Finanse i Rachunkowość

finanse.jpg

Opis kierunku

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość wykazuje się wiedzą ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych, wiedzą szczegółową z zakresu nauk o finansach i pokrewnych dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw, w ich otoczeniu ekonomicznym, finansowym, społecznym.

Absolwent Finansów i Rachunkowości posiada wiedzę dotyczącą istoty i prawidłowości problemów funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wykorzystuje umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z działalnością organizacji w obszarze rachunkowości i finansów oraz planowania optymalnej strategii działalności firmy i jej dalszego rozwoju. Jest przygotowany do zarządzania finansami w firmie. Stosuje takie umiejętności jak komunikowanie się, negocjowanie, nie obce są mu również problemy umiędzynarodowienia i globalizacji działalności gospodarczej.

Kierunek Finanse i Rachunkowość przygotowuje do podejmowaniu decyzji przy pełnym wykorzystaniu i gruntownej analizie informacji finansowo-księgowych oraz wszechstronnej ocenie ryzyka, stosować narzędzia niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących oceny kondycji finansowej jednostek gospodarczych, formułować opinie dotyczące problemów makro– i mikroekonomicznych, posługiwać się przepisami prawa podatkowego, bilansowego oraz regulacjami międzynarodowymi w podejmowaniu decyzji finansowych.

Jeżeli interesujesz się:

 • mechanizmami finansowymi działającymi w przedsiębiorstwach
 • funkcjonowaniem instytucji finansowych, w szczególności przedsiębiorstw, banków, instytucji ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów sektora finansów publicznych
 • przepisami prawa finansowego, podatkowego, bilansowego
 • bankowością i ubezpieczeniami
 • inwestycjami
 • analizą danych
 • doradztwem finansowo-księgowym

Perspektywy zawodowe

 • praca w charakterze specjalisty w zakresie finansów i rachunkowości
 • praca na stanowiskach menedżerów średniego i wyższego szczebla, w tym dyrektorów oraz doradców i konsultantów w różnego typu organizacjach w zależności od ukończonej specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość
 • praca w komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw m.in. w działach planowania i budżetowania, nadzoru, kontroli i audytu
 • praca w biurze rachunkowym świadczącym usługi w zakresie rachunkowości i doradztwa podatkowego
 • praca w bankach komercyjnych
 • praca w towarzystwach ubezpieczeniowych
 • praca w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych
 • praca w biurach maklerskich
 • praca w administracji publicznej oraz firmach użyteczności publicznej

Specjalności

Rachunkowość finansowa

Kwalifikacje absolwenta:
Specjalność w zakresie rachunkowości finansowej jest adresowana do osób pragnących zdobyć szeroką wiedzę ekonomiczną ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Niezwykle istotne są również umiejętności interpretacji sprawozdań finansowych oraz planowania finansowego, umożliwiające świadome zarządzanie finansami przedsiębiorstw.

Po zdobyciu kwalifikacji z zakresu podstaw rachunkowości i rachunkowości finansowej studenci są przygotowywani do samodzielnego sporządzania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw różnej wielkości. Równolegle nabywają też umiejętności w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowej jednostek wyłączonych z obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych.
Studenci zdobywają nie tylko umiejętności prowadzenia ksiąg handlowych i sporządzania sprawozdań finansowych jednostek produkcyjnych, handlowych i usługowych, ale także w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, w jednostkach sektora finansów publicznych oraz w jednostkach pozarządowych

Wykaz realizowanych przedmiotów:

 • Historia rachunkowości
 • Organizacja rachunkowości
 • Etyka zawodu księgowego
 • Wybrane aspekty rachunkowości finansowej
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Rachunek kosztów
 • Rachunkowość organizacji pozarządowych
 • Wycena w rachunkowości
 • Rachunkowość instrumentów finansowych
 • Rachunkowość grup kapitałowych
Analiza finansowa
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Bankowość i ubezpieczenia
Controlling i audyt finansowy
Doradztwo finansowo-księgowe
Finanse i inwestycje
Rachunkowość i finanse publiczne

Rodzaj studiów

Studia I stopnia

Czas trwania: 6 semestrów

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: licencjat

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png