Prawo

prawo_2.jpg

Opis kierunku

Absolwent tego kierunku legitymuje się szeroką wiedzą ogólną zakresu wszystkich dziedzin prawa oraz historii prawa, historii doktryn polityczno-prawnych, filozofii. Posiada umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz jest przygotowany do dalszego rozwoju w zakresie specjalizacji w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego, jak też do podjęcia pracy naukowej.

Program studiów prawniczych jest oparty na klasycznych wzorcach europejskich przy jednoczesnym położeniu nacisku na zainteresowania przyszłych prawników poprzez poszerzenie propozycji licznych wykładów monograficznych prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów i praktyków (m.in. Prawo karne skarbowe, Ekspertyza pismoznawcza, Prawo ochrony środowiska, Polityka kryminalna, Podstawy organizacji zarządzania, Prawo karne gospodarcze, Prawo karne nieletnich, Prawo bankowe, Prawo upadłościowe i naprawcze, Prawo wyznaniowe, Sądownictwo międzynarodowe, Prawne aspekty funkcjonowania ubezpieczeń) oraz przedmiotów uzupełniających (Historia doktryn politycznych i prawnych, Podstawy ekonomii, Podstawy socjologii, Ustrój organów ochrony prawnej, Prawo handlowe, Prawo międzynarodowe prywatne, Informatyka prawnicza, Prawa człowieka, Kryminologia, Kryminalistyka), które stwarzają możliwość zgłębiania zagadnień nie należących do podstawowego zakresu kształcenia.

 

Oprócz tradycyjnych form prowadzenia zajęć studenci uczestniczą w interaktywnych konwersatoriach - w postaci symulacji rozpraw sądowych oraz w klasycznej formie kazusowej. Zajęcia praktyczne prowadzone są również w jednostkach penitencjarnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym.

 

Program studiów uwzględnia również zajęcia z informatyki dla prawników ze szczególnym naciskiem położonym na znajomość aplikacji Lex Polonica, Lex Omega i system informacji prawnej Legalis. Program nauczania został tak opracowany by przygotować studentów do wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce, a mogą oni to czynić już w czasie studiów w ramach studenckich praktyk zawodowych, które odbywają m.in. w organach administracji rządowej i samorządowej, w prokuraturach, sądach, kancelariach prawnych oraz podmiotach prywatnych prowadzących działalność gospodarczą. Studenci uczestniczą też w zajęciach praktycznych w jednostkach penitencjarnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym.

Wykładowcami WPiA są zarówno teoretycy prawa, ekonomii, zarządzania, oraz wybitni praktycy: sędziowie (Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego), prokuratorzy i adwokaci, radcy prawni, notariusze, którzy zapoznają studentów z bieżącą problematyką wykonywania zawodu oraz przykładami stosowania prawa w ich życiu zawodowym.

Plan zajęć zawiera kompletne zestawienie przedmiotów przewidzianych na studiach prawniczych (standardy resortowe i specjalności zawodowe). Studia na kierunku prawo Wyższej Szkole Menedżerskiej prowadzone są przez okres pięciu lat (10 semestrów). Poza tym studia na kierunku Prawo charakteryzują się swobodą kształtowania swoich zainteresowań poprzez wprowadzenie indywidualnego toku studiów.

Praktyczną stroną edukacji jest również możliwość wzięcia udziału w licznie organizowanych przez Uczelnię dodatkowych formach aktywności jak warsztaty z zakresu erystyki, retoryki prawniczej oraz konkursy krasomówcze. Również w ramach organizowanych przez Uczelnię konferencjach naukowych udział studentów jest szeroko ceniony, nie tylko przez organizatorów, lecz także przez samych uczestników.

Przy Wydziale Prawa działa od 2009r. Studencka Klinika Prawa w ramach, której pod okiem profesjonalistów młodzi adepci nauk prawnych uczą się sporządzać pisma procesowe, udzielać porad prawnych i wydawać opinie, a wszystko to na kanwie autentycznych przypadków osób korzystających z porad naszej Kliniki.

Obok przedmiotów realizowanych na wszystkich wydziałach prawa program nauczania Wyższej Szkoły Menedżerskiej został poszerzony o szereg przedmiotów karnistycznych, jak w szczególności : psychologia sądowa, psychiatria sądowa, medycyna sądowa, prawo karne skarbowe. Ponadto na Wydziale Prawa studenci biorą aktywny udział w działalności licznych kół naukowych. Uczestnictwo w nich sprawia, ze pogłębiają swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętych dziedzin prawa. Ponadto studia są wzbogacone o lektoraty z języków obcych (angielski, francuski, włoski, rosyjski), a także o lektorat z języka łacińskiego dla prawników.

Już u nas! Możliwość uruchomienia specjalnej oferty dydaktycznej - Prawo dla komorników!

Jeżeli interesujesz się:

 • prawem i wiążesz z tym swoją przyszłość,
 • prawem europejskim i międzynarodowym,
 • problematyką przestępczości - jej zapobiegania i wykrywania,
 • statusem prawnym jednostki,
 • funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i jego organów,
 • polityką kryminalną i penitencjarną,
 • prawnymi aspektami działalności gospodarczej,
 • prawnymi podstawami funkcjonowania organizacji międzynarodowych

Perspektywy zawodowe:

 • zatrudnienie w wymiarze sprawiedliwości (sądownictwo, adwokatura, prokuratura, notariat)
 • praca w organach administracji rządowej i samorządowej
 • praca w strukturach gospodarki narodowej
 • praca w instytucjach społecznych i socjalnych
 • praca w organach administracji skarbowej
 • praca w Policji i innych służbach mundurowych
 • praca w innych agendach państwowych i instytucjach Unii Europejskie

Rodzaj studiów

Studia jednolite magisterskie

Czas trwania: 10 semestrów

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: magister

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png