Rekrutacja uzupełniająca trwa od 21 do 30 września 2019 r.

Rekrutacja  tel. 22 59 00 730 | Studia podyplomowe tel. 22 59 00 765

Badania naukowe

Na Wydziale Menedżerskim i Nauk Technicznych realizowane są cztery międzykatedralne tematy badawcze, związane z misją i wizją rozwoju Wydziału:

 • Menedżerowie małych i średnich firm (w aspekcie ich wiedzy i umiejętności oraz realizowanych funkcji) w tworzeniu gospodarki innowacyjnej.
 • Funkcjonowanie polskich firm w krajach Unii Europejskiej.
 • Uwarunkowania przekształcenia małych i średnich firm w przedsiębiorstwa innowacyjne.
 • Problemy zarządzania jakością kształcenia w wyższych szkołach menedżerskich.

 

Tematy badań realizowanych w Zakładzie Technik Bezpieczeństwa:

 • analiza bezpieczeństwa w systemach zarządzania oraz administrowania bazami danych,
 • bezpieczeństwo sieci sensorów i ich wspomagania w strukturach WWW,
 • grafika komputerowa,
 • przetwarzanie obrazów,
 • informatyczny system ewidencji prac dyplomowych,
 • mechanizmy programowania usług w rozproszonych strukturach Internetu.

Tematy badań realizowanych w Zakładzie Informatyki:

 • bezpieczne zarządzanie informacją klasyfikowaną,
 • informatyczne wspomaganie procesu dydaktycznego,
 • inżynieria systemów bezpieczeństwa,
 • optymalne odtwarzanie sygnałów cyfrowych,
 • pamięć rekursywna w mnożeniu przez wektory macierzy rozrzedzonych,
 • systemy agentowe,
 • wykorzystanie metod algebry Boole'a.

 

 • luty 2014 r.

Katedra Zarządzania wygrała prestiżowy grant badawczy z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 5. Przedmiotem badania są Warunki zdynamizowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych. Pomysłodawcą i kierownikiem projektu jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Stanisław Sudoł, główni wykonawcy: prof. Krystyna Poznańska i dr Adam Szpaderski, sekretarz zespołu badawczego: mgr Dorota Wójcik-Kośla.
Celami prowadzonych badań są: poznanie czynników (wewnętrznych i zewnętrznych) wpływających pozytywnie i negatywnie na innowacyjność produktową i technologiczną w przedsiębiorstwach prze-mysłowych; sformułowanie propozycji wielokierunkowych zmian, które będą sprzyjać postawom innowacyjnym; zbudowanie teoretycznego modelu projakościowej i proinnowacyjnej koncepcji i poli-tyki państwa. Analizy prowadzone będą z wykorzystaniem metody delfickiej.
Znajomość przyczyn niskiej innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce jest nazbyt ogólna. Brak jest znajomości zróżnicowania tych przyczyn w zależności od wielu okoliczności. Wynika to głównie z niedostatków empirycznych badań tych przyczyn. Badanie da pogłębienie poznania tych przyczyn. Wykazana zostanie wielość czynników w skali makro i mikro w różnych dziedzinach, mających wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Ponadto powstanie teoretyczny model koncepcji i polityki proinnowacyjnej państwa, który będzie stanowił podstawę działań prak-tycznych. Będzie to stanowiło podstawę do działań reformatorskich prowadzących do znacznego zdy-namizowania innowacji. Wzrost innowacyjności wyrobów przemysłowych, a tym samym ich konku-rencyjności na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, zdynamizuje gospodarkę, podwyższy stopę zwrotu z inwestycji, co uczyni Polskę bardziej atrakcyjną dla inwestycyjnego angażowania się kapitału w gospodarkę polską.

 

 • W ramach katedry Informatyki jest realizowany projekt badawczy pt. "Innowacyjny model bezpiecznego zarządzania informacją klasyfikowaną" finansowany na podstawie decyzji nr 0013/B/T00/2010/40 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierownikiem tego projektu jest prof. Jacek Pomykała.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png