Nie. Proces rekrutacji jest dwuetapowy:

 • Etap pierwszy – rekrutacja w systemie on-line
 • Etap drugi – dostarczenie kompletu dokumentów

- Na stronie www.wsm.warszawa.pl kliknij REKRUTACJA ONLINE
- Załóż konto (rejestracja)
- W czasie rejestracji podasz swój adres email, który będzie Twoim loginem
- Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz link aktywacyjny do systemu IRK
- Zaloguj się do systemu IRK
- Uzupełnij wymagane pola: dane osobowe – zdjęcie - wykształcenie – kierunek – deklaracje - wybór planu finansowania oraz w przypadku osób rekrutujących się na studia II stopnia – dyplom.
- Z zakładki „wydruki” pobierz i wydrukuj podanie
- Niezwłocznie po rekrutacji w systemie IRK przyjdź do Działu Rekrutacji WSM z kompletem dokumentów

Wymagane dokumenty (OBYWATEL POLSKI)
- Podanie o przyjęcie (kwestionariusz wydrukowany z systemu IRK)
- oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią
- świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią (w przypadku kandydatów posiadających nową maturę)
- dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią (dotyczy kandydatów na studia II stopnia)
- dowód osobisty wraz z kserokopią
- 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm)
- potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (patrz promocje)
Przyjmujemy tylko komplet dokumentów

Rekrutacja na semestr jesienno-zimowy trwa od 11 czerwca 2018 do 20 września 2018 r.

Wymagane dokumenty (OBCOKRAJOWIEC)
- Podanie o przyjęcie (kwestionariusz wydrukowany z systemu IRK)
- oryginał świadectwa dojrzałości lub dokumentu równoważnego
- oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych (dotyczy kandydatów na studia II stopnia)
- Tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego w Polsce (świadectwo, dyplom, zaświadczenie lekarskie)
- zaświadczenie z kuratorium oświaty o uznawalności świadectwa/dyplomu, jeżeli jego uznanie za równoważne z odpowiednikiem Polskim nie może nastąpić na podstawie umowy międzynarodowej
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
- Paszport
- Wiza
- Ubezpieczenie
- 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm)
- zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce lub umowa najmu (jeśli student nie będzie mieszkał w domu studenta)
- certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 (lub języka angielskiego w przypadku studiów w języku angielskim)
- potwierdzenie wpłaty wpisowego i czesnego za 1 semestr na konto Uczelni (patrz promocje)
Jeśli w imieniu studenta dokumenty będzie składała inna osoba, będzie potrzebne pełnomocnictwo notarialne na złożenie, odbiór i podpisywanie dokumentów w imieniu studenta oraz tłumaczenie tego pełnomocnictwa.
W terminie późniejszym można dostarczyć: wizę, polisę ubezpieczeniową, potwierdzenie zameldowania lub umowa najmu.

Tak, ponieważ od razu podpisujemy umowę o studiowaniu i wydajemy decyzję o przyjęciu.Tak, ponieważ od razu podpisujemy umowę o studiowaniu i wydajemy decyzję o przyjęciu.Jeśli student z jakiegoś powodu nie może dostarczyć dokumentów osobiście może to zrobić za pośrednictwem pełnomocnika. W tym przypadku wymagane jest pełnomocnictwo notarialne na złożenie, odbiór dokumentów i podpisywanie dokumentów w imieniu kandydata.

Rekrutacja na semestr jesienno-zimowy trwa od 11 czerwca 2018 do 20 września 2018 r.

Komplet dokumentów należy składać w dziale rekrutacji (główny budynek, na parterze, pokój F-004)

Tak. Aby skorzystać z promocji wpisowego należy złożyć komplet dokumentów w terminach promocji. Sprawdź regulamin.

Tak. Proszę sprawdzić zarządzenia Kanclerza w sprawie zasad naliczania i uiszczania czesnego.

Obywatele polscy mogą wpłacać czesne w ratach miesięcznych od 1 semestru.
Cudzoziemcy mogą wpłacać czesne w ratach miesięcznych od 2 semestru.
Szczegóły na temat wysokości rat miesięcznych znajdziecie państwo w zarządzeniu Kanclerza w sprawie zasad naliczania i uiszczania czesnego.

Obywatele polscy wpłat dokonują na konto indywidualne które jest wygenerowane w systemie IRK.
W tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko, nr pesel, po otrzymaniu numeru albumu studenta wystarczy wpisywać ten numer.

Obcokrajowcy dokonują wpłat w euro na konto walutowe

PLUS BANK S.A. ul. Ostrobramska 77; 04-175 Warszawa
1/ Ukraina - 42 1680 1248 0000 3000 2252 0759
2/ Słowacja - 44 1680 1248 0000 3000 2252 4506
3/ Czechy - 91 1680 1248 0000 3000 2252 4533
KOD SWIFT BANKU(BIC Code)PLUS BANKU do przelewów zagranicznych TO : IVSEPLPP

W tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko, nr paszportu, po otrzymaniu numeru albumu studenta wystarczy wpisywać ten numer.

Do procesu rekrutacji wymagane jest złożenie w terminie kompletu dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (patrz promocje) – przedmioty na świadectwie maturalnym i jego wyniki nie mają wpływu na przebieg procesu rekrutacyjnego.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych są co 2 tyg. (sobota-niedziela)

Dla obywateli polskich:

 
 • Od 14 stycznia 2019 r. do zakończenia rekrutacji – wpisowe wynosi  350 zł

Dla cudzoziemców:

 
 • Od  14 stycznia 2019 r. do zakończenia rekrutacji  - wpisowe wynosi 200 €

Dla Absolwentów:

 
 • Od  14  stycznia 2019 r. do 20 lutego 2019 r. – wpisowe wynosi 0 zł
Rekrutacja 2018 / 2019

Finanse i rachunkowość

Jeżeli interesujesz się:

 •     mechanizmami finansowymi działającymi w przedsiębiorstwach
 •     funkcjonowaniem instytucji finansowych, w szczególności przedsiębiorstw, banków, instytucji ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów sektora finansów publicznych
 •     przepisami prawa finansowego, podatkowego, bilansowego
 •     bankowością i ubezpieczeniami
 •     inwestycjami
 •     analizą danych
 •     doradztwem finansowo-księgowym

 

Opis kierunku

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość wykazuje się wiedzą ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych, wiedzą szczegółową z zakresu nauk o finansach i pokrewnych dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw, w ich otoczeniu ekonomicznym, finansowym, społecznym.

Absolwent Finansów i Rachunkowości posiada wiedzę dotyczącą istoty i prawidłowości problemów funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wykorzystuje umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z działalnością organizacji w obszarze rachunkowości i finansów oraz planowania optymalnej strategii działalności firmy i jej dalszego rozwoju. Jest przygotowany do zarządzania finansami w firmie. Stosuje takie umiejętności jak komunikowanie się, negocjowanie, nie obce są mu również problemy umiędzynarodowienia i globalizacji działalności gospodarczej.

Perspektywy zawodowe

Praca w charakterze specjalisty w zakresie finansów i rachunkowości

Praca w komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw m.in. w działach planowania i budżetowania, nadzoru, kontroli i audytu

Praca w biurze rachunkowym świadczącym usługi w zakresie rachunkowości i doradztwa podatkowego

Praca w bankach komercyjnych

Praca w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych

Praca w biurach maklerskich

Specjalności

Kwalifikacje absolwenta:
Specjalność w zakresie rachunkowości finansowej jest adresowana do osób pragnących zdobyć szeroką wiedzę ekonomiczną ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Niezwykle istotne są również umiejętności interpretacji sprawozdań finansowych oraz planowania finansowego, umożliwiające świadome zarządzanie finansami przedsiębiorstw.

Po zdobyciu kwalifikacji z zakresu podstaw rachunkowości i rachunkowości finansowej studenci są przygotowywani do samodzielnego sporządzania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw różnej wielkości. Równolegle nabywają też umiejętności w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowej jednostek wyłączonych z obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych.
Studenci zdobywają nie tylko umiejętności prowadzenia ksiąg handlowych i sporządzania sprawozdań finansowych jednostek produkcyjnych, handlowych i usługowych, ale także w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, w jednostkach sektora finansów publicznych oraz w jednostkach pozarządowych


Wykaz realizowanych przedmiotów:

 •     Historia rachunkowości
 •     Organizacja rachunkowości
 •     Etyka zawodu księgowego
 •     Wybrane aspekty rachunkowości finansowej
 •     Sprawozdawczość finansowa
 •     Rachunek kosztów
 •     Rachunkowość organizacji pozarządowych
 •     Wycena w rachunkowości
 •     Rachunkowość instrumentów finansowych
 •     Rachunkowość grup kapitałowych

 

Kwalifikacje absolwenta:

Analiza finansowa jest jedną z najlepiej znanych i powszechnie wykorzystywanych technik oceny efektywności, sprawności, skuteczności i bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Jest wykorzystywana przez zarządzających spółkami, audytorów i biegłych rewidentów, księgowych, analityków pracujących na giełdzie papierów wartościowych lub instytucjach finansowych, doradców inwestycyjnych, pracowników departamentów kredytowych banków oraz inwestorów giełdowych. Analiza stanowi integralną część każdego wniosku kredytowego, raportu menedżerskiego, czy raportu z kontroli finansowej.

 

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 •     analizy finansowej przedsiębiorstw;
 •     łączenia zdarzeń ekonomicznych w jednolity obraz;
 •     oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa i perspektyw jego rozwoju.

 

Wykaz realizowanych przedmiotów:

 •     Planowanie finansowe
 •     Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w finansach
 •     Prognozowanie w finansach i bankowości
 •     Sprawozdawczość finansowa
 •     Analiza sprawozdań finansowych
 •     Rynek instrumentów finansowych
 •     Controlling i rachunkowość zarządcza
 •     Zaawansowana analiza finansowa
 •     Analiza i modelowanie ryzyka finansowego
 •     Ocena projektów inwestycyjnych

 

Kwalifikacje absolwenta:

Specjalność umożliwiająca zdobycie wszechstronnej wiedzy na temat
gospodarki finansowej przedsiębiorstw oraz umiejętności wykorzystywania
narzędzi niezbędnych do przeprowadzania analiz finansowych oraz
podejmowania strategicznych decyzji finansowych.


Po ukończeniu studiów na tej specjalności możesz ubiegać się o zatrudnienie m.in. jako:

 •     analityk finansowy lub kontroler finansowy
 •     specjalista do spraw finansów przedsiębiorstwa
 •     analityk inwestycyjny
 •     specjalista w dziale analizy ryzyka.

 

Wykaz realizowanych przedmiotów:

 •     Instrumenty finansowe
 •     Finanse sektora MSP
 •     Planowanie finansowe i biznesplan
 •     Restrukturyzacja finansowa
 •     Rachunek kosztów
 •     Controlling i rachunkowość zarządcza
 •     Rynki finansowe
 •     Sprawozdawczość finansowa
 •     Wycena przedsiębiorstwa
 •     Zarządzanie ryzykiem i płynnością finansową

 

Kwalifikacje absolwenta:

Specjalność skierowana jest do studentów chcących zdobyć wiedzę z zakresu nowoczesnej bankowości i funkcjonowania instytucji finansowych. W procesie kształcenia na tej specjalności podkreśla się przede wszystkim znaczenie relacji przedsiębiorstwo-instytucje finansowe we współczesnej gospodarce.


Oferta przedmiotów specjalizacyjnych ma na celu kompleksowe przygotowanie (zarówno teoretyczne jak i praktyczne) w zakresie procesów zachodzących w bankach i innych instytucjach finansowych oraz ubezpieczeniowych. W trakcie pogłębiania wiedzy w ramach studiowanej specjalności zainteresowanie koncentrowane jest na ofercie produktowej współczesnych banków, skierowanej zarówno do przedsiębiorstw jak i klientów detalicznych.


Ukończenie specjalności z zakresu bankowości daje podstawę zdobycia umiejętności pozwalających na aktywność zawodową w następujących obszarach:

 •     analitycy finansowi,
 •     pracownicy banków i innych instytucji finansowych,
 •     doradcy inwestycyjni,
 •     doradcy finansowi.

Wykaz realizowanych przedmiotów:

 •     Procedury i operacje bankowe
 •     Kalkulacje finansowe
 •     Zasady ładu korporacyjnego
 •     Rynek instrumentów finansowych
 •     Bankowość spółdzielcza
 •     Bankowość inwestycyjna
 •     Rachunkowość instytucji ubezpieczeniowych
 •     Ubezpieczenia społeczne
 •     Rachunkowość bankowa
 •     Produkty ubezpieczeniowe

Kwalifikacje absolwenta:

Współczesny rynek pracy poszukuje i ceni sobie przede wszystkim wysoko wykwalifikowanych specjalistów, w szczególności z obszaru controllingu i audytu, konsekwentnie rozwijających swoje umiejętności w danym kierunku. Spółki kapitałowe są ponadto zobligowane do tworzenia komitetów audytu, co zwiększa zapotrzebowanie na fachowców w tej dziedzinie. Absolwenci zatrudnieni będą w jednostkach sektora finansów publicznych, urzędach centralnych, wojewódzkich i samorządowych, jak i w prywatnych przedsiębiorstwach lub w firmach doradczych – audyt i kontrola towarzyszą wszelkim działaniom ekonomicznym, ich weryfikacji i wspomaganiu.


Wykaz realizowanych przedmiotów:

 •     Wycena w rachunkowości
 •     Kontrola i audyt wewnętrzny
 •     Etyka i normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta
 •     Standardy rewizji finansowej
 •     Rachunek kosztów
 •     Controlling
 •     Planowanie finansowe
 •     Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania spółek giełdowych
 •     Polityka bilansowa przedsiębiorstwa
 •     Podatki w rachunkowości

Kwalifikacje absolwenta:

Specjalność związana z usługami księgowymi i consultingiem jest adresowana do osób zainteresowanych działalnością zawodową w zakresie doradztwa finansowo – księgowego. W szczególności przygotowuje do prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie finansów i rachunkowości (np. doradcy podatkowego, biura rachunkowego).

W procesie kształcenia na tej specjalności podkreśla się przede wszystkim znaczenie doradztwa podatkowego, kredytowego, inwestycyjnego, ubezpieczeniowego i księgowego. Dobór przedmiotów specjalizacyjnych ma na celu kompleksowe przygotowanie do świadczenia usług doradczych w podziale na zagadnienia związane z finansami i rachunkowością. Pierwszy blok przedmiotów, dotyczący doradztwa finansowego, obejmuje zagadnienia doradztwa w zakresie mikrofinansów (w szczególności doradztwo osobiste i kredytowe), doradztwa podatkowego, doradztwa w zakresie inwestycji na rynku papierów wartościowych oraz monitoringu finansowego.


Wykaz realizowanych przedmiotów:

 •     Doradztwo w mikro finansach
 •     Kontrola i audyt finansowy
 •     Doradztwo podatkowe
 •     Podstawy rewizji finansowej
 •     Doradztwo księgowe
 •     Obciążenia fiskalne w przedsiębiorstwie
 •     Doradztwo inwestycyjne
 •     Rachunkowość instrumentów finansowych
 •     Strategie podatkowe przedsiębiorstw
 •     Bankowa obsługa przedsiębiorstwa

Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent tej specjalności w toku studiów uzyskuje wiedzę o podstawach gospodarowania i analizie zjawisk ekonomicznych z poszerzeniem problemów dotyczących gospodarki pieniężnej, finansów organizacji gospodarczych i wszelkich form działalności na rynkach finansowych.

Finanse to zarówno finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, finanse ubezpieczeń, finanse gospodarstw domowych, jak i pomiar płynności i efektywności kapitału, w tym zagranicznego. Absolwent jest przygotowany do podejmowania samodzielnych działań finansowych w sposób sprzyjający podnoszeniu efektywności poszczególnych decyzji menedżerskich z wykorzystaniem podmiotów bez względu na ich status własnościowy i pochodzenie kapitału, a także do podejmowania samodzielnych decyzji menedżerskich dotyczących optymalnej alokacji kapitałów, inwestowania rzeczowego i na rynku papierów wartościowych.


Wykaz realizowanych przedmiotów:

 •     Rachunek wyników
 •     Sprawozdawczość finansowa
 •     Analiza finansowa
 •     Zarządzanie projektami
 •     Strategie inwestowania
 •     Instrumenty finansowe
 •     Giełdy i transakcje giełdowe
 •     Fundusze inwestycyjne i emerytalne
 •     System podatkowy
 •     Zaawansowana analiza finansowa

 

Kwalifikacje absolwenta:

Studia na tej specjalności umożliwiają pogłębienie wiedzy z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, podatków i kontroli finansowej. Wiedza ta pozwoli na racjonalne rozwiązywanie problemów samorządowych, podejmowanie decyzji strategicznych oraz gospodarowania finansami. Finanse publiczne w istotnym stopniu wpływają również na działalność podmiotów gospodarujących, stąd w ramach specjalności podjęty zostanie rozliczeń podatkowych osób prawnych oraz innych obciążeń publicznoprawnych.


Wykaz realizowanych przedmiotów:

 •     Planowanie finansowe i ewaluacja w jst
 •     Finanse przedsiębiorstw komunalnych
 •     Zaawansowana rachunkowość finansowa
 •     Sprawozdawczość finansowa
 •     Rachunkowość organizacji pozarządowych
 •     Kontrola i audyt w jednostkach sektora publicznego
 •     Sprawozdawczość jednostek sektora publicznego
 •     Rachunkowość budżetowa
 •     Skarbowość i podatki
 •     Zamówienia publiczne

 

Rodzaj studiów

Studia I stopnia


Czas trwania: 6 semestrów

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: licencjat

Czesne Finanse i Rachunkowość

Opłata I stopień stacjonarne I stopień niestacjonarne
Semestralna 2200 zł 1900 zł
Miesięczna (5 rat w semestrze) 470 zł 410 zł
Cudzoziemcy
Opłata I stopień stacjonarne I stopień niestacjonarne
Semestralna 530 € 460 €
Miesięczna (5 rat w semestrze) 115 € 100 €

Rekrutacja w 3 krokach

1

2

Wnieś opłatę wpisową (patrz promocje)

3

Przyjdź do działu rekrutacji z kompletem dokumentów

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty dla obywateli polskich

 

 • Podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu rejestracji internetowej IRK)
 • oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią (w przypadku kandydatów posiadających nową maturę)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią (w przypadku rekrutacji na studia II stopnia)
 • dowód osobisty wraz z kserokopią
 • 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm - jak do dowodu osobistego)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni

Jeśli chcesz skorzystać z promocji wpisowego dostarcz komplet dokumentów
w terminie obowiązywania promocji.

 

Przed złożeniem dokumentów w Dziale Rekrutacji należy wnieść opłatę wpisową na konto uczelni WSM w Warszawie:

PLUS BANK S.A. ODDZIAŁ KORPORACYJNY W WARSZAWIE nr 68 1140 1010 0000 5201 8300 1010

Tytuł przelewu: WPISOWE, IMIĘ i NAZWISKO, NUMER PESEL

Wymagane dokumenty dla cudzoziemców

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia do uczelni zobowiązani są do złożenia:

 • podania (formularz rekrutacyjny) do Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej,
 • polskiego świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości(*),
 • zaświadczenie z kuratorium oświaty o uznawalności świadectwa/dyplomu, jeżeli jego uznanie za równoważne z odpowiednikiem Polskim nie może nastąpić na podstawie umowy międzynarodowej,
 • w przypadku studiów drugiego stopnia – oprócz świadectwa dojrzałości, także dyplom ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (*),
 • wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia (*),
 • posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 • jedna fotografia 35x45 mm
 • potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej 200 euro (program promocyjny wpisowe 0 euro) i czesnego za I semestr studiów oraz okazania dowodów wpłat podczas składania kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji,
 • paszport oraz wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP – w przypadku cudzoziemców spoza obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • potwierdzenie zameldowania lub zamieszkania (potwierdzenie należy złożyć w Biurze Rekrutacji po otrzymaniu stosownej wizy w terminie nie późniejszym niż rozpoczęcie pierwszych zajęć),
 • dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów w języku polskim (*).

*Dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego w Polsce.

Jeśli chcesz skorzystać z promocji wpisowego dostarcz komplet dokumentów w terminie obowiązywania promocji. Numery rachunków dla cudzoziemców podejmujących kształcenie zgodnie z § 3 Regulaminu przyjęć na studia (opłaty w EURO)


PLUS BANK S.A.:

1/ Ukraina:  42 1680 1248 0000 3000 2252 0759

2/ Słowacja:  44 1680 1248 0000 3000 2252 4506

3/ Czechy: 91 1680 1248 0000 3000 2252 4533

KOD SWIFT BANKU(BIC Code)PLUS BANKU do przelewów zagranicznych

TO : IVSEPLPP

 

Tytuł przelewu: WPISOWE, IMIĘ i NAZWISKO, NUMER PESEL


Kurs języka polskiego

Cudzoziemcy podejmujący studia w języku polskim zobowiązani są do posiadania:

 • ukończonego rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

lub

 • certyfikatu znajomości języka polskiego wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

lub

 • potwierdzenia Uczelni, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
 • dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy i inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jaki cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce

 

W przypadku braku jednego z tych dokumentów kandydat zobowiązany jest do odbycia obowiązkowego kursu języka polskiego, organizowanego przez WSM.

Wysokość i warunki odpłatności oraz odbywania kursu regulują stosowne zarządzenia Kanclerza.

Studia I - II stopnia
Studia I - II stopnia
Studia jednolite magisterskie
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Studia I - II stopnia
Studia I stopnia
Studia I - II stopnia
Facebook