPORACYJNY W WARSZAWIE nr 68 1140 1010 0000 5201 8300 1010

  Tytuł przelewu: WPISOWE, IMIĘ i NAZWISKO, NUMER PESEL

  Wymagane dokumenty dla cudzoziemców

  Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia do uczelni zobowiązani są do złożenia:

  • podania (formularz rekrutacyjny) do Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej,
  • polskiego świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości(*),
  • zaświadczenie z kuratorium oświaty o uznawalności świadectwa/dyplomu, jeżeli jego uznanie za równoważne z odpowiednikiem Polskim nie może nastąpić na podstawie umowy międzynarodowej,
  • w przypadku studiów drugiego stopnia – oprócz świadectwa dojrzałości, także dyplom ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (*),
  • wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia (*),
  • posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
  • jedna fotografia 35x45 mm
  • potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej 200 euro (program promocyjny wpisowe 0 euro) i czesnego za I semestr studiów oraz okazania dowodów wpłat podczas składania kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji,
  • paszport oraz wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP – w przypadku cudzoziemców spoza obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • potwierdzenie zameldowania lub zamieszkania (potwierdzenie należy złożyć w Biurze Rekrutacji po otrzymaniu stosownej wizy w terminie nie późniejszym niż rozpoczęcie pierwszych zajęć),
  • dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów w języku polskim (*).

  *Dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego w Polsce.

  Jeśli chcesz skorzystać z promocji wpisowego dostarcz komplet dokumentów w terminie obowiązywania promocji. Numery rachunków dla cudzoziemców podejmujących kształcenie zgodnie z § 3 Regulaminu przyjęć na studia (opłaty w EURO)


  PLUS BANK S.A.:

  1/ Ukraina:  42 1680 1248 0000 3000 2252 0759

  2/ Słowacja:  44 1680 1248 0000 3000 2252 4506

  3/ Czechy: 91 1680 1248 0000 3000 2252 4533

  KOD SWIFT BANKU(BIC Code)PLUS BANKU do przelewów zagranicznych

  TO : IVSEPLPP

   

  Tytuł przelewu: WPISOWE, IMIĘ i NAZWISKO, NUMER PESEL


  Kurs języka polskiego

  Cudzoziemcy podejmujący studia w języku polskim zobowiązani są do posiadania:

  • ukończonego rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

  lub

  • certyfikatu znajomości języka polskiego wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

  lub

  • potwierdzenia Uczelni, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
  • dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy i inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jaki cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce

   

  W przypadku braku jednego z tych dokumentów kandydat zobowiązany jest do odbycia obowiązkowego kursu języka polskiego, organizowanego przez WSM.

  Wysokość i warunki odpłatności oraz odbywania kursu regulują stosowne zarządzenia Kanclerza.

  Studia I - II stopnia
  Studia I - II stopnia
  Studia jednolite magisterskie
  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
  Studia I - II stopnia
  Studia I stopnia
  Studia I - II stopnia
  Facebook