Administracja

administracja_2.jpg

Opis kierunku

Administracja (łac. Administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać) to działalność organizatorska regulowana przez normy prawa, realizowana za pomocą aparatu urzędniczego obejmująca sprawy o charakterze publicznym.

Studia na kierunku administracja mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwowych przy wykonywaniu funkcji urzędniczych niższego i średniego szczebla w hierarchii administracji rządowej i samorządowej, jak również w jednostkach gospodarczych sfery prywatnej.

Okres studiów to czas zapoznania się ze wszelkimi dziedzinami wiedzy obejmującymi sferę funkcjonowania administracji.

Celem kształcenia na kierunku administracja jest wszechstronne przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji menedżerskich w szeroko rozumianej administracji.

Studia przygotowują do sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych administrowaniem zarówno w sferze administracji publicznej jak i w sferze podmiotów prywatnych. Absolwent kierunku administracja posiada bogatą wiedzę oraz umiejętności z zakresu nauk administracyjnych oraz prawnych. Jest przygotowany do pracy w różnych strukturach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz do stosowania prawa poza sektorem administracyjnym.

Formuła studiów administracyjnych umożliwia studentom indywidualizację tempa i sposobów nauki oraz efektywne łączenie nauki z praca zawodową.

Program zajęć zapewnia studentom możność nabycia wiedzy przede wszystkim z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz szeroko pojętej procedury administracyjnej przy jednoczesnym zrozumieniu zależności w stosunku do innymi dziedzin prawa jak choćby prawo karne czy cywilne.

Studenci Kierunku Administracji posiadają umiejętność samodoskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy wobec zmieniających się uwarunkowań społeczno-prawnych w tym procesów integracyjnych w Europie. Absolwenci wiedzę teoretyczną uzyskaną na zajęciach dydaktycznych wykorzystują w praktyce poprzez realizację studenckich praktyk zawodowych, które odbywają m.in. w urzędach miast, urzędach skarbowych, prokuraturach, sądach, kancelariach prawnych oraz innych jednostkach organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości i administracji państwowej.

Już u nas! Specjalna oferta - wzbogać swoją wiedzę w zakresie e-administracji!

Jeżeli interesujesz się:

 • administracja administracją rządową i samorządową,
 • organizacją i zarządzaniem w administracji publicznej,
 • organizacją i ustrojem samorządu terytorialnego,
 • zasadami funkcjonowania polskiego systemu organów administracji,
 • administracyjnym funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych i instytucji Unii Europejskiej,
 • legislacją administracyjną,
 • technikami negocjacji i mediacji w administracji,

Perspektywy zawodowe:

 • sprawowanie funkcji administracyjnych w organach administracji publicznej i gospodarczej,
 • praca w firmach doradczych działających na rzecz administracji rządowej i samorządowej,
 • praca w pragmatyce urzędniczej w administracji publicznej (rządowej i samorządowej),
 • praca w organizacjach międzynarodowych i instytucjach Unii Europejskiej,
 • kontynuowanie nauki na kierunku prawo, ekonomia, stosunki międzynarodowe, historia, politologia,
 • praca w małej i średniej przedsiębiorczości.

Specjalności

Zarządzanie ochroną zdrowia - II stopień

Zarządzanie ochroną zdrowia jest specjalnością dydaktyczną przydatną dla służb socjalnych i służby organizacji życia publicznego, stanowi rozwinięcie specjalności z zakresu polityki społecznej, ubezpieczeń społecznych i konstytucyjnego prawa ochrony zdrowia i życia.


Specjalność Zarządzanie ochroną zdrowia jest przeznaczona dla studentów zainteresowanych problematyką z zakresu organizacji opieki zdrowotnej w państwie, organizacją obsługi pacjenta, ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym i organizacją obrotu produktami leczniczymi.
Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną na stanowiskach specjalistów w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, firm zajmujących się ubezpieczeniami zdrowotnymi.

Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danych - II stopnień
Fundusze strukturalne i systemy finansowania projektów Unii Europejskiej - II stopień
Administracja bezpieczeństwa narodowego - I i II stopnień
Administracja dyplomatyczno-konsularna - I i II stopnień
Administracja instytucji europejskich I i II stopnień
Administracja gospodarcza (w tym działalność gospodarcza w warunkach integracji europejskiej)- I i II stopnień
Administracja publiczna- I i II stopnień
Administracja skarbowa - I i II stopnień
Prawo pracy i polityka zatrudnienia - I i II stopnień
Samorząd terytorialny - I i II stopnień
Zamówienia publiczne - I i II stopnień
Bezpieczeństwo pracy (BHP) - I i II stopnień

Rodzaj studiów

Studia I stopnia

Czas trwania: 6 semestrów

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: licencjat

 

Studia II stopnia

Czas trwania: 4 semestry

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: magister

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png