Wyższa Szkoła Menedżerska
w Warszawie

Praktyki Profil Praktyczny (od rekrutacji 2018/2019)

Studenci ubiegający się o zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej w związku z posiadanym przez siebie doświadczeniem w zakresie:

1) wykonywania pracy zarobkowej w instytucji gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, charakter tej pracy spełnia/ł wymagania programu studenckiej praktyki zawodowej;
2) prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej związanej z kierunkiem studiów;
3) prowadzeniem działalności w organizacjach pozarządowych, której zakres jest zgodny z kierunkiem studiów;
4) angażowaniem się w działalność wolontariatu, która ma/miała charakter wolontariatu, spełniająca wymagania programu praktyki;
5) jestem lub byłam/łem studentem/studentką innych szkół wyższych, gdzie odbywam lub  odbyłam/łem praktykę spełniającą obowiązujące wymagania;
6) uczestniczę lub uczestniczyłam/łem w stażach i praktykach (także w ramach wolontariatu), gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych i przedstawiam odpowiednią dokumentację dotyczącą odbycia takiej praktyki;

UZUPEŁNIAJĄ DRUK O NAZWIEWNIOSEK ORAZ DOŁĄCZAJĄ DO NIEGO ZAŁĄCZNIKI


Załączniki:

  1. Zaświadczenie potwierdzające: zatrudnienie/realizację umowy cywilno-prawnej/udział w stażu/prowadzenie działalności gospodarczej.
  2. Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku/wykonywanych prac/czynności w trakcie stażu/prowadzonej działalności.
  3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie, o których mowa w punktach 3-6.

 

Studenci ubiegający się o przyjęcie na praktyki w wybranym

zakładzie pracy,  zobowiązani są  do przedłożenia w biurze praktyk następujących dokumentów:

  1. podanie ( 1 egzemplarz);
  2. umowa trójstronna ( 3 egzemplarze).

Podanie oraz trójstronną umowę studenci dostarczają  przed przystąpieniem do praktyk.

Warunkiem zaliczenia praktyk jest rozliczenie się w  biurze praktyk z:

  1. dzienniczka praktyk (starannie wypełnionego z uwzględnieniem dni oraz godzin jakie obowiązują na danym kierunku studiów, wraz z opinią studenta oraz zakładowego opiekuna praktyk, który wystawia ocenę końcową w skali 2-5 oraz składa podpis ze stosowną pieczątką instytucji/organizacji – dzienniczek do pobrania w biurze praktyk lub dziekanacie);
  2. formularza weryfikacji efektów kształcenia ( uzupełnia zakładowy opiekun praktyk).
 
 
Powered by Phoca Download
Facebook

rekru_online.png