COVID-19: Zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, konferencji oraz wydarzeń.
Wszystkich interesantów prosimy o kontakt na adresy mailowe - nie osobiście.
Zajęcia odbywać się będą w trybie online na platformach Moodle oraz MS Teams

Dr hab. Krystyna Teresa Ostrowska, prof. WSM

Ostrowska Krystyna 2

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne
Dyscyplina: psychologia
Specjalność: psychologia kryminologiczna

Wykształcenie:
Ukończona Uczelnia Wyższa na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej – mgr filozofii w zakresie psychologii. Studia doktoranckie w Zakładzie Kryminologii Instytutu Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk w latach 1972 – 1976. Obrona doktoratu w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego - 1976. Habilitacja - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – 1982 w zakresie kryminologii psychologicznej.

Kontakt:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
t
el. 22 674 75 15; 605 832 347
Dyżury: poniedziałki, godz. 11:00-12:00 , sala F204

Przebieg pracy naukowo – dydaktycznej:
1. Instytut Problematyki Przestępczości na stanowisku Kierownika Zakładu Badań nad Młodzieżą w latach 1976 – 1982, rozwiązanie umowy w okresie stanu wojennego za przynależność do Zw.Zw. „Solidarność”. Formalnie podano reorganizacje Instytutu.
2. Akademia Teologii Katolickiej, przekształcona w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego na stanowisku kierownika Katedry Psychologii Społecznej i Penitencjarnej w latach 1982 – 2003. W okresie 1994 – 2003 korzystała z urlopu bezpłatnego w związku z pełnioną funkcja Dyrektora Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej
3. Uniwersytet Warszawski , Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na stanowisku kierownika Zakładu Psychologii Dewiacji
4. Dwukrotnie pełniła funkcję prodziekana ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą
5. Wyższa szkoła Ekonomiczna – Humanistyczna na stanowisku profesora wykładając psychologie rozwojową, penitencjarną, prowadząc seminarium licencjackie w latach 1998 - 2009
6. Prowadziła także wykłady w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie ( psychologia wartości i osobowości) w latach 1988 – 2010
7. Prowadziła także na podstawie umowy o dzieło wykłady z psychologii nieprzystosowania społecznego w Wyższej Szkole Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznani.

Główne obszary pracy badawczo-naukowej:

W swoich pracach badawczych poszukuje osobowościowych uwarunkowań takich zachowań jak przestępczość młodocianych, agresja uczniów. Szczególne miejsce zajmowała problematyka systemu wartości, emocji , strategii działania . W opracowaniach teoretycznych i empirycznych analizowała zależności pomiędzy deklarowanym i urzeczywistnianym systemem wartości oraz funkcjonowaniem społecznym dzieci i młodzieży. Jest autorką takich książek jak, Teorie kryminologiczne 1986 wspólnie z Dobrochna Wójcik; Diagnozowanie psychologiczne w kryminologii 1986 wspólnie z Ewą Milewską; Wokół rozwoju osobowości i systemu wartości 1996;Uczniowie i rodzice. Portret własny 2008; W poszukiwaniu wartości cz. I i II 2004,( drugie wydanie także przetłumaczone na język rosyjski); Psychologia resocjalizacyjna 2008 , Emocjonalny portret Polaków 2012; Psychologia dla służb społecznych wspólnie z zespołem pracowników Zakładu Psychologii Dewiacji IPSiR UW, którego była kierownikiem do 2017 roku . Jako ekspert opracowała dla MEN trzy Raporty w 2010, 2013 i 2016 roku dotyczące problemu eurosieroctwa. Do 2019 r. pełniał funkcję Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”, obecnie członek Zarządu Głównego . Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. St. Batawii.

Publikacje:

 • Agresja w szkole. Wydanie 2; Wydaw. Difin, r. 2019 (Książka)
  Maria Libiszowska-Żółtkowska (Redaktor), Krystyna Ostrowska (Redaktor)

 • Psychologia dla służb społecznych; Wydaw. Difin r. 2015 (Książka)
  Krystyna Ostrowska (Redaktor)
 • Religijność młodych dorosłych; WARSZAWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE Tom 31 Nr 1 r. 2010, str. 269-283 (Artykuł)
 • Szczęście i radość życia dzieci i młodzieży; PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Nr 6 r. 2009, str. 11-19 (Artykuł)
 • Indywidualny i społeczny system wartości wyznacznikiem zachowań; PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Nr 10 r. 2007, str. 3-6 (Artykuł)
 • Wsparcie społeczne ważnym elementem klimatu społecznego; EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE Nr 12 r. 2007, str. 24-28 (Artykuł)
 • Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka; Wydaw. Difin, r. 2008 (Książka)
  Maria Libiszowska-Żółtkowska (Redaktor), Krystyna Ostrowska (Redaktor)
 • Psychologia resocjalizacyjna. W kierunku nowej specjalności psychologii; Fraszka Edukacyjna sp. z o.o., r. 2008 (Książka)
 • Uczniowie i rodzice. Portret własny. W kontekście zachowań agresywnych w szkole w latach 1997, 2003, 2007
  Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, r. 2008 (Książka)
 • Zachowania agresywne w szkole. Badania porównawcze 1997 i 2003; Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, r. 2005 (Książka)
  Janusz Surzykiewicz, Krystyna Ostrowska
 • W poszukiwaniu wartości cz. I Ja - inni; Rubikon, r. 2004 (Książka)
 • Wychowanie do życia w rodzinie. Słownik pojęć; Wydawn. Rubikon, r. 2004 (Książka)
  Krystyna Ostrowska (Redaktor)
 • Zanim w szkole będzie źle...; Centrum Metodyczne Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej MEN, r. 2004 (Książka)
  Jan Tatarowicz (Redaktor), Krystyna Ostrowska (Redaktor)
 • Kwestionariusz A-R; Centrum Metodyczne Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej MEN, r. 2002 (Książka)
 • Z Biblej po żyźni. W pomoc katechizatorom; Wydawn. Franciszkańskie, r. 2002 (Książka)
 • Nie wszystko o wychowaniu; Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, r. 2000 (Książka)
 • Emocje przeżywane przez Polaków w okresie transformacji ustrojowej; w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, str. 119-147, IPSiR UW, r. 2010 (Artykuł)
  Krystyna Ostrowska, Aleksandra Korwin-Szymanowska
 • Etyczne problemy pomagania rodzinie; w: Etyka służb społecznych. Wyd. nowe popr. i zm., str. 191-199, IPSiR UW, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
 • Stan i perspektywy rozwoju Stowarzyszenia Penitencjarnego 'Patronat'; w: O pomocy w powrocie do społeczeństwa. W 100-lecie powstania 'Patronatu', str. 9-15, Stowarzyszenie Penitencjarne 'Patronat', r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
 • Warunki pozytywnej resocjalizacji; w: Resocjalizacja wobec tajemnicy zła, str. 115-133, Wydawn. WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna 'Ignatianum', r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
 • Psychologia resocjalizacyjna a karanie kryminalne; w: X lat obowiązywania Kodeksu karnego wykonawczego. Pod red. Stefana Lelentala i Grażyny Szczygieł, str. 91-103, Wydawn. Temida 2, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
 • Systemowe postepowanie z dziećmi i młodzieżą nieprzystosowaną społecznie i naruszającą prawo; w: Diagnostyka i rozwiązywanie problemów psychospołecznych dzieci i młodzieży. Pod red. Barbary Kałdon, Jerzego Kahlana i Anny Fidelus, str. 15-31, Wydawn. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
 • Agresywne zachowania uczniów w świetle badań porównawczych z 1997 i 2003 roku
  w: Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka. Pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej i K. Ostrowskiej, str. 14-28, Wydaw. Difin, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
 • Współpraca i współdziałanie szkoły z rodzicami na rzecz wychowania i nauczania dzieci i młodzieży; w: Wspierać i byc wspieranym. Cz. 2, str. 5-8, Ministerstwo Edukacji Narodowej, r. 2008 (Inne)
  Krystyna Ostrowska (Autor przedmowy)
 • Zaradzanie sobą (kierowanie) celem oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych; w: Wspierać i być wspieranym, str. 9-13, Ministerstwo Edukacji Narodowej, r. 2007 (Inne)
 • Empiryczne modele motywacji we wczesnym okresie dorosłości; w: Człowiek w czasie i przestrzeni. Księga pamiatkowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Bernarda Hałaczka, str. 123-135, Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
 • Patriotyzm - wartość ceniona czy zaniedbana?; w: Wychowanie do patriotyzmu, str. 377-385, Duszpasterstwo Katechetyczne, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
 • Współpraca szkoły z rodzicami w procesie nauczania, wychowania i profilaktyki; w: Pomoc rodzinie dysfunkcjonalnej, str. 46-54, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
 • Wychowanie jako wprowadzenie w życie wartościowe; w: Materiały konferencyjne z ogólnopolskiej konferencji 'Wychowywać to kochać i wymagać', str. 38-45, Wydaw. Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, r. 2006 (Artykuł konferencyjny)
 • Hierarchia wartości; w: Wychowanie do życia w rodzinie. Słownik pojęć. Pod red. K. Ostrowskiej, str. 13-14, Wydawn. Rubikon, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
 • Kultura; w: Wychowanie do życia w rodzinie. Słownik pojęć. Pod red. K. Ostrowskiej, str. 19-19, Wydawn. Rubikon, r. 2004 (Hasło encyklopedyczne)
 • Opracowanie 5 haseł do słownika w: Wychowanie do życia w rodzinie. Słownik pojęć, str. 83,10-107,1, Rubikon, r. 2004 (Inne)
  Jolanta Rogala-Obłękowska, Krystyna Ostrowska (Redaktor)
 • Zagrożenia: narkotyki, przestępczość, alkohol, nikotynizm, przemoc, wypadki; w: Zadania samorządów lokalnych w rozwoju demograficznym. Materiały I Kongresu Demograficznego. Pod red. J. Hrynkiewicz, str. 193-201, r. 2002 (Artykuł konferencyjny)
 • Przemoc, pornografia dziecięca, wykorzystywanie seksualne; w: Międzynarodowy Kongres "O godność dziecka", Warszawa 18-20 maja 2001 r. Materiały pokonferencyjne, str. 210-219, Human Life International - Europa, r. 2001 (Artykuł konferencyjny)
 • Wychowanie w szkole w świetle "Podstawy Programowej"; w: Reformy edukacyjne w Polsce. Tradycje i współczesność. Pod red. I. Michalskiej i G. Michalskiego, str. 209-217, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach, r. 2001 (Esej lub rozdział w książce)
 • Jak wychowywać człowieka empatycznego i odpowiedzialnego; w: Jak wychowywać? Mądrze i z miłością, str. 51-57, Biuro Poselsko-Senatorskie AWS, r. 2000 (Esej lub rozdział w książce)
 • Psychologiczne aspekty ojcostwa w: O godność ojcostwa. Międzynarodowy Kongres, Warszawa 5-7 listopad 2000, str. 170-177, Wyd. HLI-Europa, r. 2000 (Artykuł konferencyjny)

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook