Bezpieczeństwo Narodowe

bezpieczenstwo.jpg

Opis kierunku

Bezpieczeństwo Narodowe to kierunek stworzony w odpowiedzi na złożoność współczesnej sytuacji politycznej świata. Stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę i praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

Zakłada się, że absolwent będzie posługiwał się wiedzą interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętnościami wykorzystania jej w pracy zawodowej i w życiu z zachowaniem zasad etyki, osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. Absolwent będzie władał językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie posługiwał się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Będzie przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz w zespołach reagowania kryzysowego.

Absolwent będzie znał istotę i uwarunkowania bezpieczeństwa oraz zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Będzie analizował i stosował zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej oraz będzie wykorzystywał zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu. Zakłada się, że będzie wykorzystywał umiejętności przewidywania ludzkich zachowań, analizowania ich motywów oraz społecznych konsekwencji (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych). Będzie efektywnie stosował oddane do dyspozycji środki w celu wykonania typowych zadań zawodowych, w szczególności zadań związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji na bazie nowoczesnych technologii, a także uczestniczenia w pracy zespołów realizujących cele obywatelskie, społeczne, polityczne i gospodarcze.

Po ukończeniu kierunku absolwent będzie odpowiedzialnie realizował powierzone mu prace, zachowując się w sposób profesjonalny i etyczny. Zdobyte umiejętności pozwolą mu podejmować prace na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii. Będzie dysponował poszerzaną wiedzą i umiejętnościami zdobytymi, zgodnie z indywidualnymi preferencjami, na obieralnych zajęciach specjalnościowych.

Kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji.

Kierunek ten daje możliwość zdobycia wiedzy i podstawowych umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Kształtuje wśród studentów twórczość i innowacyjność myślenia, elastyczność, zdolności adaptacyjne oraz umiejętności samokształcenia i samorozwoju.

Jeżeli interesujesz się:

  • ochroną i obroną narodu oraz jego żywotnych interesów politycznych, ekonomicznych i społecznych
  • niemilitarnymi i militarnymi zagrożeniami korzystania z dobrobytu i autonomii społecznej
  • stosowaniem procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
  • pracą zespołów realizujących cele obywatelskie, społeczne, polityczne i gospodarcze
  • pochodzącymi z różnych obszarów działalności państwa metodami, siłami i środkami zwalczania zagrożeń
  • przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji na bazie nowoczesnych technologii

Perspektywy zawodowe:

  • praca w centrach zarządzania kryzysowego,
  • praca w administracji rządowej i samorządowej,
  • praca w służbach mundurowych,
  • praca w wyspecjalizowanych komórkach portów morskich i lotniczych,

Specjalności

Bezpieczeństwo narodowe

Kwalifikacje absolwenta:
Absolwent studiów pierwszego stopnia na specjalności Bezpieczeństwo Narodowe, otrzymuje tytuł zawodowy licencjata, posiada umiejętności praktyczne pozwalające na samodzielną i zespołową i pracę zawodową bezpośrednio po ukończeniu studiów. Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą pracy zawodowej w strukturach obronnych organów samorządowych i administracji państwowej szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego oraz centralnego. Posiada pogłębioną wiedzę przydatną do podjęcia pracy w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Siłach Zbrojnych RP, Straży Miejskiej i Gminnej oraz instytucjach których działalność w sposób pośredni, bądź bezpośredni związana jest z bezpieczeństwem państwa. Umie rozpoznawać i diagnozować zagrożenia oraz potrafi budować programy bezpieczeństwa. Posiada umiejętności do reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz do działalności w ramach profilaktyki zwalczania zagrożeń w skali gminy i kraju. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, funkcjonowania systemu obronnego państwa, w tym roli i zadań sił zbrojnych w systemach bezpieczeństwa, narodowym i sojuszniczym. Kończąc studia na poziomie licencjackim absolwent jest w pełni przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia w ramach kierunku Bezpieczeństwo Narodowe oraz kierunkach pokrewnych.

Wykaz realizowanych przedmiotów:
Strategie bezpieczeństwa w systemie ogólnonarodowym
Monitoring zagrożeń w systemie bezpieczeństwa
Polska a zagrożenia we współczesnym świecie
Cyberprzestępczość
Aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

Dyplomacja
Bezpieczeństwo Informacji Publicznej

Rodzaj studiów

Studia I stopnia

Czas trwania: 6 semestrów

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: licencjat

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png