rekrutacja online

Information

bnJeżeli interesujesz się:

  • ochroną i obroną narodu oraz jego żywotnych interesów politycznych, ekonomicznych i społecznych
  • niemilitarnymi i militarnymi zagrożeniami korzystania z dobrobytu i autonomii społecznej
  • stosowaniem procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
  • pracą zespołów realizujących cele obywatelskie, społeczne, polityczne i gospodarcze
  • pochodzącymi z różnych obszarów działalności państwa metodami, siłami i środkami zwalczania zagrożeń
  • przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji na bazie nowoczesnych technologii

- Podejmij studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe!

 

Perspektywy zawodowe:

  • praca w centrach zarządzania kryzysowego,
  • praca w administracji rządowej i samorządowej,
  • praca w służbach mundurowych,
  • praca w wyspecjalizowanych komórkach portów morskich i lotniczych,

 

Kwalifikacje absolwenta

Zakłada się, że absolwent będzie posługiwał się wiedzą interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętnościami wykorzystania jej w pracy zawodowej i w życiu z zachowaniem zasad etyki, osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. Absolwent będzie władał językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie posługiwał się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Będzie przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz w zespołach reagowania kryzysowego.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą mu podjąć studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe lub na pokrewnych kierunkach.

Absolwent będzie znał istotę i uwarunkowania bezpieczeństwa oraz zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Będzie analizował i stosował zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej oraz będzie wykorzystywał zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu. Zakłada się, że będzie wykorzystywał umiejętności przewidywania ludzkich zachowań, analizowania ich motywów oraz społecznych konsekwencji (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych). Będzie efektywnie stosował oddane do dyspozycji środki w celu wykonania typowych zadań zawodowych, w szczególności zadań związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji na bazie nowoczesnych technologii, a także uczestniczenia w pracy zespołów realizujących cele obywatelskie, społeczne, polityczne i gospodarcze.

Będzie odpowiedzialnie realizował powierzone mu prace, zachowując się w sposób profesjonalny i etyczny. Zdobyte umiejętności pozwolą mu podejmować prace na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii.

Absolwent będzie dysponował poszerzaną wiedzą i umiejętnościami zdobytymi, zgodnie z indywidualnymi preferencjami, na obieralnych zajęciach specjalnościowych.

 

Specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe:

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne

Dyplomacja

Zarządzanie kryzysem

Bezpieczeństwo Informacji Publicznej

Zarządzanie bezpieczeństwem transportu lotniczego NOWOŚĆ!

 

Rodzaj studiów: studia I stopnia

Czas trwania: 6 semestrów

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: licencjat

Wysokość czesnego (dla I semestru studiów)

Studia stacjonarne:

2000zł (za semestr) lub 430zł (za miesiąc)

Studia niestacjonarne:

1700zł (za semestr) lub 370zł (za miesiąc)

rekrutacja kierunkowa 2Pełny opis kierunku