Zarządzanie

zarzadzanie.jpg

Opis kierunku

Absolwent tego kierunku otrzymuje wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Ma świadomość, iż organizacje, zarówno dochodowe, jak i non-profit, stanowią podsystemy gospodarki narodowej. Rozumie powiązania zachodzące pomiędzy systemem gospodarki, jak i różnego typu podsystemami. Posiada wiedzę o organizacjach, jako miejscach tworzenia nowych wartości, kształtowania kultury proefektywnościowej i proinnowacyjnej, jako miejscach nawiązywania stosunków międzyludzkich, i uczestnikach gry rynkowej, oraz jako o podmiotach zdolnych do działań prawnych.

Absolwent kierunku Zarządzanie posiada wiedzę o właściwościach i procesach zarządzania całą organizacją, a także jej składowymi, tj. zatrudnionymi pracownikami, finansami, innowacjami, marketingiem, zasobami rzeczowymi, wiedzą i informacjami. Wiedzę tę absolwent potrafi zastosować poprzez wykorzystanie funkcji planowania, organizowania, kierowania i kontroli. Absolwent posiada także wiedzę o otoczeniu organizacji i sposobach jego diagnozy. Zna metody statystyczne i potrafi je wykorzystać w badaniach społecznych, gospodarczych i marketingowych.

Kierunek Zarządzanie studiów I stopnia przygotowuje studentów do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, kierownika (menedżera) średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia. Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak samodzielność, aktywność w kształtowaniu rzeczywistości gospodarczej, zdolność organizowania pracy zespołowej.

Absolwent kierunku Zarządzanie studiów II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich jest przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerów średniego i wyższego szczebla, w tym dyrektorów oraz doradców i konsultantów w różnego typu organizacjach. Absolwenci Ci są przygotowani także do prac studyjnych i badawczych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak przedsiębiorczość, wpływ na rzeczywistość, zdolność podejmowania efektywnych decyzji strategicznych, dokonywanie ocen i formułowanie opinii, chęć odniesienia sukcesu.

Kierunek Zarządzanie rozwija umiejętność wprowadzania pojawiających się nowych koncepcji zarządzania, wynikających z powstawania nowych standardów i norm, np. w zakresie ochrony środowiska, poprawy jakości i efektywności działania firm, czy też aktywności innowacyjnej. Przygotowuje do tworzenia struktur organizacyjnych umożliwiających sprawny przebieg procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz kierowania zespołami pracowników w różnych działach firm, a także zespołami o charakterze międzywydziałowym,

Jeżeli interesujesz się:

 • założeniem własnej firmy
 • zarządzaniem firmą i jej częściami składowymi
 • zarządzaniem zespołami pracowniczymi
 • tworzeniem wizerunku firm
 • rozpoznawaniem, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami
 • krytycznym analizowaniem, interpretowaniem i ocenianiem zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali

Perspektywy zawodowe:

 • praca w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania,
 • praca na stanowiskach menedżerów średniego i wyższego szczebla, w tym dyrektorów oraz doradców i konsultantów w różnego typu organizacjach
 • w zależności od ukończonej specjalności na kierunku Zarządzanie, absolwent może podejmować bardziej wyspecjalizowane stanowisko, np. kierownika działu marketingu, działu innowacji, działu zasobów ludzkich

Specjalności

eMarketing & Social Media (studia I i II stopnia)

Kwalifikacje absolwenta - studia I stopnia

Social Media stają się wiodącym narzędziem komunikacji dla organizacji każdej wielkości. Interaktywne, innowacyjne i natychmiastowe - umożliwiają budowanie relacji z konsumentami poprzez angażowanie użytkowników i budowanie nowego doświadczenia marki. Obecnie wyzwaniem jest rozwój nowych skutecznych sposób komunikacji, aby wykorzystać możliwości e-Marketingu i moc Internetu do rozwoju biznesu i sprzedaży online.

Absolwent tej specjalności otrzymuje wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania przedsiębiorstw w branży marketingowej, a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Posiada wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania sytuacją kryzysową w social media, komponowanie kampanii promocyjnych przy wykorzystaniu narzędzi public relations, w tym e-PR, tworzenie strategii marketingowej, wizerunkowej i komunikacyjnej w social media.

Absolwent jest ukierunkowany na znajomość strategii marketingowej w Internecie, projektowania stron internetowych i aplikacji, zarządzania bazami danych, utrzymywania relacji z klientami, przygotowywania analiz marketingowych kanałów online, kreowania i pozycjonowania marki w Internecie, tworzenia kampanii reklamowych, planowania, organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych i wizerunkowych w popularnych serwisach społecznościowych.

Absolwent posiada umiejętność organizowania pracy zespołowej, kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się i negocjowania.

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, jako koordynator mediów społecznościowych, specjalista ds. mediów społecznościowych, content designer, specjalista ds. PR i komunikacji, social media manager oraz community manager.

Przedmioty i bloki specjalnościowe pozwalają na zdobycie kompetencji praktycznych dopasowanych do kontekstu rynkowego. Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak przedsiębiorczość, kreatywność, wpływ na rzeczywistość, dokonywanie ocen i formułowanie opinii, chęć odniesienia sukcesu. Umożliwi to prowadzenie własnej działalności, podejmowania pracy w agencjach kreatywnych (reklamowych, mediowych, badawczo-rozwojowych) oraz podjęcia studiów drugiego stopnia, w tym samokształcenie.

Wykaz realizowanych przedmiotów

Digital Marketing Strategy/Strategia marketingowa w InternecieWeb and Mobile Design & UsabilityProjektowanie stron internetowych i aplikacji Customer Relationship & Database Marketing/Zarządzanie bazami danych i releacje z klientamiAdvanced Marketing Analytics & Reporting/Analiza marketingowa kanałów onlineDigital branding/Kreowanie marki w InternecieReklama internetowa - kreacja i produkcjaSEM / SEO / Remarketing/Pozycjonowanie marki w InternecieSocial media/ Media społeczenościoweeCommerce & eBusiness/eMarketing i sprzedaż onlineKampanie reklamowe w Internecie

Kwalifikacje absolwenta - studia II stopnia

Social Media stają się wiodącym narzędziem komunikacji dla organizacji każdej wielkości. Interaktywne, innowacyjne i natychmiastowe - umożliwiają budowanie relacji z konsumentami poprzez angażowanie użytkowników i budowanie nowego doświadczenia marki. Obecnie wyzwaniem jest rozwój nowych skutecznych sposób komunikacji, aby wykorzystać możliwości e-Marketingu i moc Internetu do rozwoju biznesu i sprzedaży online.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie ma zaawansowaną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk. Dysponuje rozszerzoną wiedzą o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów gospodarujących, w tym przedsiębiorstw, organizacji.

Absolwent specjalności posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego zaplanowania i wdrożenia kampanii komunikacji marki lub firmy. Ma wiedzę na temat znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu i jej wybranych przejawów w praktyce gospodarczej, a także dysfunkcji. Zna ogólne i wybrane szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. Posiada wiedzę z zakresu podstaw psychologii społecznej i psychologii reklamy, wiedze na temat możliwości platform społecznościowych w zakresie promocji marek.

Absolwent posiada umiejętności podejmowania decyzji o charakterze strategicznym, taktycznym i operacyjnym w zakresie planowania poszczególnych instrumentów komunikacji marketingowej. Posiada umiejętność obsługi narzędzi do monitoringu social mediów, umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych ujęć teoretycznych i metodycznych.

Absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, jako koordynator mediów społecznościowych, specjalista ds. mediów społecznościowych, content designer, specjalista ds. PR i komunikacji, social media manager oraz community manager.

Zajęcia realizowane będą w formie warsztatów i konwersatoriów, prowadzone przez praktyków, którzy na co dzień zajmują się branżą social media. Będą to zajęcia nastawione przede wszystkim na praktyczną wiedzę i umiejętności.

Studia kończą się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia, czyli uzyskania kwalifikacji trzeciego stopnia.

Wykaz realizowanych przedmiotów

Zarządzanie w środowisku e-biznesuModele e-MarketinguRynki elektroniczneMedia społecznościowe w praktyce przedsiębiorstwaStrategie przedsiębiorstwa w e-biznesie

Marketing (studia I i II stopnia)
Przedsiębiorczość międzynarodowa (studia I i II stopnia)
Zarządzanie administracją publiczną w Unii Europejskiej (studia I i II stopnia)
Zarządzanie działalnością innowacyjną (studia I i II stopnia)
Zarządzanie funduszami europejskimi (studia I i II stopnia)
Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie
Zarządzanie w bankowości i finansach (studia I i II stopnia)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie państwem (studia I i II stopnia)
Menedżer biznesu (studia I stopnia)
Organizacja i zarządzanie w turystyce międzynarodowej (studia I stopnia)
Rachunkowość i controlling (studia I stopnia)
Marketing polityczny (studia II stopnia)
Przywództwo w biznesie (studia II stopnia)
Rachunkowość i audyt (studia II stopnia)
Zarządzanie projektami (studia II stopnia)
Menedżer HR (studia II stopnia)

Studies in English

Bachelor Program in Management - specialization: Corporate Management

Bachelor Program in Management (lasts for three years) – specialization: Corporate Management, provides students with practical skills and knowledge needed for starting and running company in domestic and international markets. Program prepares students to be, e.g. a successful international manager, project leader, entrepreneur, marketing specialist, HR specialist nad business consultant.

General & Major Courses

• Principles of Management (Podstawy zarządzania)
• Microeconomics (Mikroekonomia)
• Mathematics (Matematyka)
• Marketing (Marketing)
• Sports (Wychowanie fizyczne)
• Sociology (Socjologia)
• Philosophy (Filozofia)
• Psychology (Psychologia)
• Ethics (Etyka)
• Elective Courses (Przedmioty do wyboru)
• Introduction to Entrepreneurship (Wprowadzenie do przedsiębiorczości)
• Organizational Studies (Nauki o organizacji)
• Statistics (Statystyka)
• Introduction to Finance (Finanse)
• Introduction to Innovation Management (Podstawy innowacyjności)
• Business English (Język angielski)
• Foreign Language (Język obcy)
• Law (Prawo)
• Organizational Behavior (Zachowania organizacyjne)
• HR Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)
• Project Management (Zarządzanie projektami)
• Corporate Finance (Finanse przedsiębiorstw)
• Financial Accounting (Rachunkowość finansowa)
• Quality Management (Zarządzanie jakością)
• Marketing Research (Badania marketingowe)
• Computer Science (Technologia informacyjna)
• Internship (Studenckie praktyki zawodowe)
• Information Processing & Management (Procesy informacyjne w zarządzaniu)
• Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej)
• Dissertation Seminar (Seminarium dyplomowe)
• Information Technology Management (Informatyka w zarządzaniu)

Specialization Courses

• Regulatory Competition and European Market (Regulacja konkurencji na rynku europejskim)
• International Logistics (Logistyka międzynarodowa)
• International Management (Zarządzanie międzynarodowe)
• Competitiveness of Polish Firms and the European Maket (Konkurencyjność polskiego przedsiębiorstwa na rynku europejskim)
• Research & Development and Technology Transfer (Działalność badawczo-rozwojowa i transfer techniki)
• European Union – Genesis and Development (Unia Europejska – jej geneza i rozwój)
• European and World Capital Market (Europejski i światowy rynek kapitałowy)
• Environmental Policy of the European Union (Polityka ekologiczna w UE)
• Change Management (Zarządzanie zmianami)
• Management Tools (Metody i techniki zarządzania)

The organization of classes
•  Full-time 6-semester (3-year) studies
•  Classes are held from Monday to Friday.

Recommended language skills
• Język Studiów - angielski / Language of Studies – English
• Minimalny zalecany poziom B1 / Minimum recommended level: B1
• Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego/ Document certifying knowledge of English

Fees
The amount of tuition fees for the academic year 2014/2015 (for people starting college)
Full time studies
 

 • Payment for the semester PLN/€   3500 PLN/ 880 €
 • Payment (five installments) PLN/€  5 x (730 PLN/ 190 €)
 • Recruitment fee 350 PLN/ 100€

Any student who has completed the first year of study and operates a foreign language- minimum recommended level: B1, can go for a semester or two abroad in the framework of the international exchange. Choose from over 11 universities with management faculty around Europe.

At the same time there are opportunities offered and recommended to get the following language certificates:

 • Pearson Test of English (PTE General) is an internationally recognized English language test designed to allow test takers the freedom to demonstrate how well they can use English.
 • English for Business is designed for students who want to develop their English language skills for use in a business setting – this test is offered at five levels to students from various backgrounds.
 • English for Accounting helps students develop and demonstrate their English language skills in the context of book-keeping and accounting.
 • English for Tourism - is for students who wish to be able to communicate effectively in hotel industry, travel and tourism.
 • First Certificate for Teachers of Business English (FTBE) is designed for qualified teachers of English who wish to gain supplementary specialist teaching qualifications in English for business purposes.
Bachelor Program in Management - specialization: Accounting and Controlling

Rodzaj studiów

Studia I stopnia

Czas trwania: 6 semestrów

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: licencjat

 

Studia II stopnia

Czas trwania: 4 semestrów

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: magister

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png